6.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 2/24


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2014 година

за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за представяне на информацията, която агенциите за кредитен рейтинг предоставят на Европейския орган за ценни книжа и пазари

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (1), и по-специално член 21, параграф 4а, трета алинея и член 21, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 11а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изисква при присъждане на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива от регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг те да представят рейтингова информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Изискването не се прилага за рейтинги, изготвени изключително за инвеститори и оповестени само на тях срещу заплащане на такса. ЕОЦКП е длъжен да публикува информацията, предоставена от рейтинговите агенции за кредитен рейтинг, на публично достъпна интернет страница, наречена Европейска рейтингова платформа (ЕРП). Поради това следва да се установят правила относно съдържанието и представянето на информация, която агенциите за кредитен рейтинг следва да предоставят на ЕОЦКП за ЕРП.

(2)

Освен това с член 11, параграф 2 и член 21, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 1060/2009 от агенциите за кредитен рейтинг се изисква да представят информация на ЕОЦКП относно резултатите за минали периоди за целите на текущия надзор. Съдържанието и формата на представяне на тази информация са определени съответно в Делегиран регламент (ЕС) № 448/2012 на Комисията (2) и Делегиран регламент (ЕС) № 446/2012 на Комисията (3). С цел да се подсигури по-ефикасно обработване на данни от ЕОЦКП и опростяване на докладването на данни за регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг, следва да бъдат предвидени изисквания за интегрирано докладване на всички данни, които регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг следва да предават на ЕОЦКП. По тази причина настоящият регламент установява правила относно данните, които трябва да бъдат докладвани във връзка с ЕРП, информацията, която трябва да бъде предоставена относно минали периоди на създадения от ЕОЦКП централен регистър и информацията, която агенциите за кредитен рейтинг следва периодично да докладват на ЕОЦКП за целите на текущия надзор на агенциите за кредитен рейтинг. Поради това настоящият регламент отменя Делегиран регламент (ЕС) № 448/2012 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) № 446/2012 на Комисията. ЕОЦКП следва да включи всички данни, докладвани от агенции за кредитен рейтинг за ЕРП, централния регистър и текущия надзор на агенциите за кредитен рейтинг в единна база данни на ЕОЦКП.

(3)

С цел да се гарантира, че ЕРП предоставя актуална информация относно рейтинговите действия, които не се оповестяват изключително на инвеститорите срещу такса, е необходимо описание на данните, които следва да се докладват, включително рейтинга и рейтинговата перспектива на оценявания инструмент или субект, съобщения за медиите, придружаващи рейтинговите действия, доклади, придружаващи действията по присъждане на рейтинг на държава, вид на рейтинговото действие, както и дата и час на оповестяване. Съобщенията за медиите по-конкретно предоставят информация за ключовите елементи, върху които се основава вземането на решения за определяне на рейтингите. ЕРП предоставя на потребителите на рейтинги централен портал за достъп до актуална рейтингова информация и намалява разходите за информация, като дава възможност за глобален поглед върху рейтингите, присъдени на всеки оценяван субект или инструмент.

(4)

С цел да се осигури общ поглед върху всички рейтинги, присъдени от различни агенции за кредитен рейтинг на един и същи субект или инструмент, агенциите за кредитен рейтинг следва да използват общи идентификационни кодове за оценяваните лица и инструменти при докладването на рейтингови данни за ЕОЦКП. Поради това за идентифицирането на оценяваните субекти, емитенти, инициатори и агенции за кредитен рейтинг следва да се използва единствено глобалният идентификационен код на правния субект (ИКПС).

(5)

С цел да се гарантира актуалността на информацията относно ЕРП, рейтинговата информация следва да се събира и публикува ежедневно, за да се даде възможност за единна дневна актуализация на ЕРП извън работното време в рамките на Съюза.

(6)

За да се позволи на ЕОЦКП да реагира бързо в случай на действително или потенциално несъответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009, докладваната рейтингова информация от регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг следва да дава възможност на ЕОЦКП да наблюдава отблизо поведението и действията на агенциите за кредитен рейтинг. Ето защо рейтинговите данни следва да бъдат представяни на ЕОЦКП ежемесечно. С цел обаче да се осигури пропорционалност на изискванията, на агенциите за кредитен рейтинг, които имат по-малко от 50 служители и които не са част от група, следва да се разреши да представят данни за рейтингите на всеки два месеца вместо ежемесечно. ЕОЦКП следва обаче да има правото да изисква от тези агенции за кредитен рейтинг да представят данни веднъж месечно с оглед на броя и вида на определяните от тях рейтинги, включително сложността на анализите на кредитоспособността, значението на оценяваните инструменти или емитенти и възможността рейтингите да бъдат използвани за регулаторни цели.

(7)

С цел да се избегне двойно докладване на данни, ЕОЦКП следва да използва за текущия надзор данните, които вече са докладвани за целите на ЕРП. За целите на текущия надзор от агенциите за кредитен рейтинг следва да се изисква също да представят информация относно кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, които не са докладвани за целите на ЕРП.

(8)

ЕОЦКП следва да използва данните, предоставени за целите на ЕРП, и за целите на текущия надзор, за събирането на информация за минали периоди, която следва да бъде предоставена на разположение в централен регистър в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1060/2009. С цел допълнително улесняване на съпоставимостта и подсигуряване на съгласуваност с данните, които са били докладвани в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 448/2012, от новите сертифицирани агенции за кредитен рейтинг следва да се изисква да представят данни за най-малко десет години преди тяхното сертифициране или за периода от началото на дейността им. От сертифицираните агенции за кредитен рейтинг не следва да се изисква да докладват тези данни — частично или изцяло, ако може да докаже, че това ще бъде непропорционално с оглед на техния мащаб и сложност.

(9)

Агенциите за кредитен рейтинг, които са част от група, следва да имат правото или да представят на ЕОЦКП данните за определяните от тях рейтинги поотделно, или да упълномощят друга агенция в групата да предава данните от тяхно име. Поради високо интегрираната организация на агенциите за кредитен рейтинг на равнище Съюз обаче, а също и за да се улесни тълкуването на статистическите данни, агенциите за кредитен рейтинг следва да бъдат насърчавани да докладват обобщено за цялата група.

(10)

За целите на текущия надзор на ЕОЦКП и с оглед на оповестяването на информация за минали периоди относно резултатите на агенциите за кредитен рейтинг, агенциите за кредитен рейтинг могат също на доброволен принцип да докладват на ЕОЦКП за кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг от трети държави, които принадлежат към същата група агенции за кредитен рейтинг, но които не са признати в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

(11)

При подаването на данните агенциите за кредитен рейтинг следва да класифицират присъдените кредитни рейтинги и рейтингови перспективи в различни категории: по вид рейтинг и подкласове, като например по сектор, отрасъл, клас активи или тип на емитента и емисията. Тези категории се основават на натрупания опит в събирането на данни за рейтингите на ЕОЦКП и необходимостта от надзор на данните за кредитен рейтинг.

(12)

С цел да се осигури отчитането на кредитни рейтинги за нови финансови инструменти, които биха могли да се появят в резултат на финансови иновации, следва да бъде включена категория за докладване „други финансови инструменти“. Също така за категориите за рейтингите на дружества и рейтингите на структурирани финансови инструменти следва също да има категория „други“, за да бъдат обхванати всички нови видове дружествени емисии или структурирани финансови инструменти, които не могат да бъдат класифицирани в съществуващите категории.

(13)

С цел да се позволи на ЕОЦКП да създаде ЕРП и да предостави на агенциите за кредитен рейтинг достатъчно време да приспособят вътрешните си системи към новите изисквания за докладване, агенциите за кредитен рейтинг следва да представят първи доклад до 1 януари 2016 г. С цел да се осигури сравнимост и последователност на данните, докладвани съгласно настоящия регламент, първият доклад следва да съдържа данни за всички рейтинги, издадени и неотменени до 21 юни 2015 г. Освен това в първия доклад следва да бъдат включени данни за кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, присъдени от агенциите за кредитен рейтинг от 21 юни 2015 г. до 1 януари 2016 г. Първият доклад следва да съдържа същия вид информация като рейтинговите данни, които ще бъдат предоставяни ежедневно след това.

