19.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/77


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/758 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) е установена цялостна система на Съюза за одобряване на типа на моторните превозни средства.

(2)

Техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на голям брой елементи, свързани с безопасността и околната среда, са хармонизирани на равнището на Съюза, за да се осигури висока степен на пътна безопасност в рамките на Съюза.

(3)

Въвеждането на услуга eCall, която да е налична във всички превозни средства и всички държави членки, е една от основните цели на Съюза в областта на безопасността на движението по пътищата от 2003 г. насам. За постигането на тази цел са предприети поредица от инициативи като част от подход на доброволно въвеждане, но към днешна дата не е постигнат достатъчен напредък.

(4)

С оглед на по-нататъшното подобряване на пътната безопасност, в съобщението на Комисията от 21 август 2009 г., озаглавено „Въвеждане на система eCall“, се предложиха нови мерки за въвеждане на услуга за спешни повиквания от превозно средство в Съюза. Една от предложените мерки бе да се направи задължително оборудването на всички нови типове превозни средства с бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, като се започне с превозни средства от категории M1 и N1, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(5)

На 3 юли 2012 г. Европейският парламент прие резолюция относно eCall: нова услуга на телефон 112 за граждани, с което Комисията се призова да представи предложение в рамките на Директива 2007/46/ЕО, с цел до 2015 г. да се осигури задължителното въвеждане на обществена система eCall, основаваща се на телефон 112.

(6)

Все още е необходимо да се подобри функционирането на услугата на телефон 112 в целия Съюз, така че чрез нея бързо и ефективно да се оказва помощ при спешни случаи.

(7)

От системата eCall на Съюза се очаква да намали броя на смъртните случаи в Съюза, както и тежестта на нараняванията, предизвикани от пътнотранспортни произшествия, благодарение на ранното предупреждаване на службите за спешна помощ. Задължителното въвеждане на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, заедно с необходимото и координирано модернизиране на инфраструктурата от обществени мобилни безжични съобщителни мрежи за предаване на eCall повиквания от системата и обществени центрове за приемане на спешни повиквания (PSAPs) за приемане и обработване на eCall повиквания, би направило услугата достъпна за всички граждани и по този начин би допринесло за намаляването на броя на смъртните случаи и тежките наранявания, на разходите, свързани със здравеопазването, на претоварването на пътищата в резултат на произшествия и на други разходи.

(8)

В съответствие с член 1, параграф 1 от Решение № 585/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) държавите членки трябва да изградят на територията си най-малко шест месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент и във всеки случай не по-късно от 1 октомври 2017 г. инфраструктурата от обществени центрове за приемане на eCall спешни повиквания, която се изисква за правилното приемане и обработване на всички eCall повиквания. В съответствие с член 3 от Решение № 585/2014/ЕС държавите членки трябва да докладват пред Комисията до 24 декември 2015 г. относно напредъка по изпълнението на посоченото решение. Ако в доклада се стига до заключението, че инфраструктурата от обществени центрове за приемане на eCall спешни повиквания няма да бъде готова за експлоатация до 1 октомври 2017 г., Комисията следва да предприеме необходимите действия, за да осигури въвеждането на инфраструктурата от обществени центрове за приемане на eCall спешни повиквания.

(9)

В съответствие с точка 4 от Препоръка 2011/750/ЕС на Комисията (5), държавите членки следва да гарантират, че операторите на мобилни мрежи са въвели механизъм за използване на „eCall дискриминатор“ в своите мрежи, до 31 декември 2014 г. Ако в прегледа, посочен в точка 6 от посочената препоръка се стигне до заключението, че „eCall дискриминаторът“ няма да бъде въведен 31 март 2016 г., Комисията следва да предприеме необходимите действия, за да осигури въвеждането на механизма „eCall дискриминатор“ от операторите на мобилни мрежи.

(10)

Предоставянето на точна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112. Поради това е целесъобразно да се изисква нейната съвместимост с услугите, предоставяни по програмата „Галилео“ и по програмата за Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), определени в Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6). Системата, създадена в рамките на програма „Галилео“, е независима глобална спътникова навигационна система, а системата, създадена в рамките на програма EGNOS, е регионална спътникова навигационна система за подобряване на качеството на сигнала на Глобалната система за позициониране (GPS).

