19.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1559 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2015 година

за налагане на временно антидъмпингово мито по отношение на вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност („основния регламент“) (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

след консултации с държавите членки,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване на процедура

(1)

На 20 декември 2014 г. Европейската комисия („Комисията“) започна антидъмпингово разследване по отношение на вноса в Съюза на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия („засегнатата държава“) въз основа на член 5 от основния регламент. Тя публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2) („известието за започване“).

(2)

Комисията започна разследването вследствие на жалба, подадена на 10 ноември 2014 г. от Saint-Gobain PAM Group („жалбоподателя“), от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство на Съюза на тръби от пластичен чугун. В жалбата се съдържаше доказателствен материал за дъмпинг и за произтичаща от него съществена вреда, което бе счетено за достатъчно основание за започване на разследване.

(3)

На 11 март 2015 г. Комисията започна антисубсидийно разследване по отношение на вноса в Съюза на тръби от пластичен чугун с произход от Индия, както и отделно разследване. Тя публикува известие за започване на разследване в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Посоченото разследване все още продължава.

1.2.   Заинтересовани страни

(4)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. По-специално Комисията изрично информира жалбоподателите, други известни производители от Съюза, известните производители износители, компетентните органи на Индия, известните вносители, доставчиците и ползвателите, търговците, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(5)

Заинтересованите страни имаха възможността да изразят становището си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. Нито една от заинтересованите страни не поиска да бъде изслушана, за да изрази становището си относно започването на разследването.

1.2.1.   Изготвяне на извадка

(6)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

Изготвяне на извадка от производители от Съюза и вносители

(7)

Не бе необходимо изготвяне на извадка от производители от Съюза. Има само три дружества или групи от дружества, които произвеждат разглеждания продукт в Съюза, като две от тях, които представляват около 96 % от общото производство на Съюза, оказаха съдействие при разследването.

(8)

Що се отнася до вносителите — за да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако е така — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Нито един несвързан вносител не заяви своя интерес в рамките на сроковете, посочени в известието за започване.

Изготвяне на извадка от производители износители в Индия

(9)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако е така — да направи подбор на такава извадка, Комисията прикани всички производители износители в Индия да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към мисията на Република Индия в Европейския съюз с молба да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(10)

Двама производители износителя в засегнатата държава предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Те обхващат 100 % от износа от Индия през разследвания период. По тази причина Комисията реши, че не е необходимо изготвяне на извадка.

1.2.2.   Отговори на въпросника

(11)

Комисията изпрати въпросници на двамата оказали съдействие индийски производители износители, на тримата производители от Съюза, както и на ползвателите, които заявиха интереса си в сроковете, посочени в известието за започване.

(12)

Отговори на въпросника бяха получени от двмаата индийски производители износители, от двама производители от Съюза и няколко десетки ползватели.

1.2.3.   Проверки на място

(13)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени проверки на място в помещенията на следните дружества:

Производители от Съюза

SAINT-GOBAIN PAM, Pont-à-Mousson, Франция; SAINT-GOBAIN PAM ESPANA S.A., Madrid, Испания; SAINT-GOBAIN PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Германия

Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar, Германия

Свързани търговски дружества

SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL S.A., Lisbon, Португалия

SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.p.A., Milan, Италия

SAINT-GOBAIN PAM UK, Stanton-by-Dale, Обединено кралство

SGPS BELGIUM S.A., Landen, Белгия

Производители износители от Индия

Electrosteel Castings Ltd, Kolkata, Индия, и свързаното с него дружество Lanco Industries Limited (сега известно като Srikalahasthi Pipes Limited), Andhra Pradesh, Индия.

Jindal Saw Limited, New Delhi, Индия

Свързани вносители/търговци

Electrosteel Europe S.A., Франция, със следните клонове:

Electrosteel Europe S.A. Sucursal En Espana, Испания

Electrosteel Europe S.A. Succursale Italia, Италия

Electrosteel Europe S.A. Niederlassung Deutschland, Германия

Electrosteel Castings (UK) Ltd, Обединено кралство

Electrosteel Trading S.A. (Испания)

Jindal Saw Italia SPA, Италия

Jindal Saw Pipeline Solutions Limited, Обединено кралство

1.3.   Разследван период и разглеждан период

(14)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 г. („разследвания период“ или „РП“). Тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, бяха разгледани за периода от 1 януари 2011 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(15)

Разглежданият продукт е тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) („тръби от пластичен чугун“), с произход от Индия, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7303 00 10 и ex 7303 00 90. Кодовете по КН са посочени само за информация.

(16)

Тръбите от пластичен чугун са предназначени за водоснабдяване с питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и напояване на селскостопанска земя. Транспортирането на вода по тръби от пластичен чугун може да се осъществява с прилагане на налягане или само чрез силата на гравитацията. Ширината на тръбите варира между 60 mm и 2 000 mm, а дължината им е 5,5; 6,7 или 8 метра. Те обикновено са покрити с цимент или друг материал, а отвън са поцинковани, боядисани или облепени с тиксо. Основните крайни ползватели са дружества за комунални услуги.

2.2.   Сходен продукт

(17)

Разследването показа, че произвежданият и продаван в Индия продукт, както и продуктът, произвеждан и продаван в Съюза, имат едни и същи основни физически, химически и технически характеристики.

(18)

На този етап Комисията реши, че поради това тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Нормална стойност

(19)

Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на всеки оказал съдействие производител износител е представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар се представителни, ако общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти на вътрешния пазар за всеки производител износител е представлявал най-малко 5 % от общия обем на продажбите на разглеждания продукт за износ за Съюза през разследвания период. Въз основа на това бе установено, че реализираният от всеки производител износител общ обем на продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар е представителен.

(20)

След това Комисията установи кои са видовете продукти, продавани на вътрешния пазар, които са идентични или сравними с видовете продукти, продавани за износ за Съюза, на производителите износители с представителни продажби на вътрешния пазар.

(21)

Комисията провери дали продажбите на вътрешния пазар на всеки оказал съдействие производител износител на вътрешния пазар за всеки вид на продукта, който е идентичен или сравним с вида на продукта, продаван за износ за Съюза, са били представителни в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на даден вид на продукта са представителни, ако общият обем на продажбите на вътрешния пазар на този вид на продукта на независими клиенти през разследвания период представлява поне 5 % от общия обем на продажбите за износ за Съюза на идентичен или сравним вид на продукта. Въз основа на това Комисията установи, че продажбите на вътрешния пазар на някои видове от продукта не са представителни, тъй като представляват по-малко от 5 % от общия обем на продажбите за износ на идентичния или сравним вид на продукта за Съюза.

(22)

Като следваща стъпка Комисията определи дела на рентабилните продажби за независими клиенти на вътрешния пазар за всеки вид на продукта през разследвания период с цел да вземе решение дали да използва действителните продажби на вътрешния пазар за изчисляването на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.

