21.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/43


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1187 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2015 година

за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приема делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които имат значителен потенциал за икономии на енергия и големи разлики в съответните експлоатационни показатели при еквивалентна функционалност.

(2)

Отоплителните уреди с еквивалентна функционалност включително водогрейните котли на твърдо гориво, показват значителни разлики по отношение на енергийната ефективност. Енергията, която водогрейните котли на твърдо гориво използват за отоплението на сгради представлява значителен дял от общото потребление на енергия в Съюза. Възможностите за намаляване на потреблението на енергия от водогрейните котли на твърдо гориво са значителни и включват комбинирането им с подходящи регулатори на температура и слънчеви съоръжения, и поради това пакетите от водогрейни котли на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, също следва да бъдат обхванати от изисквания за енергийно етикетиране.

(3)

Водогрейните котли, генериращи топлинна енергия изключително с цел осигуряване на топла вода за питейни или санитарни нужди, водогрейните котли за подгряване на газообразни топлоносители, водогрейните котли с когенерация с електрическа мощност 50 kW или по-голяма и водогрейните котли за недървесна биомаса имат специфични технически характеристики и поради това следва да бъдат изключени от настоящия регламент.

(4)

Следва да бъдат установени разпоредби по отношение на етикетирането и стандартната продуктова информация за енергийната ефективност на водогрейните котли на твърдо гориво, за да се създадат стимули за производителите да подобряват енергийната ефективност на водогрейните котли на твърдо гориво, да се насърчат крайните потребители да купуват енергийноефективни продукти и да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар.

(5)

За да се осигури на потребителите подходяща информация за водогрейните котли на твърдо гориво следва да се въведе скала на етикетиране, която съответства на Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията (2). Приемането на подхода, прилаган в посочения регламент, към възобновяемата енергия, няма да насърчи енергийната ефективност на водогрейните котли за биомаса. Приемането на подхода, прилаган към изкопаемите горива, по отношение на биомасата, няма да е в съответствие с целта за насърчаване на възобновяемата енергия съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Поради това е целесъобразно с настоящия регламент да се въведе специфичен подход за водогрейните котли за биомаса, като се определи „коефициент в етикета за биомасата“ с такава стойност, че клас A++ да може да бъде постиган от кондензационни водогрейни котлите за биомаса.

(6)

Информацията, предоставена върху етикета, следва да бъде получена посредством надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни процедури, които са съобразени с признати най-съвременни измервателни и изчислителни методи, включително и с хармонизирани стандарти, когато такива съществуват, приети от европейските организации по стандартизация в съответствие с процедурите, определени в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4), за целите на създаване на изисквания за екопроектиране.

(7)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикетите за водогрейните котли на твърдо гориво.

(8)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изисквания към продуктовата и техническата документация за водогрейните котли на твърдо гориво.

(9)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания по отношение на информацията, която да бъде предоставяна при всички видове дистанционна продажба на водогрейни котли на твърдо гориво, както и във всички реклами и технически материали с рекламен характер за водогрейните котли на твърдо гориво.

(10)

Когато етикетите и продуктовата информация са изготвени на базата на продуктови фишове от доставчиците, следва да се осигури, че крайният потребител има лесен достъп до информация за енергийните показатели на пакетите от водогреен котел на твърдо гориво, комбиниран с допълнителни подгреватели, слънчеви съоръжения и регулатори на температурата.

(11)

Целесъобразно е да се предвиди преглед на разпоредбите на настоящия регламент, при който да бъде взет предвид техническият напредък,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент установява изисквания за енергийното етикетиране и предоставянето на допълнителна продуктова информация за водогрейните котли на твърдо гориво с номинална топлинна мощност 70 kW или по-малка, и пакетите от водогрейни котли на твърдо гориво с номинална топлинна мощност 70 kW или по-малка, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

водогрейни котли, произвеждащи топлина само с цел осигуряване на топла вода за питейни или санитарни нужди;

б)

водогрейни котли за подгряване и подаване на газообразни топлоносители като пара или въздух;

в)

водогрейни котли на твърдо гориво с когенерация с максимална електрическа мощност 50 kW или по-голяма;

г)

водогрейни котли за недървесна биомаса.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„водогреен котел на твърдо гориво“ означава устройство, оборудвано с един или повече генератори на топлинна енергия от твърдо гориво, което осигурява топлина за централна отоплителна система на базата на вода, за да се постигне и поддържа желаното ниво на температурата в едно или повече затворени пространства, с топлинни загуби в заобикалящата го среда не по-големи от 6 % от номиналната топлинна мощност;

2)

„централна отоплителна система на базата на вода“ означава система, използваща вода като топлоносител за разпределянето на централно генерирана топлинна енергия до прибори, излъчващи топлина, с цел отопляването на затворени пространства в сгради или части от тях, включително местни или градски топлофикационни мрежи;

3)

„топлогенератор на твърдо гориво“ означава тази част на водогрейния котел на твърдо гориво, която генерира топлинна енергия чрез изгаряне на твърди горива;

4)

„номинална топлинна мощност“ или „Pr“ означава обявената топлинна мощност на водогреен котел на твърдо гориво, когато осигурява топлина за затворени пространства с предпочитаното гориво, изразена в kW;

5)

„твърдо гориво“ означава гориво, което е в твърдо състояние при нормални стайни температури, включително твърда биомаса и твърди изкопаеми горива;

6)

„биомаса“ означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните отрасли, включително рибното стопанство и аквакултурата, както и биоразградимата част на промишлените и битовите отпадъци;

7)

„дървесна биомаса“ означава биомаса с произход от дървета, храсти и шубраци, включително дървесни трупи, раздробено дърво, пресована дървесина под формата на пелети, пресована дървесина под формата на брикети, и трици;

8)

„недървесна биомаса“ означава биомаса, различна от дървесната биомаса, включително слама, мискантус, тръстика, костилки, зърна, костилки от маслини, маслинени кекове и черупки от черупкови плодове;

9)

„изкопаемо гориво“ означава гориво, различно от биомаса, включително антрацит, кафяви въглища, кокс, битуминозни въглища; за целите на настоящия регламент това включва и торф;

10)

„водогреен котел за биомаса“ означава водогреен котел на твърдо гориво, който използва биомаса като предпочитано гориво;

11)

