12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за решение на надзорния орган за налагане, изчисляване и отмяна на изискване за добавен капитал в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 37, параграф 8, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/138/ЕО предвижда възможност надзорните органи да наложат изискване на застрахователно или презастрахователно предприятие да набере добавен капитал. Необходимо е да се предвидят процедури за вземане на решения за налагането, изчисляването и отмяната на изискването за добавен капитал.

(2)

За да може застрахователното или презастрахователното предприятие да предостави информация и основания, които могат да смекчат или да оспорят необходимостта от добавяне на капитал, преди да се вземе решение в този смисъл, надзорният орган следва да даде на застрахователното или презастрахователното предприятие възможността да изложи аргументи против налагането на изискване за добавен капитал.

(3)

Сътрудничеството на застрахователното или презастрахователното предприятие с надзорния орган е от съществено значение с оглед гарантирането на ефективността на налагането на изискването за добавен капитал като надзорна мярка. За да може надзорният орган да вземе решение за налагане на изискване за добавен капитал въз основа на точна и актуална информация, застрахователното или презастрахователното предприятие следва да изчисли добавения капитал по искане на надзорния орган.

(4)

За да може застрахователното или презастрахователното предприятие да отстрани слабостите, довели до налагането на изискването за добавен капитал, е необходимо да се уточни съдържанието на решението за налагане на добавен капитал.

(5)

Надзорният орган и застрахователното или презастрахователното предприятие не следва да разчитат само на резултатите от годишния преглед на добавения капитал, но трябва активно да наблюдават обстоятелствата, довели до налагането на изискването за добавен капитал, за да предприемат подходящи мерки. За целта застрахователното или презастрахователното предприятие следва да предостави на надзорния орган доклади за напредъка, постигнат по отстраняване на слабостите, довели до налагането на изискването за добавен капитал. Необходимо е също така да се предвиди процедура за преразглеждане на решенията за налагане на изискването за добавен капитал, ако е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, довели до неговото налагане.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(7)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уведомяване преди налагане на изискване за добавен капитал

1.   Надзорният орган уведомява застрахователното или презастрахователното предприятие за намерението си да наложи изискване за добавен капитал и мотивите за решението си.

2.   Надзорният орган определя срок, в рамките на който застрахователното или презастрахователното предприятие трябва да отговори на уведомлението, посочено в параграф 1. Преди да вземе решение надзорният орган разглежда всяка информация, предоставена от застрахователното или презастрахователното предприятие.

Член 2

Изчисляване на добавения капитал

По искане на надзорния орган застрахователното или презастрахователното предприятие извършва изчисляване на добавения капитал в съответствие с получените от надзорния орган спецификации.

Член 3

Предоставяне на информация

1.   Надзорният орган може да изиска от застрахователното или презастрахователното предприятие да предостави информацията, необходима за вземането на решение за налагането на изискване за добавен капитал, и да определи срок за нейното получаване.

2.   При определянето на срока, посочен в параграф 1, надзорният орган взема под внимание вероятността и тежестта на отрицателните последствия за притежателите на полици и бенефициерите.

3.   Застрахователното или презастрахователното предприятие незабавно уведомява надзорния орган, ако не може да спази срока по параграф 1.

Член 4

Решение за налагане на изискване за добавен капитал

1.   Надзорният орган уведомява писмено застрахователното или презастрахователното предприятие за решението си да наложи изискване за добавен капитал.

2.   Решението на надзорния орган е достатъчно подробно, за да може застрахователното или презастрахователното предприятие да разбере какви мерки трябва да предприеме или какви слабости следва да отстрани, за да бъде отменено изискването за добавяне на капитал.

3.   Посоченото в параграф 2 решение включва:

а)

причините за налагане на добавения капитал;

б)

методологията за изчисляване на добавения капитал и размера на добавения капитал;

в)

датата, от която се прилага изискването за добавен капитал;

г)

когато е приложимо, срокът, в който застрахователното или презастрахователното предприятие трябва да отстрани слабостите, довели до налагането на добавен капитал;

д)

когато е приложимо, съдържанието и честотата на всеки доклад за напредъка, който следва да бъде предоставен в съответствие с член 5.

Член 5

Доклад за напредъка

В случаите, посочени в член 37, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2009/138/ЕО, и ако бъде поискано от надзорния орган, застрахователното или презастрахователното предприятие информира надзорния орган относно напредъка, който е постигнало при отстраняване на слабостите, довели до налагането на изискването за добавен капитал, и относно предприетите действия.

Член 6

Преглед на изискването за добавен капитал

1.   Надзорният орган преразглежда наложеното изискване за добавен капитал, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, довели до неговото налагане.

2.   След прегледа на наложеното изискване за добавен капитал надзорният орган запазва, променя или отменя изискването за добавен капитал.

Член 7

Запазване, промяна или отмяна на изискването за добавен капитал

Когато преценява дали да запази, промени или отмени изискването за добавен капитал, надзорният орган взема предвид всяко от следните:

а)

информацията, предоставена от застрахователното или презастрахователното предприятие в процеса на определяне и изчисляване на добавения капитал;

б)

информацията, получена от надзорния орган в рамките на процеса на надзорен преглед и в хода на всяка последваща надзорна дейност;

в)

информацията, предоставена в доклада за напредъка, ако надзорният орган изиска такъв доклад в съответствие с член 5;

г)

всяка друга съществена информация, показателна за това, че е настъпила промяна в обстоятелствата, довели до налагането на изискването за добавен капитал.

Член 8

Решение за промяна или отмяна на изискването за добавен капитал

1.   Надзорният орган незабавно уведомява в писмен вид застрахователното или презастрахователното предприятие за своето решение да промени или да отмени изискването за добавен капитал и датата на влизане в сила на това решение.

2.   Когато надзорният орган реши да промени изискването за добавен капитал, той приема ново решение в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).