(14)

За да може ЕОЦКП да получава и обработва данните автоматично в своите вътрешни системи, представяните данни следва да бъдат в стандартен формат. Във връзка с техническия напредък може да се наложи някои техническия указания за докладването, свързани с предаването и формата на файловете, които агенциите за кредитен рейтинг трябва да изпращат, да бъдат осъвременявани и представяни от ЕОЦКП чрез специални съобщения или насоки.

(15)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторните технически стандарти, които ЕОЦКП е представил на Комисията в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(16)

ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторните технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(17)

В съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), настоящият регламент следва да се прилага от 21 юни 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Докладвани данни

1.   Агенциите за кредитен рейтинг докладват данни относно всички издадени или признати кредитни рейтинги или рейтингови перспективи в съответствие с членове 8, 9 и 11. Агенциите за кредитен рейтинг докладват всички кредитни рейтинги и рейтингови перспективи, издадени на равнище оценяван субект и за всички техни емитирани дългови инструменти, когато това е приложимо.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират точността, пълнотата и достъпността на докладваните данни на ЕОЦКП и гарантират, че докладите са представени в съответствие с членове 8, 9 и 11, при използване на подходящи системи, разработени въз основа на техническите указания, предоставени от ЕОЦКП.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг незабавно уведомяват ЕОЦКП, ако възникнат извънредни обстоятелства, които могат да доведат временно до невъзможност за докладване или до закъснение при докладването в съответствие с настоящия регламент.

4.   За групи от агенции за кредитен рейтинг членовете на групата могат да упълномощят един член да предава от тяхно име изискваните по настоящия регламент доклади. В представяните на ЕОЦКП данни се посочват всички агенции за кредитен рейтинг, от чието име е предаден докладът.

5.   За целите на член 11, параграф 2 и член 21, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 1060/2009 агенцията за кредитен рейтинг, която докладва от името на група, може да включва данни за кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, издадени от агенции за кредитен рейтинг от трети държави, които принадлежат към същата група, и непризнати. Когато дадена агенция за кредитен рейтинг не докладва такива данни, тя дава обяснение в доклада с качествените данни в полета 9 и 10 от таблица 1 от част 1 на приложение I към настоящия регламент.

6.   Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват статуса на поискване на всеки докладван кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, като се посочва дали е поискан, непоискан с участие или непоискан без участие в съответствие с член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

Член 2

Докладване на статус на неизпълнение и оттегляне

1.   Агенциите за кредитен рейтинг докладват за неизпълнение във връзка с рейтингите в полета 6 и 13 от таблица 2 от част 2 на приложение I, когато е налице едно от следните събития:

а)

рейтингът показва, че е налице неизпълнение на задълженията съгласно определението за неизпълнение на агенцията за кредитен рейтинг;

б)

рейтингът е бил оттеглен поради неплатежоспособност на оценявания субект или поради преструктуриране на дълга;

в)

във всеки друг случай, при който агенцията за кредитен рейтинг смята, че оценяван субект или оценяван инструмент не изпълнява задълженията си/поетите с него задължения, сериозно е възпрепятстван или еквивалентно на това.

2.   При оттегляне на докладван рейтинг причината се докладва в поле 11 от таблица 2 от част 2 на приложение I.

Член 3

Видове рейтинги

При докладване на кредитни рейтинги или рейтингови перспективи агенциите за кредитен рейтинг ги класифицират като един от следните видове рейтинги:

а)

рейтинги на дружества;

б)

рейтинги на структурирани финансови инструменти;

в)

рейтинги на държави и субекти от публичния сектор;

г)

други финансови инструменти.

Член 4

Рейтинги на дружества

1.   При докладване на рейтинги на дружества агенциите за кредитен рейтинг ги класифицират в един от следните отраслови сегменти:

а)

финансови институции, включително банки, борсови посредници и търговци;

б)

застрахователна дейност;

в)

всички други дружества или емитенти, които не са включени в букви а) и б).

2.   Агенциите за кредитен рейтинг класифицират емисиите на дружества като един от следните видове:

а)

облигации;

б)

обезпечени облигации, както е посочено в член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), които отговарят на изискванията за допустимост, установени в параграфи 1—3, 6 и 7 от член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7);

в)

други видове обезпечени облигации, за които агенцията за кредитен рейтинг е използвала специални методики, модели или ключови рейтингови допускания за обезпечени облигации при присъждането на кредитни рейтинги, които не са включени в буква б);

г)

други видове емисии на дружества, които не са включени в букви а), б) и в).

3.   Кодът на държавата на оценявания субект или на неговите емисии в поле 10 от таблица 1 от част 2 на приложение I е кодът на държавата на местоживеене на лицето.

Член 5

Рейтинги на структурирани финансови инструменти

1.   Рейтингите на структурирани финансови инструменти се отнасят за финансов инструмент или други активи, получени в резултат на сделка или схема за секюритизация, посочени в член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

2.   При докладване на рейтинги на структурирани финансови инструменти агенциите за кредитен рейтинг ги класифицират в един от следните класове активи:

а)

обезпечени с активи ценни книжа, включително покупка на пътни превозни средства, плавателни средства или въздухоплавателни средства, студентски заеми, потребителски заеми, заеми за лечение, заеми за покупка на модулни жилища, заеми за производство на филми, заеми за предприятия за комунални услуги, вземане на оборудване на лизинг, вземания по кредитни карти, запорирани активи във връзка с данъчни задължения, необслужвани заеми, заеми за покупка на туристически каравани, лизингови заеми за физически лица, търговски лизинг и търговски вземания;

б)

ценни книжа, обезпечени с ипотека върху жилищни имоти, включително нискорискови и високорискови ценни книжа,обезпечени с ипотека върху жилищни имоти, както и заеми, обезпечени с втора по ред ипотека.

в)

ценни книжа, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти с търговско предназначение, включително заеми, обезпечени с ипотека върху търговски обекти или административни помещения, заеми за болници, домове за специални грижи, складове, заеми за хотели, институции за допълнително медицинско обслужване, индустриални заеми, многофамилни жилищни имоти.

г)

обезпечени дългови задължения, -включително обезпечени заемни задължения, обезпечени с кредит задължения, обезпечени синтетични задължения, обезпечени дългови задължения с един транш, обезпечени фондови задължения, обезпечени дългови задължения по обезпечени с активи ценни книжа, обезпечени дългови задължения по обезпечени дългови задължения.

д)

обезпечени с активи търговски ценни книжа;

е)

други структурирани финансови инструменти, които не са включени в букви а)—д), в т.ч. структурирани обезпечени облигации, дружества за инвестиции в структурирани продукти, обвързани със застраховки ценни книжа и дружества за деривативни продукти.

3.   Когато е приложимо, агенциите за кредитен рейтинг също така посочват в поле 34 от таблица 1 в част 2 на приложение I към кои конкретни подкласове активи принадлежи всеки оценяван инструмент.

4.   Кодът на държавата на структурирания финансов инструмент се посочва в поле 10 от таблица 1 в част 2 на приложение I и представлява кодът на държавата, в която са регистрирани по-голямата част от базовите активи. Когато не е възможно да се установи мястото на регистрация на по-голямата част от базовите активи, оценяваният инструмент се обозначава като „международен“.

Член 6

Рейтинги на държави и субекти от публичния сектор

1.   При докладването на данни относно рейтинги на държави, субекти от публичния сектор и наднационални организации и емитираните от тях дългове, агенциите за кредитен рейтинг ги класифицират в една от следните групи:

а)

държава, когато оценяваният субект или емитентът на оценявания дълг или финансовото задължение, дълговата ценна книга или друг финансов инструмент е държава, или дружество със специално предназначение за дадена държава, както е посочено в член 3, параграф 1, буква х), точки i) и ii) от от Регламент (ЕО) № 1060/2009 и когато рейтингът е за държава;

б)

регионален или местен орган, когато оценяваният субект е регионален или местен орган, или емитентът на оценявания дълг или финансово задължение, дългова ценна книга или друг финансов инструмент е регионален или местен орган или дружество със специално предназначение на регионален или местен орган, както е посочено в член 3, параграф 1, буква х), точки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1060/2009 и когато рейтингът е на регионален или местен орган;

в)

международна финансова институция, както е посочено в член 3, параграф 1, буква х), точка iii) от Регламент (ЕО) № 1060/2009;

г)

наднационална организация, като например институциите, които не са включени в буква в) и които са установени, притежавани или контролирани от повече от едно държавно правителство като акционер, включително организации, посочени в раздел U от приложение I към Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8);

д)

публични субекти, включително посочените в раздели O, P и Q на приложение I към Регламент (ЕО) № 1893/2006.

