10.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/868 НА КОМИСИЯТА

от 26 май 2015 година

за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, камфехлор (токсафен), хлорбуфам, хлороксурон, хлозолинат, ДНОК, диалат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флуциклоксурон, флуцитринат, формотион, мекарбам, метакрифос, монолинурон, фенотрин, профам, пиразофос, квиналфос, ресметрин, текназен и винклозолин във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а), член 18, параграф 1, буква б) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II и част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 са установени максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, камфехлор (токсафен), хлорбуфам, хлороксурон, хлозолинат, ДНОК, диалат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флуцитринат, формотион, мекарбам, метакрифос, монолинурон, профам, пиразофос, квиналфос, ресметрин и текназен. МДГОВ за флуциклоксурон и фенотрин са определени в част А от приложение III към посочения регламент. МДГОВ за винклозолин са определени в приложение V към същия регламент.

(2)

Всички съществуващи разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества, бяха отменени. Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз относно нуждата от адаптиране на някои от границите на определяне. По отношение на някои от веществата лабораториите заключиха, че техническият напредък позволява да бъдат определени по-ниски граници на определянето за някои стоки.

(3)

За бинапакрил, диносеб, фентин ацетат и фентин хидроксид референтните лаборатории на Европейския съюз предложиха да се промени определението на остатъчното вещество.

(4)

За тези активни вещества, за които всички МДГОВ следва да бъдат намалени до съответната граница на определянето, следва да бъдат посочени стойности по подразбиране в приложение V в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(5)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации относно новите МДГОВ с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети под внимание.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(7)

С цел да се позволи нормалното пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвиди преходна разпоредба за продуктите, които са били законно произведени преди изменението на МДГОВ и за които данните показват, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(8)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, за да могат държавите членки, третите държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания, възникнали вследствие на изменението на МДГОВ.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 396/2005 във вида преди изменението му с настоящия регламент продължава да се прилага за продукти, които са били законно произведени преди 30 юни 2015 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 декември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II се заличават графите за 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, камфехлор (токсафен), хлорбуфам, хлороксурон, хлозолинат, ДНОК, диалат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флуцитринат, формотион, мекарбам, метакрифос, монолинурон, профам, пиразофос, квиналфос, ресметрин и текназен.

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

В част А се заличават графите за флуциклоксурон и фенотрин.

б)

В част Б се заличават графите за 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, камфехлор (токсафен), хлорбуфам, хлороксурон, хлозолинат, ДНОК, диалат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флуцитринат, формотион, мекарбам, метакрифос, монолинурон, профам, пиразофос, квиналфос, ресметрин и текназен.

3)

Приложение V се изменя, както следва:

а)

графата за винклозолин се заменя със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (2)

Винклозолин

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,01  (1)

0110010

Грейпфрут (Шедок, помело, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

0110030

Лимони (Цитрон, лимон, ръка на Буда (Citrus. medica var. sarcodactylis)

 

0110040

Зелени лимони

 

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди тангор (Citrus reticulata × sinensis)

 

0110990

Други

 

0120000

ii)

Дървесни ядки

0,02  (1)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници (Цариградски лешник)

 

0120070

Макадамия

 

0120080

Американски орех

 

0120090

Ядки от пинии

 

0120100

Шам фъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други

 

0130000

iii)

Семкови плодове

0,01  (1)

0130010

Ябълки (Киселица)

 

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

0130030

Дюли

 

0130040

Мушмула

 

0130050

Японска мушмула

 

0130990

Други

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

0,01  (1)

0140010

Кайсии

 

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

 

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

 

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка, хинап/ китайска фурма/ джиндифика (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

Други

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

0,01  (1)

0151000

а)

Десертно и винено грозде

 

0151010

Десертно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

Ягоди

 

0153000

в)

Храстови

 

0153010

Къпини

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, тайбери, кръстоска между къпина и малина, диви къпини и други хибриди от вида Rubus)

 

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus × Rubus idaeus)

 

0153990

Други

 

0154000

г)

Други малки ягодови плодове

 

