14.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1390 НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2015 година

за изменение за 233-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

В периода от 22 май 2015 г. до 15 юни 2015 г. с четири решения съответно от 22 май 2015 г., 15 юни 2015 г., 26 юни 2015 г. и 10 юли 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) реши да измени шест вписвания в списъка на физическите лица и пет образувания, спрямо които се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси. На 6 август 2015 г. Комитетът по санкциите реши да добави едно образувание към списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1)

В категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

Вписването „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен още като: a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Ayman Al Zawahari, м) Ahman Fuad Salim, н) Abu Fatma, о) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) д-р. Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Гражданство: египетско. Паспорт №: а) 1084010 (египетски паспорт), б) 19820215. Други сведения: a) бивш оперативен и военен лидер на Египетския ислямски джихад, понастоящем близък съратник на Осама бин Ладен, б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен още като: a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Ayman Al Zawahari, м) Ahman Fuad Salim, н) Abu Fatma, о) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) д-р. Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Гражданство: египетско. Паспорт №: а) 1084010 (египетски паспорт), б) 19820215. Други сведения: а) лидер на Ал-Кайда, б) бивш оперативен и военен лидер на Египетския ислямски джихад, бил е близък съратник на Осама бин Ладен (починал), б) смята се, че живее в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

б)

Вписването „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (известен също като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Адрес: Германия. Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) C00071659 (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Други сведения: а) в затвор в Германия; б) негов брат е Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (известен още като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Адрес: Германия (в затвор). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) C00071659 (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Други сведения: а) осъден на 5 години и 6 месеца затвор в Германия на 6 декември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.“

в)

Вписването „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (известен още като: а) Nasir al-Wahishi, б) Abu Basir Nasir al-Wahishi, в) Naser Abdel Karim al-Wahishi, г) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, д) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, е) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, ж) Abu Baseer al-Wehaishi, з) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, и) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, й) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, к) Abu Basir, л) Abu Bashir). Дата на раждане: a) 1.10.1976 г., б) 8.10.1396 г. (съгласно ислямското летоброене Хиджра). Място на раждане: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 40483 (номер на йеменски паспорт, издаден на 5.1.1997 г.). Други сведения: бил е в затвор в Йемен от 2003 до 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (известен още като: а) Nasir al-Wahishi, б) Abu Basir Nasir al-Wahishi, в) Naser Abdel Karim al-Wahishi, г) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, д) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, е) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, ж) Abu Baseer al-Wehaishi, з) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, и) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, й) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, к) Abu Basir, л) Abu Bashir). Дата на раждане: a) 1.10.1976 г., б) 8.10.1396 г. (съгласно ислямското летоброене Хиджра). Място на раждане: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 40483 (номер на йеменски паспорт, издаден на 5.1.1997 г.). Други сведения: а) от 2007 г. насам, лидер на Ал Кайда в Йемен (AQY), б) от януари 2009 г. насам, лидер на Ал Кайда на територията на Арабския полуостров, действащ в Йемен и Саудитска Арабия, в) сътрудник на висшето ръководство на Ал Кайда, г) твърди, че е бил секретар на Осама бин Ладен (починал) преди 2003 г., д) арестуван в Иран и екстрадиран в Йемен през 2003 г., където избягва от затвора през 2006 г. и остава беглец след януари 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.“

г)

