25.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/500 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 година

за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с приложимите процедури за одобряване от надзорния орган на заявлението за прилагане на изравнителна корекция

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и в частност член 86, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С член 77б от Директива 2009/139/ЕО на застрахователните и презастрахователните предприятия се разрешава, след одобрение от надзорния орган, обвързано с изпълнението на определени условия, да прилагат изравнителна корекция на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент. Това налага да се установят правила за процедурите за одобряване на заявлението за прилагане на изравнителна корекция.

(2)

За да бъде прието дадено заявление за пълно, то следва да включва цялата информация, необходима на надзорния орган, за да извърши оценка и вземе решение. С оглед предоставянето на хармонизирана основа за оценката и решението на надзорния орган, заявлението следва да съдържа и сведения, че са удовлетворени всички условия по член 77б от Директива 2009/138/ЕО.

(3)

Заявлението за прилагане на изравнителна корекция е стратегическо решение с оглед управлението на риска и капиталовото планиране. В съответствие с член 40 от Директива 2009/138/ЕО административният, управителният или надзорният орган са най-висшата отговорна инстанция по отношение на спазването на разпоредбите, поради което участието на такъв орган в процеса на взимане на решение относно заявлението следва да бъде внимателно преценено.

(4)

В допълнение към изискванията в член 77б от Директива 2009/138/ЕО, в членове 44, 45 и 77в от нея се съдържат други изисквания, приложими към всички застрахователни или презастрахователни предприятия, които прибягват до изравнителна корекция. Поради това заявлението следва да съдържа доказателства, че в случай на одобрение всички тези изисквания ще бъдат изпълнени.

(5)

Приложимите процедури за одобряване на заявлението за прилагане на изравнителна корекция предвиждат постоянна комуникация между надзорния орган и застрахователното или презастрахователното предприятие. Тя се провежда както преди официалното подаване на заявлението до надзорния орган, така и по време на процеса на надзорен преглед след одобряването на заявлението. Постоянната комуникация е необходима, за да се гарантира, че надзорните решения са основани на подходяща и актуална информация и доказателства.

(6)

За да се осигури плавен и ефективен процес, преди да вземе окончателно решение дали да приеме или отхвърли заявлението надзорният орган следва да може да изиска от застрахователните и презастрахователните предприятия да изменят дадено заявление с цел да бъдат осветлени области, в които представените доказателства за спазването на съответните условия в член 77б от Директива 2009/138/ЕО са недостатъчни.

(7)

Когато взема решение дали са изпълнени изискванията на Директива 2009/138/ЕО, освен че трябва да разгледа свързаните със заявлението доказателства, надзорният орган следва да отчете и други съответни фактори.

(8)

Тъй като портфейлите, обект на изравнителна корекция, могат да се управляват на база действащо предприятие, предприятията, получили одобрение да използват изравнителна корекция за остойностяването на съответните пасиви, следва също така да се позволи да я използват за остойностяването на бъдещите застрахователни задължения, доколкото тези задължения и съответстващите им активи притежават същите характеристики като задълженията и активите, включени в първоначалния портфейл, обект на изравнителна корекция, и следователно пораждат същите рискове за съответното предприятие.

(9)

Поради взаимозависимостите между различните заявления за одобрение по Директива 2009/138/ЕО, при подаването на заявление за одобряване прилагането на изравнителна корекция застрахователното или презастрахователното предприятие следва да уведоми надзорния орган за други заявления — текущи или планирани за подаване до шест месеца — във връзка с посочените в член 308а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО елементи. Това изискване е необходимо, за да могат оценките на надзорния орган да бъдат основани на прозрачна и обективна информация.

(10)

Настоящият регламент се основава на проектите за технически стандарти за изпълнение, представени на Европейската комисия от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(11)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

(12)

За да се увеличи правната сигурност във връзка с надзорния режим по време на периода на поетапно въвеждане, предвиден в член 308а от Директива 2009/138/ЕО, който ще започне да тече на 1 април 2015 г., е важно да се гарантира, че настоящият регламент ще влезе в сила възможно най-скоро, в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявление за одобряване прилагането на изравнителна корекция

1.   Застрахователните и презастрахователните предприятия, които желаят да прилагат изравнителна корекция, представят за тази цел писмено заявление за предварително одобрение от надзорния орган.

2.   Заявлението се подава на един от официалните езици на държавата членка, в която застрахователното или презастрахователното предприятие има централно управление, или на език, който предварително е одобрен от надзорния орган, и съдържа най-малко информацията, която се изисква от членове 3—6 от настоящия регламент.