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки/кокази (V.vitis-idaea)

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други видове Ribes)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (Арбутус)

 

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta)

 

0154080

Плодове от бъз (Арониев храст, планински ясен, зърнастец/облепиха, глог, ирга и други дървесни безкостилкови плодове)

 

0154990

Други

 

0160000

vi)

Плодове, разни

0,01  (1)

0161000

а)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумкват (Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)

 

0161050

Карамбола (Билимби)

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан (явайска слива) (Ябълка от остров Ява/водна ябълка, померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска вишна/грумичама (Eugenia uniflora)

 

0161990

Други

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви

 

0162020

Личи (Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), лонган, мангостан, лангсат, салак)

 

0162030

Маракуя

 

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 

0162050

Звездна ябълка

 

0162060

Американска райска ябълка (Virginia kaki) (Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сапота от вида Pouteria sapota)

 

0162990

Други

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани (Банан джудже, банан за готвене, ябълков банан)

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нар

 

0163060

Черимоя (Анона ябълка, захарна ябълка, илама (Annona diversifolia) и други средно големи плодове от семейство Annonaceae)

 

0163070

Гуава (Червена питая/драконов плод (Hylocereus undatus)

 

0163080

Ананас

 

0163090

Хлебно дърво (Джекфрут)

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Гуанабана

 

0163990

Други

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

0,01  (1)

0211000

а)

Картофи

 

0212000

б)

Грудкови и тропични кореноплодни

 

0212010

Маниока (Таро, едо/японско таро, таниа)

 

0212020

Сладки картофи (батати)

 

0212030

Сладки тропични картофи (ямс) (Сладки тропични картофи (ямс), мексикански сладък картоф)

 

0212040

Арарут

 

0212990

Други

 

0213000

в)

Други грудкови и кореноплодни, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина

 

0213040

Хрян (Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява)

 

0213050

Йерусалимски артишок (Китайски артишок)

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Корен от магданоз

 

0213080

Репички (Черна репичка, японска репичка, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus)

 

0213090

Европейски ядлив корен (Кокеш, испански овесен корен, ядивен репей)

 

0213100

Шведско цвекло

 

0213110

Ряпа

 

0213990

Други

 

0220000

ii)

Луковични

0,01  (1)

0220010

Чесън

 

0220020

Лук (Други видове лук, сребърен лук)

 

0220030

Дребен лук

 

0220040

Пролетен лук и уелски лук (Други видове зелен лук и подобни сортове)

 

0220990

Други

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

0,01  (1)

0231000

а)

Семейство Solanacea

 

0231010

Домати (Чери домати, Physalis spp., годжибери, лиций (Lycium barbarum и L. chinense), доматено дърво)

 

0231020

Пипер (Люти чушки)

 

0231030

Патладжан (Пепино, антроева/бял патладжан (S. macrocarpon)

 

0231040

Бамя

 

0231990

Други

 

0232000

б)

Тиквови — с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички (Лятна тиква, тиквичка „Патисон“, кратуна лауки (Lagenaria siceraria), чайоте, сопропо/горчив пъпеш, змийска краставица, луфа/туриа)

 

0232990

Други

 

0233000

в)

Тиквови — с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши и дини (Кивано)

 

0233020

Тикви (Зимна тиква, тиква (късна разновидност)

 

0233030

Дини

 

0233990

Други

 

0234000

г)

Сладка царевица (Бейби царевица)

 

0239000

д)

Други плодни зеленчуци

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

0,01  (1)

0241000

а)

Цветно зеле

 

0241010

Броколи (Калабрезе, рапон, китайско броколи)

 

0241020

Карфиол (цветно зеле)

 

0241990

Други

 

0242000

б)

Главесто зеле

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Главесто зеле (Заострено зеле, червено зеле, савойско (зимно къдраво) зеле, бяло зеле)

 

0242990

Други

 

0243000

в)

Листно зеле

 

0243010

Китайско зеле (Индийски или китайски синап, пакчой, китайско плоско зеле/таи гоо чои, чой сум, пекинско зеле /петсай)

