8.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 177/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1094 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2015 година

за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на професионални хладилни шкафове за съхранение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приема делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които имат значителен потенциал за икономии на енергия, и при еквивалентни функции показват значителни различия на експлоатационните показатели.

(2)

Енергията, потребена от професионалните хладилни шкафове за съхранение, представлява значителен дял от общото потребление на електроенергия в Съюза, като професионалните хладилни шкафове за съхранение с еквивалентна функционалност, показват големи разлики по отношение на енергийната ефективност. Възможностите за намаляване на тяхното енергопотребление са значителни. Поради това, професионалните хладилни шкафове за съхранение следва да бъдат обхванати от изисквания за енергийно етикетиране.

(3)

Следва да се определят хармонизирани разпоредби по отношение на етикетирането и стандартната продуктова информация, свързана с енергийната ефективност на професионалните хладилни шкафове за съхранение, за да се създадат стимули за производителите да подобряват енергийната ефективност на тези продукти, да се насърчат крайните ползватели да купуват енергийно ефективни продукти и да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар.

(4)

Очаква се комбинираното действие на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) 2015/1095 на Комисията (2) да доведе до прогнозни годишни икономии на енергия от около 1,8 TWh за 2020 г. и около 4,1 TWh за 2030 г., съответстващи на 0,7 и 1,4 млн. тона CO2-еквивалент, в сравнение със случая, в който не се предприемат никакви мерки.

(5)

Информацията, предоставена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, основани на общопризнатите най-съвременни измервателни методи, включително хармонизираните стандарти, когато има такива, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(6)

Настоящият регламент следва да определя еднородно оформление и съдържание на продуктовите етикети за професионални хладилни шкафове за съхранение.

(7)

В допълнение, с настоящия регламент следва да се определят изисквания за продуктовия фиш и техническата документация за професионални хладилни шкафове за съхранение.

(8)

Освен това, с настоящия регламент следва да се определят изисквания относно информацията, която трябва да се предоставя при продажби от разстояние под каквато и да е форма на професионални хладилни шкафове за съхранение и във всички реклами и технически материали с рекламен характер за такива продукти.

(9)

Целесъобразно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, за да се вземе предвид техническият напредък.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент установява изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация по отношение на професионалните хладилни шкафове за съхранение.

2.   Настоящият регламент се прилага за захранвани от електрическата мрежа професионални хладилни шкафове за съхранение, включително тези, продавани за охлаждането на храни и фуражи.

3.   Настоящият регламент не се прилага към следните продукти:

а)

професионални хладилни шкафове за съхранение, чието главно захранване е от източници на енергия, различни от електроенергия;

б)

професионални хладилни шкафове за съхранение, работещи с изнесен кондензационен агрегат;

в)

открити шкафове, за които изискването да са открити е съществено изискване за основното им предназначение;

г)

шкафове, проектирани специално за обработката на храни, при които самото наличие на едно отделение с нетен обем, равен на по-малко от 20 % от общия нетен обем на шкафа, и специално предназначено за обработката на храни, не е достатъчно условие за освобождаване;

д)

шкафове, проектирани специално само за целите на контролираното размразяване на замразени хранителни продукти, при които самото наличие на едно отделение, предназначено специално за контролираното размразяване на замразени хранителни продукти, не е достатъчно условие за освобождаване;

е)

витрини за салати;

ж)

витрини и други подобни форми на шкафове, предназначени основно за излагане и продажба на хранителни продукти в допълнение към охлаждането и съхранението;

з)

шкафове, при които не се използва хладилен цикъл със сгъстяване на парите;

и)

професионални хладилни шкафове за съхранение, изработени еднократно по спецификация на клиента, и които не са еквивалентни на други професионални хладилни шкафове за съхранение, както са описани в определение 9 от приложение I;

й)

хладилници-фризери;

к)

шкафове със статичен въздух;

л)

шкафове за вграждане;

м)

шкафове с подвижен стелаж и двустранни шкафове;