(11)

Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall, основаваща се на телефон 112, следва първоначално да се прилага само за нови типове леки автомобили и лекотоварни превозни средства (категории M1 и N1), за които вече съществува подходящ механизъм за задействане. Възможността за разширяване в близко бъдеще на областта на прилагане на изискването за бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, така че да включва и други категории превозни средства, например тежкотоварните превозни средства, градските и туристическите автобуси, както и двуколесните моторни превозни средства и селскостопанските трактори, следва да бъде допълнително оценена от Комисията с оглед представянето на законодателно предложение, ако е целесъобразно.

(12)

Оборудването на съществуващите типове превозни средства, които ще бъдат произведени след 31 март 2018 г., с бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, следва да се насърчава с оглед на нейното по-широко навлизане. По отношение на типовете превозни средства, одобрени преди 31 март 2018 г., система eCall може да се монтира допълнително на доброволен принцип.

(13)

Обхващащата целия Съюз обществена оперативно съвместима услуга eCall, основаваща се на единния европейски номер за спешни повиквания към телефон 112, и системи eCall, поддържани от услуги на трети страни (TPS услуги eCall), могат да съществуват съвместно, при условие че бъдат приети необходимите мерки за гарантиране на непрекъснатост при предоставянето на услугата на потребителите. С цел да се осигури непрекъснатост на обществената услуга eCall, основаваща се на телефон 112, във всички държави членки през целия експлоатационен срок на превозното средство, както и да се гарантира, че обществената услуга eCall, основаваща се на телефон 112, е винаги достъпна автоматично, всички превозни средства следва да бъдат оборудвани с обществената услуга eCall, основаваща се на телефон 112, независимо дали собственикът на превозното средство избира TPS услуга eCall.

(14)

Потребителите следва да разполагат с реалистични общи сведения за бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и за системата TPS eCall, ако превозното средство е оборудвано с такава, както и с изчерпателна и надеждна информация относно всякакви допълнителни функционални възможности или услуги, свързани с частната услуга за спешна помощ, предлаганите бордови приложения за спешни повиквания или помощ, а също и относно това каква степен на обслужване следва да се очаква при закупуването на услуги, поддържани от трети страни, и какви са свързаните с тях разходи. Услугата eCall основаваща се на телефон 112 е обществена услуга от общ интерес и поради това следва да бъде достъпна безплатно за всички потребители.

(15)

Задължителното оборудване на превозни средства с бордова система eCall, основаваща се на телефон 112, не следва да нарушава правото на всички заинтересовани страни, като производителите на леки автомобили и независимите оператори, да предлагат допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност, успоредно с или въз основа на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112. Всякакви допълнителни услуги обаче следва да бъдат проектирани така, че да не отвличат допълнително вниманието на водача и да не се отразяват на функционирането на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, нито на ефикасната работа на центровете за спешни повиквания. Бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, както и системата, осигуряваща частни услуги или услуги с добавена стойност, следва да бъдат проектирани така, че да не бъде възможен обмен на лични данни помежду им. Когато това е предвидено, тези услуги следва да са в съответствие с приложимото законодателство в областта на безопасността, сигурността и защитата на данните и следва винаги да бъдат по избор на потребителите.

(16)

С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, както и да се насърчат иновациите и да се даде тласък на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза в областта на информационните технологии на световния пазар, бордовите системи eCall следва да се основават на оперативно съвместима, стандартизирана, безопасна платформа с открит достъп за евентуални бъдещи бордови приложения или услуги. Тъй като това изисква техническо и правно обезпечаване, Комисията следва незабавно да прецени, въз основа на консултации с всички участващи заинтересовани страни, включително производителите на превозни средства и независимите оператори, всички възможности за насърчаване и гарантиране на такава платформа с открит достъп и ако е целесъобразно — да представи законодателна инициатива в този смисъл. Освен това бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, следва да е достъпна за всички независими оператори срещу разумна такса, която не надхвърля номиналната стойност, и без дискриминация по отношение на ремонта и техническото обслужване в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(17)

За да се запази интегритетът на системата за одобряване на типа, само онези бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, които могат да бъдат напълно изпитани, следва да бъдат приети за целите на настоящия регламент.

(18)

Бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, като система за спешни случаи изисква възможно най-високото ниво на надеждност. Точността на минималния набор от данни и на гласовото предаване и качеството следва да бъдат гарантирани и следва да бъде разработен единен режим за изпитване, за да се гарантира продължителността на експлоатацията и дълготрайността на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112. Поради това следва редовно да се извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8).