2.   Когато не може да бъде установена конкретната държава на емитиране в случая на международните финансови институции или на наднационалните организации — както е посочено в параграф 1, букви в) и г), оценяваният емитент се класифицира като „международен“ в поле 10 на таблица 1 от част 2 на приложение I.

Член 7

Други финансови инструменти

Кредитните рейтинги или рейтингови перспективи, издадени за финансов инструмент съгласно определението в член 3, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕО) № 1060/2009, които не могат да бъдат класифицирани като емисии на дружества съгласно член 4, параграф 2 от настоящия регламент, като структурирани финансови инструменти по член 5 от настоящия регламент или като емисии на държави и субекти от публичния сектор съгласно член 6 от настоящия регламент, се докладват в категория „други финансови инструменти“.

Член 8

Докладване за целите на оповестяване на ЕРП

1.   Агенциите за кредитен рейтинг докладват данни относно всички кредитни рейтинги или рейтингови перспективи в съответствие с член 11а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 при всяко издаване или признаване на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, която не се оповестява изключително на инвеститорите срещу такса.

2.   Кредитните рейтинги и рейтингови перспективи, посочени в параграф 1, издадени между 20:00:00 ч. централноевропейско време (ЦЕВ) (9) на един ден и 19:59:59 ч. централноевропейско време на следващия ден, се отчитат до 21:59:59 ч. централноевропейско време на следващия ден.

3.   За всеки кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, докладвани в съответствие с параграф 1, придружаващото съобщение за медиите по точка 5 от част I на раздел Г от приложение I към Регламент (ЕО) № 1060/2009, се докладва по същото време. Когато това съобщение за медиите първоначално се оповестява и представя на език, различен от английски, версия на английски език може да бъде представена в момента, в който тя стане достъпна.

4.   За рейтингите, посочени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в), се представя съпътстващият изследователски доклад, посочен в точка 1 от част III на раздел Г на приложение I към Регламент (ЕО) № 1060/2009. Когато изследователският доклад първоначално се оповестява и представя на език, различен от английски, версия на английски език може да бъде представена в момента, в който тя стане достъпна.

Член 9

Докладване за целите на надзора на ЕОЦКП

1.   Съгласно член 21, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 1060/2009 агенциите за кредитен рейтинг докладват данни относно всички издадени или признати кредитни рейтинги и рейтингови перспективи или относно всички кредитни рейтинги и перспективи, издадени в трета държава и непризнати, както е посочено в член 1, параграф 5, включително информация за всички субекти или дългови инструменти, които са представени за първоначален преглед или предварителен рейтинг, както е посочено в точка 6 от част I на раздел Г от приложение I към Регламент (ЕО) № 1060/2009.

2.   За кредитните рейтинги и рейтингови перспективи, към които не се прилага член 8, агенциите за кредитен рейтинг докладват данни за рейтингите за предходния календарен месец на месечна основа.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг, които имат по-малко от 50 служители и които не са част от група агенции за кредитен рейтинг, могат да предават рейтинговите данни по параграф 2 веднъж на два месеца, освен ако ЕОЦКП изисква те да докладват всеки месец с оглед на естеството, сложността и обхвата на присъжданите от тях кредитни рейтинги. Рейтинговите данни са за предходните два календарни месеца.

4.   Рейтинговите данни, посочени в параграф 2, се предават на ЕОЦКП в рамките на 15 дни от края на периода, обхванат от доклада. Когато петнадесетият ден на месеца съвпада с официален празник в държавата, в която е установена агенцията за кредитен рейтинг, или когато агенция за кредитен рейтинг докладва от името на група в съответствие с член 1, параграф 4, в държавата, в която е установена съответната агенция за кредитен рейтинг, крайният срок е следващият работен ден.

5.   Когато през предходния календарен месец не са присъждани кредитни рейтинги или рейтингови перспективи по параграф 1, агенцията за кредитен рейтинг не е длъжна да предоставя данни.

Член 10

Докладване за целите на проследяване на резултати от дейността за минали периоди

Издадени или признати кредитни рейтинги или издадени в трета държава и непризнати кредитни рейтинги, както е посочено в член 1, параграф 5, се използват от ЕОЦКП за предоставянето на данни за резултати за минали периоди в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 и точка 1 на част II от раздел Д от приложение I към посочения регламент.

Член 11

Първоначално докладване

1.   Регистрирани или сертифицирани преди 21 юни 2015 г. кредитни агенции изготвят първи доклад, който се предоставя на ЕОЦКП до 1 януари 2016 г. Докладът съдържа следните елементи:

а)

информация относно всички кредитни рейтинги и рейтингови перспективи, посочени в членове 8 и 9, които са издадени и които не са оттеглени до 21 юни 2015 г.;

б)

кредитни рейтинги и рейтингови перспективи, посочени в членове 8 и 9, които са издадени между 21 юни 2015 г. и 31 декември 2015 г.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в периода между 21 юни 2015 г. и 31 декември 2015 г., спазват настоящия регламент, считано от 1 януари 2016 г. В своя първи доклад те докладват в съответствие с членове 8 и 9 всички кредитни рейтинги и рейтингови перспективи, които са издадени от датата на регистрация или сертифициране.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани след 1 януари 2016 г., се привеждат в съответствие с настоящия регламент в рамките на три месеца след датата на регистрация или сертифициране. В своя първи доклад те докладват в съответствие с членове 8 и 9 всички кредитни рейтинги и рейтингови перспективи, които са издадени от датата на регистрация или сертифициране.

4.   В допълнение към първия доклад, посочен в параграфи 2 и 3, агенциите за кредитен рейтинг, сертифицирани след 21 юни 2015 г. докладват също така, в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 и точка 1 от част II на раздел Д от приложение I към посочения регламент, исторически данни за резултатите, отнасящи се най-малко за десет години преди датата на сертифициране или, когато рейтинговата дейност е започнала по-малко от десет години преди датата на сертифициране — отнасящи се за периода от началото на рейтинговата дейност. От сертифицираните агенции за кредитен рейтинг не следва да се изисква да докладват тези данни — частично или изцяло, ако могат да докажат, че това ще бъде непропорционално с оглед на техния мащаб и сложност.

Член 12

Структура на данните

1.   Агенциите за кредитен рейтинг представят на ЕОЦКП доклади с качествени данни във формата, посочен в таблиците в част 1 от приложение I, заедно с първия си доклад за рейтингови данни в съответствие с член 11. Всички промени в тези доклади с качествени данни се докладват незабавно на системата на ЕОЦКП като актуализация, преди засегнатите рейтингови данни да бъдат представени на ЕОЦКП. Когато агенция за кредитен рейтинг докладва от името на група, както е посочено в член 1, параграф 4, на ЕОЦКП може да бъде предоставен един комплект доклади с качествени данни.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг предоставят докладите с рейтингови данни за рейтингите по членове 8, 9 и 11 във формата, посочен в таблиците в част 2 от приложение I.

Член 13

Процедури за докладване

1.   Агенциите за кредитен рейтинг представят докладите с качествени данни и докладите с рейтингови данни, посочени в член 12, в съответствие с техническите инструкции, предоставени от ЕОЦКП, и в съответствие със системата за докладване на ЕОЦКП.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг съхраняват изпратените до ЕОЦКП и получени от нея файлове в електронен формат за срок от най-малко пет години. Тези файлове се представят на ЕОЦКП при поискване.

3.   Когато дадена агенция за кредитен рейтинг открие фактически грешки в данните, за които е докладвано, тя поправя съответните данни без излишно забавяне в съответствие с техническите инструкции, предоставени от ЕОЦКП.

Член 14

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Следните регламенти се отменят считано от 1 януари 2016 г.:

а)

Делегиран регламент (ЕС) № 446/2012;

б)

Делегиран регламент (ЕС) № 448/2012.

2.   Позоваванията на регламентите, посочени в параграф 1, се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

3.   За данните, предоставени на ЕОЦКП в съответствие с регламентите, посочени в параграф 1, преди 1 януари 2016 г., се счита, че са предоставени в съответствие с настоящия регламент и ще продължават да бъдат използвани от ЕОЦКП в съответствие с член 11, параграф 2 и член 21, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 1060/2009, както и с точка 1 от раздел Д, част II от приложение I към посочения регламент.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 юни 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 448/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за представянето на информация, която агенциите за кредитен рейтинг предават в централното хранилище, създадено от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ОВ L 140, 30.5.2012 г., стр. 17).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 446/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съдържанието и формата на периодичните отчети с данни за рейтингите, които агенциите за кредитен рейтинг трябва да предават на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ОВ L 140, 30.5.2012 г., стр. 2).

