20.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/461 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процеса на постигане на съвместно решение относно заявлението за използване на вътрешен модел на групата в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1) и по-специално член 231, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Добрият обмен на подходяща информация между заинтересованите национални надзорни органи е от съществено значение за осигуряването на ефективен процес за постигане на съвместно решение относно използването на вътрешни модели на групата.

(2)

Важно е всяка стъпка от процеса да бъде добре определена с цел да се гарантира последователното прилагане на процеса за постигане на съвместно решение. Ясният процес също така улеснява обмена на информация, спомага за взаимното разбирателство, развива отношенията между заинтересованите надзорни органи и насърчава ефективния надзор.

(3)

От съществено значение за процеса на постигане на съвместно решение е навременното и реалистично планиране. Всеки заинтересован надзорен орган следва своевременно да предостави информация на органа за надзора на групата.

(4)

С определянето и документирането на ясни процедури по отношение на съдържанието и прилагането на съвместното решение следва да се гарантира, че процесът е напълно обоснован.

(5)

Процесът за постигане на съвместно решение относно заявлението за използване на вътрешен модел на групата следва да бъде съгласуван по отношение на съвместното решение относно съществените промени и относно промените в политиката за промяна на модела за вътрешните модели на групата.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО).

(7)

ЕОЗППО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от групата на участниците, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(8)

За да се увеличи правната сигурност във връзка с надзорния режим по време на периода на поетапно въвеждане, предвиден в член 308а от Директива 2009/138/ЕО, който ще започне да тече на 1 април 2015 г., е важно да се гарантира, че настоящият регламент ще влезе в сила възможно най-скоро, в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се определят процедурите, които трябва да се прилагат от надзорните органи с цел постигането на съвместното решение, посочено в член 231, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, относно заявлението за разрешение за използване на вътрешен модел на групата при изчисляването на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност, както и на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователните и презастрахователните предприятия, участващи в групата.

Член 2

Определение

За целите на настоящия регламент „заинтересовани надзорни органи“ са надзорните органи на всички държави членки, в които е разположено централното управление на всяко свързано застрахователно и презастрахователно предприятие, кандидатстващо за разрешение за използването на вътрешен модел на групата при изчисляване на капиталовото си изискване за платежоспособност.

Член 3

Споразумение относно процеса

1.   Заинтересованите надзорни органи се договарят относно процеса за постигане и издаване на официално съвместно решение, включително относно сроковете, основните етапи и действията, като вземат предвид изискванията на Директива 2009/138/ЕО, които са допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 (3) за допълване на Директива 2009/138/ЕО. С цел да направи всичко в рамките на своите правомощия за постигането на съвместно решение съгласно член 231, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, всеки заинтересован надзорен орган гарантира, че своевременно изпълнява основните етапи и действията, необходими за договорения процес.

2.   При договарянето на процеса заинтересованите надзорни органи вземат под внимание всички правни пречки или вътрешни процедури, които могат да ги възпрепятстват да дадат официалното си становище по заявлението в определения срок. За тази цел всички заинтересовани надзорни органи информират другите органи относно всички правни пречки или вътрешни процедури, които може да съществуват в съответния надзорен орган.

3.   Заинтересованите надзорни органи предоставят на другите органи възможно най-бързо всяка информация, която може да бъде полезна за постигането на решение по заявлението.

4.   В случай че заинтересован надзорен орган повдигне въпрос относно процеса, по-специално когато е малко вероятно да се постигне консенсус по решението, той обяснява причините за това на другите заинтересовани надзорни органи и посочва дали възнамерява да отнесе въпроса до ЕОЗППО в съответствие с член 231, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО. Органът за надзор над групата провежда обсъждане с всички заинтересовани надзорни органи с цел постигане на решение по въпроса. Надзорните органи се договарят за срока, в който трябва да постигнат решение.

5.   Ако не бъде постигнато приемливо решение в уговорения за това срок и съответният надзорен орган реши да отнесе въпроса до ЕОЗППО, той трябва да направи това незабавно.

Член 4

Предложение за решение

1.   Преди да се направи предложение за решение, заинтересованите надзорни органи потвърждават, че оценката на заявлението е приключена и че решението по заявлението се взема въз основа на резултатите от тази оценка.

2.   Другите заинтересовани надзорни органи излагат писмено становищата си по предложеното от органа за надзор над групата решение, като обобщават резултатите от извършената оценка.

3.   Органът за надзор над групата, вземайки предвид становищата на другите заинтересовани надзорни органи, посочени в параграф 2, изготвя писмено предложение за решение, включващо, ако е целесъобразно, реда и условията за неговото прилагане. Предложението включва мотивите за решението и, ако е целесъобразно, реда и условията за неговото прилагане.