(19)

Превозните средства, произвеждани в малки серии и превозните средства, получили одобрение съгласно член 24 от Директива 2007/46/ЕО, са изключени по посочената Директива от изискванията за защитата на пътуващите в случай на челен удар и страничен удар. Следователно, тези превозни средства следва да бъдат освободени от задължението да изпълняват изискванията за системата eCall, определени в настоящия регламент. Освен това някои превозни средства от категории M1 и N1 поради технически причини не могат да бъдат оборудвани с подходящ механизъм за задействане на eCall.

(20)

Превозните средства със специално предназначение следва да подлежат на изискванията за eCall, определени в настоящия регламент, когато базовото/некомплектованото превозно средство е оборудвано с необходимия механизъм за задействане.

(21)

Обработването на лични данни чрез бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, следва да е в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), за да се гарантира по-конкретно, че превозните средства, оборудвани с бордова система eCall, основаваща се на телефон 112, при обичайното функциониране на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, не са проследими и по никакъв начин не са подложени на постоянно проследяване, както и че минималният набор от данни, предаден от бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, включва минималната необходима информация за правилното обработване на спешните повиквания. По този начин следва да се отчитат препоръките, направени от работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена с член 29 от Директива 95/46/ЕО („Работната група по член 29 за защита на данните“) и съдържащи се в нейния „Работен документ относно защитата на данни и последиците, свързани с правото на неприкосновеност на личния живот, във връзка с инициативата eCall“, приет на 26 септември 2006 г.

(22)

Производителите следва да вземат всички необходими мерки, за да спазят правилата относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, установени в настоящия регламент в съответствие с член 7 и член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. (11)

(23)

При изпълнението на техническите изисквания производителите на превозни средства следва да интегрират техническия аспект на защитата на данните в бордовите системи и да спазват принципа на защита на личния живот още при проектирането.

(24)

Производителите следва да предоставят информация, като част от техническата документация, която се предава заедно с превозното средство, за съществуването на безплатна обществена система eCall, основаваща се на единния европейски номер за спешни повиквания към телефон 112, за правото на собственика на превозното средство да използва тази система вместо системата TPS eCall, и за обработването на данни чрез бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112. Тази информация следва да бъде достъпна и за изтегляне онлайн.

(25)

Данните, предавани чрез бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и обработвани от PSAPs, могат да бъдат предавани на службите за спешна помощ и службите партньори, посочени в Решение № 585/2014/ЕС, единствено в случай на произшествия, свързани с eCall, и при условията, определени в това решение, и се използват единствено за постигане на целите на същото решение. Данните, обработвани от PSAPs чрез бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, не се предават на трети лица без изричното предварително съгласие на субекта на данните.

(26)

Европейските организации по стандартизация, Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI), и Европейския комитет по стандартизация (CEN), са разработили общи стандарти за въвеждането на общоевропейска услуга eCall, които следва да се прилагат за целите на настоящия регламент, тъй като това ще улесни технологичната еволюция на услугата eCall в превозните средства, ще осигури оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата навсякъде в Съюза и ще намали разходите по изпълнението за Съюза като цяло.

(27)

С цел да осигури прилагането на общи технически изисквания за бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с освобождаването на определени класове превозни средства от категории M1 и N1 от задължението за монтиране на бордови системи eCall, във връзка с установяването на подробни технически изисквания и процедури за изпитвания за ЕО одобряване на типа на за превозни средства по отношение на техните бордови системи eCall и ЕО одобряването на типа на за системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и конструирани за такива превозни средства, както и във връзка с установяването на подробни технически правила и процедури за изпитвания с цел прилагане на определени правила относно обработката на лични данни и гарантиране на това, че между бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и системите на трети страни не се обменят лични данни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и със съответните заинтересовани страни, като се консултира по-специално с организациите за защита на потребителите, както и с Европейския надзорен орган по защита на данните и Работната група по член 29 за защита на данните, в съответствие с приложимото законодателство. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(28)

С цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, свързани с практическите условия и реда, по които се преценява отсъствието на проследимост и на проследяване, образеца на информацията за ползвателите и административните разпоредби за ЕО одобряването на типа по отношение на образеца на информационните документи (списъците с данни), които производителите предоставят за целите на одобряването на типа, образеца на сертификатите за ЕО одобряване на типа и образеца на маркировката за ЕО одобряване на типа. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(29)

На производителите на превозни средства следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към техническите изисквания на настоящия регламент.