(4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(5)  Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 146, 31.5.2013 г., стр. 1).

(6)  Директива 2009/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(7)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(9)  ЦЕВ взема под внимание промяната към лятно централноевропейско време.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

СПИСЪК С ПОЛЕТАТА НА ФАЙЛА С КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ

Таблица 1

Идентификационен код на АКР и описание на методиката

Тази таблица съдържа елементите, които позволяват идентифицирането на докладващата агенция за кредитен рейтинг (АКР), включително правната идентификация, методиката и прилаганата политика.

Тя съдържа по един ред за всяка докладваща агенция за кредитен рейтинг.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Идентификационен код на АКР

Код, използван за идентифициране на докладващата АКР. Предоставя го ЕОЦКП при регистрацията или сертификацията.

Задължително.

 

Технически

2

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) на докладващата АКР

ИКПС на агенцията за кредитен рейтинг, която изпраща файла.

Задължително.

ISO 17442

Публичен

3

Наименование на АКР

Име, използвано за идентифицирането на АКР. То съответства на наименованието, използвано от агенцията за кредитен рейтинг при регистрацията и всички останали надзорни процедури в рамките на ЕОЦКП. Когато един член на групата агенции за кредитен рейтинг предоставя данни за цялата група, тук се посочва наименованието на групата агенции за кредитен рейтинг.

Задължително.

 

Публичен

4

Описание на АКР

Кратко описание на агенцията за кредитен рейтинг.

Задължително.

 

Публичен

5

Методика на АКР

Описание на методиката на агенцията за кредитен рейтинг. Агенцията за кредитен рейтинг може да опише отличителните характеристики на своята рейтингова методика.

Задължително.

 

Публичен

6

Връзка към уебсайта, на който се намира методиката на АКР

Връзка към уебсайта на АКР, на който се намира пълна информация за методиките ѝ, описание на моделите и основните рейтингови хипотези.

Задължително.

Валиден електронен адрес.

Публичен

7

Политика спрямо поискани и непоискани рейтинги

Описание на политиката на агенцията за кредитен рейтинг за присъждане на поискан и непоискан — със или без участието на заинтересована страна — рейтинг. Ако съществува повече от една политика се посочват съответните видове рейтинг, за които се прилага всяка политика.

Задължително.

 

Публичен

8

Политика спрямо рейтинги на дъщерни дружества

Описание на политиката за докладване на рейтингите на дъщерни дружества.

Задължително.

Приложимо само за агенции за кредитен рейтинг, които присъждат корпоративни рейтинги.

 

Публичен

9

Географски обхват на докладване

Ако агенцията за кредитен рейтинг е част от група, тя посочва дали докладва всички рейтинги, присъдени от групата (глобален обхват), или не (само ЕС и признати рейтинги). Когато обхватът не е глобален, агенцията за кредитен рейтинг обяснява защо това е така. За всички други АКР обхватът се отчита като „глобален“ („Y“).

Задължително.

„Y“ — „да“

„N“ — „не“

Публичен

10

Причина за неглобален обхват

Причините, поради които дадена агенция за кредитен рейтинг, която е част от група, не докладва всички рейтинги на групата.

Задължително.

Приложимо, ако за „Географски обхват на докладване“ е посочено „N“.

 

Публичен

11

Определение на неизпълнение

Определението за кредитно неизпълнение, използвано от агенцията за кредитен рейтинг.

Задължително.

 

Публичен

12

Връзка към уебсайт

Връзка към началната страница на публичния уебсайт на агенцията за кредитен рейтинг.

Задължително.

Валиден електронен адрес.

Публичен


Таблица 2

Списък на видовете рейтинг на емитент

Тази таблица се попълва, ако агенцията за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги на емитент. В нея се предвижда по ред за всеки вид рейтинг, който агенцията за кредитен рейтинг присъжда на емитент.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Идентификационен код на вида рейтинг на емитент

Уникален идентификационен код на всеки вид рейтинг на емитент, по който може да бъде оценен субект с присъден рейтинг.

Задължително.

Приложимо, ако агенцията за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги на емитент.

 

Технически

2

Наименование на вида рейтинг на емитент

Наименование на категорията на рейтинга на емитент.

Задължително.

 

Технически

3

Описание на вида рейтинг на емитент

Описание на категорията на оценявания дълг.

Задължително.

 

Технически

4

Стандарт на вида рейтинг на емитент

Видовете кредитен рейтинг на емитент са: общ рейтинг на емитент; рейтинг на дълга (отделните категории са описани в приложение I, част 2, таблица 2); други рейтинги на дълга на емитент.

Задължително.

„IR“ — общ рейтинг на емитента

„DT“ — рейтинг на дълга

„OTH“ — други

Технически


Таблица 3

Списък на дълговите категории

Тази таблица се попълва, ако агенцията за кредитен рейтинг оценява дългови категории или дългови емисии/инструменти (напр. първостепенен необезпечен дълг, подчинен необезпечен дълг, подчинен второстепенен необезпечен дълг). Таблицата съдържа по един ред за всеки вид дълг.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Идентификационен код на класификацията на оценявания дълг

Уникален идентификационен код за всяка дългова категория, използвана за класифициране на дълговите категории или емисии на дружества и държави.

Задължително.

Приложимо, ако агенцията за кредитен рейтинг оценява категории корпоративен или държавен дълг.

 

Технически

2

Наименование на класификацията на оценения дълг

Наименование на категорията на оценявания дълг.

Задължително.

 

Технически

3

Описание на класификацията на оценения дълг

Описание на категорията на оценявания дълг.

Задължително.

 

Технически

4

Ранг

Рангът на класа дълг на оценявания емитент или емисия.

Не е задължително.

„SEU“ — ако оценяваният дълг на емитент или оценяваната емисия са от категорията „първостепенен необезпечен дълг“;

„ЅЕО“ — ако оценяваният дълг на емитент или оценяваната емисия са от първостепенна категория дълг, различна от „SEU“;

„ЅВ“ — ако оценяваният дълг на емитент или оценяваната емисия са от категорията „подчинен дълг“

Технически


Таблица 4

Списък на видовете емисии/програми

Тази таблица се попълва, ако агенцията за кредитен рейтинг оценява дългови емисии или финансови инструменти. Агенцията за кредитен рейтинг изброява видовете емисии или програми, по които са емитирани дълговите инструменти (напр. бон, средносрочен бон, облигации, търговска книга). Таблицата съдържа по един ред за всеки такъв вид програма или емисия.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Идентификационен код на видовете емисии/програми

Уникален идентификационен код за всяка емисия/програма, използвани за класифицирането на емисионните рейтинги.

Задължително.

Приложимо, ако агенцията за кредитен рейтинг оценява корпоративни или държавни емисии.

 

Технически

2

Наименование на видовете емисии/програми

Наименование на видовете емисии/програми.

Задължително.

 

Технически

3

Описание на видовете емисии/програми

Описание на видовете емисии/програми.

Задължително.

 

Технически


Таблица 5

Списък на водещите анализатори

В тази таблица се включват всички водещи анализатори, които извършват дейност в Съюза. Ако даден водещ анализатор е изпълнявал функцията на водещ анализатор с прекъсвания във времето, в таблицата се докладва отделно всеки период. За един и същ водещ анализатор, началната и крайната дата на изпълняване на функцията на водещ анализатор не следва да се припокриват. Таблицата съдържа по един ред за всеки водещ анализатор и период на изпълняване на функцията.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Вътрешен идентификационен код на водещ анализатор

Вътрешен уникален идентификационен код на служителя, на когото агенцията за кредитен рейтинг е възложила функция на анализатор.

Задължително.

 

Само надзорът

2

Име на водещия анализатор

Пълното име на водещия анализатор.

Задължително.

 

Само надзорът

3

Начална дата за водещия анализатор

Началната дата на поемане на функцията на водещ анализатор от съответния служител.

Задължително.

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД).

Само надзорът

4

Крайна дата за водещия анализатор

Крайната дата на поемане на функцията на водещ анализатор от съответния служител. Ако служителят понастоящем изпълнява функцията на водещ анализатор, за него се посочва 9999-01-01.