3.   В заявлението застрахователните и презастрахователните предприятия добавят всяка друга полезна информация, която според тях може да бъдат необходима на надзорния орган при оценяването и взимането на решение. В заявлението се съдържа документация за свързания с него вътрешен процес на взимане на решения на застрахователното или презастрахователното предприятие.

4.   Когато дадено заявление се подава за няколко портфейла от застрахователни или презастрахователни задължения, сведенията, изисквани по членове 3—6 от настоящия регламент, се представят поотделно за всеки обхванат в него портфейл.

Член 2

Съдържание на заявлението, свързано с целеви портфейл от активи

Заявлението, свързано с целевия портфейл от активи по член 77б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, включва най-малко следното:

а)

сведения, че целевият портфейл от активи отговаря на всички съответни условия, посочени в член 77б, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО;

б)

с оглед определяне на основния спред, посочен в член 77в, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО — информация за активите в целевия портфейл, включваща сведения за всеки отделен актив и за процедурата, използвана за групирането на такива активи по клас, кредитно качество и срок;

в)

описание на процеса, използван за поддържане на целевия портфейл от активи в съответствие с член 77б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, включително процеса за поддържане на възпроизвеждането на очакваните парични потоци, когато те значително са се променили.

Член 3

Съдържание на заявлението, свързано с портфейл от застрахователни или презастрахователни задължения

Заявлението, свързано с портфейл от застрахователни или презастрахователни задължения, към който би се прилагала изравнителна корекция, съдържа най-малко следното:

а)

сведения, че застрахователните или презастрахователните задължения удовлетворяват всички критерии в член 77б, параграф 1, букви г), д), ж) и й) от Директива 2009/138/ЕО;

б)

ако е налице риск от смърт — и количествени сведения, че най-добрата прогнозна оценка на портфейла от застрахователните или презастрахователните задължения не се повишава с повече от 5 % при риска от смърт по член 52 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 (3).

Член 4

Съдържание на заявлението, свързано с изравняване на парични потоци и управление на портфейл

Заявлението, свързано с изравняване на парични потоци и управление на допустимия портфейл от задължения и целевия портфейл от активи, съдържа най-малко следното:

а)

количествени сведения, че са изпълнени критериите в член 77б, параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, включително количествената и качествената оценка на това дали има несъответствие, което поражда рискове, които са съществени по отношение на рисковете, присъщи на застрахователната дейност, към което се прилага изравнителната корекция;

б)

сведения, че са внедрени подходящи процеси за правилно идентифициране, организиране и управление на портфейла от задължения и целевия портфейл от активи отделно от другите дейности на предприятието, както и че в съответствие с член 77б, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО целевите активи няма да бъдат използвани за покриването на загуби, възникнали от други дейности на предприятието;

в)

сведения за начина на коригиране на собствените средства в съответствие с член 81 от Директива 2009/138/ЕО, за да се отрази всяка намалена възможност за прехвърляне;

г)

сведения за начина на подходящо коригиране на капиталовото изискване за платежоспособност (КИП), за да се отрази всяко ограничаване на възможността за диверсификация на риска. По целесъобразност, тук се включват сведения за съответствие с членове 216, 217 и 234 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35. Когато застрахователните и презастрахователните предприятия възнамеряват да изчисляват капиталовото изискване за платежоспособност според вътрешен модел, но не са получили необходимото одобрение от надзорните органи, те представят изискваните по настоящия параграф сведения въз основа на резултата, получен от прилагането на стандартната формула и на неодобрения вътрешен модел.

Член 5

Допълнително съдържание на писменото заявление

В допълнение към информацията по членове 3—4 от настоящия регламент заявлението включва следното:

а)

потвърждение, че ако надзорният орган одобри прилагането на изравнителна корекция ще бъдат изпълнени условията на член 77б, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО;

б)

плана за ликвидност, изискван по член 44, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;

в)

оценките, изисквани по член 44, параграф 2а, буква б) от Директива 2009/138/ЕО;

г)

оценките, изисквани по член 45, параграф 2а от Директива 2009/138/ЕО;

д)

подробно описание и демонстрация на изчислителния процес за определяне на изравнителната корекция в съответствие с изискванията на член 77в от Директива 2009/138/ЕО;

е)

списък с останалите заявления, които застрахователното или презастрахователното предприятие е подало или понастоящем възнамерява да подаде в рамките на следващите шест месеца, за одобрение на някой от елементите за периода на поетапно въвеждане, изброени в член 308а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО.

