10.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1114 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2015 година

за разрешаване на употребата на L-валин, получен от Escherichia coli, като фуражна добавка за всички видове животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 403/2009 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 848/2014 и (ЕС) № 1236/2014

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и изменянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени две заявления за издаване на разрешение за L-валин. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявленията се отнасят за L-валин, получен от Escherichia coli NITE SD 00066, и L-валин, получен от Escherichia coli NITE BP-01755, като фуражна добавка за всички видове животни, която да се класифицира в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становищата си от 9 декември 2014 г. (2) и от 29 април 2015 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба L-валин, получен от Escherichia coli NITE SD 00066 и от Escherichia coli NITE BP-01755, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда и че се счита за ефикасен източник на основната аминокиселина L-валин при храненето на животните. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на посоченото вещество беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

С Регламент (ЕО) № 403/2009 на Комисията (4) и регламенти за изпълнение (ЕС) № 848/2014 (5) и (ЕС) № 1236/2014 (6) на Комисията бе разрешена употребата на L-валин като хранителна фуражна добавка. С цел да се уточни, че посочените добавки са с една и съща чистота и не съдържат остатъци от микроорганизмите, от които са получени, техният идентификационен номер следва да бъде хармонизиран, независимо от факта, че може да са получени от различни микроорганизми.

(7)

Следователно изискването по отношение на етикетирането на L-валин във фуражните суровини и в комбинираните фуражи заедно с идентификационния номер вече не е актуално.

(8)

Поради тези причини Регламент (ЕО) № 403/2009 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 848/2014 и (ЕС) № 1236/2014 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 403/2009

Приложението към Регламент (ЕО) № 403/2009 се изменя, както следва:

1.

В първата колона текстът „3c3.7.1“ се заменя с „3c370“.

2.

В деветата колона се заличава вторият параграф.

Член 3

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 848/2014

В деветата колона от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 848/2014 се заличава вторият параграф.

Член 4

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1236/2014

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1236/2014 се изменя, както следва:

1.

В първата колона текстът „3c369“ се заменя с „3c370“.

2.

В деветата колона се заличава третият параграф.

Член 5

Преходни мерки

1.   L-валин, чиято употреба е разрешена с Регламент (ЕО) № 403/2009 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 848/2014 и (ЕС) № 1236/2014, и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 30 януари 2016 г. в съответствие с правилата, приложими преди 30 юли 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат посоченото в параграф 1 вещество и са произведени и етикетирани преди 30 юли 2016 г. в съответствие с правилата, приложими преди 30 юли 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности. Що се отнася до фуражите, предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни, срокът за производство и етикетиране, посочен в първото изречение, изтича на 30 юли 2017 г.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(1):3965.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(5):4110.

(4)  Регламент (ЕО) № 403/2009 на Комисията от 14 май 2009 г. относно разрешително за употреба на препарата L-валин като фуражна добавка (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 3).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 848/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно разрешителното за употреба на препарата L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum, като фуражна добавка за всички животински видове и за изменение на Регламент (ЕО) № 403/2009 по отношение на етикетирането на фуражната добавка L-валин (ОВ L 232, 5.8.2014 г., стр. 13).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1236/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. за разрешаване на употребата на L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum (DSM 25202), като фуражна добавка за всички видове животни (ОВ L 332, 19.11.2014 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ.

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и аналози“

3c370

L-валин

Състав на добавката

L-валин най-малко 98 % (в сухо вещество)

Характеристика на активното вещество

L-валин ((2S)-2-амино-3-метилбутанова киселина), получена в резултат на ферментация с Escherichia coli NITE SD 00066 или Escherichia coli NITE BP-01755

Химична формула: C5H11NO2

Номер по CAS: 72-18-4

Метод за анализ  (1)

За определянето на L-валин във фуражната добавка: „L-валин монография“ (компендиум Food Chemical Codex).

За определянето на L-валин в премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и спектрофотометрично определяне (HPLC/VIS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2).

Всички видове

 

 

1.

Съдържанието на влага се посочва върху етикета.

2.

За безопасността на ползвателите: носене на средства за дихателна защита, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

30 юли 2025 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1.