(23)

Нормалната стойност се основава на действителната цена за всеки вид на продукта на вътрешния пазар, независимо дали продажбите са рентабилни, ако:

а)

обемът на продажбите на вида на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна на или по-висока от изчислените производствени разходи, представлява повече от 80 % от общия обем на продажбите за този вид на продукта; както и

б)

среднопретеглената продажна цена на този вид на продукта е равна на или по-висока от производствените разходи за единица продукция.

(24)

В този случай нормалната стойност е среднопретеглената стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на този вид на продукта през РП.

(25)

Нормалната стойност е действителната цена на вътрешния пазар за всеки вид на продукта само при рентабилните продажби на вътрешния пазар на видовете на продукта през РП, ако:

а)

обемът на рентабилните продажби на въпросния вид на продукта представлява 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид; или

б)

среднопретеглената цена на този вид на продукта е по-ниска от производствените разходи за единица продукция.

(26)

Продажбите на вътрешния пазар, използвани за определяне на нормалната стойност на двамата оказали съдействие производители износители, са били извършени пряко на независими клиенти. Анализът на продажбите на вътрешния пазар показа, че някои от продажбите на вътрешния пазар са рентабилни и че среднопретеглените продажни цени са по-високи от производствените разходи. Поради това за видовете на продукта, за които бе установено, че са идентични или сравними с видовете на продукта, продавани за износ за Съюза, нормалната стойност бе изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар или, когато е приложимо, като среднопретеглена стойност единствено на рентабилните продажби.

(27)

По отношение на видовете на продукта, за които не са били осъществявани никакви продажби при обичайни търговски условия на идентичен или сравним вид на продукта или те не са били достатъчно, или когато даден вид на продукта не е бил продаван в представителни количества на вътрешния пазар, Комисията използва конструирана нормална стойност в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент.

(28)

Нормалната стойност бе конструирана, като към средните производствени разходи за сходния продукт на всеки оказал съдействие производител износител през разследвания период бяха добавени:

а)

среднопретеглените разходи за реализация, общите и административните разходи, направени от оказалия съдействие производител износител при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, през РП; както и

б)

среднопретеглената печалба, реализирана от оказалия съдействие производител износител при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, през РП.

(29)

Жалбоподателят заяви, че индийският данък върху износа на желязна руда, който възлиза на 30 % през РП, е понижил цените на желязната руда на вътрешния пазар и е намалил разходите за основната суровина за производителите износители на 40 % от цената на световния пазар; вследствие на това експортните CIF цени за ЕС на тръби от пластичен чугун са били 40—100 EUR/тон, или 8—17 % от експортната цена. При тези обстоятелства жалбоподателят поиска нормалната стойност да бъде съответно коригирана.

(30)

Производителите износители заявиха, че цените, на които те купуват желязна руда в Индия, са подобни на цената, на която желязната руда се изнася от Индия. Освен това един от производителите износители заяви, но едва след проверките на място в Индия, че след РП е започнал да купува желязна руда от трети страни.

(31)

Доказателствата, събрани до момента, не позволяват на Комисията временно да установи дали цените на желязна руда на индийския вътрешен пазар са по-ниски в сравнение с цените на други пазари.

(32)

В резултат на това на този етап от разследването твърденията на промишлеността на Съюза и на производителите износители не могат да бъдат проверени и ще бъдат разгледани на окончателния етап от разследването, както и в рамките на паралелното антисубсидийно разследване.

3.2.   Експортна цена

(33)

Производителите износители са изнасяли за Съюза основно чрез свързани дружества, действащи като вносители. Износът, осъществяван директно за независими клиенти, е представлявал едва около 1 % от техния общ износ за Съюза.

(34)

В случаите, когато производителите износители са изнасяли разглеждания продукт директно за независими клиенти в Съюза, експортната цена се е определяла въз основа на цената, реално платена или подлежаща на плащане за разглеждания продукт при продажба за износ за Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(35)

В случаите, когато производителите износители са изнасяли разглеждания продукт за Съюза чрез свързани дружества, действащи като вносители, експортната цена се е определяла въз основа на цената, на която внасяният продукт е бил препродаден за първи път на независими клиенти в Съюза, в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. В този случай цената бе коригирана, за да се отразят всички разходи, направени между вноса и препродажбата, включително разходите за реализация, общите и административните разходи, както и печалбата. При липсата на съдействие от страна на несвързани вносители бе използвана средна печалба от 3,7 % въз основа на данните от жалбата.

(36)

Един от производителите износители заяви, че вместо прилагането член 2, параграф 9 от основния регламент, експортната цена следва да се основава на трансферни цени между производителя износител и свързаните с него дружества в ЕС. Той заяви, че тези цени са надеждни, тъй като митническите и данъчните органи (за целите на ДДС и данъка върху доходите) на някои държави членки са приели, че сделките между търговците и дружеството майка са извършени между несвързани лица.

(37)

Комисията временно отхвърли това твърдение по следните причини. На първо място, целта на проверката на митническите органи се различава съществено от проверката, извършвана от Комисията в рамките на антидъмпингово разследване. В този случай, тъй като митата са нулеви, митническите органи не са имали основание да подлагат на съмнение декларираните експортни цени. Освен това Комисията не получи достатъчно доказателства за това, че данъчните органи изрично са приели експортните цени между производителя износител и свързаните с него дружества в ЕС.

(38)

На второ място, твърдението, че ДДС органите са приели експортните цени между несвързани лица, не може да бъде прието, тъй като на дружеството така или иначе е възстановен ДДС, начислен в момента на препродажба на внесените стоки.

(39)

На последно място, производителят износител се позова на два регламента на Съвета, в които трансферните цени са били приети (4). И в двата случая обаче Комисията можа да сравни продажбите чрез свързани вносители с продажбите чрез несвързани вносители, което е невъзможно в разглеждания случай, тъй като продажбите чрез несвързани вносители не са представителни (около 1 % от всички продажби за ЕС).

(40)

Що се отнася до другия производител износител, част от общите експортни продажби (около 10—17 %) не са били препродавани във вида, в който те са били внесени, тъй като са били обработени от свързано дружество в Италия. Това свързано дружество е внесло полупреработени (непокрити) тръби, които след това са били обработени допълнително, като им е поставено външно (цинк) и вътрешно покритие (цимент). Внесените непокрити тръби и готовите тръби са разглеждан продукт. Вътрешното и външното покритие на тръбите изисква значителни инвестиции в машини и оборудване, суровини, както и определен брой служители със специална квалификация.