Член 6

Оценка на заявлението

1.   Надзорният орган потвърждава получаването на заявлението на застрахователното или презастрахователното предприятие.

2.   Надзорният орган приема дадено заявление за пълно, ако то съдържа всички сведения, изисквани по членове 2—5 от настоящия регламент.

3.   Надзорният орган се произнася по пълнотата на заявлението в рамките на 30 дни от датата на получаването му.

4.   Ако надзорният орган установи, че заявлението не е пълно, той незабавно съобщава на съответното застрахователно или презастрахователно предприятие, че срокът за одобрение не е започнал да тече и посочва причините, поради които заявлението не се приема за пълно.

5.   Надзорният орган се произнася по дадено заявление в рамките на шест месеца от получаването на пълното заявление.

6.   Фактът, че надзорният орган е потвърдил, че заявлението е пълно, не пречи на този надзорен орган да поиска допълнителна информация, необходима за оценяването. В искането се уточнява необходимата допълнителна информация и основанията за искането ѝ.

7.   При оценяването на заявлението надзорният орган постоянно комуникира със застрахователното или презастрахователното предприятие, като може да иска от него да измени предложения начин на прилагане на изравнителната корекция. Когато надзорният орган установи, че след внасянето на изменения би могъл да одобри заявлението за прилагане на изравнителна корекция, той незабавно уведомява писмено застрахователното и презастрахователното предприятие за необходимите изменения.

8.   Дните между датата, на която в съответствие с параграфи 6 или 7 надзорният орган поиска допълнителната информация или измененията, и датата, на която той ги получи, не се включват в шестмесечния срок по параграф 5.

9.   При оценяването на заявление съответното застрахователно или презастрахователно предприятие осигурява на надзорния орган достъп до всички писмени сведения, включително, ако е възможно — в електронен формат.

10.   Ако застрахователното или презастрахователното предприятие внесе промени в заявлението си, то уведомява за това надзорния орган. В такъв случай заявлението се разглежда като ново, освен ако:

а)

промяната е вследствие на искане от надзорния орган за допълнителна информация или изменения; или

б)

надзорният орган се е уверил, че промяната не влияе съществено върху оценката на заявлението.

11.   Докато надзорният орган не е взел решение по дадено заявление, застрахователното или презастрахователното предприятие може във всеки един момент да го оттегли посредством писмено уведомление. Ако застрахователното или презастрахователното предприятие впоследствие отново го подаде в същия вид или с изменения, надзорният орган го приема за ново.

Член 7

Решение по заявлението

1.   При взимането на решение по дадено заявление надзорният орган може да вземе предвид други сведения, освен посочените в членове 2—5 от настоящия регламент, ако те са от значение за оценяване съблюдаването на условията по член 77б, параграф 1 и член 77в от Директива 2009/138/ЕО.

2.   Надзорният орган съобщава решението по заявлението писмено на езика, на който е подадено заявлението.

3.   Ако заявление е подадено за повече от един портфейл от застрахователни или презастрахователни задължения, надзорният орган може да реши да одобри заявлението по отношение само на някои портфейли. В този случай в писменото съобщаване на решението се уточнява към кои портфейли от застрахователни и презастрахователни задължения може да се прилага изравнителната корекция

4.   Ако надзорният орган реши да отхвърли някои или всички портфейли, включени в дадено заявление, той излага ясно причините за решението си.

5.   Когато дадено застрахователно или презастрахователно предприятие получи одобрение да прилага изравнителна корекция към портфейл от застрахователни и презастрахователни задължения, се приема, че това решение за одобрение обхваща бъдещите застрахователни и презастрахователни задължения и активи, добавени към този портфейл, обект на изравнителна корекция, при условие че предприятието докаже следното:

а)

бъдещите задължения и активи имат същите характеристики като включените в одобрения портфейл, обект на изравнителна корекция;

б)

портфейлът, обект на изравнителна корекция, продължава да удовлетворява съответните изисквания на Директива 2009/138/ЕО.

Член 8

Оттегляне от надзорния орган на предоставеното одобрение

Когато надзорният орган сметне, че застрахователното или презастрахователното предприятие, за което е одобрил прилагането на изравнителна корекция, е престанало да отговаря на условията в член 77б, параграф 1 или член 77в от Директива 2009/138/ЕО, той го уведомява незабавно и обяснява естеството на неспазването.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).