4.   При изготвянето на предложение за решение органът за надзор над групата взема под внимание, ако е уместно, становищата, изразени от другите заинтересовани надзорни органи по време на оценяването на заявлението, по отношение на целесъобразността на използването на вътрешен модел на групата за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност. Ако е целесъобразно, органът за надзор над групата взема под внимание становищата относно вътрешния модел на групата, изразени от другите надзорни органи в рамките на колегиума на надзорните органи.

5.   Органът за надзор над групата изпраща предложението за решение на заинтересованите надзорни органи и, когато е целесъобразно, до другите членове и участници на колегиума.

6.   Другите заинтересовани надзорни органи предоставят на органа за надзор над групата писменото си становище по предложението за решение, включително, ако е приложимо, становището си относно реда и условията за прилагане на предложеното решение. Органът за надзор над групата обобщава получените становища и изготвя резюме на вниманието на другите заинтересовани надзорни органи.

7.   Органът за надзор над групата организира поне едно заседание с другите заинтересовани надзорни органи за обсъждане на решението и на изразените мнения. Тези заседания могат да се провеждат под формата на физическа среща или, при съгласие от страна на всички заинтересовани надзорни органи, под друга форма. Целта на обсъждането е да се постигне консенсус за съвместно решение. Всеки заинтересован надзорен орган потвърждава становището си или изпраща на органа за надзор над групата окончателното си становище и резерви по въпроса в писмен вид.

Член 5

Окончателно решение

1.   В случая, посочен в член 231, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО, когато е постигнато съвместно решение, органът за надзор над групата:

а)

документира окончателното решение по заявлението и, ако е целесъобразно, реда и условията за неговото прилагане;

б)

изпраща окончателното решението на всички членове на колегиума и, когато е целесъобразно, на участниците, заедно със становищата на заинтересованите надзорни органи.

В случая, посочен в първа алинея, споразумението относно окончателното решение се потвърждава в писмено от представителите на заинтересованите надзорни органи, ползващи се с необходимите правомощия да ангажират с действията си съответните органи.

2.   В случая, посочен в член 231, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО, когато не е постигнато съвместно решение, органът за надзор над групата:

а)

документира окончателното си решение;

б)

документира становищата и резервите, посочени в член 4, параграф 7;

в)

излага становищата и резервите на заинтересованите надзорни органи и, ако е целесъобразно, причините, поради които органът за надзор над групата не е подкрепил тези становища, когато е представил на заинтересованите надзорни органи документ, съдържащ неговото решение съгласно член 231, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО;

г)

изпраща решението на останалите членовете на колегиума и, когато е целесъобразно, на участниците, заедно със становищата и резервите на заинтересованите надзорни органи.

Член 6

Уведомяване относно решението

1.   Когато бъде взето окончателното решение, органът за надзор над групата незабавно го съобщава на кандидата.

2.   Ако се дава разрешение за използване на вътрешен модел на групата, органът за надзор над групата включва в решението:

а)

уточнение дали решението е съвместно решение съгласно член 231, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО или е взето от органа за надзор над групата в съответствие с член 231, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО;

б)

мотивите за решението;

в)

наименованията на съответните предприятия, включени в обхвата на вътрешния модел за изчисляване на груповото капиталово изискване за платежоспособност;

г)

наименованията на свързаните предприятия, на които е разрешено да използват вътрешния модел на групата за изчисляване на капиталовото си изискване за платежоспособност;

д)

ако е целесъобразно, рисковете и основните търговски поделения, попадащи в обхвата на частичния вътрешен модел;

е)

началната дата, от която капиталовите изисквания за платежоспособност, изброени в букви в) и г), се изчисляват чрез използване на вътрешния модел на групата;

ж)

ако е целесъобразно, реда и условията, с които е обвързано разрешението за използване на вътрешния модел на групата, и мотивите за тези условия;

з)

ако е целесъобразно, изискване предприятието да разработи и представи план за разширяване на обхвата на вътрешния модел, включително описание и график за изпълнение на плана;

и)

ако е целесъобразно, одобрения метод за интегриране, който да бъде използван за включване на частичния вътрешен модел в стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност.

3.   Ако се издава отказ за използване на вътрешен модел на групата, органът за надзор над групата включва в решението кратко описание на частите или аспектите на вътрешния модел, които не отговарят на изискванията за използване на вътрешен модел на групата, като точно указва изискванията, които не са спазени. В уведомлението се посочва също, че отказът не следва да се тълкува като оценка, че другите изисквания са спазени.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).