20.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/460 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурата за одобряване на вътрешен модел в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 114, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Застрахователните и презастрахователните предприятия трябва да спазват предвидените в Директива 2009/138/ЕО изисквания за вътрешните модели. Те могат да променят своя вътрешен модел съгласно одобрената политика за промяна на модела в съответствие с в член 115 от Директива 2009/138/ЕО.

(2)

Съществените промени във вътрешния модел и съвкупност от незначителни промени, която се счита за съществена промяна, както и промените в политиката за промяна на модела подлежат на предварително одобрение от надзорния орган. Правилата по отношение на процедурата, която трябва да се следва при процеса на одобрение на вътрешните модели, следва да се прилагат съгласувано по отношение на одобряването на съществените промени във вътрешния модел и по отношение на промените в политиката за промяна на модела.

(3)

Добавянето на нови елементи във вътрешния модел, като например включване на допълнителни рискове, които не са част от вътрешния модел, или търговски поделения, подлежи на одобрение от страна на надзорния орган, както е предвидено в член 112 от Директива 2009/138/ЕО.

(4)

Поради взаимозависимостите между различните заявления за одобрение, изисквани съгласно Директива 2009/138/ЕО, когато кандидатства за одобряване на вътрешен модел, застрахователното или презастрахователното предприятие следва да уведоми надзорния орган за други подадени заявления за одобрение на елементите, изброени в член 308а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО, които се разглеждат в момента или се предвижда да бъдат подадени в срок от шест месеца. Това изискване е необходимо, за да се гарантира, че оценките на надзорния орган се основават на прозрачна и обективна информация.

(5)

Процедурите, които се спазват при одобряването на даден вътрешен модел, както и на съществените промени във вътрешния модел, следва да предвиждат постоянна комуникация между надзорните органи и застрахователното или презастрахователното предприятие. Уместно е комуникацията да започне преди официалното подаване на заявлението до надзорните органи. След одобрението на вътрешния модел или на съществената промяна комуникацията следва да продължи в рамките на процеса на надзорен преглед.

(6)

По време на процеса на одобрение надзорните органи следва да могат да поискат корекции във вътрешния модел или преходен план по член 113 от Директива 2009/138/ЕО.

(7)

Разпоредбите, предвидени в настоящия регламент относно процедурите, които трябва да бъдат спазвани по отношение на одобрението, одобрението на промени във вътрешния модел и одобрението на политиката за промяна на модела за вътрешните модели, използвани от отделните предприятия, следва да се прилагат съгласувано с процедурите за одобряване използването на вътрешен модел за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност и за вътрешните модели на групата.

(8)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите за технически стандарти за изпълнение, представени на Европейската комисия от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(9)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от групата на участниците, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

(10)

За да се увеличи правната сигурност във връзка с надзорния режим по време на периода на поетапно въвеждане, предвиден в член 308а от Директива 2009/138/ЕО, който ще започне да тече на 1 април 2015 г., е важно да се гарантира, че настоящият регламент ще влезе в сила възможно най-скоро, в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се уреждат:

а)

процедурата, посочена в член 112 от Директива 2009/138/ЕО, по отношение на одобряването на заявленията, подадени от застрахователните и презастрахователните предприятия, за използване на пълни и частични вътрешни модели за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност;

б)

процедурата по отношение на одобряването на заявленията, подавани от застрахователни и презастрахователни предприятия, за съществена промяна във вътрешния модел и за промени в политиката за промяна на вътрешния модел съгласно член 115 от Директива 2009/138/ЕО.

Член 2

Заявление за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност посредством вътрешен модел

1.   Застрахователното или презастрахователно предприятие подава пред надзорния орган писмено заявление за получаване на разрешение да изчислява капиталовото изискване за платежоспособност посредством вътрешен модел.

2.   Заявлението се подава на един от официалните езици на държавата членка, в която се намира централното управление на застрахователното или презастрахователното предприятие, или на език, който е бил договорен с надзорните органи.

3.   Когато кандидатстват за разрешение да използват вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, застрахователните и презастрахователните предприятия представят писмени доказателства, удостоверяващи, че вътрешният модел отговаря на изискванията, предвидени в член 101 и членове 120—125 от Директива 2009/138/ЕО, а при частичен вътрешен модел — и на изискванията по член 113 от Директива 2009/138/ЕО. Надзорният орган може да поиска допълнителна информация в съответствие с член 3.