(30)

Настоящият регламент представлява нов отделен регламент в контекста на процедурата за ЕО одобряване на типа, предвидена в Директива 2007/46/ЕО, и поради това приложения I, III, IV и XI към посочената директива следва да бъдат съответно изменени.

(31)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно изграждането на вътрешния пазар посредством въвеждане на общи технически изисквания за нови превозни средства с одобрен тип, оборудвани с бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а с оглед на нейния обхват, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

(32)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (13) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 29 октомври 2013 г. (14),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват общите изисквания за ЕО одобряване на типа за превозни средства по отношение на бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, и на системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи са на телефон 112.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за превозните средства от категории М1 и N1, както са определени в точки 1.1.1 и 1.2.1 от част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО, и за системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи са на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства.

Настоящият регламент не се прилага за следните превозни средства:

а)

превозни средства, произвеждани в малки серии и одобрени съгласно членове 22 и 23 от Директива 2007/46/ЕО;

б)

превозни средства, одобрени съгласно член 24 от Директива 2007/46/ЕО;

в)

превозни средства, които поради технически причини не могат да бъдат оборудвани с подходящ механизъм за задействане на eCall съгласно определеното в параграф 2.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 за определяне на класовете превозни средства от категории M1 и N1, които поради технически причини не могат да бъдат оборудвани с подходящ механизъм за задействане на eCall, въз основа на анализ на разходите и ползите, проведен или възложен от Комисията, и при отчитане на всички значими аспекти на безопасността и технически аспекти.

Първият такъв делегиран акт се приема до 9 юни 2016 г.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент освен определенията, предвидени в член 3 от Директива 2007/46/ЕО, се прилагат следните определения:

1)

„бордова система e-Call, основаваща се на телефон 112“ означава система за спешни случаи, състояща се от бордово оборудване и средства за задействане, управление и осъществяване на предаването на e-Call, която се задейства автоматично, чрез монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и която предава минимален набор от данни посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи и създава звуков канал, основаващ се на телефон 112, между пътуващите в превозното средство и обществен център за приемане на eCall спешни повиквания.

2)

„eCall“ означава спешно повикване от превозно средство на телефон 112, направено автоматично, чрез задействане на монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и което предава минимален набор от данни и създава звуков канал между превозното средство и обществения център за приемане на eCall спешни повиквания посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи;

3)

„обществен център за приемане на спешни повиквания“ или „PSAP“ означава физическото място, където първо постъпват спешните повиквания и за което отговаря публичен орган или частна организация, призната от държавата членка;

4)

„най-подходящ обществен център за приемане на спешни повиквания“ означава, PSAP който е бил предварително определен от компетентните органи да приема спешни повиквания от определен регион или спешни повиквания от определен вид;

5)

„обществен център за приемане на eCall спешни повиквания“ означава най-подходящият PSAP, който е бил предварително определен от органите първи да приема и обработва eCall спешни повиквания;

6)

„минимален набор от данни“ или „MSD“ означава информацията, определена съгласно стандарта „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Минимален набор от данни (MSD) за система за електронно повикване“ (EN 15722:2011), която се изпраща на обществения център за приемане на eCall спешни повиквания;

7)

„бордово оборудване“ означава постоянно монтирано в превозното средство оборудване, което предоставя или има достъп до бордовите данни, необходими за eCall транзакция чрез обществена мобилна безжична съобщителна мрежа;

8)

„eCall транзакция“ означава създаването на мобилна безжична връзка през обществена безжична съобщителна мрежа и предаването на MSD от превозно средство до обществен център за приемане на eCall спешни повиквания и създаването на звуков канал между превозното средство и същия обществен център за приемане на eCall спешни повиквания;

9)

„обществена мобилна безжична съобщителна мрежа“ означава мобилна безжична съобщителна мрежа на разположение на обществеността в съответствие с директиви 2002/21/ЕО (15) и 2002/22/ЕО (16) на Европейския парламент и на Съвета;

10)

„eCall, поддържано от услуги на трети страни“ или TPS eCall означава спешно повикване от превозно средство до трета страна, доставчик на услуги, която се задейства автоматично, чрез монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и която предава и MSD посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи и създава звуков канал между превозното средство и третата страна, доставчик на услуги;

11)

„трета страна, доставчик на услуги“ означава организация, призната от националните органи като разполагаща с разрешение да приема TPS eCall и да препраща MSD до обществен център за приемане на eCall спешни повиквания;

12)

„бордова система e-Call, за услуги от трети страни“ или „бордова система TPS eCall“ означава система, която се задейства автоматично, чрез монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и която предава MSD посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи и създава звуков канал между превозното средство и третата страна, доставчик на услуги.