Вписването „Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (известен още като: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, б) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, в) Ibrahim Hassan al-Asiri, г) Ibrahim Hasan Tali Asiri, д) Ibrahim Hassan Tali Assiri, е) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, ж) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, з) Ibrahim al-'Asiri, и) Ibrahim Hassan Al Asiri, й) Abu Saleh, к) Abosslah, л) Abu-Salaah). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.4.1982 г., б) 18.4.1982 г., в) 24.6.1402 г. (съгласно ислямското летоброене Хиджра). Място на раждане: Riyadh, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F654645 (номер на саудитски паспорт, издаден на 30.4.2005 г., изтекъл на 7.3.2010 г., дата на издаване 24.6.1426 г. съгласно ислямското летоброене Хиджра, изтекъл съгласно ислямското летоброене Хиджра на 21.3.1431 г.). Национален идентификационен номер: 1028745097 (саудитски граждански идентификационен номер). Други сведения: а) действащ главен производител на бомби за Ал Кайда на Арабския полуостров; б) счита се, че се укрива в Йемен от март 2011 г.; в) обявен за издирване от Саудитска Aрабия; г) за него ИНТЕРПОЛ е издал оранжево предупреждение (досие #2009/52/OS/CCC, #81); д) свързан е с Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.3.2011 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (известен още като: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, б) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, в) Ibrahim Hassan al-Asiri, г) Ibrahim Hasan Tali Asiri, д) Ibrahim Hassan Tali Assiri, е) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, ж) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, з) Ibrahim al-'Asiri, и) Ibrahim Hassan Al Asiri, й) Abu Saleh, к) Abosslah, л) Abu-Salaah). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.4.1982 г., б) 18.4.1982 г., в) 24.6.1402 г. (съгласно ислямското летоброене Хиджра). Място на раждане: Riyadh, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F654645 (номер на саудитски паспорт, издаден на 30.4.2005 г., изтекъл на 7.3.2010 г., дата на издаване 24.6.1426 г. съгласно ислямското летоброене Хиджра, изтекъл съгласно ислямското летоброене Хиджра на 21.3.1431 г.). Национален идентификационен номер: 1028745097 (саудитски граждански идентификационен номер). Други сведения: а) действащ главен производител на бомби за Ал Кайда на Арабския полуостров; б) счита се, че се укрива в Йемен от март 2011 г.; в) обявен за издирване от Саудитска Aрабия; г) свързан е също с Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.3.2011 г.“

д)

Вписването „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (известен още като: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; б) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Дата на раждане: 2.3.1984 г. Място на раждане: Бахрейн. Гражданство: бахрейнско. Паспорт №: 1632207 (Бахрейн). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (известен още като: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; б) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Дата на раждане: 2.3.1984 г. Място на раждане: Бахрейн. Гражданство: бахрейнско. Паспорт №: 1632207 (Бахрейн). Друга информация: а) действал е от името на и е оказвал финансова, материална и логистична подкрепа на Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група (ЛИБГ); б) арестуван в Обединените арабски емирства (ОАЕ) през януари 2007 г. по обвинения, че е член на Ал Кайда и на ЛИБГ; в) след като е осъден в Обединените арабски емирства в края на 2007 г., той е прехвърлен в Бахрейн в началото на 2008 г., за да излежи остатъка от присъдата си; г) след освобождаването си през 2008 г. той поднови дейностите за набиране на средства за Ал Кайда, поне в течение на 2012 г.; д) освен това той е събирал средства за талибаните. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.“

е)

Вписването „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен още като: а) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al- Rahman, и) Al-Libi). Адрес: Johannesburg, Южна Африка. Дата на раждане: 1966 г. Място на раждане: Al Aziziyya, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Други сведения: а) свързан с Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC)), Обществото за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)) и с Либийската ислямска бойна група (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен още като: а) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al- Rahman, и) Abdel Ilah Sabri (фалшив документ за самоличност, свързан с подправен южноафрикански идентификационен номер 6910275240086, свързан с номер на южноафрикански паспорт 434021161, и двата документа са конфискувани)). Адрес: Триполи, Либия (към февруари 2014 г.). Дата на раждане: 2.2.1966 г. Място на раждане: Al Aziziyya, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: а) номер на либийски паспорт 203037, издаден в Триполи, Либия, б) номер на либийски паспорт 347834, издаден на името на Ibrahim Ali Tantoush, изтекъл на 21. февруари 2014 г.). Други сведения: а) свързан с Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC)), Обществото за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)) и с Либийската ислямска бойна група (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)). Снимка и пръстови отпечатъци са налице за включване в специално известие на ИНТЕРПОЛ и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.“

ж)

Вписването „Zulkifli Abdul Hir (известен още като a) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) Armand Escalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) Norhana Mohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л) Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan). Адрес: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: a) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане: Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт номер: A 11263265. Национален идентификационен номер: 660105-01-5297. Друга информация: а) името на майката е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) номер на шофьорска книжка D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