Задължително.

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) или 9999-01-01

Само надзорът


Таблица 6

Рейтингова скала

Тази таблица съдържа описание на всички скали на кредитни рейтинги, използвани от агенциите за кредитен рейтинг за присъждане на кредитен рейтинг, които се докладват във връзка с настоящия регламент. Агенциите за кредитен рейтинг предвиждат по един ред за всяка рейтингова скала. За всяка докладвана рейтингова скала, информацията за една или повече рейтингови категории може да бъде отчетена в подтаблицата „Категории“, а за една или повече степени — в поддоклада „Степени“.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Идентификационен код на рейтинговата скала

С него се обособява определена рейтингова скала на агенцията за кредитен рейтинг.

Задължително.

 

Технически

2

Начална дата на прилагане на рейтинговата скала

Датата, от която се прилага рейтинговата скала.

Задължително.

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД).

Публичен

3

Крайна дата на прилагане на рейтинговата скала

Крайната дата, на която се прилага рейтинговата скала. За рейтингова скала, която понастоящем се прилага, се посочва 9999-01-01.

Задължително.

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) или 9999-01-01

Публичен

4

Описание на рейтинговата скала

Описание на вида рейтинги, включени в скалата, в т.ч. географския обхват (при необходимост).

Задължително.

 

Публичен

5

Времеви хоризонт

Установява приложимостта на рейтинговата скала въз основа на даден времеви хоризонт.

Задължително.

„L“ — когато рейтинговата скала се прилага за дългосрочни рейтинги;

„S“ — когато рейтинговата скала се прилага за краткосрочни рейтинги.

Публичен

6

Вид рейтинг

Установява приложимостта на рейтинговата скала въз основа на вида рейтинг.

Задължително.

„C“ — когато рейтинговата скала се прилага за корпоративни рейтинги;

„S“ — когато рейтинговата скала се прилага за рейтинги на държави и субекти от публичния сектор;

„T“ — когато рейтинговата скала се прилага за рейтинги на структурирани финансови инструменти;

„T“ — когато рейтинговата скала се прилага за рейтинги на други финансови инструменти

Публичен

7

Обхват на рейтинговата скала

Посочва се дали рейтинговата скала се използва за присъждането на предварителни или окончателни рейтинги, или и двете.

Задължително.

„PR“ — рейтинговата скала се използва само за присъждането на предварителни рейтинги;

„FR“ — рейтинговата скала се използва само за присъждането на окончателни рейтинги;

„BT“ — рейтинговата скала се използва за присъждането на предварителни и окончателни рейтинги

Публичен

8

Рейтингова скала за целите на CEREP

Посочва се дали ЕОЦКП следва да използва рейтинга за изчисления в централния си регистър (CEREP) за статистически цели.

За всеки период може да се използва само една рейтингова скала като комбинация на вид рейтинг и времеви хоризонт.

Задължително.

„Y“ — „да“

„N“ — „не“

Технически

9

Категории

Стойност на рейтинговата категория

Място на рейтинговата категория в рейтинговата скала (където 1 е категорията за най-висока кредитоспособност).

Задължително.

Поредният номер е цяло число между 1 и 20. Обявените номера на рейтинговите категории трябва да бъдат последователни. За всеки рейтинг трябва да има най-малко една рейтингова категория.

Публичен

10

Означение на рейтинговата категория

Определена рейтингова категория в рамките на рейтинговата скала.

Задължително.

 

Публичен

11

Описание на рейтинговата категория

Определение на рейтинговата категория в рамките на рейтинговата скала.

Задължително.

 

Публичен

12

Степени

Стойност на степента

Място на степента в рейтинговата скала (където 1 е степента за най-висока кредитоспособност).

Задължително.

Стойността на степента е цяло число между 1 и 99 вкл. Стойностите трябва да бъдат последователни. За всеки рейтинг трябва да има най-малко една рейтингова степен.

Публичен

13

Означение на степента

Определена степен в рамките на рейтинговата скала. Със степените се прави разбивка на рейтинговата категория.

Задължително.

 

Публичен

14

Описание на степента

Описание на степента в рамките на рейтинговата скала.

Задължително.

 

Публичен

ЧАСТ 2

СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА НА ФАЙЛА С РЕЙТИНГОВИ ДАННИ

Таблица 1

Данни за оценявания субект/инструмент

В тази таблица се посочват и описват всички кредитни рейтинги, присъдени от агенцията за кредитен рейтинг, и се докладват с оглед приложното поле на настоящия регламент. Тя съдържа по един ред за всеки отделен докладван кредитен рейтинг. Когато е приложимо, за всеки ред на кредитен рейтинг могат да бъдат посочени един или повече инициатори.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Идентификационен код на АКР

Код, използван за идентифициране на АКР. Предоставя го ЕОЦКП при регистрацията или сертификацията.

Задължително.

 

Технически

2

ИКПС на докладващата АКР

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) на агенцията за кредитен рейтинг, която изпраща файла.

Задължително.

ISO 17442

Публичен

3

ИКПС на отговорната АКР

ИКПС на агенцията за кредитен рейтинг, която отговаря за рейтинга, а именно:

за присъден в Съюза рейтинг — регистрираната агенция за кредитен рейтинг, която го е присъдила;

за признат рейтинг — регистрираната агенция за кредитен рейтинг, която го е признала;

за рейтинг, присъден от сертифицирана агенция за кредитен рейтинг — тази сертифицирана агенция;

за рейтинг, присъден в трета държава, но непризнат от регистрирана агенция за кредитен рейтинг — присъдилата рейтинга агенция за кредитен рейтинг от третата държава.

Задължително.

ISO 17442

Публичен

4

ИКПС на присъдилата рейтинга АКР

ИКПС на агенцията за кредитен рейтинг, която е присъдила рейтинга, а именно:

за присъден в Съюза рейтинг — регистрираната агенция за кредитен рейтинг, която го е присъдила;

за признат рейтинг — агенцията за кредитен рейтинг от трета държава, която е присъдила признатия рейтинг;

за рейтинг, присъден от сертифицирана агенция за кредитен рейтинг — тази сертифициран субект;

за рейтинг, присъден в трета държава, но непризнат от регистрирана агенция за кредитен рейтинг — присъдилата рейтинга агенция за кредитен рейтинг от третата държава.

Задължително.

ISO 17442

Публичен

5

Идентификационен код на рейтинга

Уникален идентификационен код на рейтинга, който остава непроменен във времето. Идентификационният код на рейтинга е уникален във всички доклади до ЕОЦКП.

Задължително.

 

Технически

6

Вид на рейтинга

Посочва се дали става въпрос за рейтинг на дружество, на държава или субект от публичния сектор, на структуриран финансов инструмент или друг финансов инструмент. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

„C“ — ако рейтингът се прилага за корпоративни рейтинги;

„S“ — ако рейтингът се прилага за държавни рейтинги;

„T“ — ако рейтингът се прилага за рейтинги на структурирани финансови инструменти;

„O“ — ако рейтингът се прилага за рейтинги на други финансови инструменти.

Публичен

7

Друг вид рейтинг

Описва вида на оценения финансов инструмент, чийто рейтинг е посочен в поле „O“.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „O“.

 

Само надзорът

8

Оценяван субект

Посочва се дали рейтингът е 1) на субект или на емитент на дългови инструменти, или 2) на емисия дългови инструменти на оценяван субект или на финансов инструмент.

Задължително.

„ISR“ — рейтингът е на субект или емитент на дългови инструменти;

„INT“ — рейтингът е на емисия дългови инструменти или на финансов инструмент.

Публичен

9

Период

Посочва се дали рейтингът е краткосрочен или дългосрочен. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

„L“ — ако рейтингът е дългосрочен;

„S“ — ако рейтингът е краткосрочен.

Публичен

10

Държава

Код на държавата на оценявания субект/инструмент.

Задължително.

Код по ISO 3166-1.

Кодът „ZZ“ се използва, за да се обозначи категорията „международен“.

Публичен

11

Валута

Посочва се дали рейтингът е изразен по отношение на местна или чуждестранна валута.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „C“ или „S“

„LC“ — ако рейтингът е в местната парична единица;

„FC“ — ако рейтингът е във валута.

