8.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1801 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2015 година

за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2015 г. поради прекомерния риболов през предходните години

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграфи 1, 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Риболовните квоти за 2014 г. са определени с:

Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета (2),

Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета (3),

Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета (4) и

Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (5).

(2)

Риболовните квоти за 2015 г. са определени с:

Регламент (ЕС) № 1221/2014 на Съвета (6),

Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета (7),

Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (8) и

Регламент (ЕС) 2015/106 на Съвета (9).

(3)

В съответствие с член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, когато Комисията установи, че дадена държава членка е превишила риболовните квоти, които са ѝ отпуснати, Комисията приспада превишените количества от бъдещите риболовни квоти на съответната държава членка.

(4)

В член 105, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се предвижда, че приспадането на тези количества трябва да се извърши през следващата година или следващите години, като се прилагат съответните коефициенти на умножение, определени в него.

(5)

Някои държави членки са превишили своите риболовни квоти за 2014 г. Следователно е целесъобразно да се извърши приспадане от разпределените им риболовни квоти през 2015 г. и при необходимост през следващите години за подложените на прекомерен риболов запаси.

(6)

През 2012 г. Испания е превишила своята квота за запаса от норвежки омар в зони IX и X, както и във водите на ЕС от CECAF 34.1.1 (NEP/93411). Съответното приспадане в размер на 75,45 тона вследствие на посоченото превишение беше приложимо през 2013 г. и бе разсрочено по искане на Испания за три години, считано от 2013 г. Оставащото годишно приспадане, приложимо към испанската квота за NEP/93411, възлиза на 19 тона през 2015 г., без това да засяга възможно допълнително адаптиране на квотата.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2014 на Комисията (10) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1360/2014 на Комисията (11) са предвидени приспадания от риболовните квоти за някои държави и видове за 2014 г. За някои държави членки обаче количествата, които трябваше да бъдат приспаднати за някои видове, надвишаваха съответните отпуснати квоти за 2014 г. и поради това не беше възможно да бъдат приспаднати изцяло през посочената година. С цел да се гарантира, че в такива случаи ще бъде приспаднато пълното количество за съответните запаси, разликата следва да бъде взета предвид при определянето на приспаданията от квотите за 2015 г. и при необходимост от следващите квоти.

(8)

Приспаданията от риболовните квоти, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат без да се засягат приспаданията, приложими за квотите за 2015 г. съгласно Регламент (ЕС) № 165/2011 на Комисията (12) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 на Комисията (13).

(9)

Тъй като квотите са изразени в тонове или цели бройки, количествата под един тон или един брой не се вземат под внимание,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Риболовните квоти, определени за 2015 г. в регламенти (ЕС) № 1221/2014, (ЕС) № 1367/2014, (ЕС) 2015/104 и (ЕС) 2015/106, се намаляват, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

2.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат приспаданията, предвидени в Регламент (ЕС) № 165/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС (ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2014 г. (ОВ L 313, 22.11.2013 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2014 г. в Черно море (ОВ L 9, 14.1.2014 г., стр. 4).

(5)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1221/2014 на Съвета от 10 ноември 2014 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2015 г., и за изменение на Регламенти (ЕС) № 43/2014 и (ЕС) № 1180/2013 (ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 16).

(7)  Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета от 15 декември 2014 г. за определяне на възможностите за риболов за 2015 и 2016 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Съюза (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2015/106 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2015 година в Черно море (ОВ L 19, 24.1.2015 г., стр. 8).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2014 на Комисията от 11 август 2014 г. за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2014 г. поради прекомерния риболов през предходните години (ОВ L 239, 12.8.2014 г., стр. 14).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1360/2014 на Комисията от 18 декември 2014 г. за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2014 г. поради прекомерния риболов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2014 по отношение на количествата, които трябва да бъдат приспаднати през следващите години (ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 106).

(12)  Регламент (ЕС) № 165/2011 на Комисията от 22 февруари 2011 г. за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 11).

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 на Комисията от 5 март 2013 г. за приспадане на прекомерния риболов в рамките на определена квота за скумрия през 2009 г. от някои риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2013 г. и за следващите години (ОВ L 62, 6.3.2013 г., стр. 62).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИСПАДАНИЯ ОТ КВОТИ ЗА ЗАПАСИ, КОИТО СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ПРЕКОМЕРЕН РИБОЛОВ

Държава членка

Код на вида

Код на зоната

Наименование на вида

Наименование на зоната

Първоначална квота за 2014 г.

