23.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/1


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИЯ СЪД

Съдържание

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 10

Член 1

Определения 10

Член 2

Приложно поле на настоящия правилник 11

ДЯЛ I —

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИЯ СЪД 11

ГЛАВА ПЪРВА —

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД 11

Член 3

Функции на съдията и на генералния адвокат 11

Член 4

Начална дата на мандата на съдиите 11

Член 5

Полагане на клетва 12

Член 6

Тържествена клетва 12

Член 7

Освобождаване от длъжност на съдия 12

Член 8

Ранг според старшинството 12

ГЛАВА ВТОРА —

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОБЩИЯ СЪД 12

Член 9

Избор на председателя и на заместник-председателя на Общия съд 12

Член 10

Правомощия на председателя на Общия съд 13

Член 11

Правомощия на заместник-председателя на Общия съд 13

Член 12

Заместване на председателя и заместник-председателя на Общия съд, в случай че са възпрепятствани да изпълняват функциите си 13

ГЛАВА ТРЕТА —

СЪСТАВИ И СЪДЕБНИ СЪСТАВИ 13

Раздел 1.

Формиране на съставите и членове на съдебните състави 13

Член 13

Формиране на съставите 13

Член 14

Компетентен съдебен състав 14

Член 15

Членове на големия състав 14

Член 16

Самоотвод и отстраняване на съдия 14

Член 17

Заместване на възпрепятстван да изпълнява функциите си член на съдебния състав по делото 14

Раздел 2.

Председатели на състави 15

Член 18

Избор на председателите на състави 15

Член 19

Правомощия на председателя на състав 15

Член 20

Заместване на възпрепятстван да изпълнява функциите си председател на състав 15

Раздел 3.

Разисквания 15

Член 21

Ред за провеждане на разискванията 15

Член 22

Брой на участващите в разискванията съдии 15

Член 23

Кворум на големия състав 16

Член 24

Кворум на съставите, заседаващи с трима или петима съдии 16

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА —

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДИИТЕ ДОКЛАДЧИЦИ, ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕДИН СЪДИЯ 16

Член 25

Критерии за разпределяне 16

Член 26

Първоначално разпределяне на дело и определяне на съдията докладчик 16

Член 27

Определяне на нов съдия докладчик и преразпределяне на дело 17

Член 28

Преразпределяне на състав, заседаващ с различен брой съдии 17

Член 29

Възлагане на дело за решаване от един съдия 17

ГЛАВА ПЕТА —

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ АДВОКАТИ 18

Член 30

Случай на определяне на генерален адвокат 18

Член 31

Ред за определяне на генерален адвокат 18

ГЛАВА ШЕСТА —

СЕКРЕТАРИАТ 18

Раздел 1.

Секретар 18

Член 32

Назначаване на секретаря 18

Член 33

Заместник-секретар 19

Член 34

Заместване на секретаря и заместник-секретаря, в случай че са възпрепятствани да изпълняват функциите си 19

Член 35

Правомощия на секретаря 19

Член 36

Водене на регистъра 19

Член 37

Справки в регистъра 20

Член 38

Достъп до преписката по делото 20

Раздел 2.

Служби 20

Член 39

Длъжностни лица и други служители 20

ГЛАВА СЕДМА —

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИЯ СЪД 20

Член 40

Място на провеждане на заседанията на Общия съд 20

Член 41

Съдебен календар на Общия съд 20

Член 42

Пленум 21

Член 43

Изготвяне на протоколите 21

ДЯЛ II —

ЕЗИКОВ РЕЖИМ 21

Член 44

Езици на производството 21

Член 45

Определяне на езика на производството 21

Член 46

Използване на езика на производството 22

Член 47

Задължения на секретаря във връзка с езиковия режим 22

Член 48

Езиков режим на публикациите на Общия съд 23

Член 49

Автентични текстове 23

ДЯЛ III —

ПРЕКИ ПРОИЗВОДСТВА 23

Член 50

Приложно поле 23

ГЛАВА ПЪРВА —

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 23

Раздел 1.

Представителство на страните 23

Член 51

Задължение за представителство 23

Раздел 2.

Права и задължения на представителите на страните 23

Член 52

Привилегии, имунитети и улеснения 23

Член 53

Качество на представители на страните 24

Член 54

Снемане на имунитета 24

Член 55

Отстраняване от производството 24

Член 56

Университетски преподаватели 24

Раздел 3.

Връчвания 24

Член 57

Начини на връчване 24

Раздел 4.

Срокове 25

Член 58

Изчисляване на сроковете 25

Член 59

Обжалване на акт на институция, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз 25

Член 60

Срок поради отдалеченост 25

Член 61

Определяне и продължаване на срокове 26

Член 62

Процесуални документи, подадени след изтичане на срока 26

Раздел 5.

Протичане на производството и разглеждане на делата 26

Член 63

Протичане на производството 26

Член 64

Състезателно начало в производството 26

Член 65

Връчване на процесуалните документи и на решенията, взети в хода на производството 26

Член 66

Анонимност и изключване на някои данни от обществено достъпната информация 26

Член 67

Поредност при разглеждане на делата 26

Член 68

Съединяване 27

Член 69

Спиране на производството 27

Член 70

Решение за спиране и решение за възобновяване на производството 27

Член 71

Продължителност на спирането и последици от него 27

ГЛАВА ВТОРА —

ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ 28

Член 72

Общи правила за подаването на процесуалните документи 28

Член 73

Подаване в секретариата на процесуален документ на хартиен носител 28

Член 74

Подаване по електронен път 28

Член 75

Дължина на писмените изявления 28

ГЛАВА ТРЕТА —

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 29

Член 76

Съдържание на исковата молба или жалбата 29

Член 77

Информация относно връчванията 29

Член 78

Приложения към исковата молба или жалбата 29

Член 79

Съобщение в Официален вестник на Европейския съюз 29

Член 80

Връчване на исковата молба или жалбата 30

Член 81

Писмена защита 30

Член 82

Изпращане на документи 30

Член 83

Реплика и дуплика 30

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА —

ОСНОВАНИЯ, ДОКАЗАТЕЛСТВА И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЖАЛБАТА 30

Член 84

Нови основания 30

Член 85

Доказателства и доказателствени искания 31

Член 86

Изменение на жалбата 31

ГЛАВА ПЕТА —

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД 32

Член 87

Предварителен доклад 32

ГЛАВА ШЕСТА —

ПРОЦЕСУАЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА 32

Член 88

Общи положения 32

Раздел 1.

Процесуално-организационни действия 32

Член 89

Предмет 32

Член 90

Производство 33

Раздел 2.

Действия по събиране на доказателства 33

Член 91

Предмет 33

Член 92

Производство 33

Член 93

Призоваване на свидетели 34

Член 94

Разпит на свидетелите 34

Член 95

Задължения на свидетелите 34

Член 96

Експертиза 34

Член 97

Клетва на свидетелите и експертите 35

Член 98

Нарушение на клетвата на свидетелите и експертите 35

Член 99

Отстраняване на свидетел или експерт 35

Член 100

Разноски на свидетелите и експертите 35

Член 101

Съдебна поръчка 35

Член 102

Протоколи за съдебните заседания за събиране на доказателства 36

Раздел 3.

Разглеждане на поверителни сведения, доказателства и документи, представени в рамките на действия по събиране на доказателства 36

Член 103

Разглеждане на поверителни сведения и доказателства 36

Член 104

Документи, достъпът до които е бил отказан от институция 37

ГЛАВА СЕДМА —

СВЕДЕНИЯ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО СИГУРНОСТТА НА СЪЮЗА ИЛИ НА ЕДНА ИЛИ НЯКОЛКО ОТ НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ИЛИ ДО ТЕХНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 37

Член 105

Разглеждане на сведения или доказателства, които се отнасят до сигурността на Съюза или на една или няколко от неговите държави членки или до техните международни отношения 37

ГЛАВА ОСМА —

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 38

Член 106

Устна фаза на производството 38

Член 107

Дата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания 38

Член 108

Неявяване на страните в съдебното заседание за изслушване на устните състезания 38

Член 109

Съдебно заседание при закрити врата 39

Член 110

Протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания 39

Член 111

Приключване на устната фаза на производството 39

Член 112

Представяне на заключението на генералния адвокат 39

Член 113

Възобновяване на устната фаза на производството 39

Член 114

Протокол за съдебното заседание 39

Член 115

Записване на съдебното заседание 40

ГЛАВА ДЕВЕТА —

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 40

Член 116

Дата на обявяване на съдебното решение 40

Член 117

Съдържание на съдебното решение 40

Член 118

Обявяване и връчване на съдебното решение 40

Член 119

Съдържание на определението 40

Член 120

Подписване и връчване на определението 41

Член 121

Задължителна сила на съдебните решения и определенията 41

Член 122

Публикуване в Официален вестник на Европейския съюз 41

ГЛАВА ДЕСЕТА —

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ОТСЪСТВИЕТО НА ОТВЕТНИКА 41

Член 123

Съдебни решения, постановени в отсъствието на ответника 41

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА —

ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРА, ОТКАЗ ОТ ИСК И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСК ИЛИ ЖАЛБА 42

Член 124

Доброволно уреждане на спора 42

Член 125

Отказ от иск и оттегляне на иск или жалба 42

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА —

ИСКОВЕ, ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПО КОИТО ОБЩИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНАСЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ 42

Член 126

Явно подлежащ(а) на отхвърляне иск или жалба 42

Член 127

Изпращане на дело на Съда или на Съда на публичната служба 42

Член 128

Десезиране 42

Член 129

Липса на абсолютни процесуални предпоставки 43

Член 130

Процесуални възражения и искания в хода на производството 43

Член 131

Служебно установяване на липса на основание за произнасяне по същество 43

Член 132

Явно основателен иск или явно основателна жалба 43

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА —

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО 44

Член 133

Решение относно съдебните разноски 44

Член 134

Общи правила за възлагане на съдебните разноски 44

Член 135

Справедливост и необосновано или злонамерено причинени разходи 44

Член 136

Съдебни разноски при отказ от иск или оттегляне на иск или жалба 44

Член 137

Съдебни разноски при липса на основание за произнасяне по същество 44

Член 138

Съдебни разноски на встъпилите страни 44

Член 139

Разходи по производството 45

Член 140

Подлежащи на възстановяване съдебни разноски 45

Член 141

Условия за плащане 45

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА —

ВСТЪПВАНЕ 45

Член 142

Предмет и действие на встъпването 45

Член 143

Молба за встъпване 45

Член 144

Решение по молбата за встъпване 46

Член 145

Представяне на изявления 46

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА —

ПРАВНА ПОМОЩ 47

Член 146

Общи положения 47

Член 147

Искане за правна помощ 47

Член 148

Решение по молбата за правната помощ 47

Член 149

Аванси и поемане на съдебните разноски 48

Член 150

Прекратяване на правната помощ 48

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА —

СПЕШНИ ПРОИЗВОДСТВА 49

Раздел 1.

Бързо производство 49

Член 151

Решение за бързо производство 49

Член 152

Молба за разглеждане на дело по реда на бързото производство 49

Член 153

Разглеждане с предимство 49

Член 154

Писмена фаза на производството 49

Член 155

Устна фаза на производството 50

Раздел 2.