 

0243020

Кел (Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле)

 

0243990

Други

 

0244000

г)

Алабаш

 

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

0251000

а)

Марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

0,01  (1)

0251010

Полска (кълнова) салата (Италианска полска кълнова салата)

 

0251020

Маруля (Главеста маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка)

 

0251030

Ескариол (широколистна ендивия) (Дива цикория, червенолиста цикория, италианска цикория, къдрава ендивия, захарна цикория(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), листа от глухарче)

 

0251040

Кресон (Кълнове от боб мунг, кълнове от люцерна)

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Аругула (Дива аругула (Diplotaxis spp.)

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Листа и стъбла от Brassica spp., включително листа от ряпа (Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа, включително зелеви листа (култури, реколтата от които се прибира, когато растенията развият осми същински лист), листа от алабаш)

 

0251990

Други

 

0252000

б)

Спанак и подобни (листа)

0,01  (1)

0252010

Спанак (Новозеландски спанак, амарант (пак хом, тампара), листа от таниа, битерблад/битавири)

 

0252020

Тученица (Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda)

 

0252030

Листа от цвекло (Листа от червено цвекло)

 

0252990

Други

 

0253000

в)

Лозови листа (Малабарски спанак, бананови листа, увивна акация (Acacia pennata)

0,01  (1)

0254000

г)

Воден кресон (Водно грамофонче/китайски конволвулус/ воден конволвулус/ воден спанак/ кангкунг (Ipomea aquatica), марсилея, водна мимоза)

0,01  (1)

0255000

д)

Цикория-витлуф

0,01  (1)

0256000

е)

Билки

0,02  (1)

0256010

Кервел

 

0256020

Тревист лук

 

0256030

Листа от целина (Листа от резене, листа от кориандър, листа от копър, листа от ким, девесил, ангелика, английска смирна и други сложноцветни, кулантро/мексикански кориандър/дълголист кориандър (Eryngium foetidum)

 

0256040

Магданоз (Листа от коренов магданоз)

 

0256050

Градински чай (Зимна чубрица, лятна чубрица, листа от пореч (Borago officinalis)

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка (Майорана, риган)

 

0256080

Босилек (Листа от маточина, мента, свещен босилек, мъхнат босилек, ядивни цветя (цвят на невен и други), готу кола, листа от див бетел, листа от къри)

 

0256090

Дафинов лист (Лимонова трева)

 

0256100

Тарагон (Исоп)

 

0256990

Други

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

0,01  (1)

0260010

Фасул (с шушулките) (Зелен боб (френски боб, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб, боб гуар, соеви зърна)

 

0260020

Фасул (без шушулките) (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия)

 

0260030

Грах (с шушулките) (Червенозърнест грах (захарен грах)

 

0260040

Грах (без шушулките) (Градински грах, зелен грах, леблебия)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други

 

0270000

vii)

Стеблени зеленчуци (свежи)

0,01  (1)

0270010

Аспержи

 

0270020

Кардун (вид артишок) (Стъбла от пореч (Borago officinalis)

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок — овален (Бананов цвят)

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други

 

0280000

viii)

Гъби

0,01  (1)

0280010

Култивирани гъби (Обикновена гъба, стридена гъба, шийтаке, гъбен мицел (вегетативни части)

 

0280020

Диворастящи гъби (Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп)

 

0280990

Други

 

0290000

ix)

Морски водорасли

0,01  (1)

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

0,01  (1)

0300010

Фасул (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия, полски боб, червенозърнест боб)

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах (Леблебия, полски грах, тревист грах)

 

0300040

Вълчи боб

 

0300990

Други

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,02  (1)

0401000

i)

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Рапично семе (Птиче рапично семе, ряпа)

 

0401070

Соя

 

0401080

Синапено семе

 

0401090

Памуково семе

 

0401100

Тиквено семе (Други семена от семейство Тиквови)

 

0401110

Шафранка

 

0401120

Пореч (Живовлеково усойниче/канарско цвете (Echium plantagineum), белоочица полска (Buglossoides arvensis)