4.   Писмените доказателства по параграф 3 включват най-малко следните елементи:

а)

придружително писмо, съдържащо:

i)

искане за одобрение на използването на вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, считано от определена дата, и общо обяснение на вътрешния модел, включително кратко описание на структурата и обхвата на модела;

ii)

удостоверяване на предхождащия заявлението период, през който вътрешният модел е бил използван в системата за управление на риска и процеса на вземане на решения в съответствие с изискванията, посочени в член 120 от Директива 2009/138/ЕО;

iii)

потвърждение, че заявлението е пълно и съдържа точно описание на вътрешния модел и че не са пропуснати съществени факти;

iv)

потвърждение за това дали застрахователното или презастрахователното предприятие е част от група, която използва вътрешен модел за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност, или дали е било подадено заявление за използване на вътрешен модел за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност, във връзка с което все още не е получено решение;

v)

списък на други заявления, подадени от застрахователното или презастрахователното предприятие, заедно със съответните дати на подаване, или които то възнамерява да подаде в следващите шест месеца за одобрение на някой от елементите, изброени в член 308а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО;

vi)

данни за връзка със съответния персонал в рамките на застрахователното или презастрахователното предприятие, който участва в дейности, свързани с прилагането на вътрешния модел, както и със съответния персонал в рамките на това предприятие, на когото трябва да бъдат изпратени исканията за предоставяне на допълнителна информация;

б)

обяснение на начина, по който вътрешният модел покрива всички съществени и количествено измерими рискове на застрахователното или презастрахователното предприятие. Когато заявлението за одобрение се отнася за частичен вътрешен модел, обяснението се ограничава до съществените и количествено измерими рискове, попадащи в обхвата на частичния вътрешен модел, като застрахователното или презастрахователното предприятие представя също обяснение на начина, по който са удовлетворени допълнителните условия, посочени в член 113 от Директива 2009/138/ЕО;

в)

обяснение на целесъобразността и ефективността на интегрирането на вътрешния модел в системата за управление на риска и на неговото значение за системата за управление, включително начина, по който вътрешният модел позволява на застрахователното или презастрахователното предприятие постоянно да установява, измерва, наблюдава, управлява и отчита рисковете; за целта заявлението включва съответните извадки от политиката за управление на риска, посочена в член 41, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО;

г)

оценка и обосновка, извършени от застрахователното или презастрахователното предприятие, на съществените силни и слаби страни, както и ограничения на вътрешния модел, включително самооценка на спазването на посочените в параграф 2 изисквания; застрахователното или презастрахователното предприятие излага също плана си за бъдещи подобрения на вътрешния модел с цел отстраняване на установените слабости или ограничения или за доразвиване или разширяване на вътрешния модел;

д)

когато застрахователното или презастрахователното предприятие е част от група, която използва вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, или когато е било подадено заявление за използване на вътрешен модел за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност, във връзка с което все още не е получено решение — обосновка защо вътрешният модел на групата не съответства на рисковия профил на предприятието и разликите между вътрешния модел, който ще се използва на ниво отделно предприятие, и вътрешния модел на групата;

е)

техническите спецификации на вътрешния модел, включително подробно описание на структурата на вътрешния модел, заедно със списък и обосновка на заложените в основата на вътрешния модел допускания, чието изменение би имало значително въздействие върху капиталовото изискване за платежоспособност;

ж)

обяснение на адекватността на системата за вътрешен контрол на застрахователното или презастрахователното предприятие, като се отчита структурата и обхватът на модела;

з)

обяснение на адекватността на ресурсите, уменията и обективността на персонала, отговорен за разработването и валидирането на вътрешния модел;

и)

политиката за промяна на вътрешния модел, посочена в член 115 от Директива 2009/138/ЕО;

й)

описание на процеса, който гарантира съгласуваност между методите, използвани за изчисляване на прогнозата за вероятностното разпределение, и методите, използвани за изчисляване на техническите резерви в съответствие с член 121, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;

к)

указател на използваните във вътрешния модел данни, в който се посочват техният източник, характеристики и употреба, и описание на процеса, посредством който се гарантира, че данните са точни, пълни и целесъобразни;

л)

резултатите от последното разпределение на печалбата и загубата и спецификациите на разпределението на печалбата и загубата по член 123 от Директива 2009/138/ЕО, включващо печалбата и загубата, основните търговски поделения на предприятието и разпределението на общата печалба или загуба по рискови категории и основни търговски поделения;

м)

описание на независимия процес на валидиране на вътрешния модел, както и доклад за резултатите от последното валидиране в съответствие с член 124 от Директива 2009/138/ЕО, включително направените препоръки и начина, по който те се изпълняват;

н)