(41)

В случай че продуктите не се препродават във вида, в който са били внесени, Комисията може да конструира експортната цена „на друга разумна основа“, както е предвидено в член 2, параграф 9 от основния регламент. В настоящия случай Комисията взе временно решение да коригира цената, на която преработеният продукт е препродаден за първи път на независими клиенти в Съюза, заради всички разходи, направени между вноса и препродажбата (с изключение на разходите за преработка), разходите за реализация, общите и административните разходи, както и печалбата. По отношение на разходите за преработка, направени в ЕС, Комисията ще проведе допълнително разследване, за да определи дали дадена корекция е уместна и до каква степен. Поради липсата на друг разумен ориентир, като равнище на печалбата на несвързан вносител бе използвана средна печалба от 3,7 % въз основа на данните от жалбата. Причините за конструиране на експортната цена на тази база са следните:

внесените непокрити тръби не се продават на пазара на Съюза, тъй като те не могат да бъдат използвани за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води без допълнителна преработка. По същата причина непокрити тръби не се продават и на вътрешния пазар в Индия,

с оглед на размера на разходите за преработка, които са значителни предвид оборудването, суровините и труда, необходими за трансформиране на внесените непокрити тръби в използваем продукт, приспадането на тези разходи, които са много по-високи от разходите за довършване на продукт, в зависимост от изискванията на клиента, би довело до неразумен и изкуствен резултат.

(42)

По отношение на останалите внесени продукти и двамата производители износители са имали свързан вносител в Обединеното кралство, който допълнително е обработвал внесените продукти чрез добавяне на фланци и нарязване на тръбите на по-малки размери.

(43)

Комисията временно конструира експортната цена на тези продукти в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент, като коригира цената, на която внесеният продукт е препродаден за първи път на независими клиенти в Съюза, за всички разходи, направени между момента на вноса и препродажбата, включително разходите за обработка в Съюза, разходите за реализация, общите и административните разходи, както и печалбата, с цел да бъде получена обратно цената на необработените (ненарязани и/или без фаланзи) продукти. Поради липсата на друг разумен ориентир, като равнище на печалбата на несвързан вносител бе използвана средна печалба от 3,7 %, въз основа на данните от жалбата.

(44)

Единият от производителите износители изтъкна, че по отношение на видовете на продукта, които не са били препродадени във вида, в който са били внесени, тъй като са били обработени от свързано дружество, Комисията следва да конструира експортната цена не въз основа на цените, начислявани на първите независими клиенти, а по-скоро въз основа на директните продажби на производителя износител за ЕС, евентуално допълнени с експортните цени на дружеството за независими клиенти в трети държави.

(45)

Комисията направи временното заключение, че предлаганият подход следва да бъде отхвърлен. На първо място, директните продажби на производителя износител за ЕС през РП са били незначителни както по отношение на обема, така и на стойността, и поради това не са представителни. На второ място, продажбите за трети държави не представляват разумна база, тъй като те не отразяват достатъчно икономическото положение и поведението на производителя износител на пазара на Съюза, по-специално като се има предвид, че производителят износител е продавал продукта за Съюза в големи количества чрез свързани търговци през същия период.

(46)

Производителят износител заяви също така, че корекциите следва да бъдат ограничени до тези, „направени между вноса и препродажбата“, и поради това е разумно да са свързани с препродажбата. Следователно тези разходи могат например да не включват разходите за реализация, общите и административните разходи, които обикновено се поемат от производител, преработвател или износител. Разходите за реализация, общите и административните разходи на свързаните дружества в ЕС не биха били разумни разходи за обикновен вносител. Производителят износител и свързаните с него дружества в ЕС се считат за единен стопански субект, което би оказало въздействие върху вида корекции, които могат да бъдат направени за конструиране на експортната цена.

(47)

Дружеството заяви също така, че разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата, които трябва да бъдат използвани за конструиране на експортната цена, следва да бъдат преизчислени, така че те да се отнасят единствено до дейността на вносител.

(48)

Що се отнася до твърдението, че корекциите следва да бъдат ограничени до „направените между вноса и препродажбата“, Комисията се позовава на установената съдебна практика на европейските съдилища, според която член 2, параграф 9 от основния регламент не изключва корекции за разходите, направени преди вноса, тъй като тези разходи обикновено се поемат от вносителя. Освен това от тази съдебна практика е видно, че съществуването на единен стопански субект не засяга приложимостта и корекциите, посочени в член 2, параграф 9 от основния регламент. Тя предполага също така, че обстоятелството, че свързаните дружества извършват само определени функции, не е пречка за прилагането на член 2, параграф 9 от основния регламент, а намира отражение в по-малките разходи за реализация, общи и административни разходи, които да бъдат приспаднати от цената, на която разглежданият продукт е препродаден за първи път на независим купувач. Във всички случаи тежестта на доказване се пада на заинтересованата страна, която възнамерява да оспори размера на направените корекции въз основа на член 2, параграф 9 от основния регламент. Следователно ако тази страна смята корекциите за прекомерни, тя трябва да предостави конкретни доказателства и изчисления, обосноваващи тези твърдения, и по-специално алтернативния размер. Тъй като Комисията е на мнение, че стойността на разходите за реализация, общите и административните разходи, временно използвани за конструиране на експортната цена, отразява функциите, изпълнявани от свързаните дружества, тя временно отхвърля тези твърдения.

3.3.   Сравнение

(49)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на оказалите съдействие производители износители на базата на цената франко завода.

(50)

Жалбоподателят поиска Комисията да приложи извънредната методология за целенасочен дъмпинг, посочена във второто изречение от член 2, параграф 11 от основния антидъмпингов регламент, тъй като „е налице модел на експортни цени, които се различават съществено между различните купувачи и региони, което ще доведе до значително по-високи дъмпингови маржове, [тъй като] индийските износители са насочени към […] Обединеното кралство, Испания, Италия и Франция и някои големи клиенти“.

(51)

Комисията временно отхвърли твърденията за целенасочен дъмпинг, тъй като жалбоподателят не успя да предостави достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението си. Единствените предоставени доказателства са данните на Евростат, които показват, че по-голямата част от износа за ЕС от производителите износители влиза само през четири държави членки. Този износ обаче впоследствие може да бъде транспортиран до други държави членки. Освен това, и което е по-важно, няма подадени данни, доказващи разлики в цените между държавите членки.

(52)

Наред с това Комисията не може да установи модел на експортни цени, който да се различава значително между различните купувачи и региони. Разследването показа, че цените на производителите от Съюза, които продават в някои държави членки, са били по-ниски от средните за Съюза, но това може да не е свързано с практики на целеви дъмпинг, по-специално тъй като тази ситуация вече е била налице, преди индийските производители износители да започнат да изнасят за ЕС.

(53)

Когато бе обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на цените и тяхната съпоставимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени корекции за транспорт и застраховка, обработка, опаковане, обслужване на кредити, банкови такси, комисиони, вносни такси и разходи след продажбата. Не бе направена обаче корекция за възстановяване на митата, тъй като производителите износители не успяха да докажат, че неплатеният или възстановен данък върху експортните продажби е включен в цената на вътрешния пазар.

(54)

На много късен етап от разследването индийските производители износители заявиха, че са налице значителни физически различия на контролните номера на продукта (PCN), които биха оправдали корекции за обективно сравнение на цените или изключване на някои специални продукти, продавани от жалбоподателя. Все пак информацията, доказваща разликите във физическите характеристики и потенциалната стойност на корекциите, не бе достатъчно обоснована, за да позволи да се заеме позиция на този етап от разследването. Поради това посочените по-горе твърдения временно се отхвърлят.