„водогреен котел за недървесна биомаса“ означава водогреен котел за биомаса, който използва недървесна биомаса като предпочитано гориво и за който дървесната биомаса, изкопаемите горива или смесите от биомаса и изкопаеми горива не са изброени сред другите му подходящи горива;

12)

„предпочитано гориво“ означава едно твърдо гориво, което съгласно инструкциите на доставчика е за предпочитане да се използва за водогрейния котел;

13)

„друго подходящо гориво“ означава твърдо гориво, различно от предпочитаното гориво, което съгласно инструкциите на доставчика може да се използва от водогрейния котел на твърдо гориво и включва всяко гориво, което е упоменато в ръководството с инструкции за монтажници и крайни потребители, на свободно достъпни уебсайтове на доставчиците, в техническите материали с рекламен характер и в рекламите;

14)

„водогреен котел на твърдо гориво с когенерация“ означава водогреен котел на твърдо гориво, който може едновременно да генерира топлинна енергия и електроенергия;

15)

„допълнителен подгревател“ означава вторичен водогреен котел или термопомпа, попадащи в обхвата на Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 или вторичен водогреен котел на твърдо гориво, който генерира допълнителна топлоенергия, когато отоплителният товар надвишава номиналната топлинна мощност на първичния водогреен котел на твърдо гориво;

16)

„регулатор на температурата“ означава оборудването което взаимодейства с крайния потребител, по отношение на стойностите и графика на желаната температура в помещенията, и изпраща съответните данни на интерфейса на водогрейния котел на твърдо гориво, по-специално на централния процесор, и по този начин спомага за регулирането на температурата в помещенията;

17)

„слънчево съоръжение“ означава система, която е само слънчева, слънчев колектор, резервоар за топла вода, загрята от слънцето, или помпа в системата на колектора, които са на пазара поотделно.;

18)

„система, която е само слънчева“ означава съоръжение, което е оборудвано с един или повече слънчеви колектори и резервоари за топла вода, загрята от слънцето, и евентуално помпи в системата на колектора, и други части, което е пуснато на пазара като едно изделие и не е оборудвано с никакъв генератор на топлина, освен евентуално с един и или повече подсигуряващи потопени нагреватели;

19)

„слънчев колектор“ означава съоръжение, предназначено да поглъща общото слънчево лъчение и да прехвърля така произведената топлинна енергия на флуид, преминаващ през него;

20)

„резервоар за топла вода, загрята от слънцето“ означава резервоар за топла вода, който съхранява топлинната енергия, произведена от един или няколко слънчеви колектора;

21)

„резервоар за топла вода“ означава съд за съхранение на топла вода с цел загряване на вода или отопление, включително и евентуалните добавки, който не е оборудван с никакъв генератор на топлина, освен евентуално с един и или повече подсигуряващи потопени нагреватели;

22)

„подсигуряващ потопен нагревател“ означава нагревател, представляващ електрическо съпротивление и който използва ефекта на Джаул-Ленц, който е част от резервоар за съхранение на топла вода и генерира топлина, само когато снабдяването от външния източник на топлина е прекъснато (включително през периодите на поддръжка) или е извън строя, или който е част от резервоар за топла вода загрята от слънцето и осигурява топлина, когато слънчевият източник на топлина не е достатъчен за осигуряването на необходимото равнище на удобство;

23)

„пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения“ означава пакет, който се предлага на крайния потребител и съдържа водогреен котел на твърдо гориво, комбиниран с един или повече допълнителни подгреватели, един или повече регулатори на температурата и едно или повече слънчеви съоръжения;

24)

„комбиниран водогреен котел“ означава водогреен котел на твърдо гориво, който е проектиран да осигурява топлина за снабдяване с топла вода за питейни или санитарни нужди с определени нива на температурата, количества и дебити през определени интервали, и е свързан към външно снабдяване с вода за питейни или санитарни нужди.

За целите на приложения II—X в приложение I са посочени допълнителни определения.

Член 3

Отговорности на доставчиците и времеви график

1.   От 1 април 2017 г. доставчиците, които пускат на пазара или въвеждат в експлоатация водогрейни котли на твърдо гориво, включително такива, които са включени в пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, осигуряват, че:

а)

всеки водогреен котел на твърдо гориво е снабден с отпечатан етикет, който е във формата и съдържа информацията, определени в точка 1.1 от приложение III и е в съответствие с класовете на енергийна ефективност, определени в приложение II, а всеки водогреен котел на твърдо гориво, предназначен да се използва в пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, е снабден с втори етикет, който е във формата и съдържа информацията, определени в точка 2 от приложение III;

б)

за всеки модел водогреен котел на твърдо гориво на разположение на търговците е предоставен електронен етикет, който е във формата и съдържа информацията, определени в точка 1.1 от приложение III и е в съответствие с класовете на енергийна ефективност, определени в приложение II;

в)

всеки водогреен котел на твърдо гориво е снабден с продуктов фиш в съответствие с точка 1 от приложение IV, както и с втори фиш в съответствие с точка 2 от приложение IV за всеки водогреен котел на твърдо гориво, предназначен да се използва в пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения;

г)

за всеки модел водогреен котел на твърдо гориво на разположение на търговците е предоставен електронен продуктов фиш в съответствие с точка 1 от приложение IV;

д)

техническата документация, определена в точка 1 от приложение V, при поискване се предоставя на органите на държавите членки и на Комисията;

е)

във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел водогреен котел на твърдо гориво и съдържаща енергийна информация или цена, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел;

ж)

във всеки технически материал с рекламна цел, отнасящ се за конкретен модел водогреен котел на твърдо гориво и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

2.   От 26 септември 2019 г. доставчиците, които пускат на пазара или въвеждат в експлоатация водогрейни котли на твърдо гориво, включително такива, които са включени в пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, осигуряват, че:

а)

всеки водогреен котел на твърдо гориво е снабден с отпечатан етикет, който е във формата и съдържа информацията, определени в точка 1.2 от приложение III, и е в съответствие с класовете на енергийна ефективност, определени в приложение II;

б)

за всеки модел водогреен котел на твърдо гориво на разположение на търговците е предоставен електронен етикет, който е във формата и съдържа информацията, определени в точка 1.2 от приложение III, и е в съответствие с класовете на енергийна ефективност, определени в приложение II.