Член 4

Общи задължения на производителите

Производителите доказват че всички нови типове превозни средства, посочени в член 2, са оборудвани с постоянно монтирана бордова система eCall, основаваща се на телефон 112, в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент.

Член 5

Специфични задължения на производителите

1.   Производителите гарантират, че всички техни нови типове превозни средства и системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства, са произведени и одобрени в съответствие с настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент.

2.   Производителите доказват, че всички нови типове превозни средства са конструирани по начин, който да гарантира, че в случай на тежко произшествие възникнало на територията на Съюза, установено чрез задействането на един или повече датчици или процесори в превозното средство, автоматично се задейства eCall до единния европейски номер за спешни повиквания към телефон 112.

Производителите доказват че всички нови типове превозни средства, са конструирани по начин, който да гарантира, че eCall до единния европейски номер за спешни повиквания към телефон 112 може да бъде задействан и ръчно.

Производителите гарантират, че контролът на ръчното задействане на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, е проектиран така, че да се избегне неправилна употреба.

3.   Параграф 2 не засяга правото на собственика на превозното средство да използва бордова система TPS eCall, която предоставя подобна услуга, в допълнение към бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, при положение че са изпълнени следните условия:

а)

бордовата система TPS eCall, отговаря на стандарта EN 16102:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронно повикване (eCall). Работни изисквания към услуги, предоставяни от трета страна“;

б)

производителите гарантират, че към даден момент има само една активна система и бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, се задейства автоматично, в случай че TPS eCall не функционира;

в)

собственикът на превозното средство има право по всяко време да избере да ползва бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, вместо бордовата система TPS eCall;

г)

производителят включва в ръководството за употреба информация за посоченото в буква в) право.

4.   Производителите гарантират, че приемниците на бордовите системи eCall, основаващи се на телефон 112, са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. Наред с това производителите могат да изберат вариант за съвместимост и с други навигационни спътникови системи.

5.   Само онези бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, които са постоянно монтирани в превозното средство или чийто тип е одобрен отделно, които могат да бъдат изпитани, се приемат за целите на ЕО одобряването на типа.

6.   Производителите доказват, че в случай на критична повреда в системата, която води до неспособност за извършване на eCall, основаващ се на телефон 112 или на услуга на трета страна, пътуващите в превозното средство ще бъдат уведомени за това.

7.   Бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, е достъпна за всички независими оператори срещу разумна такса, която не надхвърля номиналната стойност, и без дискриминация по отношение на ремонта и техническото обслужване в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 за установяване на подробните технически изисквания и изпитванията за ЕО одобряването на типа за превозни средства по отношение на техните бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, и ЕО одобряването на типа на системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112.

Техническите изисквания и изпитванията, посочени в първа алинея, се основават на изискванията, определени в параграфи 2 — 7, както и на наличните стандарти за eCall, където е приложимо, включително:

а)

EN 16072:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety).Оперативни изисквания на паневропейска система за електронно повикване (eCall)“;

б)

EN 16062:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety).Изисквания за прилагане на високо ниво протокол (HLAP) за система за електронно повикване (eCall) с използване на GSM/UMTS мрежи с комутационни канали“;

в)

CEN/TS 16454:2013 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изпитване за съответствие на принципа на крайните точки (end to end) при електронно повикване (eCall)“ по отношение на съответствието на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, с общоевропейската система eCall;

г)

EN 15722:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Минимален набор от данни (MSD) за система за електронно повикване“;

д)

EN 16102:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронно повикване (eCall). Работни изисквания към услуги, предоставяни от трета страна“;

е)

други европейски стандарти, свързани със системата eCall, приети в съответствие с процедурите, установени в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (17), или правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, свързани със системата eCall, към които Съюзът се е присъединил.

Първите делегирани актове се приемат до 9 юни 2016 г.

9.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 за актуализиране на версиите на стандартите, посочени в параграф 8 от настоящия член, при приемане на нова версия.

Член 6

Правила относно защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни

1.   Настоящият регламент не засяга прилагането на директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. Всяка обработка на лични данни посредством бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, съответства на правилата за защита на личните данни, предвидени в посочените директиви.