3.4.   Дъмпингови маржове

(55)

За оказалите съдействие производители износители Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(56)

Степента на съдействие по разглеждания случай е висока, тъй като вносът на оказалите съдействие производители износители представлява 100 % от общия износ за Съюза по време на РП. Въз основа на това Комисията реши да използва остатъчния дъмпингов марж на равнището на оказалото съдействие дружество с най-високия дъмпингов марж.

(57)

Временните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са следните:

Наименование на дружеството

Временен дъмпингов марж

Jindal Saw Ltd

31,2 %

Electrosteel Casting Ltd

15,3 %

Всички други дружества

31,2 %

4.   ВРЕДА

4.1.   Определяне на промишлеността на Съюза и на производството на Съюза

(58)

Трима производители от Съюза са произвеждали сходния продукт през разследвания период. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(59)

Тъй като има само трима производители в Съюза, а SG PAM Group предостави данните за своите дъщерни дружества и прогнози за единствения неоказал съдействие производител от Съюза, всички данни са представени като индекси или като граници на стойности, за да се запази поверителността на другия производител от Съюза, който оказа съдействие при разследването.

(60)

Общото производство на Съюза по време на разследвания период бе изчислено на 550 000—650 000 тона. Комисията определи общото производство на Съюза въз основа на цялата налична информация относно промишлеността на Съюза, например информацията, предоставена в жалбата по отношение на неоказалия съдействие производител, и данните, събрани от оказалите съдействие производители от Съюза в хода на разследването. Както е посочено в съображение 7, в Съюза има само трима производители, а двамата оказали съдействие представляват около 96 % от общото производство на Съюза.

4.2.   Потребление на Съюза

(61)

Комисията определи потреблението на Съюза въз основа на обема на общите продажби на промишлеността на Съюза, плюс вноса от трети държави в Съюза. Комисията определи обема на общите продажби на промишлеността на Съюза въз основа на данните, събрани от оказалите съдействие производители от Съюза, и на информацията, предоставена в жалбата по отношение на неоказалия съдействие производител. Обем на вноса бе извлечен от данните на Евростат.

(62)

Потреблението на Съюза се е променяло по следния начин:

Потребление на Съюза

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Индекс

100

84

83

97

Източник: отговори на въпросника, информация от жалбата и данни на Евростат.

(63)

Потреблението в Съюза е намаляло с 3,3 % през разглеждания период. Потреблението на Съюза е следвало U-образна тенденция — то е намаляло значително между 2011 и 2012 г. (с повече от 16 %), но е нараснало съществено по време на разследвания период. Крайните ползватели на тръби от пластичен чугун са дружества в областта на водоснабдяването, канализацията и напояването. Те най-често са публичноправни субекти, зависещи от държавно финансиране. През 2011 и 2012 г. икономическата криза се превърна в истинска криза на държавния дълг. Това накара правителствата в Съюза драстично да намалят публичните инвестиции и разходите, което обяснява значителния спад в търсенето на тръби от пластичен чугун, особено в държави като Испания, Португалия и Италия.

4.3.   Внос от Индия

4.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от Индия

(64)

Комисията установи обема на вноса по данни на Евростат. Данните на Евростат са в съответствие с данните, предоставени от производителите износители от Индия. Пазарният дял на вноса бе установен на същата основа.

(65)

Вносът в Съюза от засегнатата държава се е променял, както следва:

Обем на вноса (метрични тонове) и пазарен дял

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Обем на вноса от Индия

75 000 — 85 000

60 000 — 70 000

75 000 — 85 000

95 000 — 105 000

Обем на вноса Индекс

100

83

101

123

Пазарен дял Индекс

100

99

122

127

Източник: Евростат, отговори на въпросника.

(66)

Обемът на вноса от Индия е нараснал значително с повече от 22 % през разглеждания период въпреки свиващия се пазар. Пазарният дял на индийските производители износители се е увеличил с 3,5 процентни пункта през същия период.

4.3.2.   Цени на вноса от Индия и подбиване на цените

(67)

Комисията установи цените на вноса по данни на Евростат. Подбиването на цените в резултат на вноса бе определено въз основа на данните, предоставени от производителите износители от Индия и промишлеността на Съюза.

(68)

Средната цена на вноса в Съюза се е променяла, както следва:

Вносни цени (EUR/тон)

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Индия

650-750

700-800

600-700

600-700

Индекс

100

106

99

98

Източник: Евростат, отговори на въпросника.

(69)

През целия разглеждан период индийските цени леко са се понижили. Индийските цени са се повишили през 2012 г. (с 5,7 %), но са се понижили още повече през 2013 г. (с – 6,2 %).

(70)

Комисията определи подбиването на цените през разследвания период, като сравни:

а)

среднопретеглените продажни цени за всеки вид на продукта на производителите в Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода; и

б)

съответните среднопретеглени цени за всеки вид на продукта, внасян от оказалите съдействие индийски производители, за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF, със съответните корекции за разходите след вноса;

в)

сравнението на цените бе извършено поотделно за всеки отделен вид на продукта за сделки на едно и също ниво на търговия, със съответните корекции при необходимост и след приспадането на всички направени отстъпки. Резултатът от сравнението бе изразен като процент от оборота на производителите от Съюза през разследвания период. Той показа среднопретеглени маржове на подбиване на цените в размер на 34 % и на 42,4 % за двамата оказали съдействие производители износители.

4.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.4.1.   Общи бележки

(71)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза бе направена оценка на всички икономически показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(72)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата. Комисията оцени макроикономическите показатели въз основа на данните, съдържащи се в отговорите на въпросника, предоставени от оказалите съдействие производители от Съюза, и на прогнозите в жалбата по отношение на неоказалия съдействие производител. Комисията оцени микроикономическите показатели въз основа на данните, съдържащи се в отговорите на въпросника, предоставени от оказалите съдействие производители от Съюза. И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(73)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг.

(74)

Микроикономическите показатели са: средни единични цени, разходи за единица продукция, разходи за труд, запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал.

4.4.2.   Макроикономически показатели

4.4.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(75)

През разглеждания период общото производство на Съюза, производственият капацитет и използването на капацитета са се променяли, както следва:

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Производствен обем Индекс

100

79

91

101

Производствен капацитет Индекс

100

100

100

100

Използване на капацитета (%)

52 — 57

42 — 47

45 — 50

53 — 58

Източник: отговори на въпросника и информация от жалбата.

(76)

Общото производство на промишлеността на Съюза бе малко по-високо през разследвания период, отколкото през 2011 г., въпреки много по-ниските продажби за ЕС през разследвания период. Увеличението на производството се обяснява с увеличени експортни продажби.