Спиране на изпълнението и други временни мерки, постановявани по реда на обезпечителното производство 50

Член 156

Молба за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки 50

Член 157

Производство 50

Член 158

Решение по молбата 50

Член 159

Промяна на обстоятелствата 51

Член 160

Нова молба 51

Член 161

Молба по членове 280 ДФЕС, 299 ДФЕС и 164 ДЕОАЕ 51

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА —

МОЛБИ ОТНОСНО СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 51

Член 162

Разпределяне на молбата 51

Член 163

Спиране на производството 51

Член 164

Поправяне на съдебните решения и определенията 52

Член 165

Пропуск при произнасяне 52

Член 166

Отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника 52

Член 167

Отмяна на съдебен акт по молба на трето лице 52

Член 168

Тълкуване на съдебните решения и определенията 53

Член 169

Отмяна на влязъл в сила съдебен акт 53

Член 170

Спор относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски 54

ДЯЛ IV —

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 54

Член 171

Приложно поле 54

ГЛАВА ПЪРВА —

СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО 54

Член 172

Ответник 54

Член 173

Правно положение пред Общия съд на другите страни в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите 54

Член 174

Заместване на страна 55

Член 175

Молба за заместване 55

Член 176

Решение по молбата за заместване 55

ГЛАВА ВТОРА —

ЖАЛБА И ПИСМЕН ОТГОВОР 56

Член 177

Жалба 56

Член 178

Връчване на жалбата 56

Член 179

Страни, които могат да подадат писмен отговор 57

Член 180

Писмен отговор 57

Член 181

Приключване на писмената фаза на производството 57

ГЛАВА ТРЕТА —

НАСРЕЩНА ЖАЛБА 57

Член 182

Насрещна жалба 57

Член 183

Съдържание на насрещната жалба 57

Член 184

Искания, основания и доводи в насрещната жалба 58

Член 185

Отговор на насрещната жалба 58

Член 186

Приключване на писмената фаза на производството 58

Член 187

Отношение между главната жалба и насрещната жалба 58

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА —

ДРУГИ АСПЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 58

Член 188

Предмет на спора пред Общия съд 58

Член 189

Дължина на писмените изявления 58

Член 190

Възлагане на съдебните разноски 58

Член 191

Други приложими разпоредби 59

ДЯЛ V —

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА 59

Член 192

Приложно поле 59

ГЛАВА ПЪРВА —

ЖАЛБА 59

Член 193

Подаване на жалбата 59

Член 194

Съдържание на жалбата 59

Член 195

Искания, основания и доводи в жалбата 60

Член 196

Искания в случай на уважаване на жалбата 60

ГЛАВА ВТОРА —

ПИСМЕН ОТГОВОР, РЕПЛИКА И ДУПЛИКА 60

Член 197

Връчване на жалбата 60

Член 198

Страни, които могат да подадат писмен отговор 60

Член 199

Съдържание на писмения отговор 60

Член 200

Искания в писмения отговор 61

Член 201

Реплика и дуплика 61

ГЛАВА ТРЕТА —

НАСРЕЩНА ЖАЛБА 61

Член 202

Насрещна жалба 61

Член 203

Съдържание на насрещната жалба 61

Член 204

Искания, основания и доводи в насрещната жалба 61

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА —

ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА 62

Член 205

Отговор на насрещната жалба 62

Член 206

Реплика и дуплика по насрещна жалба 62

ГЛАВА ПЕТА —

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 62

Член 207

Устна фаза на производството 62

ГЛАВА ШЕСТА —

ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЖАЛБАТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕ 62

Член 208

Явно недопустима или явно неоснователна жалба 62

Член 209

Явно основателна жалба 62

ГЛАВА СЕДМА —

ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ГЛАВНАТА ЖАЛБА 63

Член 210

Последици за насрещната жалба от оттеглянето или от явната недопустимост на главната жалба 63

ГЛАВА ОСМА —

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ ОБЖАЛВАНЕ 63

Член 211

Възлагане на съдебните разноски при обжалване 63

ГЛАВА ДЕВЕТА —

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ОБЖАЛВАНЕТО 63

Член 212

Дължина на писмените изявления 63

Член 213

Други разпоредби, приложими за обжалването 63

ГЛАВА ДЕСЕТА —

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, С КОИТО СЕ ОТХВЪРЛЯ МОЛБА ЗА ВСТЪПВАНЕ, И НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ В ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 64

Член 214

Обжалване на съдебните актове, с които се отхвърля молба за встъпване, и на съдебните актове, постановени в обезпечително производство 64

ДЯЛ VI —

ПРОИЗВОДСТВА СЛЕД ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛАТА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ 64

ГЛАВА ПЪРВА —

СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД, ПОСТАНОВЕНИ СЛЕД ОТМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ 64

Член 215

Отмяна от Съда и връщане на делото за ново разглеждане 64

Член 216

Разпределяне на делото 64

Член 217

Протичане на производството 64

Член 218

Приложими за производството правила 64

Член 219

Съдебни разноски 65

ГЛАВА ВТОРА —

СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД, ПОСТАНОВЕНИ СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ 65

Член 220

Преразглеждане от Съда и връщане на делото за ново разглеждане 65

Член 221

Разпределяне на делото 65

Член 222

Протичане на производството 65

Член 223

Съдебни разноски 65
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 65

Член 224

Разпоредби по прилагане 65

Член 225

Принудително изпълнение 65

Член 226

Отменени разпоредби 66

Член 227

Публикуване и влизане в сила на настоящия правилник 66

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИЯ СЪД

ОБЩИЯТ СЪД,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 254, пета алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взе предвид Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз, и по-специално член 19, шеста алинея, член 63 и член 64, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Процедурният правилник от 2 май 1991 г. е изменян многократно за последователно въвеждане на разпоредби, даващи възможност на юрисдикцията да разглежда при най-добри условия делата, които са от различно естество и се отнасят до все по-разнообразни области.

(2)

Пълна преработка на текста e необходима, за да се съгласува по-добре съвкупността от норми, да се постигне по-голяма еднородност на процесуалните нормативни актове, уреждащи разглеждането на правните спорове от юрисдикциите на Европейския съюз, да се запази способността на юрисдикцията да разглежда делата в разумен срок, да се изяснят признатите на страните права, да се уточнят очакванията на юрисдикцията спрямо представителите на страните и да се адаптират определени разпоредби, за да се вземат предвид някои промени, включително технологични, що се отнася до подаването и връчването на процесуални документи, и някои трудности при прилагането им.

(3)

Предвид спецификата им за жалбите във връзка с интелектуалната собственост и за жалбите срещу съдебните актове на Съда на публичната служба на Европейския съюз трябва да се прилагат специални процесуални правила, отделени в самостоятелни дялове, като извън тази специфика за тях се прилагат процесуалните норми, приложими за преките производства. Ето защо правилата, отнасящи се до преките производства, производствата за интелектуална собственост и производствата по обжалване представляват структурата на настоящия правилник.

(4)

Предвид натрупания опит е необходимо освен това да се допълнят или направят по-ясни за правните субекти правилата, приложими към всяко производство. Те се отнасят по-специално до обхвата на правата, предоставени на главните страни, и този на правата, признати на встъпилите страни, или, по делата за интелектуална собственост, до придобиването на качеството на встъпила страна и обхвата на правата ѝ. Спазването на принципа на състезателност и необходимостта в някои случаи да се запази поверителността на чувствителна информация, която е релевантна за решаването на спора, са предмет на специални разпоредби. Освен това във връзка с жалбите срещу съдебни актове на Съда на публичната служба трябва да се направи по-ясно разграничение между главните жалби и насрещните жалби, които се подават след връчването на главната жалба. Що се отнася до делата за интелектуална собственост, трябва да се направи същото разграничение между главната жалба и насрещната жалба, подадена от встъпилата страна след връчването на жалбата, по която е образувано делото.

(5)

При прилагане на някои производства се оказа, че те са прекалено усложнени. Ето защо тези производства следва се опростят. В това отношение правилата за определяне на езика на производството по дела за интелектуална собственост осигуряват в полза на заинтересованите лица по-голяма предвидимост относно положението им и опростено разглеждане от юрисдикцията. С правилата за производството в отсъствието на ответника се цели да се даде възможност за по-бързо решаване на делото в полза на ищеца или жалбоподателя, който, в случай че бъдат уважени исканията му, е изложен на опасността неявилият се по делото ответник да поиска отмяна на постановеното в негово отсъствие съдебно решение.

(6)

С цел по-голяма прегледност следва също така да се обединят в дела за преките производства всички искания относно съдебните решения и определенията, които понастоящем са разпръснати в няколко дяла и в отделни глави от Процедурния правилник. Също така, за да се подобри прегледността на текста, производствата, провеждани след връщане на делото от Съда вследствие на отмяна или на преразглеждане, са уредени в един и същ дял.

(7)

Въпреки че трябва да се справи с решаването на все по-голям брой съдебни спорове, юрисдикцията трябва да продължи да постановява съдебните си актове в разумен срок. Ето защо е от съществено значение да продължат да се полагат усилията, насочени към намаляване на продължителността на производствата пред нея, като се предвиди по-специално, че писмената фаза на производствата по дела за интелектуална собственост се свежда до една размяна на писмени изявления, като се регламентират молбите за изменение на съдържащите се в жалбата искания, като се съкратят някои нормативно установени срокове, като се опрости редът за встъпване с отпадането на категорията на встъпванията, които могат да бъдат допуснати след изтичането на нормативно установения срок след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз, като се уреди възможността за Общия съд да се произнася, без да провежда устна фаза в преките производства, когато нито една от главните страни не е поискала провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания и Общият съд счита, че делото е достатъчно изяснено от доказателствата по преписката, както и възможността да се произнася, без да провежда устна фаза в производствата по обжалване, като се разширят правомощията на председателите на състави за вземане на решения, и накрая, като се увеличи броят на случаите на опростено произнасяне.

(8)

Със същата цел в дела за организацията на Общия съд са включени разпоредби, с които се уточнява кога е възможно преразпределяне на делото и се разширяват правомощията на съдебния състав от един съдия, за да му се даде възможност да разглежда дела за интелектуална собственост.

(9)

Провеждането на производството при спазване на принципа на състезателност е потвърдено със закрепването на този принцип в специален член, както и със стриктното регламентиране на случаите, в които запазването на поверителността на определена информация, която е представена от главна страна и е необходима за решаването на спора, налага по изключение тази информация да не се съобщава на другата главна страна. С нови разпоредби се урежда и формална рамка за действията, които предприема юрисдикцията в хипотезите на самоотвод или отстраняване на съдия. С реформата се цели да се повиши и нормативният ранг на разпоредбите, съдържащи се по-рано в Практическите указания към страните, като разпоредбата за дължината на писмените изявления, или в Указанията за секретаря на Общия съд, като разпоредбата за анонимността и тази, в която се уточняват условията, при които трето лице може да получи достъп до преписката по делото.

(10)

Накрая, за да се подобри прегледността на текста, са заличени някои остарели или неприлагани правила, номерирани са всички алинеи на членовете от настоящия правилник, на всеки от тези членове е дадено специално заглавие и е хармонизирана използваната терминология,

със съгласието на Съда,

с одобрението на Съвета от 10 февруари 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛНИК:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

1.   В настоящия правилник:

а)

разпоредбите на Договора за Европейския съюз се посочват с номера на съответния член от този договор, следван от съкращението „ДЕС“;

б)

разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз се посочват с номера на съответния член от този договор, следван от съкращението „ДФЕС“;

в)

разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия се посочват с номера на съответния член от този договор, следван от съкращението „ДЕОАЕ“;

г)

„Статут“ е Протоколът относно Статута на Съда на Европейския съюз;

д)

„Споразумение за ЕИП“ е Споразумението за Европейското икономическо пространство (1);

е)

„Регламент № 1 на Съвета“ е Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (2).

2.   За целите на прилагането на настоящия правилник:

а)

„Общ съд“ е, по делата, разпределени или преразпределени на състав — този състав, а по делата, възложени или разпределени на един съдия — този съдия;

б)

„председател“ при липса на друго пояснение е:

за делата, които още не са разпределени на съдебен състав — председателят на Общия съд,

за делата, разпределени на съставите — председателят на състава, на който е разпределено делото,

за делата, възложени или разпределени на един съдия — този съдия;

в)

„страна“ и „страни“ при липса на друго пояснение е всяка страна в производството, включително встъпилите страни;

г)

„главна страна“ и „главни страни“ са, в зависимост от случая, ищецът (жалбоподателят) или ответникът, или и двамата;

д)

„представители на страните“ са адвокатите и представителите, последните подпомагани евентуално от правен съветник или адвокат, които представляват страните пред Общия съд съгласно член 19 от Статута;

е)

„институция“ и „институции“ са институциите на Съюза, посочени в член 13, параграф 1 ДЕС, и органите, службите или агенциите, които са създадени с Договорите или с акт, приет в тяхно изпълнение, и могат да бъдат страни пред Общия съд;

ж)

„Служба“ е, в зависимост от случая, Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) или Службата на Общността за сортовете растения;

з)

„Надзорен орган на ЕАСТ“ е надзорният орган на Европейската асоциация за свободна търговия, посочен в Споразумението за ЕИП;

и)

„преки производства“ са производствата, образувани на основание членове 263 ДФЕС, 265 ДФЕС, 268 ДФЕС и 272 ДФЕС.

Член 2

Приложно поле на настоящия правилник

Разпоредбите на настоящия правилник прилагат, и когато е необходимо — допълват, съответните разпоредби на ДЕС, ДФЕС и ДЕОАЕ, както и Статута.

ДЯЛ I

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИЯ СЪД

Глава първа

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД

Член 3

Функции на съдията и на генералния адвокат

1.   Всеки член на Общия съд изпълнява по правило съдийски функции.

2.   Членовете на Общия съд се наричат по-нататък „съдии“.

3.   Всеки съдия, с изключение на председателя, заместник-председателя и председателите на състави на Общия съд, може да изпълнява функциите на генерален адвокат по конкретно дело при условията, посочени в членове 30 и 31.

4.   Позоваванията на генералния адвокат в настоящия правилник се прилагат само в случаите, в които съдия е бил определен за генерален адвокат.

Член 4

Начална дата на мандата на съдиите

Мандатът на съдиите започва да тече от датата, определена за тази цел в акта за назначаването. Ако в акта не е определена датата, от която започва да тече мандатът, същият започва да тече от датата на публикуването на този акт в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Полагане на клетва

Преди да встъпят в длъжност, съдиите полагат пред Съда следната клетва, предвидена в член 2 от Статута:

„Заклевам се да изпълнявам задълженията си безпристрастно и съвестно; заклевам се да пазя тайната на разискванията“

Член 6

Тържествена клетва

Непосредствено след полагане на клетвата съдиите подписват декларация с тържествената клетва по член 4, трета алинея от Статута.