2.   Личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, се използват единствено за целите на справянето с извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея.

3.   Личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, не се съхраняват по-дълго от необходимото за справяне с извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея. Тези данни се заличават изцяло и незабавно, след като престанат да са необходими за тази цел.

4.   Производителите гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, не може да се проследява и по никакъв начин да не бъде подложена на постоянно проследяване.

5.   Производителите гарантират, че във вътрешната памет на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, данните автоматично и непрекъснато се заличават. Позволява се запазването само на последните три местоположения на превозното средство, доколкото това е строго необходимо за определянето на местоположението и посоката на движение в момента на събитието.

6.   Тези данни не са достъпни извън бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, за нито един орган преди задействането на системата eCall.

7.   В бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, са вградени технологии за защита на неприкосновеността на личния живот, за да се осигури на ползвателите подходяща степен на защита на неприкосновеността на личния живот, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят наблюдение и злоупотреба.

8.   Минималния набор от данни, изпращан от бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, съдържа единствено минималната информация, посочена в стандарта EN 15722:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Минимален набор от данни (MSD)за система за електронно повикване“. Бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, не предава никакви други данни. Минималният набор от данни се съхранява по начин, който да позволява пълното му и окончателно заличаване.

9.   Производителите предоставят в ръководството за употреба ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана посредством бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112. Информацията се състои от:

а)

препратка към правното основание за обработката;

б)

факта, че бордовата системата eCall, основаваща се на телефон 112, е активирана по подразбиране;

в)

реда и условията на обработката на данни, която се извършва от бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112;

г)

конкретните цели на обработването на eCall, което следва да е ограничено до извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея;

д)

видовете данни, които се събират и обработват, и получателите на тези данни,

е)

срока за съхранение на данните в бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112;

ж)

факта, че няма постоянно проследяване на превозното средство;

з)

реда и условията за упражняването на правата на субектите на данните, както и службата за контакт, компетентна да обработва искания за достъп;

и)

всяка необходима допълнителна информация относно проследимостта, проследяването и обработката на лични данни във връзка с предоставянето на TPS eCall и/или други услуги с добавена стойност, за която се изисква изрично съгласие от страна на ползвателя и е в съответствие с Директива 95/46/ЕО. Отчита се по-специално фактът, че може да има разлики между обработката на данни, извършена чрез бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и бордовите системи TPS eCall или чрез други услуги с добавена стойност.

10.   За да се избегне объркване по отношение на преследваните цели и добавената стойност на обработката, информацията, посочена в параграф 9, се предоставя в ръководството за употреба поотделно за бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и за системите TPS eCall, преди да се използва системата.

11.   Производителите гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и евентуална друга инсталирана система за TPS eCall или услуга с добавена стойност са проектирани по такъв начин, че между тях не е възможен обмен на лични данни. Неизползването на друга система за TPS eCall или на услуга с добавена стойност или отказът на субекта на данните да даде съгласие за обработка на личните му данни за услуга TPS eCall или услуга с добавена стойност не трябва да оказва неблагоприятно въздействие върху използването на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112.

12.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 във връзка с определянето на:

а)

подробни технически изисквания и процедури за изпитвания с цел прилагане на правилата относно обработването на личните данни, посочени в параграфи 2 и 3;

б)

подробни технически изисквания и процедури за изпитвания с цел да се гарантира, че между бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и системи на трети страни не се обменят лични данни, както е посочено в параграф 11.

Първите делегирани актове се приемат до 9 юни 2016 г.

13.   Чрез актове за изпълнение Комисията определя:

а)

практическите условия и реда, по които се оценява отсъствието на проследимост и на проследяване, посочено в параграфи 4, 5 и 6;

б)

образеца за информацията за ползвателите, посочена в параграф 9.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

Първите актове за изпълнение се приемат до 9 юни 2016 г.

Член 7

Задължения на държавите членки

Считано от 31 март 2018 г., националните органи издават ЕО одобряване на типа по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, само на нови типове превозни средства и нови типове системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент.