(77)

Промишлеността на Съюза е останала стабилна през целия разглеждан период. Използването на капацитета слабо се е увеличило в съответствие с нарастването на производството през разглеждания период. Въпреки това използването на капацитета е останало ниско [53 — 58 %]. Производството на тръби от пластичен чугун е промишленост, характеризираща се със сравнително високи постоянни разходи. Ниската степен на използване на капацитета води до недостатъчно покриване на постоянните разходи, което е една от причините за ниската рентабилност на промишлеността на Съюза.

4.4.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(78)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Обем на продажбите и пазарен дял на промишлеността на Съюза

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Обема на продажбите Индекс

100

83

81

94

Пазарен дял Индекс

100

100

97

97

Източник: отговори на въпросника, информация от жалбата и данни на Евростат.

(79)

Продажбите на промишлеността на Съюза са намалели с 6,4 % през разглеждания период до 450 — 500 000 през разследвания период. Промишлеността на Съюза е изгубила значително по-голям обем продажби, отколкото е бил обемът на спада в потреблението.

4.4.2.3.   Растеж

(80)

Общото потребление на разглеждания продукт в Съюза е намаляло с почти 3,3 % през разглеждания период. Потреблението е спаднало значително през 2012 г. с над 16 %, останало е ниско през 2013 г. и е започнало да се възстановява през разследвания период. В началото на разглеждания период продажбите на промишлеността на Съюза, вносът от трети държави, както и индийският внос са отбелязали спад в съответствие с потреблението. Въпреки това през 2013 г., когато потреблението е било все още слабо и рентабилността на промишлеността на Съюза — отрицателна, индийските производители са успели да увеличат значително продажбите си и пазарния си дял. Такова успешно разрастване на индийските продажби на един западащ пазар е било възможно чрез агресивно подбиване на цените и дъмпингови практики. Агресивните търговски и ценови стратегии са продължили и през разследвания период. В резултат на това обемът на продажбите на промишлеността на Съюза се е понижил много повече от потреблението и промишлеността на Съюза е загубила пазарен дял от 2,5 процентни пункта през разглеждания период, докато индийските производители са увеличили пазарния си дял с 3,5 процентни пункта през същия период.

4.4.2.4.   Заетост и производителност

(81)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Заетост и производителност

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Брой наети лица Индекс

100

93

93

99

Производителност Индекс

100

82

96

102

Източник: отговори на въпросника.

(82)

По време на разследвания период заетостта и производителността са били на стойности, сходни с тези от 2011 г. Фактът обаче, че заетостта не се е понижила, се дължи основно на значителното увеличение на продажбите извън Съюза, както е посочено в съображение 77.

4.4.2.5.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(83)

Всички дъмпингови маржове са значително над нивото de minimis. Въздействието на размера на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза е значително, като се имат предвид обемът и цените на вноса от засегнатата държава.

(84)

Това е първото антидъмпингово разследване относно разглеждания продукт. Поради това няма данни, които да дават възможност за оценка на ефекта от евентуален предишен дъмпинг.

4.4.3.   Микроикономически показатели

4.4.3.1.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(85)

През разглеждания период средните единични продажни цени на оказалите съдействие производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Продажни цени в Съюза

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Средна единична продажна цена в Съюза (EUR/тон)

950 — 1 000

1 000 — 1 050

1 000 — 1 050

950 — 1 000

Индекс

100

105

104

101

Производствени разходи за единица продукция (EUR/тон)

900 — 950

1 000 — 1 050

900 — 950

850 — 900

Индекс

100

110

104

96

Източник: Отговори на въпросника.

(86)

Средната единична продажна цена се е променяла до голяма степен в съответствие с производствените разходи. Тя се е повишила през 2012 г., когато е имало увеличение на производствените разходи, а от 2013 г. до разследвания периода е продължила да спада в съответствие с намаляването на производствените разходи. Производствените разходи са намалели главно поради намаляването на цената на основната суровина — желязна руда и метален скрап.

4.4.3.2.   Разходи за труд

(87)

През разглеждания период средните разходи за труд на оказалите съдействие производители от Съюза са се променяли, както следва:

Средни разходи за труд за наето лице

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Индекс

100

100

103

104

Източник: отговори на въпросника.

(88)

По време на разглеждания период средните разходи за труд за наето лице са се увеличили с 4 %. По данни на Евростат това увеличение е било под общото увеличение на надниците и заплатите в Съюза.

4.4.3.3.   Запаси

(89)

През разглеждания период равнищата на складовите наличности на оказалите съдействие производители от Съюза са се променяли, както следва:

Запаси

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Складови наличности в края на периода Индекс

100

74

73

82

Източник: отговори на въпросника.

(90)

По време на разглеждания период равнището на складовите наличности се е понижило. Понижаването на равнището на складовите наличности е резултат главно от по-строгите изисквания за оборотен капитал, наложени от управлението на промишлеността на Съюза.

4.4.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(91)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на оказалите съдействие производители от Съюза са се променяли, както следва:

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота на продажбите)

между 2,5 и 3,0

между – 5,5 и – 6,0

между – 1,0 и – 1,5

между 1,5 и 2,0

Паричен поток Индекс

100

92

67

101

Инвестиции Индекс

100

60

67

120

Възвръщаемост на инвестициите (%)

49

– 155

– 29

20

Източник: отговори на въпросника.

(92)

Комисията определи рентабилността на оказалите съдействие производители от Съюза, като изрази печалбата преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. Рентабилността на промишлеността на Съюза е намаляла от 2,5 — 3,0 % през 2011 г. на 1,5 — 2,0 % през разследвания период и е отбелязала отрицателна стойност през 2012 и 2013 г. По-голямата част от продажбите на разглеждания продукт в ЕС са били извършени чрез дъщерни търговски дружества на оказалите съдействие производители от ЕС, като бяха взети предвид техните разходи и рентабилност.

(93)

Нетният паричен поток представлява способността на оказалите съдействие производители от Съюза да самофинансират дейностите си. Паричният поток е останал на сходно равнище през 2011 г. и през разследвания период.

(94)

Нивото на инвестициите е било по-високо през разследвания период, отколкото през 2011 г. През 2012 и 2013 г. обаче нивото на инвестициите е било по-ниско и увеличението през разследвания период не е компенсирало спада от предходните години. Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Възвръщаемостта на инвестициите е била значително по-ниска през разследвания период, отколкото през 2011 г.

4.4.4.   Заключение относно вредата

(95)

Промишлеността на Съюза е загубила пазарен дял в размер на 2,5 процентни пункта при намаляващи цени на пазара, докато продажбите ѝ на пазара на Съюза са спаднали с почти 6,4 %. Равнището на използване на капацитета е останало ниско: 53 — 58 % през целия разглеждан период, което се е отразило върху способността на промишлеността на Съюза да компенсира постоянните разходи. Въпреки че рентабилността на промишлеността на Съюза се е оттласнала от дъното, след като е достигнала най-ниската си стойност през 2012 г., през разследвания период тя все още е била много ниска: 1,5 — 2,0 %, доста под целевата печалба. През същия период вносът от Индия се е увеличил с 22,6 %, а пазарният му дял се е увеличил с 3,5 процентни пункта.