Член 7

Освобождаване от длъжност на съдия

1.   Когато съгласно член 6 от Статута Съдът трябва да реши след консултация с Общия съд дали даден съдия вече не отговаря на необходимите условия, или не изпълнява служебните си задължения, председателят на Общия съд поканва този съдия да представи становището си, при което секретарят не присъства.

2.   Становището на Общия съд се мотивира.

3.   Становище, с което се установява, че даден съдия вече не отговаря на необходимите условия или не изпълнява служебните си задължения, трябва да получи гласовете най-малко на мнозинството от съдиите, от които се състои Общият съд съгласно член 48 от Статута. В този случай данните за съотношението на гласовете се съобщават на Съда.

4.   Гласуването е тайно и секретарят не присъства на него; заинтересованият съдия не взема участие в разискванията.

Член 8

Ранг според старшинството

1.   Старшинството на съдиите се определя според момента на встъпването им в длъжност.

2.   При еднакво старшинство на една и съща длъжност рангът се определя от възрастта.

3.   Съдиите, чийто мандат е подновен, запазват своя предишен ранг.

Глава втора

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОБЩИЯ СЪД

Член 9

Избор на председателя и на заместник-председателя на Общия съд

1.   Непосредствено след частичната подмяна, предвидена в член 254, втора алинея ДФЕС, съдиите избират помежду си председател на Общия съд за срок от три години.

2.   При предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Общия съд за остатъка от мандата на негово място се избира друг.

3.   Предвидените в този член избори се провеждат с тайно гласуване. Избран е съдията, получил гласовете на повече от половината от съдиите, от които се състои Общият съд съгласно член 48 от Статута. В случай че никой от съдиите не получи това мнозинство, се провеждат следващи турове на гласуване до получаването му.

4.   След това по реда на параграф 3 съдиите избират помежду си заместник-председател на Общия съд за срок от три години. При предсрочно прекратяване на мандата му се прилага параграф 2.

5.   Имената на избраните съгласно настоящия член председател и заместник-председател на Общия съд се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 10

Правомощия на председателя на Общия съд

1.   Председателят на Общия съд представлява Общия съд.

2.   Председателят на Общия съд ръководи дейността и службите на Общия съд.

3.   Председателят на Общия съд председателства пленума по член 42.

4.   Председателят на Общия съд председателства големия състав. В този случай се прилага член 19.

5.   Ако председателят на Общия съд е включен в съдебен състав, той председателства този състав. В този случай се прилага член 19.

6.   За делата, които още не са разпределени на съдебен състав, председателят на Общия съд може да предприеме процесуално-организационните действия, предвидени в член 89.

Член 11

Правомощия на заместник-председателя на Общия съд

1.   Заместник-председателят на Общия съд подпомага председателя на Общия съд при изпълнението на функциите му и го замества, когато председателят е възпрепятстван да изпълнява функциите си.

2.   Той го замества при изпълнението на функциите по член 10, параграфи 1 и 2, когато председателят поиска това.

3.   Общият съд уточнява с решение условията, при които заместник-председателят на Общия съд замества председателя на Общия съд при изпълнението на правораздавателните му функции. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   Освен в случая по член 10, параграф 5, ако заместник-председателят на Общия съд е включен в съдебен състав, той председателства този състав. В този случай се прилага член 19.

Член 12

Заместване на председателя и заместник-председателя на Общия съд, в случай че са възпрепятствани да изпълняват функциите си

В случай че председателят и заместник-председателят на Общия съд едновременно са възпрепятствани да изпълняват функциите си, функциите на председател се изпълняват от един от председателите на състави или, ако това е невъзможно, от един от останалите съдии съобразно с установения в член 8 ред по старшинство.

Глава трета

СЪСТАВИ И СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Раздел 1

Формиране на съставите и членове на съдебните състави

Член 13

Формиране на съставите

1.   Общият съд формира състави, заседаващи с трима или петима съдии.

2.   Общият съд взема решение за разпределението на съдиите в съставите по предложение на председателя на Общия съд.

3.   Решенията, взети в съответствие с този член, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Компетентен съдебен състав

1.   Делата пред Общия съд се разглеждат от състави, заседаващи с трима или петима съдии, съгласно член 13.

2.   Делата могат да се разглеждат от големия състав при условията, определени в член 28.

3.   Делата могат да се разглеждат от един съдия, когато му бъдат възложени при условията, определени в член 29.

Член 15

Членове на големия състав

1.   Големият състав се състои от петнадесет съдии.

2.   Общият съд взема решение за начина на определяне на съдиите, от които се състои големият състав. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Самоотвод и отстраняване на съдия

1.   Когато съдия счете, че съгласно член 18, първа и втора алинея от Статута не може да вземе участие в разглеждането на делото, той уведомява за това председателя на Общия съд, който го освобождава от участие.

2.   Когато председателят на Общия съд счете, че съгласно член 18, първа и втора алинея от Статута съдия не може да вземе участие в разглеждането на делото, той уведомява за това съответния съдия и изслушва становището му, преди да се произнесе.

3.   При затруднение, произтичащо от прилагането на настоящия член, съгласно член 18, трета алинея от Статута, председателят на Общия съд отнася въпросите, посочени в параграфи 1 и 2, пред пленума. В този случай се провежда тайно гласуване, при което секретарят не присъства, след изслушване на становището на съответния съдия, който не взема участие в разискванията.

Член 17

Заместване на възпрепятстван да изпълнява функциите си член на съдебния състав по делото

1.   Ако предвиденият в член 15 брой на съдиите в големия състав не е достигнат, тъй като преди подлагане на делото на разисквания или преди провеждане на устните състезания съдия е възпрепятстван да изпълнява функциите си, председателят на Общия съд определя съдия, който да попълни този състав до предвидения брой съдии.

2.   Ако предвиденият брой на съдиите в състав, заседаващ с трима или петима съдии, не е достигнат, тъй като преди подлагане на делото на разисквания или преди провеждане на устните състезания съдия е възпрепятстван да изпълнява функциите си, председателят на този състав определя друг съдия от същия състав, който да замести възпрепятствания да изпълнява функциите си съдия. При невъзможност за заместване на възпрепятствания да изпълнява функциите си съдия от съдия от същия състав председателят на състава уведомява за това председателя на Общия съд, който определя, съгласно критерии, установени с решение на Общия съд, друг съдия, за да попълни състава до предвидения брой съдии. Решението относно тези критерии се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Ако съдията, на когото делото е било възложено или разпределено за еднолично решаване, е възпрепятстван да изпълнява функциите си, председателят на Общия съд определя друг съдия, който да го замести.

Раздел 2

Председатели на състави

Член 18

Избор на председателите на състави

1.   Съдиите избират помежду си съгласно член 9, параграф 3 председателите на съставите, заседаващи с трима и петима съдии.

2.   Председателите на съставите, заседаващи с петима съдии, се избират за срок от три години. Те могат да бъдат преизбрани еднократно.

3.   Председателите на съставите, заседаващи с трима съдии, се избират за определен срок.

4.   Изборът на председателите на съставите, заседаващи с петима съдии, се провежда непосредствено след избора на председателя и на заместник-председателя на Общия съд, предвиден в член 9.

5.   При предсрочно прекратяване на мандата на председател на състав за остатъка от мандата на негово място се избира друг.

6.   Имената на избраните съгласно настоящия член председатели на състави се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Правомощия на председателя на състав

1.   Председателят на състав упражнява правомощията, които са му предоставени с настоящия правилник, след като изслуша съдията докладчик.

2.   Председателят на състав може да отнесе всеки въпрос от своята компетентност за решаване от състава.

Член 20

Заместване на възпрепятстван да изпълнява функциите си председател на състав

Освен в случаите по член 10, параграф 5 и член 11, параграф 4, когато председателят на състав е възпрепятстван да изпълнява функциите си, функциите на председател на състава се изпълняват от съдия от съдебния състав по делото съобразно с установения в член 8 ред по старшинство.

Раздел 3

Разисквания

Член 21

Ред за провеждане на разискванията

1.   Разискванията на Общия съд се провеждат и остават в тайна.

2.   Когато е проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания, само участвалите в това заседание съдии вземат участие в разискванията.

3.   Всеки участващ в разискванията съдия излага и мотивира своето становище.

4.   Решението на Общия съд се определя от изводите, направени от мнозинството от съдиите, след заключителното обсъждане. Съдиите гласуват при спазване на поредност, обратна на предвидената в член 8, с изключение на съдията докладчик, който гласува първи, и на председателя, който гласува последен.

Член 22

Брой на участващите в разискванията съдии

Когато броят на съдиите е четен, поради това че някой от тях е възпрепятстван да изпълнява функциите си, най-младшият съдия по смисъла на член 8 не участва в разискванията, освен ако не е председателят или съдията докладчик. В последния случай в разискванията не участва съдията, който непосредствено го предшества по ранг.

Член 23

Кворум на големия състав

1.   Разискванията на големия състав са редовни, при условие че присъстват най-малко единадесет съдии.

2.   Когато този кворум не е достигнат, тъй като някой от съдиите е възпрепятстван да изпълнява функциите си, председателят на Общия съд определя друг съдия, за да се достигне кворумът на големия състав.

3.   Когато кворумът не е достигнат след провеждане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, се извършва заместване при условията, посочени в параграф 2, и се провежда ново заседание по искане на някоя от главните страни. То може да се проведе и по инициатива на Общия съд. Провеждането на ново заседание е задължително, когато са извършени действия по събиране на доказателства съгласно член 91, букви а) и г) и член 96, параграф 2. Когато не се провежда ново заседание, член 21, параграф 2 не се прилага.

Член 24

Кворум на съставите, заседаващи с трима или петима съдии

1.   Разискванията на съставите, заседаващи с трима или петима съдии, са редовни, при условие че присъстват трима съдии.

2.   Когато кворумът на състав, заседаващ с трима или петима съдии, не е достигнат, тъй като съдия е възпрепятстван да изпълнява функциите си, председателят на този състав определя друг съдия от същия състав, който да замести възпрепятствания да изпълнява функциите си съдия. При невъзможност съдия от същия състав да замести възпрепятствания да изпълнява функциите си съдия, председателят на състава уведомява за това председателя на Общия съд, който определя, съгласно критерии, установени с решение на Общия съд, друг съдия, за да се достигне кворумът на състава. Решението относно тези критерии се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Когато кворумът не е достигнат, след като е проведено съдебното заседание за изслушване на устните състезания, се извършва заместване при условията, посочени в параграф 2, и се провежда ново заседание по искане на някоя от главните страни. То може да се проведе и по инициатива на Общия съд. Провеждането на ново заседание е задължително, когато са извършени действия по събиране на доказателства съгласно член 91, букви а) и г) и член 96, параграф 2. Провеждането на ново заседание е задължително, когато трябва да се замести повече от един от съдиите, участвали в първоначалното заседание. Когато не се провежда ново заседание, член 21, параграф 2 не се прилага.

Глава четвърта

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДИИТЕ ДОКЛАДЧИЦИ, ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕДИН СЪДИЯ

Член 25

Критерии за разпределяне

1.   Общият съд определя критериите за разпределянето на делата между съставите. Общият съд може да възложи на един или повече състави да разглеждат дела от специфични области.

2.   Решението за това се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Първоначално разпределяне на дело и определяне на съдията докладчик

1.   В най-кратък срок след подаване на исковата молба или жалбата председателят на Общия съд разпределя делото на един от съставите по критериите, определени от Общия съд съгласно член 25.

2.   По всяко дело, разпределено на състав, председателят на състава предлага на председателя на Общия съд да определи съдия докладчик. Решението се взема от председателя на Общия съд.

3.   Ако в състав, заседаващ с трима или петима съдии, броят на съдиите, разпределени в този състав, е по-голям съответно от трима или от петима, председателят на състава определя съдиите, които ще вземат участие в решаването на делото.

Член 27

Определяне на нов съдия докладчик и преразпределяне на дело

1.   Когато съдията докладчик е възпрепятстван да изпълнява функциите си, председателят на компетентния състав уведомява за това председателя на Общия съд, който определя нов съдия докладчик. Ако последният не е в състава, на който е разпределено първоначално делото, то се решава от състава, в който заседава новият съдия докладчик.

2.   За да се вземе предвид връзката между някои дела по предмета им, председателят на Общия съд може с мотивирано решение и след консултации със съответните съдии докладчици да преразпредели делата, за да може събирането на доказателствата по всички дела, за които става въпрос, да се извърши от един и същи съдия докладчик. Ако съдията докладчик, на когото са преразпределени делата, не е в състава, на който са разпределени първоначално делата, те се разглеждат от състава, в който заседава новият съдия докладчик.