опис на документите, които представляват част от документацията за вътрешния модел, посочена в член 125 на Директива 2009/138/ЕО;

о)

когато застрахователното или презастрахователното предприятие използва модел или данни, получени от трети страни, както е посочено в член 126 от Директива 2009/138/ЕО — доказателство, че използването на такива външни данни или модел не ограничава способността на застрахователното или презастрахователното предприятие да спазва изискванията, предвидени в член 101 и членове 120—125 от същата директива, а при частични вътрешни модели — изискванията по член 113 от директивата, пригодността на използването на такива модели или данни за целите на вътрешния модел, както и обяснение на предимствата на външните модели или данни пред вътрешните модели или данни;

п)

прогнозна оценка на капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено с вътрешен модел на най-конкретното равнище в зависимост от рисковата категория на застрахователното или презастрахователното предприятие, и прогнозна оценка на капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено посредством използване на стандартната формула на нейното най-конкретно равнище за последния момент преди датата на подаване на заявлението, когато капиталовото изискване за платежоспособност се изчислява чрез стандартната формула. При заявление, подадено преди да бъде изчислено капиталовото изискване за платежоспособност, прогнозната оценка на капиталовото изискване за платежоспособност в съответствие със стандартната формула се изчислява с параметрите на стандартната формула, а не със специфичните за застрахователното или презастрахователното предприятие параметри;

р)

определяне на тези части от дейността на застрахователното или презастрахователно предприятие, които са класифицирани като основни търговски поделения, както и обосновка за тази класификация;

с)

при частични вътрешни модели, описание на начина, по който предложеният метод за интегриране отговаря на изискванията по член 113, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО, а в случай на метод, различен от основния метод, посочен в член 239, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (3) — и обосновка на предложения метод за интегриране.

5.   Застрахователното или презастрахователното предприятие представя документи, доказващи одобрението на заявлението от страна на административните, управителните или надзорните органи, както е посочено в член 116 от Директива 2009/138/ЕО.

6.   Застрахователното или презастрахователното предприятие представя опис на всички документи и доказателствата, включени в заявлението. Когато съдържанието на даден документ е свързано с други документи, застрахователното или презастрахователното предприятие отбелязва естеството на обвързаността и включва препратки.

Член 3

Оценка на заявлението

1.   Надзорният орган потвърждава получаването на заявлението, подадено от съответното застрахователно или презастрахователно предприятие.

2.   В рамките на 30 дни от датата на получаване на заявлението надзорните органи определят дали заявлението е пълно. Заявлението за използване на вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност се счита за пълно, когато включва всички писмени доказателства, посочени в член 2, параграф 2.

3.   Когато надзорните органи преценят, че заявлението е непълно, те информират незабавно подалото заявлението застрахователно или презастрахователно предприятие, че шестмесечният срок за одобрение не е започнал, и посочват причините, поради които заявлението се счита за непълно.

4.   Когато надзорните органи преценят, че заявлението е пълно, те информират подалото заявлението застрахователно или презастрахователно предприятие, че заявлението е пълно и посочват датата, от която започва да тече шестмесечният срок. Това е датата, на която е получено пълното заявление.

5.   Дори надзорните органи да преценят, че заявлението е пълно, това не ги спира да изискват допълнителна информация, необходима за извършване на оценката. В искането се посочва необходимата допълнителна информация, както и причините за искането.

6.   Застрахователното или презастрахователното предприятие гарантира, че по време на разглеждането на заявлението надзорните органи разполагат с всички документи, посочени в член 125 от Директива 2009/138/ЕО, включително в електронен формат, когато това е възможно.

7.   При оценката на заявлението се поддържа постоянна комуникация със застрахователното или презастрахователното предприятие и може да се изиска корекция на вътрешния модел, а в случай на частичен вътрешен модел — и преходен план по член 113 от Директива 2009/138/ЕО.

8.   Ако надзорните органи преценят, че се налагат корекции във вътрешния модел, за да може той да бъде одобрен, те може да уведомят за това застрахователното или презастрахователното предприятие.

9.   Когато надзорните органи изискват допълнителна информация или корекции на вътрешния модел, застрахователното или презастрахователното предприятие може да поиска прекъсване на шестмесечния срок за одобрение, посочен в член 112, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО. Срокът започва отново да тече, след като застрахователното или презастрахователното предприятие е направило необходимите корекции и надзорните органи са получили изменено заявление, съдържащо писмени доказателства за направените корекции. След това надзорните органи информират застрахователното или презастрахователното предприятие за новата дата, на която изтича срокът за одобрение.