Публичен

12

Идентификационен код на правния субект/емитента

Идентификационният код (ИКПС) на правния субект/емитента. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

Прилага се само ако оценяваният субект отговаря на условията за придобиване на ИКПС.

ISO 17442

Публичен

13

Национален данъчен номер на правния субект/емитента

Уникален национален данъчен номер на оценявания субект. Този номер не може да се променя с времето.

Не е задължително.

Ако е приложимо.

 

Публичен

14

Национален номер по данък добавена стойсто (ДДС) на правния субект/емитента

Уникален национален номер по ДДС на оценявания субект. Този номер не може да се променя с времето.

Не е задължително.

Ако е приложимо.

 

Публичен

15

Банков идентификационен код (BIC) на правния субект/емитента

Уникален код BIC на оценявания субект. Този код не може да се променя с времето.

Не е задължително.

Приложимо само за дружества, които са финансови институции (за „Сектор“ е посочено „FI“ или „IN“).

ISO 9362

Публичен

16

Вътрешен идентификационен код на правния субект/емитента

Уникален вътрешен идентификационен код на субекта. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

 

Само надзорът

17

Фирма на правния субект/емитента

Посочва се подходяща и разбираема препратка към фирмата на правния субект/емитента.

Задължително.

 

Публичен

18

ИКПС на дружеството майка на правния субект/емитента

ИКПС на дружеството майка. Посочва се само ако оценяваният емитент е дъщерно дружество на друго оценявано дружество. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

Приложимо, ако оценяваният правен субект/емитент на дълг е дъщерно дружество на друго оценявано дружество.

ISO 17442

Публичен

19

Вътрешен идентификационен код на дружеството майка на правния субект/емитента

Уникален вътрешен идентификационен код на дружеството майка на правния субект/емитента. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

Приложимо, ако оценяваният правен субект е дъщерно дружество на друго оценявано дружество.

 

Само надзорът

20

Код на административно-териториалната единица по NUTS (поддържавно равнище)

Идентификационен код на града/региона на оценяваната административно-териториалната единица.

Задължително.

Приложимо само ако за „Държава“ е посочено, че е част от Съюза, за „Вид на рейтинга“ — „S“ и за „Сектор“ — „SM“.

Номенклатура на Евростат NUTS 1—3

Публичен

21

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

ISIN на оценявания инструмент. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

Приложимо, ако за „Оценяван субект“ е посочено „INT“ и ако оценяваните инструменти имат ISIN.

ISO 6166

Публичен

22

Уникален идентификационен код на инструмента

Комбинация от характеристиките на инструмента, които го обособяват от всички останали.

Не е задължително.

Стандарт на ЕОЦКП

Само надзорът

23

Вътрешен идентификационен код на инструмента

Уникален код за обозначаване на оценявания финансов инструмент. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

Приложимо, ако за „Оценяван субект“ е посочено „INT“.

 

Само надзорът

24

Вид на емисията/програмата

Какъв вид емисия/програма е рейтингът.

Не е задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „C“ или „S“, а за „Оценяван субект“ — „INT“.

Валиден код, посочен в полето „Идентификационен код на видовете емисии/програми“ от „Списък на видовете емисии/програми“.

Публичен

25

Вид на рейтинга на емитент

Видът на рейтинга на емитент

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „C“, а за „Оценяван субект“ — „ISR“.

Валиден код, посочен в полето „Идентификационен код на вида рейтинг на емитент“ от „Списък на видовете рейтинг на емитент“.

Публичен

26

Дългова категория

Категорията на оценяваните емисии или дългови инструменти.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „C“ или „S“, за „Оценяван субект“ — „ISR“ (или ако е приложимо — „INT“), а за „Вид на рейтинга на емитент“ — „DT“.

Валиден код, посочен в полето „Идентификационен код на класификацията на оценявания дълг“ от „Списък на дълговите категории“.

Публичен

27

Дата на емисията

Датата на емитиране на оценявания инструмент или датата на оценяваната дългова емисия. Този код не може да се променя с времето.

Задължително.

Приложимо, ако за „Оценяван субект“ е посочено „INT“.

Формат за представяне на дата по ISO 8601: (ГГГГ-ММ-ДД)

Само надзорът

28

Падеж

Падежът на оценявания инструмент или дългова емисия.

Задължително.

Приложимо, ако за „Оценяван субект“ е посочено „INT“.

Ако е безсрочен: 9999-01-01.

Формат за представяне на дата по ISO 8601: (ГГГГ-ММ-ДД) или 9999-01-01

Само надзорът

29

Обем на емисията

Обем на емисията при първоначално присъден рейтинг. Сумата се отчита в паричната единица на емисията, посочена в „Код на паричната единица на емисията“.

Задължително.

Приложимо, ако за „Оценяван субект“ е посочено „INT“.

 

Само надзорът

30

Код на паричната единица на емисията

Кодът на паричната единица на оценяваната емисия.

Задължително.

Приложимо, ако за „Оценяван субект“ е посочено „INT“.

ISO 4217

Само надзорът

31

Сектор

Категоризация на оценявания правен субект или дългови емисии, чийто рейтинг е посочен като „корпоративен“ при финансовите, застрахователните и нефинансовите дружества.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „С“.

„FI“ — рейтинг на финансова институция, включително банка, борсов посредник и търговец;

„IN“ — рейтинг на застрахователно дружество;

„СО“ — рейтинг на дружество, което не принадлежи към „FI“ или „IN“

Публичен

32

Категории

Специални подкатегории за рейтингите на държави и субекти от публичния сектор.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „S“.

„SV“ — рейтинг на държава;

„SM“ — рейтинг на регионален или местен орган на властта;

„IF“ — рейтинг на транснационално финансово дружество;

„SO“ — рейтинг на наднационална организация извън групата „IF“;

„PE“ — рейтинг на субект от публичния сектор.

Публичен

33

Клас на активите

Основните класове активи за рейтингите на структурирани финансови инструменти.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“.

„ABS“ — рейтинги на ABS;

„RMBS“ — рейтинги на RMBS;

„CMBS“ — рейтинги на CMBS;

„CDO“ — рейтинги на CDO;

„ABCP“ — рейтинги на ABCP;

„OTH“ — други.

Публичен

34

Подклас активи

Определя подкласовете активи за рейтингите на структурирани финансови инструменти.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“.

„CCS“ — ако са ABS: ценни книжа, обезпечени с вземания по кредитни карти;

„ALB“ — ако са ABS: ценни книжа, обезпечени с кредити за покупка на автомобили;

„CNS“ — ако са ABS: ценни книжа, обезпечени с потребителски кредити;

„SME“ — ако са ABS: ценни книжа, обезпечени с кредити за малки и средни предприятия;

„LES“ — ако са ABS: ценни книжа, обезпечени с вземания по лизинг, сключен от физическо или юридическо лице;

„HEL“ — ако са RMBS: заеми, обезпечени с втора по ред ипотека;

„PRR“ — ако са RMBS: първокласни RMBS; „NPR“ — ако са RMBS: непървокласни RMBS;

„CFH“ — ако са CDO: базирани на паричен поток или хибридни CDO/CLO;

„SDO“ — ако са CDO: синтетични CDO/CLO;

„MVO“ — ако са CDO: CDO по пазарна стойност;

„SIV“ — ако са OTH: фондове за структурирани инвестиции;

„ILS“ — ако са OTH: ценни книжа, обвързани със застраховки;

„DPC“ — ако са OTH: дружества за деривативни продукти;

„SCB“ — ако са OTH: структурирани обезпечени облигации;

„OTH“ — други.

Публичен

35

Други подкласове активи

Категорията на другите класове или подкласове активи.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“, а за „Подклас активи“ — „OTH“.

 

Само надзорът

36

Класификация на корпоративните емисии

Класификация на обезпечените облигации.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „C“ и за „Оценяван субект“ — „INT“.

„BND“ — облигации;

„CBR“ — както е посочено в член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО и които изпълняват изискванията за допустимост по член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013

„OCB“ — други видове обезпечени облигации, за които, за да им присъди рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг е използвала специфични методики за обезпечени облигации, модели или основни рейтингови хипотези и които не са включени в член 5, параграф 2, буква б) от Регламента;

„OTH“ — други видове корпоративни емисии, които не са включени в член 5, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламента

Публичен

37

Други корпоративни емисии

Описва вида емисия, посочен в категорията корпоративни емисии „OTH“.

Задължително.