3.   В интерес на доброто правораздаване и по изключение председателят на Общия съд може, преди представянето на предварителния доклад по член 87, с мотивирано решение и след консултации със съответните съдии докладчици да определи друг съдия докладчик. Ако последният не е в състава, на който е разпределено първоначално делото, то се разглежда от състава, в който заседава новият съдия докладчик.

4.   Преди да извърши действията по параграфи 1—3, председателят на Общия съд иска становищата на председателите на съответните състави.

5.   При промяна в съставите вследствие на решение на Общия съд за разпределяне на съдиите по състави делото се разглежда от състава, в който заседава съдията докладчик след приемането на това решение, ако не е подложено на разисквания или не е започната устата фаза на производството.

Член 28

Преразпределяне на състав, заседаващ с различен брой съдии

1.   Когато това се налага от правната сложност, от значението на делото или от особени обстоятелства, делото може да бъде преразпределено на големия състав или на състав, заседаващ с различен брой съдии.

2.   Съставът, на който е възложено делото, или председателят на Общия съд може на всеки етап от производството, служебно или по искане на една от главните страни, да предложи на пленума предвиденото в параграф 1 преразпределяне на делото.

3.   Решението за преразпределяне на дело на състав, заседаващ с по-голям брой съдии, се взема от пленума.

4.   Решението за преразпределяне на дело на състав, заседаващ с по-малък брой съдии, се взема от пленума след изслушване на главните страни.

5.   Делото се решава от състав, заседаващ с най-малко с петима съдии, когато това е поискано от държава членка или институция на Съюза, която е страна в производството.

Член 29

Възлагане на дело за решаване от един съдия

1.   Посочените по-долу дела, разпределени на състав, заседаващ с трима съдии, могат да бъдат решени от съдията докладчик, действащ като състав от един съдия, когато поради липсата на правна или фактическа сложност на повдигнатите въпроси, ограниченото значение на тези дела и липсата на други особени обстоятелства е уместно те да бъдат решени по този начин и са били възложени при условията, предвидени в настоящия член:

а)

делата, посочени в член 171 по-долу;

б)

делата, заведени съгласно член 263, четвърта алинея ДФЕС, член 265, трета алинея ДФЕС и член 268 ДФЕС, в които се повдигат само въпроси, вече изяснени от установена съдебна практика, или само въпроси, които са част от поредица от дела с еднакъв предмет, по едно от които вече е постановено влязло в сила решение;

в)

делата, заведени съгласно член 272 ДФЕС.

2.   Възлагането на дело за решаване от един съдия се изключва:

а)

по жалбите за отмяна на акт с общо приложение или по делата, по които изрично е направено възражение за незаконосъобразност срещу акт с общо приложение;

б)

по делата относно прилагането на:

правилата в областта на конкуренцията и контрола на концентрациите,

правилата в областта на помощите, предоставяни от държавите,

правилата в областта на мерките за защита на търговията,

правилата в областта на общата организация на селскостопанските пазари, с изключение на дела, които са част от поредица от дела с еднакъв предмет, по едно от които вече е постановено влязло в сила решение.

3.   Решението за възлагане на дело за решаване от един съдия се взема от състава, заседаващ с трима съдии, пред който делото е висящо, след изслушване на главните страни. Когато държава членка или институция на Съюза, която е страна в производството, възразява срещу решаването на делото от един съдия, то продължава да се разглежда от състава, в който участва съдията докладчик.

4.   Съдията връща делото на състава, ако установи, че вече не са налице условията за това възлагане.

Глава пета

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ АДВОКАТИ

Член 30

Случай на определяне на генерален адвокат

Общият съд може да се подпомага от генерален адвокат, ако прецени, че правната или фактическата сложност на делото налага това.

Член 31

Ред за определяне на генерален адвокат

1.   Решението за определяне на генерален адвокат по конкретно дело се взема от пленума по искане на състава, на който делото е било разпределено или преразпределено.

2.   Председателят на Общия съд определя съдията, който да изпълнява функциите на генерален адвокат по това дело.

3.   След определянето на генералния адвокат се изслушва становището му, преди да се вземат решенията по членове 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, 126—132, 144, 151, 165, 168, 169 и 207—209.

Глава шеста

СЕКРЕТАРИАТ

Раздел 1

Секретар

Член 32

Назначаване на секретаря

1.   Общият съд назначава секретаря.

2.   Когато длъжността секретар е свободна, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува обява. Заинтересованите лица се поканват да кандидатстват в срок, който не може да бъде по-кратък от три седмици, като с молбата за кандидатстване представят всички данни за своето гражданство, академичните си степени, езиците, които владеят, настоящата и предходната си професионална дейност и евентуално съдебния или международния си опит.

3.   Гласуването се извършва при спазване на процедурата, предвидена в член 9, параграф 3.

4.   Секретарят се назначава за срок от шест години. Неговият мандат може да бъде подновяван. Общият съд може да реши да поднови мандата на действащия секретар, без да следва процедурата, предвидена в параграф 2. В този случай се прилага параграф 3.

5.   Секретарят полага клетвата, предвидена в член 5, и подписва декларацията, предвидена в член 6.

6.   Секретарят може да бъде отстранен от длъжност само ако вече не отговаря на необходимите условия или не изпълнява служебните си задължения. Решението за отстраняване се взема от Общия съд без секретарят да присъства, след като му е била предоставена възможност да представи становището си.

7.   При предсрочно прекратяване на мандата на секретаря Общият съд назначава нов секретар за срок от шест години.

8.   Името на избрания съгласно настоящия член секретар се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 33

Заместник-секретар

Общият съд може, при спазване на предвидената по отношение на секретаря процедура, да назначи един или няколко заместник-секретари, които да подпомагат секретаря и да го заместват, когато той е възпрепятстван да изпълнява функциите си.

Член 34

Заместване на секретаря и заместник-секретаря, в случай че са възпрепятствани да изпълняват функциите си

В случай че секретарят и заместник-секретарят, ако е назначен такъв, са възпрепятствани да изпълняват функциите си, председателят на Общия съд определя длъжностните лица или служителите, които да изпълняват функциите на секретар.

Член 35

Правомощия на секретаря

1.   Секретарят отговаря под ръководството на председателя на Общия съд за приемането, предаването и съхраняването на всички документи, както и за връчванията по настоящия правилник.

2.   Секретарят подпомага членовете на Общия съд при изпълнение на служебните им задължения.

3.   Секретарят съхранява печатите и отговаря за архива. Той отговаря за публикациите на Общия съд, и по-специално за сборника със съдебна практика и за разпространяването по интернет на документи, отнасящи се до Общия съд.

4.   Секретарят осигурява под ръководството на председателя на Общия съд и със съдействието на службите на Съда на Европейския съюз административното и финансовото управление и счетоводството на Общия съд.

5.   Секретарят присъства на заседанията на Общия съд, освен в случаите, за които в настоящия правилник е предвидено друго.

Член 36

Водене на регистъра

1.   Под контрола на секретаря в секретариата се води регистър, в който се вписват всички процесуални документи по реда на представянето им.

2.   Секретарят прави отбелязване за вписването в регистъра върху оригиналите на процесуалните документи или върху екземплярите им, които се считат за оригинали на тези документи по смисъла на решението, прието съгласно член 74, и при поискване от страните — върху представените от тях за целта копия.

3.   Вписванията в регистъра и отбелязванията, предвидени в параграф 2, представляват официални документи.

Член 37

Справки в регистъра

Всяко лице може да прави справки в регистъра на секретариата и да получава преписи или извлечения срещу заплащане на такса по тарифата на секретариата, определена от Общия съд по предложение на секретаря.

Член 38

Достъп до преписката по делото

1.   Освен в случаите по член 68, параграф 4, членове 103—105 и член 144, параграф 7, всяка от страните по делото има право на достъп до преписката по делото и може, срещу заплащане на такса по тарифата на секретариата, посочена в член 37, да получава преписи от процесуалните документи, както и заверени преписи от определенията и съдебните решения.

2.   Трети лица, частни или публичноправни, не могат да получат достъп до преписката по делото без изрично разрешение на председателя на Общия съд, дадено след изслушване на страните. Това разрешение може да бъде предоставено, изцяло или отчасти, единствено по писмена молба, към която се прилага подробна обосновка за наличието на правен интерес от получаването на достъп до посочената преписка.

Раздел 2

Служби

Член 39

Длъжностни лица и други служители

1.   Длъжностните лица и другите служители, чиято задача е да подпомагат пряко председателя, съдиите и секретаря, се назначават съгласно условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители. Те са подчинени на секретаря под ръководството на председателя на Общия съд.

2.   Те полагат клетва пред председателя на Общия съд в присъствието на секретаря с един от следните два текста:

„Заклевам се да изпълнявам задълженията, които са ми възложени от Общия съд, като спазвам принципите на лоялност, поверителност и добросъвестност.“

или

„Тържествено обещавам да изпълнявам задълженията, които са ми възложени от Общия съд, като спазвам принципите на лоялност, поверителност и добросъвестност.“

Глава седма

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИЯ СЪД

Член 40

Място на провеждане на заседанията на Общия съд

За провеждането на едно или няколко конкретни заседания Общият съд може да избере място, различно от седалището му.

Член 41

Съдебен календар на Общия съд

1.   Съдебната година започва на 1 септември на една календарна година и приключва на 31 август на следващата календарна година.

2.   Съдебната ваканция се определя от Общия съд.

3.   При спешни случаи председателят на Общия съд и председателите на състави могат да свикат съдиите и генералния адвокат, ако е определен такъв, по време на съдебната ваканция.

4.   Общият съд спазва официалните празници в мястото, където е неговото седалище.

5.   Общият съд може по уважителни причини да разрешава отпуски на съдиите.

6.   Датите на съдебната ваканция се публикуват ежегодно в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 42

Пленум

1.   Решенията по административни въпроси и решенията по членове 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, 31-33, 41, 74 и 224 се вземат от Общия съд на пленума, в който участват със съвещателен глас всички съдии, освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго. Секретарят присъства на пленума, освен ако Общият съд не вземе решение в обратен смисъл.

2.   Ако след свикването на пленума се установи, че не е налице кворумът по член 17, четвърта алинея от Статута, председателят на Общия съд отлага заседанието до достигането на кворум.

Член 43

Изготвяне на протоколите

1.   Когато Общият съд заседава в присъствието на секретаря, последният изготвя, ако е необходимо, протокол, който се подписва в зависимост от случая от председателя на Общия съд или председателя на състава и от секретаря.

2.   Когато секретарят не присъства на заседанието на Общия съд, последният възлага, ако е необходимо, на най-младшия съдия по смисъла на член 8 изготвянето на протокол, който се подписва в зависимост от случая от председателя на Общия съд или председателя на състава и от този съдия.

ДЯЛ II

ЕЗИКОВ РЕЖИМ

Член 44

Езици на производството

Езиците на производството са английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Член 45

Определяне на езика на производството

1.   В преките производства по смисъла на член 1 езикът на производството се избира от ищеца или жалбоподателя, доколкото в следващите разпоредби не е предвидено друго:

а)

когато ответникът е държава членка или физическо лице — гражданин на държава членка, или юридическо лице от държава членка, език на производството е официалният език на тази държава; когато тази държава има повече от един официален език, ищецът или жалбоподателят може да избере езика, който предпочита;

б)

по съвместно искане на главните страни може да бъде разрешено изцяло или отчасти да се използва някой друг от езиците, посочени в член 44;

в)

по искане на една от страните, след изслушване на другите страни, като изключение от разпоредбите на буква б) може да бъде разрешено като език на производството изцяло или отчасти да се използва някой друг от езиците, посочени в член 44; такова искане не може да се прави от институция.

2.   Решението по посочените по-горе искания се взема от председателя; той е длъжен да отнесе искането до Общия съд, когато смята да го уважи без съгласието на всички страни.

3.   Без да се засяга действието на разпоредбите на параграф 1, букви б) и в),

а)

в случаите на обжалване на съдебните актове на Съда на публичната служба по реда на членове 9 и 10 от приложение I към Статута език на производството е езикът на обжалвания съдебен акт на Съда на публичната служба;

б)

в случаите на молби за поправка, за допълване в случай на пропуск при произнасяне, за отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, за отмяна на съдебен акт по молба на трето лице, за тълкуване, за отмяна на влязло в сила съдебно решение и в случаите на спорове относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски език на производството е езикът на съдебния акт, до който се отнасят тези молби или спорове.

4.   Без да се засяга действието на разпоредбите на параграф 1, букви б) и в), в производствата по жалби срещу решенията на апелативните състави или отделенията по жалбите на Службата, посочена в член 1, по прилагането на правила относно режим на интелектуална собственост:

а)

езикът на производството се избира от жалбоподателя, ако е бил единствената страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите на Службата;

б)

езикът на жалбата, избран от жалбоподателя сред езиците, посочени в член 44, става език на производството, ако нито една от другите страни в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите на Службата не възрази срещу това в срока, определен за тази цел от секретаря след подаването на жалбата;

в)

при възражение срещу езика на жалбата от различна от жалбоподателя страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите на Службата, езикът на решението, обжалвано пред Общия съд, става език на производството; в този случай секретарят следи за осигуряването на превод на жалбата на езика на производството.