н)

фризери тип ракла.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„професионален хладилен шкаф за съхранение“ означава изолиран хладилен уред, състоящ се едно или повече отделения, достъпни чрез една или повече врати или чекмеджета, който е способен постоянно да поддържа температурата на хранителните продукти в определени граници на работната температура на охлаждане или замразяване, като използва цикъл на сгъстяване на парите, и е предназначен за съхранение на хранителни продукти в небитова среда, но не за излагане пред клиенти или за достъп на клиенти;

б)

„хранителни продукти“ означава храни, хранителни съставки, напитки, включително вино и други продукти, предимно предназначени за консумация, които изискват охлаждане до определени температури;

в)

„шкаф за вграждане“ означава стационарен изолиран хладилен уред, предназначен за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за който е необходима довършителна мебелна обработка;

г)

„шкаф с подвижен стелаж“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение, състоящ се само от едно отделение, в което може да се вкара стелаж на колела, съдържащ продукти;

д)

„двустранен шкаф“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение с достъп от двете страни;

е)

„шкаф със статичен въздух“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение без вътрешна принудителна циркулация на въздуха, специално предназначен за съхранение на чувствителни към температурата хранителни продукти или за избягване на изсъхването на храни, които не са херметично затворени, като наличието в шкафа само на едно отделение със статичен въздух не е достатъчно, за да се определи шкафът като шкаф със статичен въздух;

ж)

„открит шкаф“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение, чието хладилно пространство може да бъде достигнато отвън, без да се отваря врата или чекмедже, при който самото наличие на едно отделение, което може да бъде достигнато отвън без да се отваря врата или чекмедже и с нетен обем еквивалентен на по-малко от 20 % от общия обем на професионалния хладилен шкаф за съхранение, не е достатъчно да бъде определен като такъв;

з)

„витрина за салати“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение с една или повече врати или предни чекмеджета във вертикалната равнина, който има отвори в горната повърхност, в които могат да бъдат поставени кутии за временно съхранение с лесен достъп на хранителни продукти като, но не само, гарнитури за пица или салати;

и)

„комбиниран шкаф“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение, включващ две или повече отделения с различна температура за охлаждане и съхранение на хранителни продукти;

й)

„хладилник-фризер“ означава вид комбиниран шкаф, включващ най-малко едно отделение, предназначено изключително за работна температура на охлаждане и едно отделение, предназначено изключително за работна температура на замразяване.

к)

„фризер тип ракла“ означава фризер за хранителни продукти, на който отделението(ята) е(са) достъпно(и) от горната страна на уреда или който има както отделения с достъп отгоре, така и отделения с достъп отстрани, но брутният обем на отделението(ята) с достъп отгоре надвишава 75 % от общия брутен обем на уреда.

Член 3

Отговорности на доставчиците и график

1.   Считано от 1 юли 2016 г., доставчиците, които пускат на пазара професионални хладилни шкафове за съхранение или ги въвеждат в експлоатация, осигуряват спазването на следните изисквания:

а)

всеки професионален хладилен шкаф за съхранение трябва да е снабден с отпечатан етикет във формата, и съдържащ информацията, определени в приложение III;

б)

за всеки модел професионален хладилен шкаф за съхранение на разположение на търговците трябва да бъде предоставен електронен етикет във формата, и съдържащ информацията, определени в приложение III;

в)

предоставя се продуктов фиш, както е определен в приложение IV;

г)

за всеки модел професионален хладилен шкаф за съхранение на разположение на търговците трябва да бъде предоставен продуктов фиш, както е определен в приложение IV;

д)

при поискване от страна на органите на държавите членки им се предоставя техническата документация, определена в приложение V;

е)

във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел професионален хладилен шкаф за съхранение, и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел;

ж)

във всеки технически материал с рекламен характер, отнасящ се за конкретен модел професионален хладилен шкаф за съхранение и описващ негови конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