(96)

Останалите показатели са останали на относително стабилно ниво; влошаването им обаче до голяма степен е било възпрепятствано от значително увеличение на продажбите на промишлеността на Съюза, извършени извън Съюза. Единственият показател, който ясно показва положителна тенденция през разглеждания период, са инвестициите, които са нараснали с 20 %. През 2012 и 2013 г. обаче нивото на инвестициите е било по-ниско и увеличението през разследвания период дори не е компенсирало спада от предходните години.

(97)

Много ниска рентабилност, съчетана с непрекъснат спад на продажбите и пазарния дял в Съюза, поставят промишлеността на Съюза в трудно икономическо положение.

(98)

С оглед на изложеното по-горе Комисията на този етап стигна до временното заключение, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(99)

В съответствие с член 3, параграф 6 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос от засегнатата държава е нанесъл съществена вреда на промишлеността на Съюза. В съответствие с член 3, параграф 7 от основния регламент Комисията също така проучи дали е възможно и други известни фактори да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза. Комисията се увери, че вредата, евентуално причинена от тези други фактори, не е била приписана на дъмпинговия внос. Тези фактори са: икономическата криза и спадът в търсенето, вносът от трети държави, равнището на износа на промишлеността на Съюза и конкуренцията от страна на заместващи продукти, като например пластмасови тръби.

5.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(100)

Обемът на продажбите в Съюза на индийските производители износители е бил почти два пъти по-голям — 75 000—85 000, от целия останал внос, взет заедно (45,8 хил. тона), още в началото на разглеждания период. Индийските продажби са намалели в съответствие с потреблението през 2012 г., но са запазили пазарен дял от около 10 — 15 %. Въпреки това през 2013 г., когато потреблението е било все още слабо и рентабилността на промишлеността на Съюза — отрицателна, индийските производители са успели да увеличат значително продажбите си и пазарния си дял. Такова успешно разрастване на индийските продажби на един западащ пазар е било възможно чрез агресивен ценови дъмпинг — през 2013 г. цените на индийския внос са спаднали с 6,2 % спрямо предходната година. Агресивните ценови практики са продължили и през разследвания период. Обемът на продажбите от индийските производители износители е надхвърлил 100 000, а пазарният им дял е достигнал равнище от 15—20 % през разследвания период. Такова бързо разрастване е възможно чрез значително подбиване на цените на производителите от Съюза. Нивото на подбиване на цените бе определено на 34 % и 42,4 %. Макар че индийските продажби и пазарен дял значително са се увеличили, обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял много повече от потреблението и промишлеността на Съюза е изгубила част от продажбите си в размер на 6,4 %, като нейният пазарен дял е отбелязал спад от 2,5 процентни пункта.

(101)

Като се има предвид ясно установеното съвпадение във времето между значителното подбиване на цените на производителите от Съюза от дъмпинговия внос от Индия и загубата на продажби и пазарен дял от страна на промишлеността на Съюза, довела до много ниска рентабилност, може да се заключи, че дъмпинговият внос е отговорен за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

5.2.   Въздействие на други фактори

5.2.1.   Икономическата криза и спадът в търсенето

(102)

Потреблението в Съюза на разглеждания продукт е намаляло с 3,3 % през разглеждания период, докато вносът от Индия се е увеличил за същия период с 22,6 %. Основният спад в потреблението (15 % за периода 2011 — 2012 г.) е бил причинен от икономическата криза и намаляването на публичните разходи. Спадът в потреблението изглежда е допринесъл за вредата в началото на разглеждания период, като е възможно да е оказал отражение за това и през 2013 г. Въпреки това през 2013 г. и особено през разследвания период дъмпинговият внос от Индия е основният фактор за вредата, упражнявал отрицателно въздействие върху продажбите в Съюза на промишлеността на Съюза и възпрепятствал връщането към устойчива рентабилност.

5.2.2.   Внос от трети държави

(103)

През разглеждания период обемът на вноса от други трети държави се е променял, както следва:

Внос от трети държави в обем (в метрични тонове)

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Китай

31 136

28 019

12 266

13 903

Индекс

100

90

39

45

Трети държави с изключение на Китай

14 693

12 183

20 153

22 524

Индекс

100

83

137

153

Всички трети държави

45 828

40 202

32 419

36 427

Индекс

100

88

71

79

Източник: Евростат.

(104)

Вносът от Индия е представлявал по-голямата част от вноса в Съюза (повече от 70 %) по време на разследвания период. Макар вносът от Индия да се е увеличил с повече от 22 % през разглеждания период, останалият внос е намалял с повече от 20 % през същия период. Макар вносът от Индия да е увеличил пазарния си дял с 2,5 процентни пункта, останалият внос е загубил повече от 1 процентен пункт пазарен дял. Предвид малкия обем на внос от трети държави, както и с оглед на факта, че вносът е намалял както по отношение на обема, така и по отношение на пазарния дял, нищо не показва, че той е причинил вреда на промишлеността на Съюза.

(105)

Производителите износители заявиха, че един от производителите от Съюза е внасял разглеждания продукт от своите китайски производствени съоръжения, с което сам си е нанесъл вреда. Не бяха открити доказателства в подкрепа на тези твърдения. Проверените доказателства показаха, че вносът в Съюза от свързаните китайски съоръжения на производителя от Съюза е бил много малък. Освен това вносът от Китай е намалял значително през разглеждания период, като е загубил пазарен дял в размер на повече от 2 процентни пункта, което ясно показва, че той не може да е причина за вреда.

5.2.3.   Износ на промишлеността на Съюза

(106)

През разглеждания период обемът на износа на оказалите съдействие производители от Съюза се е променял, както следва:

Износ на оказалите съдействие производители от Съюза

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Обем на износа Индекс

100

78

116

130

Средна експортна цена Индекс

100

108

104

99

Източник: отговори на въпросника.

(107)

Продажбите на промишлеността на Съюза извън Съюза са се увеличили значително с 30 % през разглеждания период, докато средните продажни цени са останали относително стабилни. Поради това продажбите извън Съюза действително са фактор за намаляване на вредата. При липса на увеличение на продажбите извън Съюза промишлеността на Съюза ще се окаже в още по-застрашено положение.

5.2.4.   Конкуренция на заместващите продукти

(108)

Заинтересованите страни заявиха, че вредата е била причинена от силната конкуренция, упражнявана от заместващи продукти, по-специално пластмасови тръби (полиетилен (PE), поливинил хлорид (PVC) и полипропилен (PP). Поначало пластмасовите тръби с по-малък диаметър са много по-евтини за единица продукция. Като се вземат предвид обаче разходите за поддръжка и продуктовият жизнен цикъл, в дългосрочен план разглежданият продукт има предимства по отношение на разходната ефективност. Пластмасовите тръби упражняват определен конкурентен натиск върху разглеждания продукт, особено по отношение на видовете с по-малък диаметър. По време на разглеждания период обаче тръбите от пластичен чугун не са изгубили пазарни дялове заради пластмасовите тръби, а в някои случаи дори са успели да си възвърнат известен пазарен дял спрямо пластмасовите тръби по време на същия период. Поради това конкуренцията, упражнявана от пластмасови заместващи продукти, вероятно не би могла да бъде причина за съществената вреда през разглеждания период.