Разрешени разтоварвания на сушата за 2014 г. (общо адаптирано количество в тонове) (1)

Общ улов за 2014 г. (количество в тонове)

Използване на квотата, свързано с разрешени разтоварвания на сушата (%)

Прекомерен риболов, свързан с разрешени разтоварвания на сушата (количество в тонове)

Коефициент на умножение (2)

Допълнителен коефициент на умножение (3)  (4)

Останали приспадания от 2014 г. (5)

Остатък (6)

Приспадания за прилагане през 2015 г. (количество в тонове)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Обикновен морски език

VIIIa и VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Морски лисици

Води на Съюза от зона VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Скатоподобни

Води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Атлантическа треска

Скагерак

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Херинга

IIIа

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Херинга

IV, VIId и води на Съюза от зона IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Херинга

Води на Съюза и норвежки води от зона IV на север от 53° 30′ с. ш.

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Северна скарида

зона IIIа

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Пясъчна змиорка

Водите на Съюза в зона 2 на управление на запасите от пясъчница

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Цаца и свързан прилов

Води на Съюза от зони IIa и IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

А

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от V, VI, VII и XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

А

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Черна риба сабя (афанопус)

Води на ЕС и международни води от зони VIII, IХ и Х

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

А

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Син марлин

Атлантически океан

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

А

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Дълбоководни акули

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII, VIII и IX

0

0

3,039

Не се прилага

3,039

/

А

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от V, VI и VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от зони VIII и IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

А

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Черна писия

Норвежки води от зони I и II

/

0

22,685

Не се прилага

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Пикша

Води на Съюза и международни води от зони Vb и VIа

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

А

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Пикша

VIIb—k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

/

0

3,075

Не се прилага

3,075

/

А

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Норвежки омар

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Други видове

Норвежки води от зони I и II

/

0

26,744

Не се прилага

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Сайда

VI; води на Съюза и международни води от зони Vb, XII и XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Обикновен морски език

VIIIa и VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A + C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Морски лисици

Води на Съюза от зони VIII и IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Менек

Води на Съюза и международни води от зони V, VI и VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Бял марлин

Атлантически океан

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Морски лисици

Води на Съюза от зона VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Морски лисици

Води на Съюза от зони IIa и IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

А

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Обикновен морски език

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Морски лисици

Води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Черна писия

Зона 3LMNO на NAFO

22,000

0

0

Не се прилага

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Херинга

подучастък 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Мерлуза

зона IIIa; Води на Съюза от подучастъци 22—32

/

0

1,655

Не се прилага

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Морски костур

Норвежки води от зони I и II

/

0

2,798

Не се прилага

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Червен тон

Атлантически океан, на изток от 45° з.д., и Средиземно море

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Пикша

Норвежки води от зони I и II

/

0

26,816

Не се прилага

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Сайда

Норвежки води от зони I и II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Морски лисици

Води на Съюза от зони VIII и IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Атлантическа треска

Скагерак

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Бодлива черноморска акула

Води на Съюза и международни води от зони I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV

0

0

1,027

Не се прилага

1,027

/

А

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Черна писия

Гренландски води от зони V и XIV

189,000

0

0

Не се прилага

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Пикша

Води на Съюза и международни води от зони Vb и VIа

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Скумрия

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от зони IIa, XII и XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Норвежки паут

IIIa; Води на Съюза от зони IIa и IV

/

0

14,000

Не се прилага

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Морски лисици

Води на Съюза от зона VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Син меджид

Норвежки води от зони II и IV

0

0

22,204

Не се прилага

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Квоти, с които разполага дадена държава членка съгласно съответните регламенти относно възможностите за риболов, след като се вземат предвид размяната на възможностите за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22), прехвърлянето на квоти в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3) или преразпределението и приспадането на възможностите за риболов в съответствие с членове 37 и 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(2)  В съответствие с член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Приспадане, равно на превишаването на улова * 1,00, се прилага във всички случаи на превишаване равно на или по-малко от 100 тона.

(3)  В съответствие с член 105, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(4)  Буквата „А“ означава, че е приложен допълнителен коефициент на умножение 1,5 поради последователен прекомерен риболов през 2012, 2013 и 2014 г. Буквата „C“ означава, че е приложен допълнителен коефициент на умножение 1,5 поради факта, че за рибните запаси се прилагат специални многогодишни планове.

(5)  Останали количества, които не могат да бъдат приспаднати през 2014 г. по силата на Регламент (ЕС) № 871/2014, тъй като не е имало квоти или те не са били достатъчни.

(6)  Останали количества, свързани с прекомерен риболов през годините, предхождащи влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1224/2009, и които не могат да бъдат приспадани от друг запас.

(7)  По искане на Испания приспадането, дължимо през 2013 г., беше разсрочено за три години.

(8)  Това количество вече не е на разположение след заявлението на Обединеното кралство за прехвърляне съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 и приложимо съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1170 на Комисията (ОВ L 189, 17.7.2015 г., стр. 2).