3.   От 1 април 2017 г. доставчиците, които пускат на пазара или въвеждат в експлоатация пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, осигуряват, че:

а)

всеки пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения е снабден с отпечатан етикет, който е във формата и съдържа информацията, определени в точка 2 от приложение III и е в съответствие с класовете на енергийна ефективност, определени в приложение II;

б)

за всеки модел, състоящ се от пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения на разположение на търговците е предоставен електронен етикет, който е във формата и съдържа информацията, определени в точка 2 от приложение III, и е в съответствие с класовете на енергийна ефективност, определени в приложение II;

в)

всеки пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения е снабден с продуктов фиш в съответствие с точка 2 от приложение IV;

г)

за всеки модел, състоящ се от пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения на разположение на търговците е предоставен електронен продуктов фиш в съответствие с точка 2 от приложение IV;

д)

техническата документация в съответствие с точка 2 от приложение V, при поискване се предоставя на органите на държавите членки и на Комисията.

е)

във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел, който представлява пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения и която съдържа енергийна информация или цена, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел;

ж)

във всеки технически материал с рекламен характер, отнасящ се за конкретен модел, който представлява пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 4

Отговорности на търговците

1.   Търговците на водогрейни котли на твърдо гориво осигуряват, че:

а)

в точката на продажба всеки водогреен котел на твърдо гориво е снабден с етикет, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1 или 2, поставен върху предната страна на водогрейния котел на твърдо гориво, така че да се вижда ясно;

б)

водогрейните котли на твърдо гориво, предлагани за продажба, под наем или на изплащане, в случаите, в които не може да се очаква крайният потребител да види изложен съответния продукт, се предлагат с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 1 от приложение VI, освен когато предложението е направено чрез интернет, като в този случай се прилагат разпоредбите на приложение VII;

в)

във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел и съдържаща енергийна информация или цена, се посочва класът на енергийна ефективност на съответния модел;

г)

във всеки технически материал с рекламен характер, отнасящ се за конкретен модел и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

2.   Търговците на пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения осигуряват, че:

а)

всеки предложен конкретен пакет включва класа на енергийна ефективност за този пакет, като върху пакета се поставя етикетът, предоставен от доставчика в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) и продуктовия фиш, предоставен от доставчика в съответствие с член 3, параграф 3, буква в), надлежно попълнени с характеристиките на този пакет;

б)

пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, предлагани за продажба, под наем или на изплащане, в случаите, в които не може да се очаква крайният потребител да види изложен съответния пакет, се предлагат с информацията, изисквана в съответствие с точка 2 от приложение VI, освен когато предложението е направено чрез интернет, като в този случай се прилагат разпоредбите на приложение VII;

в)

във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел, представляващ пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения и която съдържа енергийна информация или цена, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел;

г)

във всеки технически материал с рекламен характер, отнасящ се за конкретен модел, който представлява пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервателни и изчислителни методи

Предоставяната по членове 3 и 4 информация трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатите съвременни измервателни и изчислителни методи, определени в приложение VIII. Класът на енергийна ефективност се определя съгласно приложение IX.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

Държавите членки прилагат процедурата, установена в приложение X, когато оценяват съответствието с настоящия регламент на обявения клас на енергийна ефективност на водогрейните котли на твърдо гориво и пакетите от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения.

Член 7

Преглед

Комисията ще извърши преглед на настоящия регламент с оглед на технологичния напредък не по-късно от 1 януари 2022 г. По-специално прегледът извършва оценка за това дали е целесъобразно на етикета за комбинираните водогрейни котли да се добави класът на ефективност при подгряване на вода.

Член 8

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 април 2017 г. При все това член 3, параграф 1, букви е) и ж), член 3, параграф 3, букви е) и ж), член 4, параграф 1, букви б), в) и г) и член 4, параграф 2, букви б), в) и г) се прилагат от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителните уреди, комбинираните нагреватели, пакетите от отоплителен уред, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и пакетите от комбиниран нагревател, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).

(3)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, приложими към приложения II—X

За целите на приложения II—X се използват следните определения:

1)

„идентификатор за модела“ означава кодът, обикновено буквено-цифров, който отличава конкретен модел, състоящ се от водогреен котел на твърдо гориво или от пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения от други модели със същата търговска марка, наименование на доставчика или наименование на търговеца;

2)

„сезонна енергийна ефективност при отопление“ или „ηs“ означава съотношението между отоплителния товар за определен отоплителен сезон, покриван от даден водогреен котел на твърдо гориво, и годишното потребление на енергия, необходимо, за да се покрие този товар, изразено в проценти;

3)

„електрически к.п.д.“ или „ηel“ означава съотношението между произведената електроенергия и общото енергопотребление на даден водогреен котел на твърдо гориво с когенерация, като общото енергопотребление е изразено на база ГТИ или на база крайната енергия, умножена с КП;

4)

„горна топлина на изгаряне“ или „ГТИ“ означава общото количество топлинна енергия, освободено от единица количество гориво, с подходящото съдържание на влага, при пълното му изгаряне с кислород, и при охлаждане на продуктите на горенето до стайна температура; тази стойност включва топлината на кондензация на водната пара, получена при изгарянето на водорода, съдържащ се в горивото;

5)

„коефициент на преобразуване“ или „КП“ означава коефициент, отразяващ средния електрически к.п.д. в ЕС, изчислен на 40 %, посочен в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1); стойността на коефициента на преобразуване е КП = 2,5;

6)

„фиш на регулатор на температурата“ означава продуктовият фиш, който се изисква за регулатори на температурата съгласно член 3, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013;

7)

„фиш на водогреен котел“ означава, за водогрейните котли на твърдо гориво, продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, параграф 1, буква в) от настоящия регламент и за водогрейните котли, различни от водогрейните котли на твърдо гориво — продуктовият фиш, който се изисква за такива водогрейни котли от член 3, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013;

8)

„фиш на слънчево съоръжение“ означава продуктовият фиш, който се изисква за слънчеви съоръжения съгласно член 3, параграф 4, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013;

9)

„фиш на термопомпа“ означава продуктовият фиш, който се изисква за термопомпи съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013;

10)

„кондензационен водогреен котел“ означава водогреен котел на твърдо гориво, в който при нормални работни условия и при определени работни температури на водата, водната пара в продуктите на горенето се кондензира частично, за да се използва латентната топлина на водната пара за отоплителни цели;

11)