Член 4

Право на предприятието да оттегли заявлението

Застрахователното или презастрахователното предприятие, което е подало заявлението за използване на вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, може писмено да оттегли това заявление, като уведоми надзорния орган по всяко време, преди да е взето решението по него.

Член 5

Решение по заявлението

1.   Надзорният орган одобрява заявлението за използване на вътрешен модел само ако е уверен, че системите на застрахователното или презастрахователното предприятие за установяване, измерване, наблюдение, управление и отчитане на риска са адекватни, и по-специално ако е уверен, че вътрешният модел отговаря на изискванията по членове 101, 112 и 120—125 от Директива 2009/138/ЕО и също така член 113 от същата директива по отношение на частичен вътрешен модел.

2.   Освен това надзорният орган одобрява заявлението за използване на вътрешен модел, ако се е уверил, че политика за промяна на модела отговаря на изискванията по член 115 от Директива 2009/138/ЕО. Когато надзорният орган е взел решение по дадено заявление, той незабавно го съобщава писмено на съответното застрахователно или презастрахователно предприятие. Решението включва:

а)

при одобрение на заявлението — началната дата, от която моделът ще се използва за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност;

б)

при одобрение на заявлението — редът и условията, свързани с решението за одобрение, заедно с мотивите за тези условия;

в)

при отхвърляне на заявлението — мотивите за решението;

г)

когато надзорният орган е изискал преходен план в съответствие с член 113 от Директива 2009/138/ЕО — решението за одобряване на преходния план съгласно член 6.

3.   Надзорните органи не разкриват, че дадено застрахователно или презастрахователно предприятие е подало заявление за използване на вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност и че заявлението му е било отхвърлено или оттеглено.

Член 6

Преходен план за разширяване на обхвата на модела

1.   В случая, посочен в член 113, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, надзорният орган обяснява мотивите за изискването на преходен план и определя минималния обхват, който вътрешният модел трябва да покрива след прилагането на преходния план.

2.   Преходният план се одобрява от административния, управителния или надзорния орган на застрахователното или презастрахователното предприятие, като в него ясно се определя срокът за изпълнение на плана, разширяването на обхвата, както и мерките и средствата, необходими за разширяване на обхвата на вътрешния модел. Надзорните органи оценяват представения от предприятието план. Надзорният орган може при необходимост да изиска да бъде представен за одобрение променен преходен план, приет от административния, управителния или надзорния орган.

3.   Когато предприятието не съумее да изпълни преходния план за разширяване на обхвата на модела, надзорният орган може, без да се засягат другите възможни надзорни мерки, да вземе следните мерки:

а)

да удължи срока за изпълнение на плана;

б)

да удължи срока за изпълнение на плана, при условие че планът бъде изменен;

в)

да изиска от застрахователното или презастрахователното предприятие да изчислява капиталовото изискване за платежоспособност в съответствие със стандартната формула, посочена в членове 103—111 от Директива 2009/138/ЕО;

г)

да разреши използването на частичен вътрешен модел, чийто обхват е по-ограничен от посочения в параграф 1 минимален обхват.

Член 7

Промени във вътрешния модел

1.   Застрахователното или презастрахователното предприятие включва в заявлението за одобрение на съществена промяна във вътрешния модел писмени доказателства, че след прилагането на съществените промени във вътрешния модел ще бъдат спазени изискванията по членове 101, 112 и 120—126 от Директива 2009/138/ЕО, както и по член 113 от същата директива в случай на частичен вътрешен модел.

2.   Застрахователното или презастрахователното предприятие включва в заявлението документите, посочени в член 2, когато тяхното съдържание би било засегнато от съществената промяна във вътрешния модел, като посочва направените в тях промени и описва подробно качественото и количественото въздействие на съществената промяна върху одобрения вътрешен модел и неговите резултати.

Член 8

Промени в политика за промяна на вътрешния модел

1.   Застрахователното или презастрахователното предприятие включва в заявлението за одобрение на промяна в политиката за промяна на вътрешния модел причината за промяната на политиката и доказателство, че след прилагане на промените изискванията за одобряване на тази политика ще бъдат спазвани.

2.   Надзорните органи одобряват заявлението за промяна в политиката за промяна на вътрешния модел само когато са уверени, че обхватът на политиката е изчерпателен и че процедурите, описани в политиката за промяна на вътрешния модел, гарантират, че вътрешният модел отговаря постоянно на изискванията по членове 101, 112 и 120—125 от Директива 2009/138/ЕО, а при частичен вътрешен модел — и на изискванията по член 113 от същата директива.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).