5.3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(109)

Временно бе установено наличието на причинно-следствена връзка между вредата, понесена от производителите от Съюза, и дъмпинговия внос от разглежданата държава. Налице е явно съвпадение във времето между подбиването на цените на промишлеността на Съюза чрез дъмпинговия внос и намаляването на продажбите в ЕС на промишлеността на Съюза и пазарния дял на ЕС. През разследвания период дъмпинговият внос от Индия е подбивал цените на промишлеността на Съюза с 34 % и 42,4 %. В резултат от това рентабилността на промишлеността на ЕС е била много ниска.

(110)

Комисията направи съответно разграничение и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносното въздействие на дъмпинговия внос. Икономическата криза и спадът в търсенето са допринесли за вредата в началото на разглеждания период, като е възможно те да са оказали отражение за това и през 2013 г. Въпреки това, ако нямаше значително подбиване на цените на промишлеността на Съюза чрез дъмпинговия внос, състоянието на промишлеността на Съюза безспорно не би било засегнато до такава степен. По-специално продажбите не биха спаднали толкова много, използването на капацитета би било по-голямо, а рентабилността би била по-устойчива. Поради това временно бе установено, че спадът в потреблението не нарушава причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и съществената вреда.

(111)

Временно бе установено, че останалите набелязани фактори, като например вносът от трети държави, равнището на износа на промишлеността на Съюза и конкуренцията на заместващите продукти, не нарушават причинно-следствената връзка, установена по-горе, дори ако се вземе предвид тяхното евентуално комбинирано въздействие.

(112)

Въз основа на горното на този етап Комисията стигна до заключението, че съществената вреда, нанесена на промишлеността на Съюза, е причинена от дъмпинговия внос от Индия и че другите фактори, взети предвид поотделно или заедно, не нарушават причинно-следствената връзка. Вредата се състои главно в спад в продажбите в Съюза, загуба на пазарен дял от промишлеността на ЕС, ниско равнище на използване на капацитета и ниска рентабилност.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(113)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали налагането на антидъмпингови мерки не би било в противоречие с интереса на Съюза. Тя обърна специално внимание на необходимостта да се елиминират нарушаващите търговията последици от вредоносен дъмпинг и да се възстанови реалната конкуренция. Интересът на Съюза бе определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на дистрибуторите и на крайните ползватели, като например дружествата в областта на водоснабдяването, канализацията и напояването.

6.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(114)

Производствените инсталации на промишлеността на Съюза се намират във Франция, Германия, Испания и Австрия. В промишлеността на Съюза пряко заети в производството и продажбата на разглеждания продукт са над 2 400 служители. Двама от тримата производители оказаха съдействие при разследването. Неоказалият съдействие производител не се противопостави на започването на разследването. Както стана ясно по-горе, двете оказали съдействие дружества са понесли съществена вреда и са били засегнати неблагоприятно от дъмпинговия внос.

(115)

Очаква се, че налагането на временни антидъмпингови мита ще възстанови условията на равноправна търговия на пазара на Съюза и ще позволи на производителите от Съюза да повишат продажбите си и да увеличат ниското равнище на използване на капацитета. Това ще доведе до повишаване на рентабилността на промишлеността на Съюза до нивата, които се считат за необходими при този вид капиталоемка промишленост, и до предотвратяване загубата на работни места. Ако не бъдат наложени мерки, е твърде вероятно икономическото състояние на промишлеността на Съюза да продължи да се влошава.

(116)

Поради това се стигна до временното заключение, че налагането на антидъмпингови мита би било в интерес на промишлеността на Съюза.

6.2.   Интерес на несвързаните вносители, дистрибуторите, ползвателите и други заинтересовани страни

(117)

Нито един несвързан вносител не заяви своя интерес в рамките на сроковете, посочени в известието за започване. Много дистрибутори заявиха своя интерес и изразиха становища. Много малко от тях обаче предоставиха подкрепени с доказателства данни, позволяващи задълбочен анализ. Само няколко крайни ползватели взеха участие в разследването.

(118)

Няколко заинтересовани страни (основно дистрибутори на продукти на промишлеността на Съюза и сдружения на работници в металообработващата промишленост) са подкрепили разследването и са поискали възстановяване на лоялната конкуренция, осъдили са застрашеното положение на промишлеността на Съюза и са заявили, че ако не са били наложени мита, производственият капацитет на Съюза е щял да бъде заличен, водещ след себе си до загуба на работни места в Съюза.

(119)

Дистрибуторите на разглеждания продукт, внасян от Индия, както и няколко крайни ползватели, а именно дружества в областта на водоснабдяването, канализацията и напояването, се противопоставиха на налагането на мерки. Те изразиха опасение, че SG PAM Group ще добие почти монополна позиция на пазара на Съюза, ако индийският внос бъде намален поради налагането на мерките, довели до увеличение на цените. SG PAM Group има много силна позиция на пазара на Съюза. Съществуват обаче няколко фактора, които изглежда са в състояние да парират пазарната мощ на групата. На първо място, съществуват други двама производители от Съюза с неизползван капацитет, които могат да гарантират реална конкуренция, в случай че цените на SG PAM станат прекомерно високи.

(120)

На второ място, има няколко производители от трети държави (Китай, Турция, Русия и Швейцария), които вече продават на пазара на ЕС. Обемът на техните продажби през разглеждания период е бил малък и е продължил да намалява. Основната причина обаче за този спад на продажбите на останалите вносители изглежда е била агресивната конкуренция от страна на индийските производители. Индийските дъмпингови цени са били значително по-ниски от цените на всички други големи държави вносителки (с изключение на Русия). В случай на едностранно увеличение на цените от страна на промишлеността на Съюза вносът от други държави може да се увеличи в краткосрочен или средносрочен план, като се има предвид, че тези износители вече присъстват в Съюза.

Средна вносна цена в евро

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РП

Индия

665

703

659

651

Китай

955

1 014

1 059

1 054

Швейцария

1 711

1 678

1 554

1 526

Русия

697

696

652

627

Турция

1 246

1 544

1 272

1 010

Източник: Евростат.

6.3.   Заключение относно интереса на Съюза

(121)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че на този етап от разследването не са налице наложителни причини да се заключи, че налагането на мерки върху вноса на тръби от пластичен чугун с произход от Индия не е в интерес на Съюза. Въпреки това Комисията ще продължи да проучва възможните ефекти върху конкуренцията на пазара на Съюза на заключителния етап от разследването, въз основа на допълнителна информация.