„друга дървесна биомаса“ означава дървесна биомаса, различна от: дървесни трупи със съдържание на влага 25 % или по-малко, раздробена дървесина със съдържание на влага 15 % или по-голямо, пресована дървесина под формата на пелети или брикети, или трици, със съдържание на влага, равно или по-малко от 50 %;

12)

„съдържание на влага“ означава теглото на водата в горивото, отнесено към общото тегло на горивото, както е използвано във водогрейните котли на твърдо гориво;

13)

„друго изкопаемо гориво“ означава изкопаемо гориво, различно от битуминозни въглища, кафяви въглища (включително брикети), кокс, антрацитни въглища или смесени брикети от изкопаемо гориво;

14)

„необходима електрическа мощност при максималната топлинна мощност“ или „elmax“ означава потреблението на електроенергия от водогрейния котел на твърдо гориво при номиналната топлинна мощност, изразена в kW, с изключение на потреблението на електроенергия от резервния нагревател и от вграденото оборудване за вторично намаляване на емисиите;

15)

„необходима електрическа мощност при минималната топлинна мощност“ или „elmin“ означава потреблението на електроенергия от водогрейния котел на твърдо гориво при приложимия частичен товар, изразена в kW, с изключение на потреблението на електроенергия от резервния нагревател и от вграденото оборудване за вторично намаляване на емисиите;

16)

„резервен нагревател“ означава електросъпротивителен елемент, използващ ефекта на Джаул-Ленц, който генерира топлинна енергия единствено с цел предотвратяване на замръзването на водогрейния котел на твърдо гориво или на централната отоплителна система на базата на вода или в случай, че е прекъснато снабдяването от външния източник на топлина (включително в периодите на поддръжка) или при повреда;

17)

„приложим частичен товар“ означава за автоматично зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво, работа при 30 % от номиналната топлинна мощност, а за ръчно зарежданите, които могат да се експлоатират при 50 % от номиналната топлинна мощност — работа при 50 % от номиналната топлинна мощност;

18)

„консумирана мощност в режим на готовност“ или „PРГ“ означава консумираната мощност на водогрейния котел на твърдо гориво в режим на готовност с изключение на вграденото оборудване за вторично намаляване на емисиите, изразена в kW;

19)

„режим на готовност“ означава състояние, при което водогрейният котел на твърдо гориво е свързан към захранващата електрическа мрежа, зависи от захранващата електрическа мрежа, за да може да работи по предназначение, и осигурява само следните функции, които могат да бъдат поддържани неопределено време: функция за повторно активиране, или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана, или визуализиране на информация или на състояние;

20)

„сезонна енергийна ефективност при отопление в режим на работа“ или „ηson“ означава:

а)

за автоматично зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво — среднотежестното к.п.д. при номиналната топлинна мощност и к.п.д. при 30 % от номиналната топлинна мощност;

б)

за ръчно зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво, които могат да бъдат експлоатирани в непрекъснат режим при 50 % от номиналната топлинна мощност, среднотежестната стойност на к.п.д. при номиналната топлинна мощност и к.п.д. при 50 % от номиналната топлинна мощност;

в)

за ръчно зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво, които не могат да бъдат експлоатирани в непрекъснат режим при 50 % или по-малка от номиналната топлинна мощност — к.п.д. при номиналната топлинна мощност;

г)

за водогрейни котли на твърдо гориво с когенерация — к.п.д. при номиналната топлинна мощност;

21)

„к.п.д.“ или „η“ означава отношението на полезната топлинна мощност към общото енергопотребление на даден водогреен котел на твърдо гориво, като общото енергопотребление е изразено на база ГТИ или на база крайна енергия, умножена с КП;

22)

„полезна топлинна мощност“ или „P“ означава означава топлинната мощност на даден водогреен котел на твърдо гориво, която е предадена на топлоносителя, изразено в kW;

23)

„водогреен котел за биомаса“ означава водогреен котел на твърдо гориво, който използва биомаса или смес от биомаса и изкопаемо гориво като предпочитано гориво;

24)

„горна топлина на изгаряне без влажност“ или „ГТИбв“ означава общото количество топлинна енергия, освободена от единица количество гориво, изсушено от присъщата му влажност, при пълното му изгаряне с кислород, и при охлаждане на продуктите на горенето до стайна температура; тази стойност включва топлината на кондензация на водната пара, получена при изгарянето на водорода, съдържащ се в горивото;

25)

„еквивалентен модел“ означава модел, пуснат на пазара, със същите технически параметри, определени в приложение V, точка 1, таблица 4 като друг модел, пуснат на пазара от същия доставчик;


(1)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на даден водогреен котел на твърдо гориво се определя въз основа на неговия индекс на енергийна ефективност, както е определен в таблица 1.

Индексът на енергийна ефективност на даден водогреен котел на твърдо гориво, се изчислява в съответствие с приложение IX.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на водогрейни котли на твърдо гориво

Клас на енергийна ефективност

Индекс на енергийна ефективност (ИЕЕ)

A+++

ИЕЕ ≥ 150

A++

125 ≤ ИЕЕ < 150

A+

98 ≤ ИЕЕ < 125

A

90 ≤ ИЕЕ < 98

B

82 ≤ ИЕЕ < 90

C

75 ≤ ИЕЕ < 82

D

36 ≤ ИЕЕ < 75

E

34 ≤ ИЕЕ < 36

F

30 ≤ ИЕЕ < 34

G

ИЕЕ < 30


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикети

1.   ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

1.1.   Етикет 1

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

наименованието или търговската марка на доставчика;

II.

идентификаторът на доставчика за модела;

III.

отоплителната функция;

IV.

класът на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II: върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на енергийна ефективност на водогрейния котел на твърдо гориво трябва да бъде разположен на същата височина като върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V.

номиналната топлинна мощност в kW, закръглена до най-близкото цяло число;

VI.

за комбинирани водогрейни котли, също и допълнителната функция за подгряване на вода;

VII

за водогрейни котли на твърдо гориво с когенерация също и допълнителната функция за генериране на електроенергия.

б)

Оформлението на етикета за водогрейните котли на твърдо гориво трябва да е в съответствие с точка 3 от настоящото приложение. По изключение, когато на даден модел е присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено копие от екомаркировката на ЕС.

1.1.1.   Етикет 2

Image

а)

Елементите информация, изброени в точка 1.1, буква а) от настоящото приложение, трябва да се включат в етикета.