Член 46

Използване на езика на производството

1.   Езикът на производството се използва по-специално в писмените изявления и в устните състезания на страните, включително в приложените доказателства, както и в протоколите и съдебните актове на Общия съд.

2.   Към всички представени или приложени доказателства, съставени на език, различен от езика на производството, се прилага превод на езика на производството.

3.   В случай обаче че доказателствата са обемни, може да се направи превод само на извлечения от тях. Председателят може във всеки един момент, служебно или по искане на една от страните, да изиска по-пълен или цялостен превод.

4.   Като изключение от предходните разпоредби, държавите членки имат право да използват своя официален език, когато встъпват по дело пред Общия съд. Тази разпоредба се прилага както към писмените документи, така и към устните изказвания. Във всеки един от тези случаи преводът на езика на производството се организира от секретаря.

5.   На държавите, които са страни по Споразумението за ЕИП и не са държави членки, и на Надзорния орган на ЕАСТ може да се разреши да използват някой от езиците, посочени в член 44, различен от езика на производството, когато встъпват по дело пред Общия съд. Тази разпоредба се прилага както към писмените документи, така и към устните изказвания. Във всеки един от тези случаи преводът на езика на производството се организира от секретаря.

6.   Когато свидетел или експерт заяви, че не може да се изразява достатъчно свободно на някой от езиците, посочени в член 44, председателят му разрешава да даде показания или да представи заключение на друг език. Преводът на езика на производството се организира от секретаря.

7.   Председателят при ръководене на устните състезания, съдиите и генералният адвокат, ако е определен такъв, при задаване на въпроси, а последният — при представяне на заключението си, могат да използват някой от езиците, посочени в член 44, различен от езика на производството. Преводът на езика на производството се организира от секретаря.

Член 47

Задължения на секретаря във връзка с езиковия режим

По искане на съдия, на генералния адвокат или на някоя от страните секретарят осигурява превод на всичко казано или написано в хода на производството пред Общия съд на избран от тях език измежду езиците, посочени в член 44.

Член 48

Езиков режим на публикациите на Общия съд

Публикациите на Общия съд се правят на езиците, посочени в член 1 от Регламент № 1 на Съвета.

Член 49

Автентични текстове

Текстовете на документите, съставени на езика на производството или евентуално на друг език, използван съгласно разрешение по членове 45 и 46, са автентични.

ДЯЛ III

ПРЕКИ ПРОИЗВОДСТВА

Член 50

Приложно поле

Разпоредбите на настоящия дял се прилагат за преките производства по смисъла на член 1.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1

Представителство на страните

Член 51

Задължение за представителство

1.   Страните трябва да бъдат представлявани от представител или адвокат при условията, предвидени в член 19 от Статута.

2.   Адвокатът, който представлява или подпомага страна, е длъжен да представи в секретариата удостоверение, че има право да практикува пред юрисдикция на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за ЕИП.

3.   Адвокатите, представляващи страна, която е частноправно юридическо лице, са длъжни да представят в секретариата пълномощно от това лице.

4.   Ако документите, посочени в параграфи 2 и 3, не бъдат представени, секретарят определя на съответната страна разумен срок за представянето им. Ако документите не бъдат представени в определения срок, Общият съд решава дали неспазването на това изискване води до формалната недопустимост на исковата молба, жалбата или писменото изявление.

Раздел 2

Права и задължения на представителите на страните

Член 52

Привилегии, имунитети и улеснения

1.   Представителите, юридическите съветници и адвокатите, които се явяват пред Общия съд или пред друг съдебен орган, до който Общият съд е изпратил съдебна поръчка, се ползват с имунитет за казаното или написаното от тях във връзка с делото или със страните.

2.   Представителите, юридическите съветници и адвокатите се ползват и със следните привилегии и улеснения:

а)

никои от книжата и документите във връзка с производството не подлежат на изземване при претърсване или обиск; в случай на спор митническите или полицейските служители могат да запечатат тези книжа и документи, които след това незабавно се изпращат на Общия съд за проверка в присъствието на секретаря и на заинтересованото лице;

б)

представителите, юридическите съветници и адвокатите се ползват със свобода на придвижване, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задължения.

Член 53

Качество на представители на страните

1.   За да се ползват от привилегиите, имунитетите и улесненията, посочени в член 52, съответните лица предварително удостоверяват своето качество, както следва:

а)

представителите — с официален документ, издаден от упълномощителя, който незабавно изпраща копие от този документ на секретаря;

б)

адвокатите — с удостоверение, че имат право да практикуват пред юрисдикция на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за ЕИП, а когато представляват частноправно юридическо лице — и с пълномощно от това лице;

в)

юридическите съветници — с пълномощно от страната, която подпомагат.

2.   При необходимост секретарят им издава документ, удостоверяващ тяхното качество. Този документ е с определен срок на валидност. Той може да бъде продължен или съкратен съобразно с продължителността на производството.

Член 54

Снемане на имунитета

1.   Привилегиите, имунитетите и улесненията, посочени в член 52, се предоставят изключително за целите на производството.

2.   Общият съд може да снеме имунитета, освен когато прецени, че това не е в интерес на производството.

Член 55

Отстраняване от производството

1.   Ако счита, че поведението на представител, юридически съветник или адвокат пред Общия съд, пред председателя, пред съдия или пред секретаря е несъвместимо с престижа на Общия съд или с изискванията за добро правораздаване, или че този представител, юридически съветник или адвокат използва правата, които има в това си качество, за цели, различни от тези, за които те са му предоставени, Общият съд уведомява за това заинтересованото лице. Общият съд може да уведоми за това компетентния орган, пред който заинтересованото лице носи отговорност. Препис от писмото, изпратено на този орган, се изпраща на заинтересованото лице.

2.   По същите съображения във всеки един момент Общият съд може, след изслушване на заинтересованото лице, с мотивирано определение да отстрани от производството представител, юридически съветник или адвокат. Определението подлежи на незабавно изпълнение.

3.   Когато представител, юридически съветник или адвокат бъде отстранен от производството, то се спира за определен от председателя срок, за да се даде възможност на заинтересованата страна да определи друг представител, юридически съветник или адвокат.

4.   Решенията, взети на основание на този член, могат да се отменят.

Член 56

Университетски преподаватели

Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат към университетските преподаватели, посочени в член 19, седма алинея от Статута.

Раздел 3

Връчвания

Член 57

Начини на връчване

1.   Без да се засяга действието на член 77, параграф 2 и на член 80, параграф 1, предвидените в Статута и в настоящия правилник връчвания се организират от секретаря по посочения в параграф 4 начин или по факс.

2.   Ако по технически причини или поради естеството или обема на документа не е възможно връчване по реда на параграф 1, то се извършва на адреса на представителя на съответната страна чрез изпращане на препис от подлежащия на връчване документ като препоръчана пощенска пратка с обратна разписка или чрез предаване на този препис срещу разписка. Адресатът се уведомява по посочения в параграф 4 начин или по факс. В такъв случай се приема, че на адресата е предадена препоръчана пощенска пратка на десетия ден след депозирането ѝ в пощенската служба в седалището на Общия съд, освен ако от обратната разписка не се установи, че получаването е станало на друга дата, или ако адресатът не уведоми секретаря в срок от три седмици, считано от уведомяването му по посочения в параграф 4 начин или по факс, че документът не му е връчен.

3.   Подлежащите на връчване съгласно параграф 2 преписи от оригинала се изготвят и заверяват от секретаря, освен когато самите страни предоставят преписите в съответствие с член 73, параграф 2.

4.   Общият съд може с решение да определи условията, при които процесуален документ може да се връчи по електронен път. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Раздел 4

Срокове

Член 58

Изчисляване на сроковете

1.   Процесуалните срокове, предвидени в Договорите, Статута и настоящия правилник, се изчисляват по следния начин:

а)

когато срок, определен в дни, седмици, месеци или години, се изчислява от момента на настъпване на събитие или извършване на действие, денят, в който е настъпило това събитие или е извършено това действие, не се включва в срока;

б)

срокът, определен в седмици, месеци или години, изтича в края на същия ден от последната седмица или в края на същото число от последния месец или последната година като деня или числото на настъпването на събитието или извършването на действието, от което се брои срокът; ако в последния месец липсва такова число, срокът, определен в месеци или години, изтича в края на последния ден от този месец;

в)

при срок, определен в месеци и дни, най-напред се отчитат целите месеци, а после дните;

г)

сроковете включват съботните и неделните дни и официалните празници;

д)

сроковете не спират по време на съдебната ваканция.

2.   Когато последният ден от срока е събота, неделя или официален празник, той изтича в края на първия следващ работен ден.

3.   Списъкът с официалните празници, изготвен от Съда и публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, се прилага спрямо Общия съд.

Член 59

Обжалване на акт на институция, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз

Когато срокът за обжалване на акт на институция започва да тече от публикуването на този акт в Официален вестник на Европейския съюз, срокът се изчислява по смисъла на член 58, параграф 1, буква а) от края на четиринадесетия ден след датата на това публикуване.

Член 60

Срок поради отдалеченост

Процесуалните срокове се считат за удължени еднократно с десетдневен срок поради отдалеченост.

Член 61

Определяне и продължаване на срокове

1.   Определените съгласно настоящия правилник срокове могат да се продължават от органа, който ги е определил.

2.   Председателят може да делегира на секретаря правомощието да определя или продължава сроковете, чието определяне е възложено с настоящия правилник на председателя.

Член 62

Процесуални документи, подадени след изтичане на срока

Процесуален документ, който е подаден в секретариата след изтичане на срока, определен от председателя или от секретаря съгласно настоящия правилник, може да бъде приет само с решение на председателя в този смисъл.

Раздел 5

Протичане на производството и разглеждане на делата

Член 63

Протичане на производството

Освен ако особените разпоредби на Статута или настоящия правилник не предвиждат друго, производството пред Общия съд включва писмена и устна фаза.

Член 64

Състезателно начало в производството

Освен в случаите по член 68, параграф 4, член 104, член 105, параграф 8 и член 144, параграф 7, Общият съд взема предвид само процесуални документи и доказателства, с които представителите на страните са могли да се запознаят и по които са имали възможност да вземат отношение.

Член 65

Връчване на процесуалните документи и на решенията, взети в хода на производството

1.   Освен в случаите по член 68, параграф 4, членове 103—105 и член 144, параграф 7, включените в преписката по делото процесуални документи и доказателства се връчват на страните.

2.   Секретарят организира уведомяването на страните за решенията, които са взети в хода на производството и са включени в преписката по делото.

Член 66

Анонимност и изключване на някои данни от обществено достъпната информация

Сезиран с мотивирано искане на страна, представено с отделна молба, или служебно Общият съд може да не разкрие името на страна по спора или на други лица, упоменати в хода на производството, както и някои данни в документите по делото, до които е предоставен обществен достъп, ако съществуват основателни причини за запазване в тайна на самоличността на лице или на съдържанието на тези данни.

Член 67

Поредност при разглеждане на делата

1.   Общият съд разглежда делата, с които е сезиран, по реда, в който те са подготвени.

2.   При особени обстоятелства председателят може да реши определено дело да се разгледа с предимство.

Член 68

Съединяване

1.   Поради връзката помежду им две или повече дела с еднакъв предмет могат във всеки един момент, служебно или по искане на една от главните страни, да бъдат съединени за целите, алтернативно или кумулативно, на писмената или устната фаза на производството или на съдебния акт, с който се слага край на производството.

2.   Решението за съединяване се взема от председателя. Преди да вземе това решение, председателят определя срок, в който главните страни да представят становищата си по евентуалното съединяване, в случай че още не са взели отношение по този въпрос.

3.   Съединените дела могат да бъдат разделени по реда на параграф 2.

4.   Всички страни по съединените дела могат да се запознаят в секретариата с преписките по делата, за които се отнася съединяването. По искане на една от страните обаче председателят може с определение да изключи от предоставяните за запознаване данни от преписката тези, които са поверителни.

5.   Без да се засяга действието на параграф 4, включените в преписките по делата, за които се отнася съединяването, процесуални документи се връчват на страните по съединените дела, доколкото това е поискано от представителите на тези страни и те са дали съгласие за начина на връчване по член 57, параграф 4.

Член 69

Спиране на производството

Без да се засяга действието на член 163, висящо производство може да се спре:

а)

в случаите, предвидени в член 54, трета алинея от Статута;

б)

когато пред Съда е подадена жалба срещу съдебен акт на Общия съд, с който частично се решава спор по същество, приключва разглеждането на направено като искане в хода на производството възражение за липса на компетентност или за недопустимост или не се допуска встъпване;

в)

по искане на една от главните страни със съгласието на другата главна страна;

г)

в други особени случаи, когато това се налага с оглед на изискванията за добро правораздаване.