7.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(122)

Въз основа на направените от Комисията заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда за промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.

7.1.   Равнище на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(123)

С оглед на определянето на равнището на мерките Комисията първо анализира размера на митото, необходим за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(124)

Вредата се счита за отстранена, ако промишлеността на Съюза е в състояние да покрие производствените си разходи и преди облагане с данъци да реализира от продажбите на сходния продукт на пазара на Съюза печалба, която би се очаквала при нормални условия на конкуренция от промишленост от този вид в отрасъла, и то при липсата на дъмпингов внос.

(125)

В жалбата се твърди, че промишлеността очаква рентабилност над 12 % при липса на дъмпингов внос, тъй като такова ниво на рентабилност е постигнато през годините, предшестващи разглеждания период. Трябва да се отбележи, че през годините, предшестващи разглеждания период, продажбите на промишлеността на Съюза са били изключително високи поради високия икономически растеж през 2007 — 2008 г. и фискалното стимулиране на разходите от страна на правителствата в Съюза с цел противодействие на последиците от икономическата криза през 2009 г. Следователно тези години не могат да се считат за представителни за рентабилността на промишлеността на Съюза. Жалбоподателят също така заяви, че двуцифрена стойност на рентабилност е обоснована от високо равнище на разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Разследването не откри достатъчно доказателства за интензивна НИРД — разходите за НИРД са възлизали на по-малко от 2 % от оборота, реализиран през 2011 г., а още по-малко през разследвания период за производителя от Съюза, който е направил най-големи разходи за НИРД.

(126)

При предходните разследвания по отношение на подобни продукти — някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана (5), както и някои заварени тръби и тръбопроводи от желязо или нелегирана стомана (6), бе прието, че марж на печалбата от 5 % би могъл да се счита за подходящо ниво, което промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира при липсата на вредоносен дъмпинг. Тръбите от пластичен чугун са сходни в много отношения с безшевните стоманени тръби и заварените тръби от желязо и нелегирана стомана — желязото като суровина е основна част от производствените им разходи и също може да се използва за пренос на вода. Поради това временно бе счетено, че марж на печалбата от 5 % е разумен марж и за производството на тръби от пластичен чугун.

(127)

Комисията определи нивото на отстраняване на вредата въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на оказалите съдействие производители износители, установена с цел изчисляване подбиването на цената, и среднопретеглената невредоносна цена на сходния продукт, продаван от оказалите съдействие производители от Съюза на пазара на Съюза през разследвания период. Разликите, получени от това сравнение, бяха изразени като процент от среднопретеглената CIF стойност на вноса.

7.2.   Временни мерки

(128)

Върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки в съответствие с правилото за по-малкото мито, предвидено в член 7, параграф 2 от основния регламент. Комисията направи сравнение между маржовете на вредата и дъмпинговите маржове. Размерът на митата следва да бъде определен на равнището на по-ниския от двата маржа.

(129)

Въз основа на гореизложеното ставките на временните антидъмпингови мита, изразени като процент от цената CIF на граница на Съюза, без платено мито, са следните:

Държава

Дружество

Дъмпингов марж

Марж на вредата

Временно антидъмпингово мито

Индия

Jindal Saw Ltd

31,2 %

68 %

31,2 %

Electrosteel Casting Ltd

15,3 %

59 %

15,3 %

(130)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват установеното по време на разследването положение по отношение на тези дружества. Тези ставки се прилагат изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатата държава, а именно Индия, произведен от изрично посочените правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, следва да се облага със ставката, приложима за „всички други дружества“. Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита не следва да се прилагат за тях.

(131)

Дадено дружество може да отправи искане за прилагане на индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито, ако впоследствие промени наименованието си. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (7). Искането трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него митническа ставка. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него ставка на митото, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.

(132)

С цел да се сведат до минимум рисковете от заобикаляне поради голямата разлика в митническите ставки, е необходимо да се въведат специални мерки, за да се гарантира прилагането на индивидуалните антидъмпингови мита. Дружествата с индивидуални антидъмпингови мита трябва да представят на митническите органи на държавите членки валидна търговска фактура. Фактурата трябва да отговаря на изискванията, определени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент. Вносът, който не е придружен от такава фактура, следва да се облага с антидъмпинговото мито, приложимо за всички други дружества.

(133)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита, антидъмпинговата ставка за всички други дружества следва да се прилага не само за производителите износители, неоказали съдействие в настоящото разследване, но и за производителите, които не са осъществявали износ за Съюза през разследвания период.

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(134)

В интерес на доброто администриране Комисията ще прикани заинтересованите страни да представят коментари в писмена форма и/или да поискат изслушване от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури в рамките на определен срок.

(135)

Констатациите относно налагането на временните мита са временни и може да бъдат променени на окончателния етап от разследването,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун), с произход от Индия, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7303 00 10 и ex 7303 00 90 (кодове по ТАРИК 7303001010, 7303009010).

2.   Ставките на временното антидъмпингово мито, приложими към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произведен от изброените по-долу дружества, са следните:

Дружество

Временно антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Jindal Saw Ltd

31,2 %

C054

Electrosteel Casting Ltd

15,3 %

C055

Всички други дружества

31,2 %

C999

3.   Индивидуалната митническа ставка, определена за дружествата, посочени в параграф 2, се прилага при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалото фактурата дружество, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че (обем) тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун), продавани за износ за Европейския съюз, включени в настоящата фактура, са произведени от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в Индия. Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“ Ако такава фактура не се представи, се прилага митническата ставка, приложима за категорията „всички други дружества“.

4.   Допускането за свободно обращение в Съюза на посочения в параграф 1 продукт става след представянето на парична гаранция, равностойна по размер на временното мито.

5.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

1.   В срок от 25 календарни дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да:

а)

поискат оповестяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент;

б)

представят писмено своите коментари на Комисията; и

в)

поискат изслушване от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

2.   Страните, посочени в член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, могат да представят коментари относно прилагането на временните мерки в срок от 25 календарни дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 се прилага за период от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ C 461, 20.12.2014 г., стр. 35).

(3)  Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ C 83, 11.3.2015 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕО) № 930/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за прекратяване на антидъмпинговата и антисубсидийната процедура по отношение на вноса на отглеждана в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга, с произход от Норвегия, и на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на отглеждана в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга, с произход от Чили и Фарьорските острови (ОВ L 133, 29.5.2003 г., стр. 1); и Регламент (ЕО) № 954/2006 на Съвета от 27 юни 2006 г. относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана, с произход от Хърватска, Румъния, Русия и Украйна, за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/97 и Регламент (ЕО) № 348/2000 относно приключване на междинното преразглеждане и преразглеждането във връзка с изтичане на срока на прилаганите антидъмпингови мита спрямо вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или нелегирана стомана, с произход, inter alia, от Русия и Румъния и от Хърватска и Украйна (ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 4).

(5)  ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 343, 19.12.2008 г., стр. 1.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.