б)

Оформлението на етикета за водогрейните котли на твърдо гориво трябва да е в съответствие с точка 3 от настоящото приложение. По изключение, когато на даден модел е присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено копие от екомаркировката на ЕС.

2.   ПАКЕТИ ОТ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДГРЕВАТЕЛИ, РЕГУЛАТОРИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И СЛЪНЧЕВИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Етикет за пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения в класове на енергийна ефективност от A+++ до G

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

наименованието или търговската марка на търговеца или доставчика;

II.

идентификаторът на търговеца или доставчика за модела(ите);

III.

отоплителната функция;

IV.

класът на енергийна ефективност на водогрейния котел на твърдо гориво, определен в съответствие с приложение II;

V.

посочване дали в пакета от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения могат да бъдат включени слънчев колектор, резервоар за топла вода, регулатор на температурата или допълнителен подгревател;

VI.

класът на енергийна ефективност на пакета на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, определен в съответствие с точка 2 от приложение IV; върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на енергийна ефективност на пакета от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения трябва да бъде разположен на същата височина като върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност.

б)

Оформлението на етикета за пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение; за пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения в класове на енергийна ефективност от A+++ до D, класове от E до G в диапазона A+++ до G могат да бъдат пропуснати.

3.   ОФОРМЛЕНИЕТО НА ЕТИКЕТА ЗА ВОДОГРЕЙНИТЕ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО Е КАКТО СЛЕДВА:

Image

като:

а)

Етикетът е широк най-малко 105 mm и висок най-малко 200 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това остава с размери, пропорционални на спецификацията по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са кодирани по системата CMYK — циан, пурпурно, жълто и черно, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % циан, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Външна рамка на етикета на ЕС: 4 пункта, цвят: циан 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергиен етикет: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: логотип на ЕС + енергиен етикет: ширина: 86 mm, височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт, цвят: циан 100 %, дължина: 86 mm.

Image

Отоплителна функция:

Пиктограма, както е изобразена.

Image

Скала от A++ до G и съответно от A+++ до D:

Стрелка: височина: 5 mm; празно пространство: 1,3 mm, цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Седми клас: 00-X-X-00

Осми клас: 00-X-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00

Текст: получер шрифт Calibri 14 пункта, главни букви, бели, знак „+“: горен индекс, подравнени на един ред.

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 1 mm, цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00

Текст: получер шрифт Calibri 16 пункта, главни букви, бели, знак „+“: горен индекс, подравнени на един ред.

Image

Клас на енергийна ефективност:

Стрелка: ширина: 22 mm, височина: 12 mm, 100 % черно.

Текст: получер шрифт Calibri 24 пункта, главни букви, бели, знак „+“: горен индекс, подравнени на един ред.

Image

Номинална топлинна мощност:

Рамка: 2 пункта, цвят: циан 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност „YZ“: получер шрифт Calibri 45 пункта, 100 % черно.

Текст „kW“: нормален шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черно.

Image

Функция за подгряване на вода

Пиктограма, както е изобразена.

Рамка: 2 пункта, цвят: циан 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Функция за генериране на електроенергия:

Пиктограма, както е изобразена.

Рамка: 2 пункта, цвят: циан 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Година на въвеждане на етикета и номер на регламента:

Текст: получер шрифт Calibri 10 пункта.

Image

Наименование или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на доставчика за модела:

Наименованието или търговската марка на доставчика, както и неговият идентификатор за модела, трябва да бъдат поместени в поле с размери 86 × 12 mm.

4.   ОФОРМЛЕНИЕТО НА ЕТИКЕТА ЗА ПАКЕТИ ОТ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДГРЕВАТЕЛИ, РЕГУЛАТОРИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И СЛЪНЧЕВИ СЪОРЪЖЕНИЯ Е КАКТО СЛЕДВА:

Image

като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 210 mm и висок най-малко 297 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това е с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са кодирани по системата CMYK — циан, пурпурно, жълто и черно, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % циан, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Външна рамка на етикета на ЕС: 6 пункта, цвят: циан 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Логотип на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергиен етикет: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: логотип на ЕС + енергиен етикет: ширина: 191 mm, височина: 37 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 2 пункта, цвят: циан 100 %, дължина: 191 mm.

Image

Отоплителна функция:

Пиктограма, както е изобразена.

Image

Водогреен котел на твърдо гориво

Пиктограма, както е изобразена.

Клас на енергийна ефективност на водогреен котел на твърдо гориво:

Стрелка: ширина: 24 mm, височина: 14 mm, 100 % черно.

Текст: получер шрифт Calibri 28 пункта, главни букви, бели, знак „+“: горен индекс, подравнени на един ред.

Рамка: 3 пункта, цвят: циан 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Пакет със слънчеви колектори, резервоари за топла вода, регулатори на температурата и допълнителни подгреватели:

Пиктограма, както е изобразена.

Знак „+“: получер шрифт Calibri 50 пункта, циан 100 %.

Полета: ширина: 12 mm, височина: 12 mm, рамка: 4 пункта, циан 100 %.

Рамка: 3 пункта, цвят: циан 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Скала от A+++ до G с рамка:

Стрелка: височина: 15 mm; празно пространство: 3 mm, цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Седми клас: 00-X-X-00

Ако е приложимо, последни класове: 00-X-X-00

Текст: получер шрифт Calibri 30 пункта, главни букви, бели, знак „+“: горен индекс, подравнени на един ред.

Рамка: 3 пункта, цвят: циан 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Клас на енергийна ефективност за пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения:

Стрелка: ширина: 33 mm, височина: 19 mm, 100 % черно.

Текст: получер шрифт Calibri 40 пункта, главни букви, бели, знак „+“: горен индекс, подравнени на един ред.

Image

Година на въвеждане на етикета и номер на регламента:

Текст: получер шрифт Calibri 12 пункта.

Image

Наименованието или търговската марка на търговеца или доставчика.

Image

Идентификатора на търговеца или доставчика за модела(ите):

Наименованието или търговската марка на доставчика, както и неговият идентификатор за модела трябва да бъдат поместени в поле с размери 191 × 19 mm.