2.   Професионалните хладилни шкафове за съхранение, пуснати на пазара, се придружават от етикетите в приложение III, в съответствие със следния график:

считано от 1 юли 2016 г. — етикет 1 или етикет 2;

считано от 1 юли 2019 г. — етикет 2.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците на професионални хладилни шкафове за съхранение осигуряват спазването на следните изисквания:

а)

в мястото на продажба, всеки професионален хладилен шкаф за съхранение носи етикета, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, върху външната повърхност на предната или горната страна на уреда, така че да се вижда ясно;

б)

професионалните хладилни шкафове за съхранение, предлагани за продажба, отдаване под наем или лизинг, по начин, при който от крайния ползвател не се очаква да види изложен съответния продукт, се предлагат на пазара с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение VI, освен ако предлагането се прави по интернет, като в този случай се прилагат разпоредбите на приложение VII;

в)

във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел професионален хладилен шкаф за съхранение, и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел;

г)

във всеки технически материал с рекламен характер, отнасящ се за конкретен модел професионален хладилен шкаф за съхранение, и описващ негови конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервания и изчисления

Информацията, която трябва да се предоставя по член 3 и член 4 се добива чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни процедури, основани на признати най-съвременни методи, както е посочено в приложение IX.

Член 6

Процедура за проверка за целите на надзора върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата, определена в приложение X, когато оценяват съответствието с обявения клас на енергийна ефективност, потреблението на енергия и обемите.

Член 7

Преглед

Комисията извършва преглед на настоящия регламент в светлината на технологичния напредък не по-късно от пет години след влизането му в сила. При прегледа се прави по-специално оценка на:

а)

всички значителни промени в пазарните дялове на различните видове уреди;

б)

допустимите отклонения на резултатите от проверките, определени в приложение Х;

в)

целесъобразността от въвеждането на метод за определяне на стандартното годишно потребление на енергия за хладилници-фризери;

г)

целесъобразността на въвеждането на преразгледан метод за определяне на стандартното годишно потребление на енергия за хоризонтални шкафове.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/1095 на Комисията от 5 май 2015 г. за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за професионални хладилни шкафове за съхранение, бързоохлаждащи шкафове, кондензационни агрегати и технологични охладители (вж. страница 19 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, приложими за приложения II—X

За целите на приложения II—X се прилагат следните определения:

1)

„нетен обем“ означава обемът, съдържащ хранителните продукти в границите на допустимия товар;

2)

„работна температура на охлаждане“ означава, че температурата на съхраняваните в шкафа хранителни продукти постоянно се поддържа между – 1 °C и 5 °C;

3)

„работна температура на замразяване“ означава, че температурата на съхраняваните в шкафа хранителни продукти постоянно се поддържа по-ниска от – 15 °C, което се разбира като най-високата температура на най-топлия изпитвателен пакет;

4)

„многофункционален шкаф“ означава, че професионалният хладилен шкаф за съхранение или отделение от същия шкаф могат да бъдат нагласени на различна температура за охладени или замразени хранителни продукти;

5)

„вертикален шкаф“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение с обща височина, равна или по-голяма от 1 050 mm, с една или повече фронтални врати или чекмеджета за достъп до едно и също отделение;

6)

„хоризонтален шкаф“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение с обща височина под 1 050 mm, с една или повече фронтални врати или чекмеджета с достъп до едно и също отделение;

7)

„шкаф с малка мощност“, известен и като „полупрофесионален шкаф“, означава професионален хладилен шкаф за съхранение, който във всички свои отделения може непрекъснато да поддържа работна температура на охлаждане или на замразяване само при условия на заобикалящата среда, съответстващи на климатичен клас 3, както е показано подробно в таблица 3 от приложение IX; ако шкафът може да поддържа температура при условия на заобикалящата среда, съответстващи на климатичен клас 4, той не се счита за шкаф с малка мощност;

8)