Приложимо, ако за „Класификация на корпоративните емисии“ е посочено „OTH“.

 

Само надзорът

38

Клас на емисионен транш

Клас на транша.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“.

 

Публичен

39

Сериен номер или идентификационен код на програмата

Ако емисията е част от серия от емисии по същата програма, се посочва серийният номер на емисията. Може да се добави идентификационен код на програмата, когато такъв съществува, в допълнение на „Наименование на програмата/сделката/емисията“

Не е задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“ или „C“ и за „Оценяван субект“ — „INT“.

 

Публичен

40

Наименование на програмата/сделката/емисията

Използваното в публично достъпната документация наименование на програмата/сделката/емисията.

Не е задължително.

Приложимо, ако за „Оценяван субект“ е посочено „INT“.

 

Публичен

41

Инициатори

Вътрешен идентификационен код на инициатора

Уникален вътрешен код, даден на инициатора от агенцията за кредитен рейтинг.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“.

При няколко инициатори, които не могат да бъдат определени индивидуално, се посочва „MULTIPLE“.

 

Само надзорът

42

ИКПС на инициатора

ИКПС на инициатора.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“, а за „Вътрешен идентификационен код на инициатора“ не е посочено „MULTIPLE“.

ISO 17442

Само надзорът

43

Код BIC на инициатора.

Уникален код BIC на инициатора.

Не е задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“, а за „Вътрешен идентификационен код на инициатора“ не е посочено „MULTIPLE“.

ISO 9362

Само надзорът

44

Наименование на инициатора

Посочва се по подходящ и разбираем начин фирмата на инициатора (или на дружеството майка на емитента).

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“, а за „Вътрешен идентификационен код на инициатора“ не е посочено „MULTIPLE“.

 

Само надзорът

45

Предишен предварителен рейтинг

Ако, преди да присъди окончателен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг е присъдила предварителен рейтинг или е издала първоначален преглед се посочват всички нови рейтинги, определени от нея.

Задължително.

Приложимо, ако в част 2, таблица 2 за „Вид на действието“ е посочено „NEW“.

„Y“ — „да“

„N“ — „не“

Само надзорът

46

Идентификационен код на предишния предварителен рейтинг

Идентификационният код на предишния присъден предварителен рейтинг или първоначален преглед. Посоченото в полето „Идентификационен код на предишния предварителен рейтинг“ е вече посоченият в полето „Идентификационен код на рейтинга“ валиден предварителен рейтинг.

Задължително.

Приложимо, ако за „Предишен предварителен рейтинг“ е посочено „Y“.

 

Само надзорът

47

Показател на комплексността

Степента на комплексност, придадена на рейтинг на структуриран финансов инструмент, като са взети предвид фактори като броя на инициаторите, контрагентите, държавите, необходимостта от разработване на нови методики или нови иновативни характеристики, кредитните подобрения, съпътстващата документация, комплексните обезпечения, различните или нови юрисдикции и/или наличието на деривативни компоненти, наред с други фактори, които могат да бъдат счетени за релевантни от АКР при оценяванетона комплексността на рейтинговата услуга.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“.

„S“ — стандартна степен на комплексност;

„С“ — висока степен на комплексност

Само надзорът

48

Вид на сделката за структурирано финансиране

Посочва се дали става въпрос за самостоятелен инструмент или за тръстова структура.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „Т“.

„S“ — сделка при самостоятелен инструмент;

„М“ — сделка при тръстова структура

Само надзорът

49

Вид на рейтинга с оглед на Европейската рейтингова платформа (ЕРП)

Кредитните рейтинги, които попадат в обхвата на ЕРП според изискванията в член 11а от Регламент (ЕС) № 1060/2009.

Задължително.

„NXI“ — рейтингът не е изготвен изключително за инвеститорите и оповестен само на тях срещу такса;

„ЕXI“ — рейтингът е изготвен изключително за инвеститорите и оповестен само на тях срещу такса

Технически

50

Относимо към изчисляване в CEREP за статистически цели

Посочва се дали рейтингите в CEREP ще се използват за статистически изчисления.

Задължително.

„Y“ — „да“

„N“ — „не“

Технически


Таблица 2

Данни за индивидуалните рейтингови действия

Тази таблица съдържа всички рейтингови действия, отнасящи се до рейтингите, посочени в таблица 1. Ако съобщенията за медиите или докладите от проучванията на държави се публикуват на няколко езика, за едно и също рейтингово действие могат да бъдат посочени няколко езикови версии.


Наименование на полето

Описание

Вид

Стандарт

Обхват

1

Идентификационен код на рейтинговото действие

Уникален идентификационен код на рейтинговото действие. Този идентификационен код е уникален за всеки докладван рейтинг.

Задължително.

 

Технически

2

Идентификационен код на рейтинга

Уникален идентификационен код на рейтинга.

Задължително.

Следва да бъде валиден, посочен в част 2, таблица 1, „Идентификационен код на рейтинга“

Технически

3

Дата и час на прилагане на действието

Датата и часът, откогато действието се прилага. Те трябва да съвпадат с координираното универсално време (UTC) на публикуването на информацията за действието или разпространението ѝ чрез абонамент.

Задължително.

Разширен формат за представяне на дата и час по ISO 8601: ГГГГ-MM-ДД (ЧЧ:MM:СС)

Публичен

4

Дата и час на уведомяване за действието

Датата и часът на уведомяването на оценяваното лице за действието.

Посочва се като координирано универсално време (UTC). Посочва се само за рейтинги, присъдени в Съюза.

Задължително.

Приложимо, ако за „Място на присъждане на рейтинга“ е посочено „I“.

Разширен формат за представяне на дата и час по ISO 8601: ГГГГ-MM-ДД (ЧЧ:MM:СС)

Само надзорът

5

Дата на решението за действието

Датата, на която е взето решение за действието.

Това е датата на предварително одобряване (например от рейтинговия комитет) на действието, което се съобщава на оценявания субект преди окончателното одобрение.

Посочва се само за рейтинги, присъдени в Съюза.

Задължително.

Приложимо, ако за „Място на присъждане на рейтинга“ е посочено „I“.

Формат за представяне на дата по ISO 8601: (ГГГГ-ММ-ДД)

Само надзорът

6

Вид действие

Видът на действието, предприето от агенцията за кредитен рейтинг, във връзка с даден рейтинг.

Задължително.

„OR“ — при текущ рейтинг (само за докладване за първи път);

„PR“ — при предварителен рейтинг;

„NW“ — при рейтинг, присъден за първи път;

„UP“ — при повишен рейтинг;

„DG“ — при понижен рейтинг;

„AF“ — при потвърден рейтинг;

„DF“ — ако на оценяван емитент или инструмент е присъден или оттеглен статус „в неизпълнение“ и неизпълнението няма отношение към друго рейтингово действие;

„SP“ – при спиране на действието на рейтинга

„WD“ — при оттеглен рейтинг;

„OT“ — при рейтинг, чийто статус е във връзка с дадени перспективи/тенденция или вече не е свързан с тях;

„WR“ — при рейтинг със статус „под наблюдение“/„преразглеждане“ или с оттеглен от него такъв статус

Публичен

7

Статус във връзка с перспективите/„под наблюдение“/„в неизпълнение“

Присъденият рейтинг е във връзка с перспективите, поставен е със статус „под наблюдение“/спрян/„в неизпълнение“, или такива статуси са запазени или оттеглени.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „OT“, „WR“, „DF“ или „OR“.

„Р“ — статусът е присъден;

„М“ — статусът е потвърден;

„R“ — статусът е оттеглен

Публичен

8

Перспектива

Перспективите/тенденцията, отнесени към даден рейтинг от АКР съгласно съответните ѝ правила.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „OT“ или „OR“.

„POS“ — при благоприятни перспективи;

„NEG“ — при неблагоприятни перспективи;

„EVO“ — при променящи се или очертаващи се перспективи;

„STA“ — при стабилни перспективи

Публичен

9

Наблюдение/преразглеждане

Статус „под наблюдение“ или „преразглеждане“, отнесен към даден рейтинг от АКР съгласно съответните ѝ правила.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „WR“ или „OR“.

