23.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/961 НА СЪВЕТА

от 22 юни 2015 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Едно лице следва да бъде извадено от съдържащия се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 списък на физически и юридически лица, образувания или органи, спрямо които се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Името на следното лице и вписаната информация за него се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:

A.   Лица

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)