„шкаф с голяма мощност“ означава професионален хладилен шкаф за съхранение, който във всички свои отделения може непрекъснато да поддържа работна температура на охлаждане или на замразяване при условия на заобикалящата среда, съответстващи на климатичен клас 5, както е показано подробно в таблица 3 от приложение IX;

9)

„еквивалентен професионален хладилен шкаф за съхранение“ означава пуснат на пазара модел професионален хладилен шкаф за съхранение със същите стойности на нетния обем, същите технически и работни характеристики и показатели по отношение на ефективността, както и със същите видове отделения и обеми, каквито има друг модел професионален хладилен шкаф за съхранение, пуснат на пазара под различен търговски кодов номер от същия производител.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на професионален хладилен шкаф за съхранение се определя въз основа на индекса за енергийна ефективност (EEI), както е определен в таблица 1.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на професионални хладилни шкафове за съхранение

Клас на енергийна ефективност

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI, се изчислява по начина, описан в приложение VIII.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикети

1.   Етикет 1 — Професионални хладилни шкафове за съхранение в класове на енергийна ефективност от A до G

Image

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на доставчика за този модел;

III.

класът на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II. Върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност, е разположен на същата височина като върхът на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

годишното потребление на електроенергия в kWh по отношение на крайното потребление на енергия на година, изчислено съгласно приложение IX и закръглено до най-близкото цяло число;

V.

сборът от всички нетни обеми, изразени в литри, на всички отделения за охлаждане, функциониращи при работна температура на охлаждане; когато няма отделения, които функционират при работна температура на охлаждане, вместо стойност доставчикът декларира „– L“;

VI.

сборът от всички нетни обеми, изразени в литри, на всички отделения, функциониращи при работна температура на замразяване; когато няма отделения, които функционират при работна температура на замразяване, вместо стойност доставчикът декларира „– L“;

VII.

климатичен клас (3, 4 или 5) заедно със съответната температура по сухия термометър (в °C) и относителната влажност (в %), както е посочено в таблица 3 от приложение IX.

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 3. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на ЕС“ (1), може да бъде добавено копие на знака за екомаркировка.

2.   Етикет 2 — Професионални хладилни шкафове за съхранение в класове на енергийна ефективност от A+++ до G

Image

В този етикет се включва информацията, посочена в точка 1.

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на ЕС“, може да бъде добавено копие на знака за екомаркировка.

3.   Оформлението на етикета на професионалните хладилни шкафове за съхранение е следното:

Image

където:

а)

Еикетът е с ширина най-малко 110 mm и височина най-малко 220 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, съдържанието му се запазва с размери, които са пропорционални на спецификациите по-горе.

б)

Фонът на етикета е бял.

в)

Цветовете са по цветовия модел CMYK — синьозелено, пурпурно червено, жълто и черно; например, 00-70-X-00 означава 0 % синьозелено, 70 % пурпурно червено, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът отговаря на следните спецификации (стойностите се отнасят до фигурата по-горе):

Image

Външна рамка на етикета на ЕС: 5 pt — цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm;

Image

Логотип на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00;

Image

Енергиен етикет: цвят: X-00-00-00;

Пиктограма, както е изобразена (логотип на ЕС + енергиен етикет): 92 mm ширина × 17 mm височина;

Image

Разделителна линия под логотипа: 1 pt — цвят: синьозелено 100 % — дължина 92,5 mm;

Image

Скала A—G

стрелка

:

височина 7 mm, разстояние помежду им 0,75 mm — цветове:

 

най-висок клас: X-00-X-00,

 

втори клас: 70-00-X-00,

 

трети клас: 30-00-X-00,

 

четвърти клас: 00-00-X-00,

 

пети клас: 00-30-X-00,

 

шести клас: 00-70-X-00,

 

последни класове: 00-X-X-00.