Член 8

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9, и член 6, параграф 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 8 юни 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9 и член 6, параграф 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегирани актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9 и член 6, параграф 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 9

Актове за изпълнение

Комисията приема актове за изпълнение, в които се установяват административните разпоредби за ЕО одобряването на типа на превозни средства по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и по отношение на системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства, съгласно изискванията на член 5, параграф 1 за:

а)

образците на информационните документи (списъците с данни), които се предоставят от производителите за целите на одобряването на типа;

б)

образците на сертификатите за ЕО одобряване на типа;

в)

образеца (образците) на маркировката за ЕО одобряване на типа.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

Първите актове за изпълнение се приемат до 9 юни 2016 г.

Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Техническия комитет „Моторните превозни средства“ (ТКМПС/TCMV), създаден с член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 11

Санкции

1.   Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при неспазване от производителите на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент. Те вземат всички необходими мерки, за да се осигури прилагане на санкциите. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират Комисията за тези разпоредби и без забавяне нотифицират Комисията за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

2.   Видовете неспазване, които подлежат на санкция, включват най-малко следното:

а)

подаване на декларация с невярно съдържание при процедура за одобряване или при процедура, водеща до изземване;

б)

фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа;

в)

укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до изземване, отказ или отнемане на одобряването на типа;

г)

нарушаване на разпоредбите на член 6;

д)

действие в нарушение на разпоредбите на член 5, параграф 7.

Член 12

Докладване и преразглеждане

1.   До 31 март 2021 г. Комисията изготвя доклад за оценка относно резултатите на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, включително степента на нейното навлизане, който се представя на Европейския парламент и на Съвета. Комисията проучва дали в обхвата на настоящия регламент следва да бъдат включени и други категории превозни средства, като например тежкотоварни превозни средства, градски и туристически автобуси, двуколесни моторни превозни средства и селскостопански трактори. Ако е целесъобразно, Комисията представя законодателно предложение за тази цел.

2.   След провеждане на широки консултации с всички заинтересовани страни и анализ на разходите и ползите Комисията преценява необходимостта от изисквания за оперативно съвместима, стандартизирана, сигурна платформа с открит достъп. Ако е целесъобразно и не по-късно от 9 юни 2017 г., Комисията приема законодателна инициатива въз основа на тези изисквания.

Член 13

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Приложения I, III, IV и ХI към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9, член 6, параграфи 12 и 413 и членове 8, 9, 10 и 12 се прилагат от 8 юни 2015 г.

Членовете, различни от посочените във втората алинея на настоящия член, се прилагат от 31 март 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 2 март 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(4)  Решение № 585/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall (ОВ L 164, 3.6.2014 г., стр. 6).

(5)  Препоръка 2011/750/ЕС на Комисията от 8 септември 2011 г. относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall) (ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 46).

(6)  Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(8)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(11)  ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 391.

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(14)  ОВ C 38, 8.2.2014 г., стр. 8.

(15)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(16)  Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

(17)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

1)

в приложение I се добавят следните точки:

„12.8.

система eCall

12.8.1.

Наличие: да/не (1)

12.8. 2.

Техническо описание или чертежи на устройството: …“

;

2)

в приложение III, част I, раздел А се добавят следните точки:

„12.8.

система eCall

12.8.1.

Наличие: да/не (1)“

;

3)

в приложение IV част I се изменя, както следва:

а)

към таблицата се добавя следната точка:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

б)

допълнение 1 се изменя, както следва:

i)

в таблица 1 се добавя следната точка:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични изисквания

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

 

N/A“

ii)

в таблица 2 се добавя следната точка:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични изисквания

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

 

N/A“

в)

в допълнение 2 раздел 4 „Технически изисквания“ се изменя, както следва:

i)

в част I се добавя следната точка: Превозни средства от категория M1:

Точка

Регулаторен акт

Алтернативни изисквания

„72

Регламент (ЕС) 2015/758 (системи eCall)

Изискванията по този регламент не се прилагат.“

ii)

в част II се добавя следната точка: Превозни средства от категория N1:

Точка

Регулаторен акт

Алтернативни изисквания

„72

Регламент (ЕС) 2015/758 (системи eCall)

Изискванията по този регламент не се прилагат.“

4)

Приложение XI се изменя, както следва:

а)

в таблицата в допълнение 1 се добавя следната точка:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1 ≤ 2 500  (*) kg

M1 > 2 500  (*) kg

M2

M3

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

G

G

N/A

N/A“

б)

в таблицата в допълнение 2 се добавя следната точка:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“

в)

в таблицата в допълнение 3 се добавя следната точка:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

G“

г)

в таблицата в допълнение 4 се добавя следната точка:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“