„Zulkifli Abdul Hir (известен още като а) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) Armand Escalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) Norhana Mohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л) Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan (ширко известен под това име)). Адрес: а) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия (предишно местожителство), б) Maguindanao, Филипините (от 1 януари 2015 г.). Дата на раждане: а) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане: Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт номер: а) A 11263265, б) национален идентификационен номер: 660105-01-5297, в) шофьорска книжка D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Друга информация: а) Съдът в Северния окръг на Калифорния, САЩ издаде за него заповед за арест на 1 август 1997 г., б) потвърдено е, че е починал в Maguindanao, Филипините през януари 2015 г., в) името на майката е Minah Binto Aogist Abd Aziz. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“

2)

Изменят се следните вписвания в категория „Юридически лица, групи и образувания“:

а)

Вписването „Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society) (известно още като: а) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Общество за възраждане на ислямското наследство на африканския континент, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Адрес: а) Пакистан; б) Афганистан. Други сведения: а) посочени са само пакистанските и афганистански офиси на това образувание; б) свързано с Abu Bakr al-Jaziri и Комитета за подпомагане на Афганистан (ASC). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society) (известно още като: а) Общество за възраждане на ислямското наследство на африканския континент, б) Jamia Ihya ul Turath, в) RIHS, г) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, д) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, е) Al-Furqan Welfare Foundation. Адрес: а) Пакистан, б) Афганистан. Други сведения: а) посочени са само пакистанските и афганистански офиси на това образувание; б) свързано с Abu Bakr al-Jaziri и Комитета за подпомагане на Афганистан (ASC). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.“

б)

Вписването „Al-Haramain Islamic Foundation (Сомалия). Адрес: Сомалия. Други сведения: основател и предишен лидер е Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Al-Haramain Islamic Foundation (Сомалия). Адрес: Сомалия. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.“

в)

Вписването „Al-Qaida in the Arabian Peninsula (известно още като: a) AQAP, б) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, в) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, е) Ansar al-Shari'a, ж) AAS, з) Al-Qaida in Yemen, и) AQY). Други сведения: Местоположение: Йемен или Саудитска Арабия. Ansar al-Shari'a е образуванo в началото на 2011 г. от AQAP. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Al-Qaida in the Arabian Peninsula (известно още като: a) AQAP, б) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, в) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, е) Ansar al-Shari'a, ж) AAS, з) Al-Qaida in Yemen, и) AQY). Други сведения: а) местоположение: Йемен или Саудитска Арабия (2004—2006 г.). б) образуванo през януари 2009 г., когато Al-Qaida в Йемен се обедини с действащите членове на Ал-Кайда в Саудитска Арабия, в) лидер на AQAP е Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, г) Ansar al-Shari'a беше образуванo в началото на 2011 г. от AQAP и пое отговорността за множество нападения в Йемен както срещу правителствени, така и срещу граждански обекти. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.“

г)

Вписването „Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (известно още като: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, б) Tehrik-e-Taliban, в) Pakistani Taliban, г) Tehreek-e-Taliban). Други сведения: а) Tehrik-e Taliban е базирано в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан; б) образуванo през 2007 г., негов лидер е Hakimullah Mehsud; в) Wali Ur Rehman е емир на TTP за Южен Вазиристан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (известно още като: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, б) Tehrik-e-Taliban, в) Pakistani Taliban, г) Tehreek-e-Taliban). Други сведения: а) Tehrik-e Taliban е базирано в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан; б) образуванo през 2007 г., негов лидер е Maulana Fazlullah. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.“

3)

В категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се добавя следното вписване:

а)

„The Army Of Emigrants And Supporters (известно още като: а) Battalion of Emigrants and Supporters, б) Army of Emigrants and Supporters organization, в) Battalion of Emigrants and Ansar, г) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA). Адрес: района на Jabal Turkuman, провинция Латакия, Сирийска арабска република. Други сведения: Създадено през 2013 г. от чуждестранни бойци терористи. Местоположение: Сирийска арабска република. Свързано с Ислямска държава в Ирак и Леванта, посочено като Ал Кайда в Ирак и Фронта Al-Nusrah за хората от Изтока. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.8.2015 г.“