7.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 3/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/7 НА КОМИСИЯТА

от 6 януари 2015 година

за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че здравните претенции за храните са забранени, освен когато са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

Съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 бе приет Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията (2), с който се създава списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции се подават от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления до Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“, за научна оценка, както и до Комисията и държавите членки за информация.

(4)

Комисията се произнася относно разрешението на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

С цел да се насърчат иновациите, разрешението за здравни претенции, които са основани на нови научни доказателства и/или които включват искане за защита на частни данни, се дава посредством ускорена процедура.

(6)

Във връзка с подадено от Aptonia заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция, свързана с гликемичните въглехидрати и възстановяването на обичайните функции на мускулите (съкращаване) след интензивно физическо натоварване (въпрос № EFSA-Q-2013-00234) (3). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „Гликемичните въглехидрати ускоряват насищането на мускулите с гликоген след интензивно физическо натоварване“.

(7)

На 25 октомври 2013 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стигна до заключението, че е установена причинно-следствена връзка между приемането на гликемични въглехидрати и ефекта, който е предмет на претенцията. Здравната претенция, която отразява посоченото заключение, следва съответно да бъде счетена за отговаряща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде включена в списъка на Съюза на разрешените здравни претенции, създаден с Регламент (ЕС) № 432/2012.

(8)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да се гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, надеждна и полезна за потребителя информация и че в тази връзка е обърнато внимание на формулировката и представянето. Поради това, когато използваната от заявителя формулировка на претенции има същото значение за потребителя като това на вече разрешена здравна претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като съществуващата между дадена категория храни, дадена храна или една от нейните съставки и здравословното състояние на ползващия ги, те следва да отговарят на същите условия за използване като посочените в приложението към настоящия регламент.

(9)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 регистърът на хранителните и здравните претенции, съдържащ всички разрешени здравни претенции, следва да бъде актуализиран, за да се вземе предвид настоящият регламент.

(10)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителя и на граждани, получени от Комисията в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) № 432/2012 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Бяха проведени консултации с държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравните претенции, посочени в приложението към настоящия регламент, се включват в списъка на Съюза на разрешените здравни претенции, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 432/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 януари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията от 16 май 2012 г. за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 136, 25.5.2012 г., стр. 1).

(3)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013; 11(10):3409.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 432/2012 се вмъква следното вписване по азбучен ред:

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използване на претенцията

Условия и/или ограничения за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Брой на бюлетина на ЕОБХ

Номер на съответното вписване в консолидирания списък, представен на ЕОБХ за оценка

„Въглехидрати

Въглехидратите допринасят за възстановяването на обичайната функция на мускулите (съкращаване) след интензивно и/или продължително физическо натоварване, водещо до мускулна умора и до изчерпване на запасите от гликоген в скелетните мускули

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на въглехидрати, които се усвояват от човека (с изключение на полиоли).

На потребителя се предоставя информацията, че ползотворното въздействие се получава при консумация на въглехидрати от всички източници, при общ прием от 4 g на килограм телесно тегло, на отделни дози в продължение на първите 4 до най-късно 6 часа след интензивно и/или продължително физическо натоварване, водещо до мускулна умора и до изчерпването на запасите от гликоген в скелетните мускули.

Претенцията може да бъде използвана само за храни, предназначени за възрастни индивиди, които са извършили много интензивно и/или продължително физическо натоварване, водещо до мускулна умора и да изчерпване на запасите от гликоген в скелетните мускули.

2013;11(10):3409“