(1)  Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.относно екомаркировката на ЕС (ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продуктов фиш

1.   ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

1.1.   Информацията в продуктовия фиш на водогрейния котел на твърдо гориво се предоставя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или друга литература, придружаваща продукта:

а)

наименованието или търговската марка на доставчика;

б)

идентификаторът на доставчика за модела;

в)

класът на енергийна ефективност на модела, определен в съответствие с приложение II:

г)

номиналната топлинна мощност в kW, закръглена до най-близкото цяло число;

д)

индексът на енергийна ефективност, закръглен до най-близкото цяло число и изчислен в съответствие с приложение IX;

е)

индексът на сезонна енергийна ефективност при отопление в проценти, закръглен до най-близкото цяло число и изчислен в съответствие с приложение VIII;

ж)

евентуалните специфични предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато водогрейният котел на твърдо гориво се сглобява, монтира или поддържа;

з)

в случая на водогрейни котли на твърдо гориво с когенерация, електрическият к.п.д. в проценти, закръглен до най-близкото цяло число.

1.2.   Един продуктов фиш може да съдържа информация за няколко модела водогрейни котли на твърдо гориво, доставяни от един и същ доставчик.

1.3.   Информацията в продуктовия фиш може да бъде представена под формата на копие на етикета, цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се предостави и информацията, посочена в точка 1.1, която не е включена в етикета.

2.   ПАКЕТИ ОТ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДГРЕВАТЕЛИ, РЕГУЛАТОРИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И СЛЪНЧЕВИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Фишът за комплекти от водогрейни котли на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, съдържа информацията, определена във фигура 1 или фигура 2, по целесъобразност, за оценката на индекса на енергийна ефективност на предлагания комплект, включително следната информация:

а)   I: стойността на индекса на енергийна ефективност на основния водогреен котел на твърдо гориво;

б)   II: тегловният коефициент за претегляне на топлинната мощност на основния водогреен котел на твърдо гориво и на допълнителните подгреватели в пакета, както е определен съответно в таблици 2 и 3 от настоящото приложение;

в)   III: резултатът от математическия израз: 294/(11 × Pr), където Pr се отнася за основния водогреен котел на твърдо гориво;

г)   IV: резултатът от математическия израз 115/(11 × Pr), където Pr се отнася за основния водогреен котел на твърдо гориво.

Таблица 2

Претеглени стойности за основния водогреен котел на твърдо гориво и за допълнителния подгревател за целите на фигура 1 от настоящото приложение  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, пакет без резервоар за топла вода

II, пакет с резервоар за топла вода

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Таблица 3

Претеглени стойности за основния водогреен котел на твърдо гориво с когенерация и за допълнителния подгревател за целите на фигура 2 от настоящото приложение  (1)

Pr/(Pr + Psup) (3)

II, пакет без резервоар за топла вода

II, пакет с резервоар за топла вода

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Фигура 1

За основни водогрейни котли на твърдо гориво, информацията, която трябва да се предоставя в продуктовия фиш на пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, като се посочва индексът на енергийна ефективност на предлагания пакет

Image

Фигура 2

За основни водогрейни котли на твърдо гориво с когенерация, информацията, която трябва да се предоставя в продуктовия фиш на пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, като се посочва индексът на енергийна ефективност на предлагания пакет

Image

(1)  Междинните стойности се изчисляват чрез линейна интерполация между двете съседни стойности.

(2)  Pr се отнася за основния водогреен котел на твърдо гориво.

(3)  Pr се отнася за основния водогреен котел на твърдо гориво.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Техническа документация

1.   ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

За водогрейни котли на твърдо гориво, техническата документация, упомената в член 3, параграф 1, буква д), трябва да включва:

а)

наименованието и адреса на доставчика;

б)

идентификатора на модела;

в)

когато е целесъобразно, позовавания на приложените хармонизирани стандарти;

г)

когато предпочитаното гориво е друга дървесна биомаса, недървесна биомаса, друго изкопаемо гориво или друга смес от биомаса и изкопаемо гориво, както са посочени в таблица 4, описание за недвусмисленото му разпознаване и техническия стандарт или спецификацията на горивото, включително измереното съдържание на влага и измереното съдържание на пепел, а за другото изкопаемо гориво — и измереното съдържание на летливи вещества в горивото;

д)

когато е целесъобразно, другите използвани технически стандарти и спецификации;

е)

име и подпис на лицето, упълномощено да обвърже доставчика;

ж)

информацията, включена в таблица 4, с техническите параметри, измерени и изчислени в съответствие с приложения VIII и IX;

з)

доклади от изпитванията, проведени от доставчиците или от тяхно име, включително наименованието и адреса на организацията, извършила изпитването;

и)

евентуалните специфични предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато водогрейният котел на твърдо гориво котли се сглобява, монтира или поддържа.

й)

списък на еквивалентите модели, ако е приложимо.

Тази информация може да се обедини с техническата документация, предоставена в съответствие с мерките съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

Таблица 4

Технически параметри за водогрейните котли на твърдо гориво с когенерация

Идентификатор на модела

Режим на зареждане: [Ръчно: водогрейният котел следва да се използва с резервоар за топла вода с обем най-малко x (2) литра/Автоматично: препоръчва се водогрейният котел да се използва с резервоар за топла вода с обем най-малко x (3) литра]

Кондензационен водогреен котел: [да/не]

Водогреен котел на твърдо гориво с когенерация: [да/не]

Комбиниран водогреен котел: [да/не]

Гориво

Предпочитано гориво (само едно):

Друго(и) подходящо(и) гориво(а):

Дървени трупи, съдържание на влага ≤ 25 %

[да/не]

[да/не]

Раздробена дървесина, съдържание на влага 15—35 %

[да/не]

[да/не]

Раздробена дървесина, съдържание на влага > 35 %

[да/не]

[да/не]

Пресована дървесина

[да/не]

[да/не]

Трици, съдържание на влага ≤ 50 %

[да/не]

[да/не]

Друга дървесна биомаса

[да/не]

[да/не]

Недървесна биомаса

[да/не]

[да/не]

Битуминозни въглища

[да/не]

[да/не]

Кафяви въглища (включително брикети)

[да/не]

[да/не]

Кокс

[да/не]

[да/не]

Антрацитни въглища

[да/не]

[да/не]

Друго изкопаемо гориво

[да/не]

[да/не]

Брикети от смес от биомаса (30—70 %) и изкопаемо гориво

[да/не]

[да/не]

Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво

[да/не]

[да/не]

Характеристики при работа само с предпочитаното гориво:

Индекс на сезонната енергийна ефективност ηs [%]:

Изделие

Означение

Стойност

Мерна единица

 

Изделие

Означение

Стойност

Мерна единица

Полезна топлинна мощност

 

Коефициент на полезно действие

При номинална топлинна мощност

Pn  (4)

x,x

kW

 

При номинална топлинна мощност

ηn

x,x

%

При [30 % или 50 %] от номиналната топлинна мощност, ако е приложимо

Pp

[x,x/N.A.]

kW

 

При [30 % или 50 %] от номиналната топлинна мощност, ако е приложимо

ηp

[x,x/

N.A.]

