12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/404 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 с оглед удължаване на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Срокът на одобренията на активните вещества каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб изтича на 30 септември 2017 г., а на активното вещество бефлубутамид — на 30 ноември 2017 г. Подадени са заявления за подновяване на одобренията на тези активни вещества. Тъй като спрямо посочените активни вещества са приложими изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (3), е необходимо да се предвиди достатъчно време за приключване на процедурата по подновяване в съответствие със същия регламент. Поради това е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече преди да е взето решение за тяхното подновяване. Затова е необходимо срокът на техните одобрения да бъде удължен.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които в срок не по-късно от 30 месеца преди датата на изтичане на срока, определена в приложението към настоящия регламент, не е подадена допълнителна документация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, Комисията ще определи като дата на изтичане на срока същата дата като определената преди влизането в сила на настоящия регламент или най-ранната възможна дата след това.

(5)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението за дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията ще определи като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизането в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

(1)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 145 (каптан) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(2)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 146 (фолпет) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(3)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 147 (форметанат) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(4)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 148 (метиокарб) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(5)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 149 (диметоат) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(6)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 150 (диметоморф) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(7)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 151 (глюфозинат) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(8)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 152 (метрибузин) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(9)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 153 (фосмет) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(10)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 154 (пропамокарб) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(11)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 155 (етопрофос) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(12)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 156 (пиримифос-метил) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(13)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 157 (фипронил) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(14)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 158 (бефлубутамид) датата „30 ноември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“