9.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/879 НА СЪВЕТА

от 8 юни 2015 година

за прилагане на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1352/2014 на Съвета от 18 декември 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен (1), и по-специално член 15, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 декември 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 1352/2014.

(2)

На 14 април 2015 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2216 (2015), в която, inter alia, се посочват две допълнителни лица, които да бъдат обект на ограничителни мерки.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1352/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1352/2014 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 8 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

A.   ЛИЦА

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM (известен също като: a) Abu Ali al Hakim; б) Abu-Ali al-Hakim; в) Abdallah al-Hakim; г) Abu Ali Alhakim; д) Abdallah al-Mu'ayyad).

Изписване на оригиналния език: Image

Длъжност: заместник-командир на група на движението „Хути“. Адрес: Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen. Дата на раждане: а) около 1985 г.; б) между 1984 и 1986 г. Място на раждане: а) Dahyan, Йемен; б) провинция Sa'dah, Йемен. Гражданство: Йемен. Друга информация: пол — мъжки. Дата на посочване от ООН: 7.11.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdullah Yahya al Hakim беше посочен с цел налагане на санкции на 7 ноември 2014 г. съгласно параграфи 11 и 15 от Резолюция 2140 (2014) на ССООН като лице, отговарящо на критериите, определени в параграфи 17 и 18 от резолюцията.

Abdullah Yahya al Hakim е участвал в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен, като действия, възпрепятстващи изпълнението на споразумението от 23 ноември 2011 г. между правителството на Йемен и опозиционните групировки, което предвижда мирно предаване на властта в Йемен, и действия, възпрепятстващи политическия процес в Йемен.

Според сведения през юни 2014 г. Abdullah Yahya al Hakim е провел среща с цел организиране на заговор за преврат срещу президента на Йемен Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim се е срещнал с военни командири и командири на силите за сигурност, племенни вождове; водещи политически фигури, подкрепящи бившия президент на Йемен Ali Abdullah Saleh, също са присъствали на срещата с цел съгласуване на военните действия за превземането на столицата на Йемен Сана.

На 29 август 2014 г. в публично изявление председателят на Съвета за сигурност на ООН заяви, че Съветът за сигурност осъжда действията на силите, командвани от Abdullah Yahya al Hakim, които са завзели Amran, Йемен, включително генералния щаб на йеменската армия на 8 юли 2014 г. През юли 2014 г. Al Hakim е ръководил насилственото превземане на провинция Amran и е военният командир, отговарящ за вземането на решения във връзка с продължаващите конфликти в провинция Amran и Hamdan, Йемен.

В началото на септември 2014 г. Abdullah Yahya al Hakim е останал в Сана, за да наблюдава бойните действия, в случай че започнат боеве. Неговата роля е била организирането на военни действия с цел сваляне на правителството на Йемен и освен това е отговарял за охраната и контрола на всички пътища към и от Сана.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI (известен също като: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; б) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; в) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; г) Abu-Yunus).

Изписване на оригиналния език: Image

Длъжност: военен командир от движението „Хути“. Дата на раждане: 1984 г. Гражданство: Йемен. Друга информация: пол — мъжки. Дата на посочване от ООН: 7.11.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abd al-Khaliq al-Huthi беше посочен с цел налагане на санкции на 7 ноември 2014 г. съгласно параграфи 11 и 15 от Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, като лице, отговарящо на критериите, определени в параграфи 17 и 18 от резолюцията.

Abdullah Yahya al Hakim e участвал в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен, като действия, възпрепятстващи изпълнението на споразумението от 23 ноември 2011 г. между правителството на Йемен и опозиционните групировки, което предвижда мирно предаване на властта в Йемен, както и действия, възпрепятстващи политическия процес в Йемен.

В края на октомври 2013 г. Abd al-Khaliq al-Huthi е ръководил група бойци в йеменски военни униформи, осъществила нападение в Dimaj, Йемен. В последвалата битка са загинали много хора.

Предполага се, че в края на септември 2014 г. неизвестен брой неидентифицирани бойци са били в готовност да нападнат дипломатически обекти в Сана, Йемен, под командването на Abd al-Khaliq al-Huthi. На 30 август 2014 г. al-Huthi е координирал пренасянето на оръжия от Amran до лагер на протестиращи в Сана.

3.

Ali Abdullah SALEH (известен също като Ali Abdallah Salih).