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рицин

 

0401990

Други

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Палмови ядки (сърцевина на маслодайна палма)

 

0402030

Палмови плодове

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други

 

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01  (1)

0500010

Ечемик

 

0500020

Елда (Амарант, киноа)

 

0500030

Царевица

 

0500040

Просо (Китайско просо, теф, дагуса, перлено просо)

 

0500050

Овес

 

0500060

Ориз (Индийски/ див ориз (Zizania aquatica)

 

0500070

Ръж

 

0500080

Сорго

 

0500090

Пшеница (Шпелта, тритикале)

 

0500990

Други

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

0,05  (1)

0610000

i)

Чай

 

0620000

ii)

Кафе на зърна

 

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 

0631000

а)

Цвят

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин (Бъз (Sambucus nigra)

 

0631050

Липа

 

0631990

Други

 

0632000

б)

Листа

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Листа от ройбос (Листа от гинко)

 

0632030

Мате

 

0632990

Други

 

0633000

в)

Корени

 

0633010

Корен от валериан

 

0633020

Корен от женшен

 

0633990

Други

 

0639000

г)

Други билкови настойки

 

0640000

iv)

Какао (ферментирали или сушени зърна)

 

0650000

v)

Рожкови

 

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен)

0,05 (1)

0800000

8.

ПОДПРАВКИ

 

0810000

i)

Семена

0,05  (1)

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Семе от целина (Семе от девесил)

 

0810040

Семе от кориандър

 

0810050

Семе от кимион

 

0810060

Семе от копър

 

0810070

Семе от резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други

 

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

0,05  (1)

0820010

Бахар

 

0820020

Съчуански пипер (анасонов пипер, японски пипер)

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Пипер — черен, зелен и бял (Дълъг пипер, розов пипер)

 

0820070

Ванилови шушулки

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други

 

0830000

iii)

Кора

0,05  (1)

0830010

Канела (Касиа)

 

0830990

Други

 

0840000

iv)

Корени или коренища

 

0840010

Сладък корен

0,05  (1)

0840020

Джинджифил

0,05  (1)

0840030

Куркума

0,05  (1)

0840040

Хрян

(+)

0840990

Други

0,05  (1)

0850000

v)

Пъпки

0,05  (1)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други

 

0860000

vi)

Цветни близалца

0,05  (1)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други

 

0870000

vii)

Арилус

0,05  (1)

0870010

Сушена кора от индийско орехче

 

0870990

Други

 

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други

 

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

i)

Тъкани

0,01  (1)

1011000

а)

Свине

 

1011010

Мускулатура

 

1011020

Мазнина

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбрек

 

1011050

Карантия, годна за консумация

 

1011990

Други

 

1012000

б)

Животни от рода на едрия рогат добитък

 

1012010

Мускулатура

 

1012020

Мазнина

 

1012030

Черен дроб

 

1012040

Бъбрек

 

1012050

Карантия, годна за консумация

 

1012990

Други

 

1013000

в)

Овце

 

1013010

Мускулатура

 

1013020

Мазнина

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбрек

 

1013050

Карантия, годна за консумация

 

1013990

Други

 

1014000

г)

Кози

 

1014010

Мускулатура

 

1014020

Мазнина

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбрек

 

1014050

Карантия, годна за консумация

 

1014990

Други

 

1015000

д)

Коне, магарета, катъри или мулета

 

1015010

Мускулатура

 

1015020

Мазнина

 

1015030

Черен дроб

 

1015040

Бъбрек

 

1015050

Карантия, годна за консумация

 

1015990

Други

 

1016000

е)

Домашни птици — пилета, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

1016010

Мускулатура

 

1016020

Мазнина

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбрек

 

1016050

Карантия, годна за консумация

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

Други животни, отглеждани във ферми (Заек, кенгуру, елен)

 

1017010

Мускулатура

 

1017020

Мазнина

 

1017030

Черен дроб

 

1017040

Бъбрек

 

1017050

Карантия, годна за консумация

 

1017990

Други

 

1020000

ii)

