25.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/57


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/502 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 година

за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави (притежател на разрешението Micro Bio-System Ltd)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Посоченото заявление се отнася до разрешаването на препарата от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 11 септември 2014 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. В становището също така беше направено заключението, че добавката може да подобри производството на мляко при млечните крави. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(9):3830.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора.

4b1871

Micron Bio-Systems Ltd

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Състав на добавката:

Препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 с минимално съдържание на:

твърдо състояние 1 × 1010 CFU/g добавка.

Характеристика на активното вещество:

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404.

Метод за анализ  (1)

Идентификация: Полимеразна верижна реакция (PCR)

Преброяване: метод на разлятата среда, при който се използва агар, съдържащ екстракт от дрожди, декстроза и хлорамфеникол (CGYE) — EN 15789

Млечни крави

4,4 × 108

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Препоръчителна доза на добавката: 1 × 1010 CFU/животно/ден.

3.

Мерки за безопасност: да се използват средства за дихателна защита и средства за защита на кожата по време на работа.

14 април 2025 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports