15.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/65


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1516 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2015 година

за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета на фиксирана ставка за операции, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 61, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 генерираните от операции приходи трябва да бъдат взети предвид при изчисляването на публичния принос.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се предвижда прилагането на фиксирана процентна ставка за приходите от операции в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите без да се изчисляват дисконтираните нетни приходи.

(3)

Въз основа на данни за минали периоди следва да се определи 20-процентна фиксирана ставка за нетните приходи, генерирани в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, за да се избегне свръхфинансиране и нарушаване на пазарните принципи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се определя фиксирана ставка, приложима за операции в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, с цел предварително определяне на евентуалните нетни приходи от такива операции, както и определяне на допустимите разходи за операциите в съответствие с член 61, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 2

За целите на прилагането на фиксираната процентна ставка за нетните приходи, посочена в член 61, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за операциите в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите се определя 20-процентна единна ставка.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.