„POS“ — при статус „под наблюдение“/„преразглеждане“ с благоприятни перспективи;

„NEG“ — при статус „под наблюдение“/„преразглеждане“ с неблагоприятни перспективи;

„EVW“ — при статус „под наблюдение“/„преразглеждане“ с променящи се или очертаващи се перспективи;

„UNW“ — при статус „под наблюдение“/„преразглеждане“ с неясни перспективи

Публичен

10

Основание за поставянето под наблюдение/преразглеждането

Основанието за присъждането на рейтинг със статус „под наблюдение“ или „преразглеждане“. Посочва се само за рейтинги, присъдени в Съюза.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „WR“ и „OR“, а за „Място на присъждане на рейтинга“ — „I“.

„1“ — когато статусът „под наблюдение“ или „преразглеждане“ се дължи на промени в методиката, моделите или основните рейтингови хипотези;

„2“ — когато статусът „под наблюдение“ или „преразглеждане“ се дължи на икономически или финансови причини или причини, свързани с кредитоспособността;

„3“ — когато статусът „под наблюдение“ или „преразглеждане“ се дължи на други причини (например напускане на анализатори, конфликти на интереси).

Публичен

11

Основание за оттегляне

Основанието за оттеглянето на рейтинг.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „WD“.

„1“ — при неточна или недостатъчна информация за емитента/емисията;

„2“ — при неплатежоспособност на оценявания субект или преструктуриране на дълга;

„3“ — при реорганизация на оценявания субект, вкл. сливане или придобиване на оценявания субект;

„4“ — при изтичане на матуритета на дългово задължение или ако дългът е изкупен обратно, поискано е погасяването му, той е предварително погасен или е отменен;

„5“ — при автоматична невалидност на рейтинга, породена от бизнес модела на АКР (например изтичане на рейтингите, валидни за предварително определен период);

„6“ — при отмяна на рейтинга по други причини;

„7“ — ако рейтингът е засегнат по една от точките, посочени в приложение I, раздел Б, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009;

8 — при поискване от клиента

Публичен

12

Друго основание за оттеглянето

Попълва се, ако основанията за оттеглянето на рейтинга са различни от изброените.

Задължително.

Приложимо, ако за „Основание за оттегляне“ е посочено „6“.

 

Само надзорът

13

Маркиране на неизпълнение

Ако в резултат на рейтингово действие (повишаване, понижаване на рейтинг) оценяваният субект или финансов инструмент получават статус „в неизпълнение“ или този статус им е оттеглен.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „AF“, „DG“, „UP“ или „OR“.

„Y“ — „да“

„N“ — „не“

Публичен

14

Причина за спиране

Посочва се причина за предприетото спиране.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено ‘SP’

 

Публичен

15

Идентификационен код на рейтинговата скала

Рейтинговата скала, използвана за предприетото рейтингово действие.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ или „OR“.

Валиден код, посочен в полето „Идентификационен код на рейтинговата скала“ от таблицата „Рейтингова скала“.

Публичен

16

Стойност на рейтинга

Степента, присъдена от агенцията за кредитен рейтинг в резултат на рейтингово действие.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид действие“ е посочено „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ или „OR“.

Валиден код, посочен в полето „Стойност на степента“ от таблицата „Рейтингова скала“.

Публичен

17

Място на присъждане на рейтинга

Мястото, където се присъждат кредитните рейтинги, според следните категории: рейтинги, присъдени в Съюза от регистрирана агенция за кредитен рейтинг; рейтинги, присъдени от агенция за кредитен рейтинг в трета държава, която обаче принадлежи към същата група агенции за кредитен рейтинг, и признати в Съюза; рейтинги, присъдени от регистрирана агенция за кредитен рейтинг или от агенция за кредитен рейтинг в трета държава, която обаче принадлежи към същата група агенции за кредитен рейтинг, непризнати в Съюза.

Задължително.

„I“ — присъден в Съюза;

„E“ — признат;

„T“ — присъден в трета държава от сертифицирана АКР;

„O“ — друго (непризнат);

„N“ — няма (валиден преди 1.1.2011 г.).

Публичен

18

Идентификационен код на водещия анализатор

Уникален идентификационен код на водещия анализатор, отговарящ за рейтинга. Посочва се само за рейтинги, присъдени в Съюза.

Задължително.

Приложимо, ако за „Място на присъждане на рейтинга“ е посочено „I“.

Валиден код в полето „Вътрешен идентификационен код на водещ анализатор“ от „Списък на водещите анализатори“.

Само надзорът

19

Държава на водещия анализатор

Държавата, в която е бил установен отговарящият за рейтинга водещ анализатор при присъждането му.

Задължително.

Приложимо, ако за „Място на присъждане на рейтинга“ е посочено „I“.

Код по ISO 3166-1.

Само надзорът

20

Статус „поискване на рейтинга“

Статусът „поискване на рейтинга“ на оценявания субект/инструмент.

Задължително.

„S“ — ако рейтингът e поискан;

„U“ — ако рейтингът не e поискан и не е получена информация от заинтересованата страна;

„Р“ — ако рейтингът не e поискан, но е получена информация от заинтересованата страна

Публичен

21

Съобщение за медиите

Съобщение за медиите

Посочва се дали рейтинговото действие е придружено от съобщение за медиите.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга с оглед на Европейската рейтингова платформа (ЕРП)“ е посочено „NXI“.

„Y“ — „да“

„N“ — „не“

Публичен

22

Език на съобщението за медиите

Езикът, на който съобщението за медиите е публикувано.

Задължително.

Приложимо, ако за „Съобщение за медиите“ е посочено „Y“.

ISO 639-1

Публичен

23

Съобщение за медиите — име на файлa

Името на файла, съдържащ докладваното съобщение за медиите.

Задължително.

Приложимо, ако за „Съобщение за медиите“ е посочено „Y“.

Стандарт на ЕОЦКП

Публичен

24

Връзка към съобщение за медиите

Ако две рейтингови действия са отразени в едно и също съобщение, за медиите се посочва „Идентификационен код на действието“ за това действие, за което е подадено първо общото съобщение за медиите.

Задължително.

Приложимо за съобщения за медиите, които се отнасят за повече от едно рейтингово действие.

Валиден „Идентификационен код на действието“

Технически

25

Доклад от проучването

Доклад от проучването

Посочва се дали рейтинговото действие се придружава от доклад от проучването. Приложимо само за докладвани държавни рейтинги в секторите „SV“, „SM“ или „IF“.

Задължително.

Приложимо, ако за „Вид на рейтинга“ е посочено „S“, а за „Сектор“ — „SV“, „SM“ или „IF“.

„Y“ — „да“

„N“ — „не“

Публичен

26

Език на доклада от проучването

Езикът, на който е публикуван докладът от проучването.

Задължително.

Приложимо, ако за „Доклад от проучването на държава“ е посочено „Y“

ISO 639-1

Публичен

27

Доклад от проучването — име на файл

Името на файла, съдържащ доклада от проучването.

Задължително.

Приложимо, ако за „Доклад от проучване на държава“ е посочено „Y“

Стандарт на ЕОЦКП

Публичен

28

Връзка към доклада от проучването

Ако две рейтингови действия са отразени в един и същ доклад от проучване се посочва „Идентификационен код на действието“ за това действие, за което е подаден първо общият доклад от проучването.

Не е задължително.

Валиден „Идентификационен код на действието“

Технически


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Настоящия регламент

Регламент (ЕС) № 446/2012

Регламент (ЕС) № 448/2012

Член 1, параграф 1

 

Член 3, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 6

 

Член 1, параграф 4

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 1, параграф 5

 

Член 3, параграф 3

Член 1, параграф 6

 

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 1

 

Член 8, параграф 2

Член 2, параграф 2

 

Член 8, параграф 3

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 5

Член 4

Член 4, параграф 3

Член 4

Член 5

Член 4, параграф 2

Член 5

Член 6

 

Член 6

Член 7

 

 

Член 8

 

 

Член 9, параграф 1

Член 3, параграф 2

 

Член 9, параграф 2

Член 2, параграф 3

 

Член 9, параграф 3

Член 2, параграф 4

 

Член 9, параграф 4

Член 2, параграф 5

 

Член 9, параграф 5

Член 3, параграф 3

 

Член 10

 

 

Член 11, параграфи 1-3

 

 

Член 11, параграф 4

 

Член 3, параграф 4

Член 12

Член 3, параграфи 1 и 4

Член 2, параграф 1 и член 7 и член 8, параграф 1

Член 13

Член 5

Член 9, член 10, член 11, член 12 и член 13

Член 14

 

 

Член 15

Член 6

Член 14