Член 70

Решение за спиране и решение за възобновяване на производството

1.   Решението за спиране на производството се взема от председателя. Преди да вземе това решение, председателят определя срок, в който главните страни да представят становищата си по евентуалното спиране на производството, в случай че още не са взели отношение по този въпрос.

2.   Решението за възобновяване на производството преди изтичане на срока, за който производството е спряно, или решението по член 71, параграф 3 се взема по реда на параграф 1.

Член 71

Продължителност на спирането и последици от него

1.   Спирането на производството произвежда действие от датата, посочена в решението за спиране, а ако такава не е посочена — от датата на това решение.

2.   Докато е спряно производството, процесуалните срокове не текат, с изключение на предвидения в член 143, параграф 1 срок за встъпване.

3.   Когато в решението за спиране не е посочен срок на спирането, то е до датата, посочена в решението за възобновяване на производството, а ако такава не е посочена — до датата на това решение.

4.   От датата на възобновяване на производството след спиране прекъснатите процесуални срокове се заменят от нови срокове, които започват да текат, считано от датата на това възобновяване.

Глава втора

ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ

Член 72

Общи правила за подаването на процесуалните документи

1.   Процесуалните документи се подават на хартиен носител, евентуално след изпращане на препис от оригинала на документа по факс съгласно член 73, параграф 3, или по начина, посочен в приетото по член 74 решение на Общия съд.

2.   На всеки процесуален документ се отбелязва дата. С оглед на процесуалните срокове се вземат предвид само датата и часът на подаване в секретариата във Великото херцогство Люксембург.

3.   Към всеки процесуален документ се прилагат доказателствата в негова подкрепа и опис на тези доказателства.

4.   Когато поради обема на дадено доказателство към процесуалния документ са приложени само извлечения от него, цялото доказателство или пълен препис от него се подава в секретариата.

5.   Институциите представят, в определените от председателя срокове, преводи на всички изхождащи от тях процесуални документи на останалите езици по член 1 от Регламент № 1 на Съвета.

Член 73

Подаване в секретариата на процесуален документ на хартиен носител

1.   Оригиналът на процесуалния документ на хартиен носител трябва да бъде подписан от представителя или адвоката на страната.

2.   Този документ, заедно с всички посочени в него приложения, се представя заедно с три преписа за Общия съд и с толкова на брой преписи, колкото са страните в производството. Преписите се заверяват от страната, която ги подава.

3.   В отклонение от член 72, параграф 2, второ изречение, датата и часът на получаването на пълен препис от подписания оригинал на процесуален документ заедно с описа на доказателствата по член 72, параграф 3 в секретариата по факс се вземат предвид с оглед на спазването на процесуалните срокове, при условие че най-късно в десетдневен срок след това подписаният оригинал на процесуалния документ с приложенията и преписите по параграф 2 бъде подаден в секретариата. Член 60 не се прилага спрямо този десетдневен срок.

Член 74

Подаване по електронен път

Общият съд може с решение да определи условията, при които процесуален документ, изпратен на секретариата по електронен път, може да се счита за оригинал на този документ. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 75

Дължина на писмените изявления

1.   В съответствие с член 224 Общият съд определя максималната дължина на писмените изявления, подавани съгласно настоящия дял.

2.   Председателят може да разреши да се превиши максималната дължина на писмените изявления само в особено сложни в правно или фактическо отношение случаи.

Глава трета

ПИСМЕНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 76

Съдържание на исковата молба или жалбата

Исковата молба или жалбата по член 21 от Статута съдържа:

а)

името и адреса на ищеца или жалбоподателя;

б)

посочване на качеството и на адреса на представителя на ищеца или жалбоподателя;

в)

посочване на главната страна, срещу която е предявен искът или е подадена жалбата;

г)

предмета на спора, изтъкнатите основания и доводи, както и кратко изложение на посочените основания;

д)

исканията на ищеца или жалбоподателя;

е)

при необходимост — доказателствата и доказателствените искания.

Член 77

Информация относно връчванията

1.   За целите на производството в исковата молба или жалбата се посочва дали начинът на връчване, с който представителят на ищеца или жалбоподателя се съгласява, е връчване по реда на член 57, параграф 4 или връчване по факс.

2.   Ако исковата молба или жалбата не отговаря на изискванията по параграф 1, до отстраняване на нередовността всички връчвания на съответната страна за целите на производството се извършват с препоръчана пощенска пратка, адресирана до представителя на страната. В този случай се приема, че връчването е редовно извършено с депозирането на препоръчаната пощенска пратка в пощенската служба в седалището на Общия съд.

Член 78

Приложения към исковата молба или жалбата

1.   При необходимост към исковата молба или жалбата се прилагат документите по член 21, втора алинея от Статута.

2.   Към искова молба или жалба, подадена съгласно член 272 ДФЕС на основание арбитражна клауза, която се съдържа в договор, отнасящ се към публичното или частното право, сключен от Съюза или за негова сметка, се прилага екземпляр от договора, който съдържа тази клауза.

3.   Ако ищецът или жалбоподателят е частноправно юридическо лице, той прилага към исковата молба или жалбата актуално доказателство за своята правосубектност (извлечение от търговския регистър, извлечение от регистъра на сдруженията или друг официален документ).

4.   Към исковата молба или жалбата се прилагат документите по член 51, параграфи 2 и 3.

5.   Ако исковата молба или жалбата не отговаря на изискванията по параграфи 1—4, секретарят определя на ищеца или жалбоподателя разумен срок за представяне на посочените по-горе документи. Ако тази нередовност не бъде отстранена в определения срок, Общият съд решава дали неспазването на тези изисквания води до формалната недопустимост на исковата молба или жалбата.

Член 79

Съобщение в Официален вестник на Европейския съюз

В Официален вестник на Европейския съюз се публикува съобщение за датата на подаване на исковата молба или жалбата, имената на главните страни, исканията в исковата молба или жалбата и изтъкнатите основания и основни доводи.

Член 80

Връчване на исковата молба или жалбата

1.   Исковата молба или жалбата се връчва на ответника чрез изпращане на заверен препис от исковата молба или жалбата като препоръчана пощенска пратка с обратна разписка или чрез предаване на този препис срещу разписка. Когато ответникът предварително се е съгласил исковите молби и жалбите да му бъдат връчвани по посочения в член 57, параграф 4 начин или по факс, връчването на исковата молба или жалбата може да се извърши по този начин.

2.   В случаите по член 78, параграф 5 връчването се извършва непосредствено след като нередовността на исковата молба или жалбата бъде отстранена или непосредствено след като Общият съд обяви исковата молба или жалбата за допустима с оглед на изискванията по този член.

Член 81

Писмена защита

1.   В двумесечен срок от връчване на исковата молба или жалбата ответникът представя писмена защита. Тя съдържа:

а)

името и адреса на ответника;

б)

посочване на качеството и на адреса на представителя на ответника;

в)

изтъкнатите основания и доводи;

г)

исканията на ответника;

д)

при необходимост — доказателствата и доказателствените искания.

2.   По отношение на писмената защита се прилагат член 77 и член 78, параграфи 3-5.

3.   При извънредни обстоятелства срокът по параграф 1 може да бъде продължен от председателя въз основа на мотивирано искане на ответника.

Член 82

Изпращане на документи

Когато Европейският парламент, Съветът или Европейската комисия не е страна по дело, Общият съд изпраща на институцията преписи от исковата молба или жалбата и от писмената защита, без приложенията към тях, за да ѝ даде възможност да установи дали те съдържат твърдения за неприложимостта на неин акт по смисъла на член 277 ДФЕС.

Член 83

Реплика и дуплика

1.   Исковата молба или жалбата и писмената защита могат да се допълнят с реплика от ищеца или жалбоподателя и с дуплика от ответника, освен ако Общият съд реши, че втора размяна на писмени изявления не е необходима, тъй като съдържанието на преписката по делото е достатъчно пълно.

2.   Когато Общият съд реши, че не е необходима втора размяна на писмени изявления, той пак може да разреши на главните страни да допълнят преписката по делото, ако ищецът или жалбоподателят представи мотивирано искане за това в двуседмичен срок от връчването на това решение.

3.   Председателят определя дата за представяне на тези процесуални документи. Той може да уточни въпросите, които би следвало да се разгледат в тази реплика или дуплика.

Глава четвърта

ОСНОВАНИЯ, ДОКАЗАТЕЛСТВА И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЖАЛБАТА

Член 84

Нови основания

1.   В хода на производството не могат да се въвеждат нови основания, освен ако те не почиват на правни или фактически обстоятелства, установени в производството.

2.   Когато е необходимо, новите основания се въвеждат при втората размяна на писмени изявления и се посочват като такива. Ако след втората размяна на писмени изявления или след вземането на решение да не се допуска подобна размяна на писмени становища станат известни правни или фактически обстоятелства, обосноваващи въвеждането на нови основания, съответната главна страна въвежда новите основания непосредствено след като узнае за тези обстоятелства.

3.   Без да се предопределя съдържанието на решението на Общия съд по допустимостта на новите основания, председателят предоставя възможност на другите страни да дадат отговор по тези основания.

Член 85

Доказателства и доказателствени искания

1.   Доказателствата се представят и доказателствените искания се правят при първата размяна на писмени изявления.

2.   Главните страни могат да представят доказателства и да правят доказателствени искания в подкрепа на своите доводи и с репликата и дупликата, при условие че късното им представяне и поискване бъде мотивирано.

3.   По изключение главните страни могат да представят доказателства и да правят доказателствени искания преди приключване на устната фаза на производството или преди решението на Общия съд да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството, при условие че късното им представяне и поискване бъде мотивирано.

4.   Без да се предопределя съдържанието на решението на Общия съд по допустимостта на представените доказателства или направените доказателствени искания по параграфи 2 и 3, председателят предоставя възможност на другите страни да вземат отношение по тези доказателства и доказателствени искания.

Член 86

Изменение на жалбата

1.   Когато акт, чиято отмяна се иска, е заменен или изменен с друг акт, който има същия предмет, жалбоподателят може преди приключване на устната фаза на производството или преди решението на Общия съд да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството, да измени жалбата, за да вземе предвид това ново обстоятелство.

2.   Изменението на жалбата трябва да се извърши с отделна молба в предвидения в член 263, шеста алинея ДФЕС срок, в който може да се поиска отмяната на акта, обосноваващ изменението.

3.   Изявлението за изменение съдържа:

а)

изменените искания;

б)

при необходимост — изменените основания и доводи;

в)

при необходимост — доказателствата и доказателствените искания във връзка с изменението на исканията.

4.   Към изявлението за изменение се прилага актът, обосноваващ изменението на жалбата. Ако актът не е представен, секретарят определя на жалбоподателя разумен срок, за да го представи. Ако тази нередовност не бъде отстранена в определения срок, Общият съд решава дали неспазването на това изискване води до недопустимостта на изявлението за изменение на жалбата.

5.   Без да се предопределя съдържанието на решението на Общия съд по допустимостта на изявлението за изменение на жалбата, председателят дава срок на ответника за отговор по изявлението за изменение.

6.   Председателят дава срок на встъпилите страни, ако има такива, да допълнят изявленията си при встъпване с оглед на изявлението за изменение на жалбата и на писмения отговор. За тази цел изявлението за изменение и писменият отговор се връчват едновременно на встъпилите страни.

Глава пета

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД

Член 87

Предварителен доклад

1.   След обявяване на писмената фаза на производството за приключена председателят определя датата, на която съдията докладчик представя предварителен доклад пред Общия съд.

2.   Предварителният доклад съдържа анализ на повдигнатите в исковата молба или жалбата релевантни фактически и правни въпроси, предложения относно извършването на процесуално-организационни действия или действия по събиране на доказателства, относно провеждането на устната фаза на производството, както и относно евентуалното преразпределяне на делото на големия състав или на състав, заседаващ с различен брой съдии, и относно евентуалното възлагане на делото за решаване от един съдия.

3.   Общият съд се произнася по предложенията на съдията докладчик и при необходимост взема решение за започване на устната фаза на производството.

Глава шеста

ПРОЦЕСУАЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Член 88

Общи положения

1.   Процесуално-организационните действия и действията по събиране на доказателства могат да се предприемат или изменят на всеки етап от производството служебно или по искане на някоя от главните страни.

2.   В искането по параграф 1 трябва да се посочат точно предметът на исканите действия и причините, които ги обосновават. Когато това искане е направено след първата размяна на писмени изявления, направилата го страна трябва да изложи причините, поради които не е могла да го представи по-рано.

3.   Когато е направено искане за извършване на процесуално-организационни действия или действия по събиране на доказателства, председателят дава възможност на другите страни да вземат отношение по това искане.