Текст

:

Calibri получер, 19 pt, главни букви, бели; символи „+“: Calibri получер, 13 pt, горен индекс, бял цвят, подравнени на един ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка

:

26 mm ширина × 14 mm височина, 100 % черно;

Текст

:

Calibri получер, 29 pt, главни букви, бели; символи „+“: Calibri получер, 18 pt, горен индекс, бял цвят и подравнени на един ред;

Image

Енергия

Текст

:

Calibri нормален, 11 pt, главни букви, 100 % черно;

Image

Годишно потребление на енергия

Рамка

:

2 pt — цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm;

Стойност

:

Calibri получер 32 pt, 100 % черно;

2-ри ред

:

Calibri нормален, 14 pt, главни букви, черни;

Image

Сборът от нетните обеми на всички отделения, които функционират при работна температура на охлаждане

Рамка

:

2 pt — цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm;

Стойност

:

Calibri получер 25 pt, 100 % черно; Calibri нормален, 17 pt, 100 % черно;

Image

Климатичният клас, заедно със съответната температура по сухия термометър и относителната влажност

Рамка

:

2 pt — цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm;

Стойност

:

Calibri получер 25 pt, 100 % черно;

2-рата линия

:

Calibri нормален 14 pt, 100 % черно;

Image

Сборът от нетните обеми на всички отделения, които функционират при работна температура на замразяване

Рамка

:

2 pt — цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3,5 mm;

Стойност

:

Calibri получер 25 pt, 100 % черно; Calibri нормален, 17 pt, 100 % черно;

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на доставчика за модела

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се събират в поле 90 × 15 mm

Image

Номер на регламента

Текст

:

Calibri получер, 11 pt


(1)  Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на професионалния хладилен шкаф за съхранение се предоставя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или друга литература, придружаваща продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на доставчика за модела;

в)

тип на модела в съответствие с определенията в приложение I;

г)

клас на енергийната ефективност и индекс на енергийна ефективност на модела, определени в съответствие с приложение II;

д)

в случай, че на модела е бил присъден „знакът за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде включена;

е)

потреблението на енергия на шкафа за 24 часа (E24h) и годишното потребление на енергия в kWh, изчислени в съответствие с приложение IX, и закръглени до най-близкото цяло число;

ж)

нетен обем на всяко отделение;

з)

климатичен клас в съответствие с таблица 3 от приложение IX;

и)

за шкафовете с малка мощност, следното изречение: „Този уред е предназначен за използване при околна температура до 25 °C и поради това не е подходящ за използване в горещи професионални кухни“;

й)

за шкафовете с голяма мощност, следното изречение: „Този уред е предназначен за използване при околна температура до 40 °C“.

2.

Един фиш може да обхваща няколко модела професионални хладилни шкафове за съхранение, предлагани от същия доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие от етикета — цветно или черно-бяло, като в този случай информацията, посочена в точка 1 и невключена в етикета, трябва също да бъде представена.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Техническа документация

1.

Техническата документация, упомената в член 3, параграф 1, буква в) включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

достатъчно описание на модела на професионалния хладилен шкаф за съхранение, за да бъде еднозначно идентифициран;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на използваните хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

самоличност и подпис на лицето, упълномощено да поема задължения от името на доставчика;

е)

резултатите от измерванията и изчисленията на техническите параметри, посочени в приложение IX.

2.

Когато информацията, съдържаща се в техническата документация за конкретен модел професионален хладилен шкаф за съхранение е получена чрез изчисления въз основа на еквивалентен модел професионален хладилен шкаф за съхранение, техническата документация включва подробно описание на тези изчисления и на изпитванията, предприети от доставчиците за проверка на точността на направените изчисления. Техническата информацията също така включва списък на всички други еквивалентни модели на професионални хладилни шкафове за съхранение, за които информацията е получена по същия начин.

3.

Информацията, съдържаща се в тази техническа документация, може да се обедини с техническата документация, предоставяна в съответствие с мерките съгласно Директива 2009/125/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която се предоставя, когато не може да се очаква крайните ползватели да видят изложен продукта другаде, освен в интернет

1.

