12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/32


Поправка на Регламент (EС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 година за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (EС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014

( Официален вестник на Европейския съюз L 22 от 28 януари 2015 г. )

На страница 24, в член 48, шесто изречение

вместо:

„Разпоредбите по отношение на възможностите за риболов за зоната на Конвенцията CCAMLR, посочени в членове 23, 24 и 25 и в приложения …“

да се чете:

„Разпоредбите по отношение на възможностите за риболов за зоната на Конвенцията CCAMLR, посочени в членове 24, 25 и 26, и в приложения …“.