1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1330 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2015 година

за изменение за 234-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

На 20 юли 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) одобри заличаването на едно физическо лице в своя списък, свързан с Ал Кайда, на физическите лица, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Освен това на 20 юли 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да измени едно вписване в списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1)

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (известен още като: Sheikh Abu Muhammad, б) Ali Abu Muhammad, в) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Дата на раждане: 1.1.1972 г. Място на раждане: село Teletl, район Shamilskiy, Република Дагестан, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 628605523 (руски паспорт за задгранично пътуване, издаден на 4.7.2006 г. от Федералната служба по въпросите на миграцията на Руската федерация и изтичащ на 16.7.2016 г.). Национален идентификационен номер: 8203883123 (номер на руски национален паспорт, издаден на 16.7.2005 г. от отдел „Вътрешни работи“ (OVD), район Kirovskiy, Република Дагестан, Руска федерация, изтича на 1.1.2017 г.). Адрес: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Република Дагестан, Руска федерация. Други сведения: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: сив; височина: 170—175 см; телосложение: едър, овално лице, брада. б) Име на бащата: Alibulat Kebekovich Kebekov, роден през 1927 г. в) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.3.2015 г.“

2)

Вписването „Mohammed Al Ghabra. Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Гражданство: британско. Паспорт №: 094629366 (Обединено кралство). Други сведения: а) Име на бащата: Mohamed Ayman Ghabra; б) Име на майката: Dalal. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.12.2006 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mohammed Al Ghabra (известен още като: a) Mohammed El' Ghabra б) Danial Adam) Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Гражданство: британско. Паспорт №: 094629366 (Обединено кралство). Други сведения: а) Име на бащата: Mohamed Ayman Ghabra; б) Име на майката: Dalal. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.12.2006 г.“