29.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1298 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2015 година

за изменение на приложения II и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 1 от него,

след консултация с Научния комитет по безопасност на потребителите,

като има предвид, че:

(1)

Понастоящем 3-бензилиден камфор е разрешен за използване в козметични продукти като UV-филтър, в максимална концентрация 2,0 %. Той е включен в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 под референтен номер 19.

(2)

В становището си от 18 юни 2013 г. Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) (2) заключи, че тъй като е изчислена граница на безопасност (MoS), по-ниска от 100, използването на 3-бензилиден камфор в козметични продукти като UV-филтър в максимална концентрация 2,0 % не се счита за безопасно.

(3)

С цел да се гарантира безопасността на слънцезащитните продукти за здравето на човека, е необходимо 3-бензилиден камфор да бъде премахнат от списъка на UV-филтрите, разрешени за употреба в козметични продукти съгласно приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(4)

Като се има предвид, че 3-бензилиден камфор е известен не само като UV-филтър, а и като UV-абсорбер, използването му в козметични продукти следва да бъде забранено.

(5)

Поради това приложения II и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Прилагането на това ограничение следва да бъде отложено, за да се даде възможност на промишлеността да направи необходимите корекции в рецептурите на продуктите. По-специално на предприятията следва да се предостави възможността в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент да пуснат на пазара отговарящи на изискванията продукти и да изтеглят от пазара продуктите, които не отговарят на изискванията.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

От 18 февруари 2016 г. на пазара на Съюза могат да бъдат пускани и предлагани само козметични продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  Решение 2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 2008 г. за създаване на съвещателна структура от научни комитети и експерти в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО (ОВ L 241, 10.9.2008 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя, както следва:

1)

В приложение II се добавя следното вписване:

Референтен номер

Химично наименование/INN

CAS номер

ЕО номер

„1379

3-бензилиден камфор

15087-24-8

239-139-9“

2)

Вписването относно референтен номер 19 в приложение VI се заличава.