Когато не може да се очаква крайните ползватели да видят изложен съответния продукт другаде, освен в интернет, информацията се предоставя в следния ред:

а)

класът на енергийна ефективност на модела в съответствие с приложение II;

б)

годишното потребление на енергия в kWh на година, закръглено до най-близкото цяло число и изчислено в съответствие с приложение IХ;

в)

нетният обем на всяко отделение;

г)

климатичният клас, определен в съответствие с приложение IХ.

2.

Когато в продуктовия фиш е предоставена друга информация, тя трябва да бъде във формата и последователността, посочени в приложение IV.

3.

Размерът и шрифтът, с които информацията, посочена в настоящото приложение, се отпечатва или изобразява, са такива, че тя да бъде четлива.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на лизинг чрез интернет

1.

За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или друга технология за визуализиране, използвани за показване на ползвателя на съдържание от интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, посочване с мишката или разширение на друго изображение или набор от данни чрез докосване на сензорен екран;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, например като екран на таблетен компютър, планшетен компютър или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, предоставен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за достъпност, например за входни данни за приложения за синтез на реч.

2.

Подходящият етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), се показва чрез механизма за визуализиране близо до цената на продукта в съответствие със сроковете, посочени в член 3, параграф 2. Размерът на етикета е такъв, че последният да е ясно видим и четлив и да е с размери, пропорционални на посочените в точка 3 от приложение III. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до него, съответства на спецификациите в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът се появява при първото щракване с мишката, посочване с мишката или разширение на изображение чрез докосване на сензорен екран.

3.

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, отговаря на следното:

а)

да бъде стрелка с цвета на класа на енергийна ефективност на продукта, какъвто е в етикета;

б)

да указва класа на енергийна ефективност на продукта в бял цвят и да има същия размер на шрифта като на този, използван за цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4.

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета е следната:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, се показва на механизма за визуализиране близо до цената на продукта;

б)

изображението е с връзка към етикета;

в)

етикетът се показва чрез щракване с мишката, посочване с мишката или разширение на изображението чрез докосване на сензорен екран;

г)

етикетът се показва чрез изскачащ прозорец, нов раздел, нова страница или с нов прозорец в съществуващия;

д)

за увеличение на етикета при сензорните екрани, се прилагат конвенциите за увеличение за сензорни екрани;

е)

показването на етикета се прекратява посредством възможност за затваряне или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст на графичното изображение, който се извежда ако визуализирането на етикета е неуспешно, представлява класът на енергийна ефективност на продукта със същия размер на шрифта като използвания за цената.

5.

Подходящият продуктов фиш, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква г), се изобразява от механизма за визуализиране близо до цената на продукта. Размерът е такъв, че продуктовият фиш е ясно видим и четлив. Продуктовият фиш може да се визуализира чрез вложено показване, като в този случай връзката, използвана за достигане до него, ясно и четливо посочва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, фишът се появява при първото щракване с мишката, посочване с мишката или разширение на връзката върху сензорен екран.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Метод за изчисляване на индекса за енергийна ефективност за професионалните хладилни шкафове за съхранение

За изчисляването на индекса за енергийна ефективност (EEI) на даден модел професионален хладилен шкаф за съхранение годишното потребление на енергия на шкафа се съпоставя със стандартното му годишно потребление на енергия.

EEI се изчислява, както следва:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

където:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

годишно потребление на енергия на шкафа в kWh/годишно

E24h

=

потреблението на енергия на шкафа за период от 24 часа

af

=

корекционен коефициент, който се прилага само за шкафове с малка мощност съгласно точка 2 от приложение IX

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

стандартно годишно потребление на енергия на шкафа в kWh/годишно

Vn

=

нетен обем на уреда, който представлява сборът от нетните обеми на всички отделения на шкафа, изразен в литри.

M и N са дадени в таблица 2.