Раздел 1

Процесуално-организационни действия

Член 89

Предмет

1.   Целта на процесуално-организационните действия е при възможно най-добри условия да се осигури подготвянето на делата за разглеждане, развитието на производствата и решаването на споровете.

2.   Процесуално-организационните действия по-конкретно имат за цел:

а)

да се осигури доброто протичане на писмената или устната фаза на производството и да се улесни доказването;

б)

да се определят въпросите, по които страните трябва да представят допълнителни доводи или които изискват събиране на доказателства;

в)

да се уточни обхватът на исканията, основанията и доводите на страните, както и да се изяснят спорните въпроси помежду им;

г)

да се улесни доброволното уреждане на споровете.

3.   Процесуално-организационните действия могат да се изразяват по-специално във:

а)

задаване на въпроси на страните;

б)

приканване на страните да изложат писмени или устни становища по някои аспекти на спора;

в)

искане на сведения от страните или от трети лица по член 24, втора алинея от Статута;

г)

искане за представяне на всякакви доказателства във връзка с делото от страните;

д)

призоваване на страните на съвещания.

4.   Когато се провежда съдебно заседание за изслушване на устните състезания, Общият съд, доколкото е възможно, приканва страните да съсредоточат устните си състезания върху един или повече конкретно определени въпроси.

Член 90

Производство

1.   Решението за извършване на процесуално-организационни действия се взема от Общия съд.

2.   Ако Общият съд вземе решение за извършване на процесуално-организационни действия и не ги предприеме сам, той възлага това на съдията докладчик.

Раздел 2

Действия по събиране на доказателства

Член 91

Предмет

Без да се засяга действието на разпоредбите на членове 24 и 25 от Статута, действията по събиране на доказателства включват:

а)

лично явяване на страните;

б)

искане до страна да представи сведения или всякакви доказателства във връзка с делото;

в)

в производствата по жалба, с която се оспорва законосъобразността на отказ на институция да предостави достъп до документи — искане за представяне на документите, достъпът до които е отказан;

г)

свидетелски показания;

д)

експертиза;

е)

оглед.

Член 92

Производство

1.   Общият съд определя действията, които смята за подходящи, с определение, в което се посочват подлежащите на доказване факти.

2.   Страните се изслушват преди Общият съд да постанови извършване на действия по събиране на доказателства по член 91, букви г)-е).

3.   Определение за извършване на действие по събиране на доказателства по член 91, буква б) се постановява само ако страната, до която се отнася това действие, не е изпълнила предприето преди това със същата цел процесуално-организационно действие или поиска това изрично, като обоснове необходимостта от постановяване на определение за събиране на доказателства. В определението за събиране на доказателства може да се предвиди, че представителите на страните могат да се запознаят със сведенията и доказателствата, получени от Общия съд въз основа на това определение, само в секретариата, без да могат да правят копия.

4.   Ако Общият съд реши да започне събиране на доказателства и не го предприеме сам, той възлага това на съдията докладчик.

5.   Генералният адвокат участва в събирането на доказателства.

6.   Страните могат да присъстват при събирането на доказателства.

7.   Възможно е да се представят насрещни доказателства и да се допълват доказателствените искания.

Член 93

Призоваване на свидетели

1.   Свидетелите, чийто разпит е преценен като необходим, се призовават с определение по член 92, параграф 1, което съдържа:

а)

името, качеството и адреса на свидетелите;

б)

датата и мястото на разпита;

в)

посочване на фактите, които трябва да бъдат установени, и свидетелите, които трябва да бъдат разпитани за всеки от тези факти.

2.   Свидетелите се призовават от Общия съд, ако е необходимо, след внасяне на депозит по член 100, параграф 1.

Член 94

Разпит на свидетелите

1.   След като бъде проверена самоличността на свидетелите, председателят ги уведомява, че от тях се изисква да удостоверят истинността на своите показания по предвидения в параграф 5 и в член 97 ред.

2.   Свидетелите се разпитват от Общия съд след призоваване на страните. След даване на показанията председателят може, по искане на страните или служебно, да задава въпроси на свидетелите.

3.   Същата възможност имат всеки от съдиите и генералният адвокат.

4.   С разрешение на председателя представителите на страните могат да задават въпроси на свидетелите.

5.   Без да се засяга действието на разпоредбите на член 97, след като даде своите показания, свидетелят полага следната клетва:

„Заклевам се, че казах истината, цялата истина и нищо друго освен истината“

6.   След изслушване на главните страни Общият съд може да освободи свидетеля от полагане на клетва.

Член 95

Задължения на свидетелите

1.   Редовно призованите свидетели са длъжни да се явят за разпит.

2.   Когато без основателна причина редовно призован свидетел не се яви пред Общия съд, последният може да му наложи глоба в размер до 5 000 EUR и да постанови ново призоваване на свидетеля на негови собствени разноски.

3.   Същата глоба може да се наложи и на свидетел, който без основателна причина откаже да даде показания или да положи клетва.

Член 96

Експертиза

1.   Определението за назначаване на експерт уточнява задачата му и определя срок за представяне на неговото заключение.

2.   След представянето на заключението и връчването му на страните Общият съд може да постанови експертът да бъде изслушан след призоваване на страните. Председателят може, по искане на страна или служебно, да задава въпроси на експерта.

3.   Същата възможност имат всеки от съдиите и генералният адвокат.

4.   С разрешение на председателя представителите на страните могат да задават въпроси на експерта.

5.   Без да се засяга действието на разпоредбите на член 97, след представянето на заключението експертът полага следната клетва:

„Заклевам се, че изпълних своята задача добросъвестно и безпристрастно“

6.   След изслушване на главните страни Общият съд може да освободи експерта от полагане на клетва.

Член 97

Клетва на свидетелите и експертите

1.   Председателят разпорежда на лицата, които трябва да положат клетва пред Общия съд в качеството на свидетели или на експерти, да кажат истината или да изпълнят своята задача добросъвестно и безпристрастно, като им обръща внимание на наказателноправните последици, предвидени в националното им законодателство в случай на неизпълнение на това задължение.

2.   Свидетелите и експертите полагат клетвата, предвидена съответно в член 94, параграф 5 и в член 96, параграф 5, или във формата, предвидена в националното им законодателство.

Член 98

Нарушение на клетвата на свидетелите и експертите

1.   Общият съд може да реши да уведоми за всяко лъжесвидетелстване или невярно изявление на експерт, извършено пред него под клетва, посочения в допълнителния правилник към Процедурния правилник на Съда компетентен орган на държавата членка, чиито съдилища имат компетентност във връзка с наказателното преследване на тези деяния.

2.   Секретарят организира предаването на решението на Общия съд. В решението се излагат фактите и обстоятелствата, поради които се прави уведомяването.

Член 99

Отстраняване на свидетел или експерт

1.   Ако някоя от страните поиска отстраняване на свидетел или експерт, поради това че той е неспособен да свидетелства или да даде заключение, е недостоен или поради друга причина, или ако свидетел или експерт откаже да даде показания или заключение или да положи клетва, въпросът се решава от Общия съд.

2.   Искането за отстраняване на свидетел или експерт се прави в двуседмичен срок от връчването на определението за призоваване на свидетеля или назначаване на експерта с молба, в която се посочват основанията за отстраняване и доказателствените искания.

Член 100

Разноски на свидетелите и експертите

1.   Когато допусне разпит на свидетели или назначи експертиза, Общият съд може да поиска главните страни или една от тях да внесат или внесе депозит за покриване на разноските на свидетелите или експертите.

2.   Свидетелите и експертите имат право на възстановяване на пътните и дневните им разноски. Аванс за покриване на тези разноски може да им се отпусне от касата на Общия съд.

3.   Свидетелите имат право на обезщетение за пропуснати ползи, а експертите — на хонорар за изпълнение на задачата им. Тези суми се изплащат на свидетелите и експертите от касата на Общия съд след изпълнение на техните задължения или на задачата им.

Член 101

Съдебна поръчка

1.   Общият съд може по искане на главните страни или служебно да възлага съдебни поръчки за разпит на свидетели или изслушване на експерти.

2.   Съдебната поръчка се възлага с определение. То съдържа името, качеството и адреса на свидетелите или експертите, указва фактите, по които свидетелите или експертите ще бъдат изслушани, посочва страните, техните представители, както и техния адрес, и излага накратко предмета на спора.

3.   Секретарят изпраща определението на посочения в допълнителния правилник към Процедурния правилник на Съда компетентен орган на държавата членка, на чиято територия трябва да се извърши разпитът на свидетелите или изслушването на експертите. При необходимост секретарят прилага към определението превод на официалния език или на официалните езици на държавата членка, до която е отправена съдебната поръчка.

4.   Определеният съгласно параграф 3 орган предава определението на компетентния съгласно своето национално право съдебен орган.

5.   Компетентният съдебен орган изпълнява съдебната поръчка съгласно разпоредбите на своето национално право. След изпълнението компетентният съдебен орган предава на определения съгласно параграф 3 орган определението за възлагане на съдебната поръчка, събраните материали и документ за разноските. Тези документи се изпращат на секретаря.

6.   Секретарят организира превода на материалите на езика на производството.

7.   Общият съд покрива разходите по съдебната поръчка, като това не изключва възможността евентуално да ги възложи на главните страни.

Член 102

Протоколи за съдебните заседания за събиране на доказателства

1.   Секретарят изготвя протокол за всяко съдебно заседание за събиране на доказателства. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря. Той представлява официален документ.

2.   Протоколът от съдебно заседание, в което са разпитани свидетели или са изслушани експерти, се подписва от председателя или от съдията докладчик, който отговаря за провеждането на разпита или за изслушването, както и от секретаря. Преди подписване на протокола, на свидетеля или експерта се предоставя възможност да провери съдържанието му и да го подпише.

3.   Протоколът се връчва на страните.

Раздел 3

Разглеждане на поверителни сведения, доказателства и документи, представени в рамките на действия по събиране на доказателства

Член 103

Разглеждане на поверителни сведения и доказателства

1.   Когато въз основа на посочените от някоя от главните страни правни и фактически обстоятелства Общият съд трябва да провери дали са поверителни по отношение на другата главна страна някои сведения или доказателства, които са му представени в изпълнение на действие по събиране на доказателства по член 91, буква б) и които могат да имат значение за решаването на спора, тези сведения или доказателства не се предоставят на другата страна в стадия на посочената проверка.

2.   Когато при проверката по параграф 1 Общият съд стигне до извода, че някои от представените пред него сведения или доказателства имат значение за решаването на спора и са поверителни по отношение на другата главна страна, той претегля поверителността и изискванията, свързани с правото на ефективна съдебна защита, и в частност със спазването на принципа на състезателност.

3.   След претеглянето по параграф 2 Общият съд може да реши да запознае другата главна страна с поверителните сведения или доказателства, като евентуално обуслови оповестяването им от поемането на специфични задължения, или да реши да не ги предоставя, като уточни с мотивирано определение условията, позволяващи в най-голяма степен на другата главна страна да изрази становище, и по-специално като постанови да се представи неповерителен вариант или неповерително резюме със същественото съдържание на сведенията или доказателствата.

4.   Процесуалният ред по настоящия член не се прилага за случаите по член 105.

Член 104

Документи, достъпът до които е бил отказан от институция

Когато в изпълнение на действие по събиране на доказателства по член 91, буква в) документ, достъпът до който е бил отказан от институция, бъде представен пред Общия съд в производството по жалба, с която се оспорва законосъобразността на този отказ, документът не се предоставя на другите страни.

Глава седма

СВЕДЕНИЯ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО СИГУРНОСТТА НА СЪЮЗА ИЛИ НА ЕДНА ИЛИ НЯКОЛКО ОТ НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ИЛИ ДО ТЕХНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Член 105

Разглеждане на сведения или доказателства, които се отнасят до сигурността на Съюза или на една или няколко от неговите държави членки или до техните международни отношения

1.   Когато, противно на принципа на състезателност, закрепен в член 64, от който следва, че всички сведения и доказателства се предоставят на страните в тяхната цялост, някоя от главните страни възнамерява да основе исканията си на определени сведения или доказателства, като същевременно твърди, че предоставянето им би засегнало сигурността на Съюза или на една или няколко от неговите държави членки, или международните им отношения, тя представя тези сведения или доказателства с отделна молба. Към тази молба се прилага искане за поверително третиране на тези сведения или доказателства, в което се излагат императивните съображения, които обосновават, само доколкото го изисква конкретният случай, запазването на тяхната поверителност и които не допускат предоставянето им на другата главна страна. Искането за поверително третиране също се представя с отделна молба, в която не се съдържат поверителни данни. Когато сведенията или доказателствата, за които е поискано поверително третиране, са предоставени на главната страна от една или няколко държави членки, императивните съображения, които главната страна изтъква в подкрепа на поверителното им третиране, могат да включват тези, които са посочени от въпросната държава членка или въпросните държави членки.

