14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2030 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (1), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 850/2004 в правото на Съюза се въвеждат ангажиментите, формулирани в Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, одобрена с Решение 2006/507/ЕО на Съвета (2), и в Протокола относно устойчивите органични замърсители от Орхус от 1998 г. (наричан по-долу „Протоколът“) към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (наричана по-долу „CLRTAP“), одобрена с Решение 2004/259/ЕО на Съвета (3).

(2)

С Решение 2009/2 (4), прието от изпълнителния орган на CLRTAP на неговата 27-а сесия от 14 до 18 декември 2009 г., късоверижните хлорирани парафини (наричани по-долу „SCCPs“) бяха определени като устойчиви органични замърсители. Като такива те бяха добавени за елиминиране в Протокола, с две изключения по отношение на употребата им — като забавители на горенето в състава на каучука, използван като материал за транспортни ленти в миннодобивната промишленост или в уплътнители за язовирни стени. Според Решение 2009/2 страните по Протокола са длъжни да елиминират посочените два вида употреба при наличието на подходяща алтернатива. Решение 2009/2 бе въведено в правото на Съюза с Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията (5), с който SCCPs се включват в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004.

(3)

Вписването за SCCPs в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 предвижда дерогация за производството, пускането на пазара и употребата на SCCPs в транспортни ленти в миннодобивната промишленост и в уплътнители за язовирни стени. С оглед на изпълнението на Решение 2009/2 и съгласно посоченото вписване, веднага щом стане известна нова подробна информация за видовете употреба на по-безопасни вещества или технологии, които са алтернатива на съществуващите, Комисията трябва да преразгледа дерогациите с оглед на постепенното прекратяване на наличните видове употреба на SCCPs. Освен че е указано в Решение 2009/2, това преразглеждане съответства на член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 850/2004.

(4)

В съответствие с Решение 2009/2 и вписването за SCCPs в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 преразглеждането на изключенията следва да се съсредоточи върху наличието на подходящи алтернативи на двата оставащи вида употреба. Веднага след като бъдат намерени такива алтернативи, изключенията следва да бъдат заличени от вписването.

(5)

През 2010 г. Нидерландия подаде досие относно SCCPs, озаглавено „Оценка на възможността за ограничаване на късоверижни хлорирани парафини“ (наричано по-долу „досието“) (6). В досието се определят редица алтернативни варианти, които могат да бъдат използвани вместо SCCPs в транспортни ленти в миннодобивната промишленост и в уплътнители за язовирни стени. В него са взети предвид резултатите от обществената консултация, която бе проведена по време на подготовката на досието от Нидерландия.

(6)

Сред различните идентифицирани алтернативи най-добре познати са средно- и дълговерижните хлорирани парафини (MCCPs и LCCPs), като средноверижните хлорирани парафини са предпочитаната алтернатива за повечето ползватели. Както MCCPs, така и LCCPs обединяват характеристики, които са сходни с тези на SCCPs. Други налични алтернативи са вещества като органофосфатните забавители на горенето, фосфатните пластификатори, неорганичните забавители на горенето и някои други вещества.

(7)

При провеждането на обществената консултация някои европейски дружества бяха на мнение, че е възможно преходът към алтернативите варианти да не бъде плавен и че реформулирането може да отнеме значително време. Примерите обаче показват, че има европейски дружества, които вече са започнали да използват алтернативите, без да срещат значителни трудности. По отношение по-специално на двете приложения, които са обект на изключение съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004, един от големите производители на транспортни ленти посочи, че преходът към MCCPs е протекъл плавно и без големи разходи. Към момента на провеждане на консултацията две други дружества са работили по внедряване на алтернативи.

(8)

През 2013 г. Комисията проведе консултации със съответните заинтересовани страни от сектора на миннодобивната промишленост. От консултациите стана ясно, че транспортните ленти, съдържащи SCCPs, вече не се използват за целите на миннодобивната промишленост.

(9)

По отношение на уплътнителите за язовирни стени, които съдържат SCCPs, за последните се смята, че не се произвеждат, предлагат на пазара или използват в рамките на Съюза. Още през 2008 г. съответните заинтересовани страни съобщиха на Европейската агенция по химикали (7), че SCCPs не се използват или са в процес на постепенно изтегляне от употреба в уплътнителите (включително в уплътнителите за язовирни стени) в Европа.

(10)

През юни 2012 г. единственото известно предприятие, регистрирало производство на SCCPs съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8), обяви, че е прекратило производството на веществото и не смята да го възобновява.

(11)

Налице са подходящи алтернативи на използването на SCCPs в транспортни ленти в миннодобивната промишленост и в уплътнителите за язовирни стени. Следователно, по силата на Решение 2009/2 и на клаузата за преразглеждане във вписването за SCCPs в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004, Комисията има задължението да елиминира посочените два начина на употреба. Въпреки че секторът на миннодобивната промишленост доброволно е прекратил посочените два вида употреба, изключенията във вписването трябва да бъдат заличени, с цел да се елиминира използването на устойчиви органични замърсители.

(12)

Необходимо е също така да се изясни, че по отношение на SCCPs забраната по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 850/2004 не се отнася за транспортните ленти за миннодобивната промишленост и за уплътнителите за язовирни стени, които вече са в употреба преди или на датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(13)

Необходимо е да се поясни също така, че се разрешава на пазара да се пускат и да се използват изделия, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни процента, тъй като посоченото количество SCCP може да бъде в наличност като онечистване в изделия, произведени с MCСP.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета (9),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(2)  Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение 2004/259/ЕО на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно сключването от името на Европейската общност на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 35)

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията от 19 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (ОВ L 159, 20.6.2012 г., стр. 1).

(6)  „Оценка на възможностите за ограничаване на късоверижните хлорирани парафини (SCCPs)“, изготвена от Националния институт за обществено здраве и околна среда (RIVM), Нидерландия, RPA, юли 2010 г.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(9)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Б от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 вписването за алкани C10-C13, хлорирани (късоверижни хлорирани парафини — SCCPs) се заменя със следното:

„Алкани C10-C13, хлорирани (късоверижни хлорирани парафини — SCCPs)

85535-84-8

287-476-5

1.

Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или препарати, съдържащи SCCPs в концентрация до 1 тегл. процент, или изделия, съдържащи SCCPs, в които концентрацията на SCCPs е по-ниска от 0,15 тегл. процента.

2.

Разрешава се употребата по отношение на:

а)

транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCPs, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; и

б)

изделия, съдържащи SCCPs, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

3.

Член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея се прилагат за изделията, посочени в точка 2.“