Изписване на оригиналния език: Image

Длъжност: а) председател на Партията на Генералния народен конгрес в Йемен; б) бивш президент на Република Йемен. Дата на раждане: a) 21.3.1945 г.; б)21.3.1946 г.; в)21.3.1942 г.; г)21.3.1947 г.Място на раждане: a) Bayt al-Ahmar, провинция Сана, Йемен; б) Сана, Йемен; в) Сана, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Гражданство: Йемен. Паспорт №: 00016161 (Йемен). Национален идентификационен номер: 01010744444. Друга информация: пол — мъжки. Дата на посочване от ООН: 7.11.2014 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ali Abdullah Saleh беше посочен с цел налагане на санкции на 7 ноември 2014 г. съгласно параграфи 11 и 15 от Резолюция 2140 (2014), като лице, отговарящо на критериите, определени в параграфи 17 и 18 от резолюцията.

Ali Abdullah Saleh e участвал в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен, като действия, възпрепятстващи изпълнението на споразумението от 23 ноември 2011 г. между правителството на Йемен и опозиционните групировки, което предвижда мирно предаване на властта в Йемен, както и действия, възпрепятстващи политическия процес в Йемен.

По силата на споразумението от 23 ноември 2011 г., подкрепено от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Аli Abdullah Saleh се оттегли от властта, след като беше президент на Йемен повече от 30 години.

Според сведения, от есента на 2012 г. Аli Abdullah Saleh става един от основните поддръжници на действията на насилие на движението „Хути“ в Северен Йемен.

Сблъсъците в южната част на Йемен през февруари 2013 г. бяха резултат от общите усилия на Saleh, AКАП и на южния сепаратист Ali Salim al-Вayd да предизвикат размирици преди Конференцията за национален диалог в Йемен на 18 март 2013 г. В последно време, от септември 2014 г., Saleh дестабилизира Йемен чрез използване на други лица за отслабване на централната власт и създаване на достатъчна степен на нестабилност с цел извършване на преврат. Според доклада на експертната група на ООН за Йемен от септември 2014 г., партньори твърдят, че Saleh подкрепя действията на насилие на някои йеменски граждани чрез предоставяне на финансови средства и политическа подкрепа, както и чрез подпомагане на членовете на Генералния народен конгрес да продължават участието си в дестабилизирането на Йемен с различни средства.

4.

Abdulmalik АL-HOUTHI

Друга информация: Лидер на йеменското движение „Хути“. Участвал е в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен. Дата на посочване от ООН: 14.4.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Malik al-Houthi е лидер на група, участвала в действия, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Йемен.

През септември 2014 г. силите на хутите превземат Сана и през януари 2014 г. правят опит едностранно да заменят законното правителство на Йемен с незаконен правителствен орган, доминиран от хутите. Al-Houthi застава начело на йеменското движение „Хути“ през 2004 г., след смъртта на брат си Hussein Badredden al-Houthi. Като лидер на групата al-Houthi многократно е заплашвал йеменските власти с още размирици, ако не изпълнят исканията му да задържат президента Hadi, министър-председателя и ключови членове на кабинета. Впоследствие Hadi успява да избяга в Аден. Тогава хутите започват друга офанзива към Аден, подпомагани от военни части, верни на бившия президент Saleh и сина му Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Друга информация: има ключова роля за подпомагане на военната експанзия на хутите. Участвал е в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен. Ahmed Saleh е син на бившия президент на Република Йемен Ali Abdullah Saleh. Дата на посочване от ООН: 14.4.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

С действията си Ahmed Ali Saleh цели да разклати властта на президента Hadi, да осуети опитите му за реформа на военните и да възпрепятства мирния преход на Йемен към демокрация. Saleh има ключова роля за подпомагане на военната експанзия на хутите. От средата на февруари 2013 г. Ahmed Ali Saleh е раздал хиляди нови пушки на бригадите на Републиканската гвардия и на неизвестни племенни шейхове. Оръжията първоначално са били набавени през 2010 г. и запазени, за да се купи верността на получаващите ги с цел политически ползи на по-късен етап.

Ahmed Ali Saleh наследява баща си — бившия президент на Република Йемен Ali Abdullah Saleh, оттеглил се от президентския пост в Йемен през 2011 г., на поста му командващ йеменската Републиканска гвардия. Малко повече от една година по-късно Saleh е освободен от този пост от президента Hadi, но запазва значително влияние сред йеменските военни, дори след като е отстранен от командването. Ali Abdullah Saleh е посочен от ООН в Резолюция 2140 на ССООН през ноември 2014 г.“