Мляко

0,01  (1)

1020010

Говеда

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

iii)

Птичи яйца

0,01  (1)

1030010

Кокошки

 

1030020

Патици

 

1030030

Гъски

 

1030040

Пъдпъдъци

 

1030990

Други

 

1040000

iv)

Мед (Пчелно млечице, цветен прашец, медена пита с мед (мед с восъчна пита)

0,05 (1)

1050000

v)

Земноводни и влечуги (Жабешки бутчета, крокодили)

0,01  (1)

1060000

vi)

Охлюви

0,01  (1)

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни (Дивеч)

0,01  (1)

б)

добавят се графи за 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, камфехлор (токсафен), хлорбуфам, хлороксурон, хлозолинат, ДНОК, диалат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин, флуцитринат, формотион, мекарбам, метакрифос, монолинурон, фенотрин, профам, пиразофос, квиналфос, ресметрин и текназен.

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (4)

2,4,5-T (сума на 2,4,5-T, неговите соли и естери, изразен като 2,4,5-T) (F)

Барбан (F)

Бромофос-етил (F)

Камфехлор (токсафен) (F) (R)

Хлорбуфам (F)

Хлороксурон (F)

Хлозолинат (F)

Диалат (сума на изомерите) (F)

Диносеб (сума на диносеб, неговите соли, диносеб-ацетат и бинапакрил, изразена като диносеб)

Динотерб (сума на динотерб, неговите соли и естери, изразен като динотерб)

Диоксатион (сума на изомерите) (F)

ДНОК

Етилен оксид (сума от етилен оксид и 2-хлоро- етанол, изразен като етилен оксид) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0110010

Грейпфрут (Шедок, помело, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Лимони (Цитрон, лимон, ръка на Буда (Citrus. medica var. sarcodactylis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Зелени лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди тангор (Citrus reticulata × sinensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,05 (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,05  (3)

0120010

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Лешници (Цариградски лешник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Макадамия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Американски орех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Семкови плодове

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0130010

Ябълки (Киселица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Мушмула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Японска мушмула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0140010

Кайсии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка, хинап/ китайска фурма/ джиндифика (Ziziphus zizyphus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0151000

а)

Десертно и винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Десертно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

б)

Ягоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

в)

Храстови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, тайбери, кръстоска между къпина и малина, диви къпини и други хибриди от вида Rubus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus × Rubus idaeus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

г)

Други малки ягодови плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки/кокази (V. vitis-idaea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други видове Ribes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Шипки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Черници (Арбутус)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Плодове от бъз (Арониев храст, планински ясен, зърнастец/облепиха, глог, ирга и други дървесни безкостилкови плодове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Плодове, разни

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Смокини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Кумкват (Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Карамбола (Билимби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Райска ябълка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Ямболан (явайска слива) (Ябълка от остров Ява/водна ябълка, померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска вишна/грумичама (Eugenia uniflora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Киви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Личи (Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), лонган, мангостан, лангсат, салак)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Маракуя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Звездна ябълка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Американска райска ябълка (Virginia kaki) (Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сапота от вида Pouteria sapota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

в)

С неядлива кора, едри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Банани (Банан джудже, банан за готвене, ябълков банан)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Манго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Папая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Нар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Черимоя (Анона ябълка, захарна ябълка, илама (Annona diversifolia) и други средно големи плодове от семейство Annonaceae)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Гуава (Червена питая/драконов плод (Hylocereus undatus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ананас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Хлебно дърво (Джекфрут)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Дуриан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Гуанабана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0211000

а)

Картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

б)

Грудкови и тропични кореноплодни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Маниока (Таро, едо/японско таро, таниа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи (батати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи (ямс) (Сладки тропични картофи (ямс), мексикански сладък картоф)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Арарут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

в)

Други грудкови и кореноплодни, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Моркови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Целина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Хрян (Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Йерусалимски артишок (Китайски артишок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Корен от магданоз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Репички (Черна репичка, японска репичка, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Европейски ядлив корен (Кокеш, испански овесен корен, ядивен репей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Шведско цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Луковични