%

За водогрейни котли на твърдо гориво с когенерация: електрически к.п.д.

 

Спомагателно потребление на електроенергия

 

При номинална топлинна мощност

elmax

x,xxx

kW

При номинална топлинна мощност

ηel,n

x,x

%

 

При [30 % или 50 %] от номиналната топлинна мощност, ако е приложимо

elmin

[x,xxx/

N.A.]

kW

 

От вграденото оборудване за вторично намаляване на емисиите, ако е приложимо

[x,xxx/

N.A.]

kW

 

В режим на готовност

PРГ

x,xxx

kW

 

Данни за връзка

Наименование и адрес на доставчика

 

2.   ПАКЕТИ ОТ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДГРЕВАТЕЛИ, РЕГУЛАТОРИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И СЛЪНЧЕВИ СЪОРЪЖЕНИЯ

За пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения техническата документация, посочена в член 3, параграф 3, буква д), включва:

а)

наименованието и адреса на доставчика;

б)

описание на модела, състоящ се от пакет от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, което е достатъчно за недвусмисленото му разпознаване;

в)

когато е целесъобразно, позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, други използвани технически стандарти и спецификации;

д)

име и подпис на лицето, упълномощено да обвърже доставчика;

е)

технически параметри:

1)

индекса на енергийната ефективност, закръглен до най-близкото цяло число;

2)

техническите параметри, определени в точка 1 от настоящото приложение и когато е целесъобразно — техническите параметри, определени в точка 1 от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 811/213;

3)

техническите параметри, определени в точки 3 и 4 от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013;

ж)

евентуалните специфични предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато пакетът от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения се сглобява, монтира или поддържа.


(1)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(2)  Обем на резервоара = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) или 300 литра, което от двете е по-голямото, с Pr , изразено в kW

(3)  Обем на резервоара = 20 × Pr с Pr , изразено в kW

(4)  За предпочитаното гориво Pn е равно на Pr


ПРИОЖЕНИЕ VI

Информация, предоставяна в случаите, в които не може да се очаква крайните потребители да видят изложен съответния продукт, освен в интернет

1.   ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

1.1.   Информацията, посочена в член 4, параграф 1, буква б) се предоставя в следния ред:

а)

класът на енергийна ефективност на модела, определен в съответствие с приложение II;

б)

номиналната топлинна мощност в kW, закръглена до най-близкото цяло число;

в)

индексът на енергийна ефективност, закръглен до най-близкото цяло число и изчислен в съответствие с приложение IX;

г)

в случая на водогрейни котли на твърдо гориво с когенерация, електрическият к.п.д. в проценти, закръглен до най-близкото цяло число.

1.2.   Големината и шрифтът, с които информацията, посочена в точка 1.1 се отпечатва или представя, трябва да бъдат четливи.

2.   ПАКЕТИ ОТ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДГРЕВАТЕЛИ, РЕГУЛАТОРИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И СЛЪНЧЕВИ СЪОРЪЖЕНИЯ

2.1.   Информацията, посочена в член 4, параграф 2, буква б), се предоставя в следния ред:

а)

класът на енергийна ефективност на модела, определен в съответствие с приложение II;

б)

индексът на енергийна ефективност, закръглен до най-близкото цяло число;

в)

информацията, определена във фигура 1 и фигура 2 от приложение IV, в зависимост от случая.

2.2.   Големината и шрифтът, с които информацията, посочена в точка 2.1 се отпечатва или представя, трябва да бъдат четливи.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или лизинг през интернет

1.

За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или друга технология за изобразяване, използвани за показване на потребителя на съдържание от интернет;

б)

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишка, посочване с мишка или разширяване върху сензорния екран на друго изображение или друг набор данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като екранът на таблет, комбиниран таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за синтез на говор.

2.

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, или в случай на пакет — надлежно попълненият етикет на база на етикета и фишовете, предоставени от доставчиците съгласно член 3, се изобразява чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или пакета, в съответствие с времевия график, определен в член 3. Ако едновременно се показват продукт и пакет, но е посочена цена само за пакета, се изобразява само етикетът за пакета. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четлив и да е пропорционален на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, посочване с мишката или разширяването върху сензорния екран на изображението.

3.

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, отговаря на следните изисквания:

а)

да е стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта или пакета;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с големина на шрифта, еквивалентен на шрифта за цената; и

в)

да е в един от следните два формата:

Image

4.

В случай на вложено показване, последователността на изобразяване на етикета е както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или пакета;

б)

изображението е с връзка към етикета;

в)

етикетът се показва след щракване с мишката, посочване с мишката или разширяване върху сензорния екран на изображението;

г)

етикетът се показва чрез изскачащо изображение, нов раздел, нова страница или вставен екран;

д)

при увеличаване на етикета върху сензорни екрани, се прилагат конвенциите за увеличение на изображението за сензорни екрани;

е)

показването на етикета се преустановява посредством избор на „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който се извежда при невъзможност за визуализиране на етикета, представлява класът на енергийна ефективност на продукта или пакета, с големина на шрифта, еквивалентна на този на цената.

5.

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или пакета. Големината на фиша трябва да е такава, че информацията да е ясно видима и четлива. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в този случай връзката, използвана за достигане до фиша указва ясно и четливо „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш се появява при първото щракване с мишката, посочване с мишката или разширяване върху сензорния екран на връзката.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Измервания и изчисления

1.   За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, се извършват измервания и изчисления, като се използват хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или като се използват други надеждни, точни и възпроизводими методи, които вземат предвид общопризнатите най-съвременни методи. Те трябва да отговарят на условията и техническите параметри, определени в точки 2—5.

2.   Общи условия за измервания и изчисления

а)

Водогрейните котли на твърдо гориво се изпитват с предпочитаното гориво.

