29.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/131 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 33, параграфи 2 и 3 и член 38, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (2) се съдържа списък с третите държави, чиито системи на производство и мерки за контрол за биологичното производство на земеделски продукти се признават за равностойни на тези, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007.

(2)

В съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 Република Корея представи искане до Комисията да бъде включена в списъка от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на някои преработени селскостопански продукти. Беше представена информацията, която се изисква по членове 7 и 8 от посочения регламент. В резултат на прегледа на тази информация и последвалото обсъждане с органите на Република Корея, както и на проверката на място на правилата за производство и мерките за контрол, прилагани от Република Корея, се стигна до заключението, че в тази държава правилата, регулиращи производството и контрола на биологичното производство на преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като храна, са равностойни на нормите, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007. Поради това Република Корея следва да бъде включена в списъка от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на преработените селскостопански продукти, предназначени за употреба като храна (продукти от категория D).

(3)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се съдържа списък на контролните и надзорните органи, от чиято компетентност е да извършват контрол и да издават сертификати в трети държави за целите на установяване на равностойни правила. Поради включването на Република Корея в приложение III към посочения регламент, от приложение IV следва да бъдат заличени съответните контролни и надзорни органи, признати до момента за вноса на продукти от категория D от Република Корея.

(4)

Поради това приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Република Корея се включва в списъка от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008, считано от 1 февруари 2015 г. С цел да се позволи на операторите да се адаптират към измененията на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, изменението на приложение IV следва да се прилага едва след изтичането на разумен период от време.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 1 влиза в сила от 1 февруари 2015 г.

Член 1, точка 2 влиза в сила от 1 май 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се вмъква следният текст:

„РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

1.    Продуктови категории :

Продуктова категория

Обозначение на категорията съгласно приложение IV

Ограничения

Преработени селскостопански продукти, предназначени за храна

D

 

2.    Произход : получените съгласно методите на биологичното производство съставки на продуктите от категория D, които са произведени в Република Корея или са внесени в Република Корея:

или от Съюза,

или от трета държава, за която Република Корея е преценила, че в тази трета държава продуктите са произведени и контролирани според правила, равностойни на предвидените в законодателството на Република Корея.

3.    Производствени стандарти : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food

4.    Компетентни органи : Ministry of Agriculture and Rural Affairs

5.    Контролни органи :

Номер на кода

Наименование

Интернет адрес

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Органи, издаващи сертификати : посочените в точка 5.

7.    Период на включване : до 31 януари 2018 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

В текста, отнасящ се до „Australian Certified Organic“, в точка 3 редът относно третата държава „Южна Корея“ и номерът на кода „KR-BIO-107“ се заличават;

2)

В текста, отнасящ се до „BCS Öko-Garantie GmbH“, в точка 3, в реда относно третата държава „Южна Корея“ и номера на кода „KR-BIO-141“ кръстчето в колона D се заличава; „Южна Корея“ се заменя с „Република Корея“;

3)

В текста, отнасящ се до „Bioagricert S.r.l.“, в точка 3, в реда относно третата държава „Южна Корея“ и номера на кода „KR-BIO-132“ кръстчето в колона D се заличава; „Южна Корея“ се заменя с „Република Корея“;

4)

В текста, отнасящ се до „Bio.inspecta AG“, в точка 3, в реда относно третата държава „Южна Корея“ и номера на кода „KR-BIO-161“ кръстчето в колона D се заличава; „Южна Корея“ се заменя с „Република Корея“;

5)

В текста, отнасящ се до „Control Union Certifications“, в точка 3, в реда относно третата държава „Южна Корея“ и номера на кода „KR-BIO-149“ кръстчето в колона D се заличава; „Южна Корея“ се заменя с „Република Корея“;

6)

Текстът, отнасящ се до „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“, се изменя, както следва

а)

в точка 3, в реда относно третата държава „Южна Корея“ и номера на кода „KR-BIO-129“ кръстчето в колона D се заличава; „Южна Корея“ се заменя с „Република Корея“;

б)

в точка 4 думата „вино“ се заличава;

7)

В текста, отнасящ се до „Ecocert SA“, в точка 3, в реда относно третата държава „Южна Корея“ и номера на кода „KR-BIO-154“ кръстчето в колона D се заличава; „Южна Корея“ се заменя с „Република Корея“;

8)

В текста, отнасящ се до „Organic Certifiers“, в точка 3, в реда относно третата държава „Южна Корея“ и номера на кода „KR-BIO-106“ кръстчето в колона D се заличава; „Южна Корея“ се заменя с „Република Корея“;