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0220010

Чесън

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Лук (Други видове лук, сребърен лук)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Дребен лук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Пролетен лук и уелски лук (Други видове зелен лук и подобни сортове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0231000

а)

Семейство Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Домати (Чери домати, Physalis spp., годжибери, лиций (Lycium barbarum и L. chinense), доматено дърво)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Пипер (Люти чушки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Патладжан (Пепино, антроева/бял патладжан (S. macrocarpon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Бамя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

б)

Тиквови — с ядлива кора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Тиквички (Лятна тиква, тиквичка „Патисон“, кратуна лауки (Lagenaria siceraria), чайоте, сопропо/горчив пъпеш, змийска краставица, луфа/туриа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

в)

Тиквови — с неядлива кора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Пъпеши и дини (Кивано)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Тикви (Зимна тиква, тиква (късна разновидност)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Дини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

г)

Сладка царевица (Бейби царевица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

д)

Други плодни зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0241000

а)

Цветно зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Броколи (Калабрезе, рапон, китайско броколи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Карфиол (цветно зеле)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

б)

Главесто зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Главесто зеле (Заострено зеле, червено зеле, савойско (зимно къдраво) зеле, бяло зеле)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

в)

Листно зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Китайско зеле (Индийски или китайски синап, пакчой, китайско плоско зеле/таи гоо чои, чой сум, пекинско зеле /петсай)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Кел (Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

г)

Алабаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

а)

Марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0251010

Полска (кълнова) салата (Италианска полска кълнова салата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Маруля (Главеста маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Ескариол (широколистна ендивия) (Дива цикория, червенолиста цикория, италианска цикория, къдрава ендивия, захарна цикория(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), листа от глухарче)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Кресон (Кълнове от боб мунг, кълнове от люцерна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Земен кресон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Аругула (Дива аругула (Diplotaxis spp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Червен синап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Листа и стъбла от Brassica spp., включително листа от ряпа (Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа, включително зелеви листа (култури, реколтата от които се прибира, когато растенията развият осми същински лист), листа от алабаш)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

б)

Спанак и подобни (листа)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0252010

Спанак (Новозеландски спанак, амарант (пак хом, тампара), листа от таниа, битерблад/битавири)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Тученица (Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Листа от цвекло (Листа от червено цвекло)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

в)

Лозови листа (Малабарски спанак, бананови листа, увивна акация (Acacia pennata)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0254000

г)

Воден кресон (Водно грамофонче/китайски конволвулус/ воден конволвулус/ воден спанак/ кангкунг (Ipomea aquatica), марсилея, водна мимоза)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0255000

д)

Цикория-витлуф

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0256000

е)

Билки

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,05 (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,05  (3)

0256010

Кервел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Тревист лук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Листа от целина (Листа от резене, листа от кориандър, листа от копър, листа от ким, девесил, ангелика, английска смирна и други сложноцветни, кулантро/мексикански кориандър/дълголист кориандър (Eryngium foetidum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Магданоз (Листа от коренов магданоз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Градински чай (Зимна чубрица, лятна чубрица, листа от пореч (Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Розмарин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Мащерка (Майорана, риган)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Босилек (Листа от маточина, мента, свещен босилек, мъхнат босилек, ядивни цветя (цвят на невен и други), готу кола, листа от див бетел, листа от къри)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Дафинов лист (Лимонова трева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Тарагон (Исоп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0260010

Фасул (с шушулките) (Зелен боб (френски боб, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб, боб гуар, соеви зърна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Фасул (без шушулките) (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Грах (с шушулките) (Червенозърнест грах (захарен грах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Грах (без шушулките) (Градински грах, зелен грах, леблебия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Леща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Стеблени зеленчуци (свежи)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0270010

Аспержи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Кардун (вид артишок) (Стъбла от пореч (Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Целина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Резене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Артишок — овален (Бананов цвят)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Праз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Ревен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Гъби

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0280010

Култивирани гъби (Обикновена гъба, стридена гъба, шийтаке, гъбен мицел (вегетативни части)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби (Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000