б)

Обявената стойност за сезонната енергийна ефективност при отопление се закръгля до най-близкото цяло число.

3.   Общи условия за сезонната енергийна ефективност при отопление на водогрейните котли на твърдо гориво

а)

Когато е целесъобразно, се измерват стойностите на к.п.д. ηn, ηp и на полезната топлинна мощност Pn, Pp. За водогрейните котли на твърдо гориво се измерва и стойността на електрическия к.п.д. ηel,n.

б)

Сезонната енергийна ефективност при отопление ηs се изчислява, като сезонната енергийна ефективност при отопление в режим на работа ηson, се коригира с приноса на регулаторите на температурата, спомагателното потребление на електроенергия, а за водогрейните котли на твърдо гориво с когенерация, като се добави и електрическият к.п.д., умножен с коефициент на преобразуване КП = 2,5.

в)

Потреблението на електроенергия се умножава с коефициент на преобразуване КП = 2,5.

4.   Специфични условия за сезонната енергийна ефективност при отопление за водогрейни котли на твърдо гориво

а)

Сезонната енергийна ефективност при отопление ηs, се дефинира като:

ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)

където:

1)

ηson е сезонната енергийна ефективност при отопление в режим на работа, изразена като процент и изчислена, както е определено в точка 4, буква б);

2)

F(1) отчита загубата на сезонна енергийна ефективност при отопление, поради коригирания принос на регулаторите на температурата: F(1) = 3 %;

3)

F(2) отчита отрицателния принос към сезонната енергийна ефективност при отопление от спомагателното потребление на електроенергия, изразено като процент, и се изчислява, както е определено в точка 4, буква в);

4)

F(3) отчита положителния принос към сезонната енергийна ефективност при отопление от електрическия к.п.д. на водогрейните котли на твърдо гориво с когенерация, изразено като процент, и се изчислява, както следва:

F(3) = 2,5 × ηel,n

б)

сезонната енергийна ефективност при отопление в режим на работа ηson, се изчислява, както следва:

1)

за ръчно зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво, които могат да бъдат експлоатирани в непрекъснат режим при 50 % от номиналната топлинна мощност и за автоматично зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

2)

за ръчно зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво, които не могат да бъдат експлоатирани в непрекъснатия режим при 50 % или по-малко от номиналната топлинна мощност и за водогрейните котли на твърдо гориво с когенерация:

ηson = ηn

в)

F(2) се изчислява, както следва:

1)

за ръчно зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво, които могат да бъдат експлоатирани в непрекъснат режим при 50 % от номиналната топлинна мощност и за автоматично зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

2)

за ръчно зарежданите водогрейни котли на твърдо гориво, които не могат да бъдат експлоатирани в непрекъснатия режим при 50 % или по-малко от номиналната топлинна мощност и за водогрейните котли на твърдо гориво с когенерация:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОРНАТА ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ

Горната топлина на изгаряне (ГТИ) се получава от горната топлина на изгаряне без влажност (ГТИбв), като се приложи следното преобразуване:

ГТИ = ГТИбв × (1M)

където:

а)

ГТИ и ГТИбв са изразени в мегаджаули на килограм;

б)

M е влажността на горивото, изразена като дроб.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност

1.

Индексът на енергийна ефективност (ИЕЕ) на водогрейните котли на твърдо гориво се изчислява за предпочитаното гориво и се закръгля до най-близкото цяло число:

ИЕЕ = ηson × 100 × КЕБ – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100

където:

а)

ηson е сезонната енергийна ефективност при отопление в режим на работа и се изчислява, както е определено в точка 4, буква б) от приложение VIII;

б)

КЕБ е коефициентът в етикета за биомасата, който е 1,45 за водогрейни котли за биомаса и 1 за водогрейни котли за изкопаеми горива;

в)

F(1) отчита отрицателния принос към индекса на енергийна ефективност поради коригирания принос от регулаторите на температурата: F(1) = 3;

г)

F(2) отчита отрицателния принос към индекса на енергийна ефективност от спомагателното потребление на електроенергия и се изчислява, както е определено в точка 4, буква в) от приложение VIII;

д)

F(3) отчита положителния принос към индекса на енергийна ефективност от електрическия к.п.д. на водогрейните котли на твърдо гориво с когенерация и се изчислява, както следва:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

Индексът на енергийната ефективност (ИЕЕ) на пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения се определя в съответствие с точка 2 от приложение IV.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

За целите на оценяването на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите членки прилагат следната процедура за проверка:

1.

Органите на държавата членка изпитват само една бройка от модела. Бройката се изпитва с гориво, чиито показатели са в същия диапазон като показателите на горивото, използвано от доставчика за извършване на измерванията по приложение VIII.

2.

За модела се счита, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

стойностите и класовете върху етикета и в продуктовия фиш съответстват на стойностите в техническата документация; и

б)

индексът на енергийна ефективност не е по-нисък с повече от 6 % от обявената стойност за модела.

3.

Ако резултатът, посочен в точка 2, буква а), не бъде постигнат, се счита, че моделът и всички еквивалентни модели не са в съответствие с настоящия регламент. Ако резултатът, посочен в точка 2, буква б), не бъде постигнат, органите на държавата членка избират на случаен принцип три допълнителни бройки от същия модел с цел изпитване. Като алтернатива, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко еквивалентни модела, които са вписани като еквиваленти продукти в техническата документация на доставчика.

4.

Счита се, че моделът отговаря на приложимите изисквания, ако средната стойност за трите допълнителни устройства на индекса на енергийна ефективност е по-ниска с не повече от 6 % от обявената стойност за модела.

5.

Ако резултатите, посочени в точка 4, не бъдат постигнати, се счита, че моделът и всички еквивалентни модели не са в съответствие с настоящия регламент. Органите на държавата членка предоставят резултатите от изпитването и друга съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията в срок от един месец след вземането на решение, че моделът не е в съответствие.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложения VIII и IX.

Допустимите стойности при проверката, определени в точка 2, буква б) и точка 4 от настоящото приложение, се отнасят само за проверката от страна на органите на държавата членка на измерените параметри и не могат да се използват от производителя като допустими граници, в които да варират стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете върху етикета или в продуктовия фиш не трябва да бъдат по-благоприятни за доставчика от стойностите, обявени в техническата документация.