Таблица 2

Стойности на коефициентите M и N

Категория

Стойност на M

Стойност на N

Вертикален, охлаждане

1,643

609

Вертикален, замразяване

4,928

1 472

Хоризонтален, охлаждане

2,555

1 790

Хоризонтален, замразяване

5,840

2 380


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Измервания и изчисления

1.

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления посредством използването на хармонизирани стандарти, чиито номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или чрез използването на други надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатото най-съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. Те трябва да са съобразени с техническите определения, условия, формули и параметри, описани в настоящото приложение.

2.

Измерванията за определяне на стойностите на годишното потребление на енергия и на индекса за енергийна ефективност на професионални хладилни шкафове за съхранение се извършват при следните условия:

Температурата на изпитвателните пакети трябва да е между – 1 °C и 5 °C за шкафовете за охлаждане и под – 15 °C за шкафовете за замразяване.

Условията на заобикалящата среда трябва да отговарят на климатичен клас 4, както е описан в таблица 3, с изключение на шкафовете с малка мощност, които се изпитват в условия на заобикалящата среда, отговарящи на климатичен клас 3. В тези случаи към резултатите от изпитванията, получени за шкафовете с малка мощност, се прилагат коригиращи коефициенти — 1,2 за шкафове с малка мощност при работна температура на охлаждане и 1,1 за шкафове с малка мощност при работна температура на замразяване.

Професионалните хладилни шкафове за съхранение се изпитват:

при работна температура на охлаждане в случая на комбиниран шкаф с най-малко едно отделение, предназначено изключително за работна температура на охлаждане,

при работна температура на охлаждане в случая на професионален хладилен шкаф за съхранение само с едно отделение, предназначено изключително за работна температура на охлаждане,

при работна температура на замразяване във всички останали случаи.

3.

Условията на заобикалящата среда за климатични класове 3, 4 и 5 са дадени в таблица 3.

Таблица 3

Условия на заобикалящата среда за климатични класове 3, 4 и 5

Климатичен клас на помещението за изпитване

Температура по сухия термометър, °C

Относителна влажност, %

Точка на оросяване, °C

Тегло на водните пари в сухия въздух, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Процедура за проверка за целите на надзора върху пазара

За целите на оценката на съответствието с изискванията, определени в членове 3 и 4, органите на държавите членки прилагат следната процедура за проверка:

1.

Органите на държавите членки изпитват една-единствена бройка от даден модел.

2.

Счита се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако са изпълнени следните изисквания:

а)

измереният обем не е по-малък от номиналната стойност с повече от 3 %;

б)

измерената стойност на потреблението на енергия не е по-голяма от номиналната стойност (E24h) с повече от 10 %.

3.

Когато посоченият в точка 2 резултат не бъде постигнат, органите на държавите членки изпитват избрани на случаен принцип три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернатива трите избрани допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, които са изброени в техническата документация като еквиваленти продукти.

4.

Счита се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако са изпълнени следните изисквания:

а)

средната стойност на измерения обем на трите бройки не е по-малка от номиналната стойност с повече от 3 %;

б)

средната стойност на потреблението на енергия на трите бройки не е по-голяма от номиналната стойност (E24h) с повече от 10 %.

5.

Ако посочените в точка 4 резултати не бъдат постигнати, се счита, че моделът и всички еквивалентни модели на професионални хладилни шкафове за съхранение не са в съответствие с настоящия регламент. Органите на държавата членка предоставят резултатите от изпитванията и друга съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията в срок от един месец след вземането на решението за несъответствието на модела.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложения VIII и IX.

Допустимите отклонения при проверка, определени в настоящото приложение, се прилагат само за проверката на измерените параметри от органите на държавата членка, представляващи допустимите колебания в резултатите от измерванията от изпитванията за проверка, и в никакъв случай не се използват от доставчика за определяне на стойностите в техническата документация или за тълкуване на тези стойности с оглед постигане на по-добър клас на етикета или за представяне на по-добри експлоатационни показатели.