2.   Представянето на сведения или доказателства, чиято поверителност се основава на съображенията по параграф 1, може да бъде поискано от Общия съд в рамките на действие за събиране на доказателства. При отказ същият се отбелязва изрично от Общия съд. В отклонение от разпоредбите на член 103, за тези сведения или доказателства, представени в изпълнение на действие по събиране на доказателства, се прилага предвиденият в настоящия член процесуален ред.

3.   На стадия на проверката дали сведенията или доказателствата, представени от една от главните страни съгласно параграф 1 или 2, имат значение за решаването на спора и дали са поверителни по отношение на другата главна страна, тези сведения или доказателства не се предоставят на другата главна страна.

4.   Когато след проверката по параграф 3 Общият съд реши, че представени пред него сведения или доказателства имат значение за решаването на спора и не са поверителни за целите на производството пред Общия съд, той отправя искане до съответната страна да му разреши да предостави тези сведения или доказателства на другата главна страна. Ако в определен от председателя срок страната възрази срещу предоставянето им или не отговори в същия срок, тези сведения или доказателства не се вземат предвид при решаването на делото и се връщат на страната.

5.   Когато след проверката по параграф 3 Общият съд реши, че някои от представените пред него сведения или доказателства имат значение за решаването на спора и са поверителни по отношение на другата главна страна, той не ги предоставя на тази главна страна. След това той претегля изискванията, свързани с правото на ефективна съдебна защита, и в частност със спазването на принципа на състезателност, и изискванията, произтичащи от сигурността на Съюза или на една или няколко от неговите държави членки, или от техните международни отношения.

6.   След претеглянето по параграф 5 Общият съд приема мотивирано определение, в което се уточняват условията за съвместяване на изискванията, посочени в същия параграф, например представяне от съответната страна, с оглед на последващо предоставяне на другата главна страна, на неповерителен вариант или неповерително резюме със същественото съдържание на сведенията или доказателствата, позволяващ(о) в най-голяма степен на другата главна страна да изрази своето становище.

7.   Сведенията или доказателствата, които са поверителни по отношение на другата главна страна, могат да бъдат оттеглени изцяло или отчасти от главната страна, която ги е представила съгласно параграф 1 или 2, в двуседмичен срок от връчването на решението, постановено по параграф 5. Оттеглените сведения или доказателства не се вземат предвид при решаването на делото и се връщат на съответната главна страна.

8.   Когато Общият съд счете, че сведения или доказателства, които поради поверителността им не са предоставени на другата главна страна при условията на параграф 6, са необходими за решаването на спора, той може в отклонение от член 64 да основе решението си на такива сведения или доказателства само доколкото това е стриктно необходимо. При преценката на тези сведения или доказателства Общият съд взема предвид обстоятелството, че една от главните страни не е могла да изрази становището си по тях.

9.   Общият съд следи за това поверителната информация, съдържаща се в сведения или доказателства, които са представени от една от главните страни съгласно параграф 1 или 2 и не са предоставени на другата главна страна, да не бъде разкривана нито в определението, постановено по параграф 6, нито в съдебния акт, с който се слага край на производството.

10.   Непосредствено след постановяването на съдебния акт, с който се слага край на производството пред Общия съд, сведенията или доказателствата по параграф 5 се връщат на съответната страна.

11.   Общият съд определя с решение правилата за сигурност за целите на защитата на сведенията или доказателствата, представени съответно по параграф 1 или 2. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Глава осма

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 106

Устна фаза на производството

1.   Производството пред Общия съд в устната му фаза включва съдебно заседание за изслушване на устните състезания, което се провежда служебно или по искане на някоя от главните страни.

2.   В искането си за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания главната страна трябва да посочи причините, поради които иска да бъде изслушана. Искането трябва да се направи в триседмичен срок от съобщението до страните за приключването на писмената фаза на производството. Този срок може да бъде продължен от председателя.

3.   В случай че не бъде направено искане по параграф 2, Общият съд може, ако счита, че делото е достатъчно изяснено от доказателствата по преписката, да реши да се произнесе по иска или жалбата, без да провежда устна фаза на производството. В този случай той все пак може впоследствие да реши да започне устната фаза на производството.

Член 107

Дата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

1.   Ако Общият съд реши да започне устната фаза от производството, председателят определя датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

2.   Председателят може, при извънредни обстоятелства, служебно или по мотивирано искане на някоя от главните страни, да отложи датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания.

Член 108

Неявяване на страните в съдебното заседание за изслушване на устните състезания

1.   Когато някоя от страните уведоми Общия съд, че няма да се яви в съдебното заседание за изслушване на устните състезания, или когато в съдебното заседание Общият съд установи, че надлежно призована страна не се явява без уважителна причина, съдебното заседание за изслушване на устните състезания се провежда в отсъствието на съответната страна.

2.   Когато главните страни посочат пред Общия съд, че няма да се явят в съдебното заседание за изслушване на устните състезания, председателят решава дали може да приключи устната фаза на производството.

Член 109

Съдебно заседание при закрити врата

1.   След изслушване на страните Общият съд може съгласно член 31 от Статута да реши съдебното заседание да бъде проведено при закрити врата.

2.   Искането на страна за провеждане на съдебно заседание при закрити врата трябва да се мотивира и да посочва дали се отнася до устните състезания в тяхната цялост или до част от тях.

3.   Решението за провеждане на съдебно заседание при закрити врата включва забрана за публично оповестяване на казаното в хода на устните състезания.

Член 110

Протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания

1.   Устните състезания се откриват и ръководят от председателя, който следи за реда в съдебното заседание.

2.   Страните могат да пледират само чрез своя представител.

3.   В съдебното заседание за изслушване на устните състезания членовете на съдебния състав и генералният адвокат могат да задават въпроси на представителите на страните.

Член 111

Приключване на устната фаза на производството

Когато по делото не е бил определен генерален адвокат, председателят обявява устната фаза на производството за приключена след края на устните състезания.

Член 112

Представяне на заключението на генералния адвокат

1.   Когато по делото е бил определен генерален адвокат, който представя писмено заключението си, той го депозира в секретариата, който го съобщава на страните.

2.   След обявяването или депозирането на заключението на генералния адвокат председателят обявява устната фаза на производството за приключена.

Член 113

Възобновяване на устната фаза на производството

1.   Общият съд постановява възобновяване на устната фаза на производството, когато са изпълнени условията по член 23, параграф 3 или по член 24, параграф 3.

2.   Общият съд може да постанови възобновяване на устната фаза на производството:

а)

когато счита, че делото не е напълно изяснено;

б)

когато делото трябва да се реши въз основа на довод, който не е бил обсъден от страните;

в)

когато някоя от главните страни поиска това, като се основава на факти от решаващо значение за решението на Общия съд, които не е могла да посочи преди приключването на устната фаза на производството.

Член 114

Протокол за съдебното заседание

1.   Секретарят изготвя протокол за всяко съдебно заседание. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря. Той представлява официален документ.

2.   Протоколът се връчва на страните.

Член 115

Записване на съдебното заседание

При надлежно мотивирано искане председателят на Общия съд може да разреши на страна, която е участвала в писмената или устната фаза на производството, да прослуша в помещенията на Общия съд звукозаписа от съдебното заседание за изслушване на устните състезания на езика, използван в това съдебно заседание от изказалите се лица.

Глава девета

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 116

Дата на обявяване на съдебното решение

На страните се съобщава датата на обявяване на съдебното решение.

Член 117

Съдържание на съдебното решение

Съдебното решение съдържа:

а)

посочване, че е постановено от Общия съд;

б)

посочване на съдебния състав;

в)

датата на обявяването;

г)

имената на председателя и съдиите, взели участие в разискванията, като се посочва съдията докладчик;

д)

името на евентуално определения генерален адвокат;

е)

името на секретаря;

ж)

посочване на страните;

з)

имената на лицата, които ги представляват;

и)

исканията на страните;

й)

датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, ако такова е било проведено;

к)

ако е необходимо, посочване, че е изслушан генералният адвокат, и евентуално — датата на представяне на заключението му;

л)

кратко изложение на фактите;

м)

мотивите;

н)

диспозитива, включително решението относно съдебните разноски.

Член 118

Обявяване и връчване на съдебното решение

1.   Съдебното решение се обявява в открито съдебно заседание.

2.   Оригиналът на съдебното решение, подписан от председателя, взелите участие в разискванията съдии и секретаря, се подпечатва и депозира в секретариата. Препис от съдебното решение се връчва на всяка от страните.

Член 119

Съдържание на определението

Всяко определение, което подлежи на обжалване съгласно член 56 или 57 от Статута, съдържа:

а)

посочване, че е постановено от Общия съд, от председателя или от съдията по обезпечителното производство, в зависимост от случая;

б)

посочване на съдебния състав, ако е постановено от съдебен състав;

в)

датата на приемането му;

г)

посочване на правното основание за постановяването му;

д)

имената на председателя и евентуално съдиите, взели участие в разискванията, като се посочва съдията докладчик;

е)

името на евентуално определения генерален адвокат;

ж)

името на секретаря;

з)

посочване на страните;

и)

имената на лицата, които ги представляват;

й)

исканията на страните;

к)

ако е необходимо, посочване, че е изслушан генералният адвокат;

л)

кратко изложение на фактите;

м)

мотивите;

н)

диспозитива, включително евентуалното решение относно съдебните разноски.

Член 120

Подписване и връчване на определението

Оригиналът на всяко определение, подписан от председателя и секретаря, се подпечатва и депозира в секретариата. Препис от определението се връчва на всяка от страните и евентуално на Съда или на Съда на публичната служба.

Член 121

Задължителна сила на съдебните решения и определенията

1.   Освен в случаите по член 60 от Статута, съдебното решение има задължителна сила от деня на неговото обявяване.

2.   Освен в случаите по член 60 от Статута, определението има задължителна сила от деня на неговото връчване.

Член 122

Публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

Съобщение, съдържащо датата и диспозитива на съдебните решения и определенията на Общия съд, с които се слага край на производството, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, освен в случаите на съдебни актове, приети преди връчването на исковата молба или жалбата на ответника.

Глава десета

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ОТСЪСТВИЕТО НА ОТВЕТНИКА

Член 123

Съдебни решения, постановени в отсъствието на ответника

1.   Когато Общият съд установи, че след редовно връчване на исковата молба или жалбата ответникът не е представил отговор във формата или в срока, предвидени в член 81, без да се засяга действието на член 45, втора алинея от Статута, ищецът или жалбоподателят може в определен от председателя срок да поиска от Общия съд да уважи исканията му.

2.   Ответникът не участва в производството, което се провежда в негово отсъствие, и процесуалните актове не му се връчват, с изключение на съдебния акт, с който се слага край на производството.

3.   В съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника, Общият съд уважава исканията на ищеца или жалбоподателя, освен ако разглеждането на иска или жалбата явно не е от компетентността на Общия съд или ако този иск или жалба е явно недопустим(а) или явно лишен(а) от всякакво правно основание.

4.   Съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника, има изпълнителна сила. Общият съд обаче може да спре изпълнението до произнасяне по молбата за отмяна, подадена на основание член 166, или да изиска като условие за изпълнението представяне на обезпечение, чийто вид и размер се определят с оглед на обстоятелствата. Това обезпечение се освобождава, ако не бъде подадена молба за отмяна или тя бъде отхвърлена.

Глава единадесета

ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРА, ОТКАЗ ОТ ИСК И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСК ИЛИ ЖАЛБА

Член 124

Доброволно уреждане на спора

1.   Ако преди Общият съд да се е произнесъл, главните страни постигнат споразумение по уреждането на спора и уведомят Общия съд, че се отказват от всякакви претенции, председателят разпорежда делото да бъде заличено от регистъра и се произнася по съдебните разноски в съответствие с членове 136 и 138, евентуално с оглед на предложенията, направени в този смисъл от страните.

2.   Тази разпоредба не се прилага по отношение на жалбите и исковете по членове 263 ДФЕС и 265 ДФЕС.

Член 125

Отказ от иск и оттегляне на иск или жалба

Ако ищецът или жалбоподателят уведоми Общия съд писмено или в съдебното заседание, че възнамерява да се откаже от иска си или да оттегли иска или жалбата си, председателят разпорежда делото да бъде заличено от регистъра и се произнася по съдебните разноски съгласно членове 136 и 138.

Глава дванадесета

ИСКОВЕ, ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПО КОИТО ОБЩИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНАСЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Член 126

Явно подлежащ(а) на отхвърляне иск или жалба

Когато разглеждането на иск или жалба явно не е от компетентността на Общия съд или когато искът или жалбата е явно недопустим(а) или явно лишен(а) от всякакво правно основание, Общият съд може по предложение на съдията докладчик във всеки един момент, без да провежда докрай производството, да реши да се произнесе с мотивирано определение.

Член 127

Изпращане на дело на Съда или на Съда на публичната служба

Решенията за изпращане на дело по член 54, втора алинея от Статута и по член 8, параграф 2 от приложение I към Статута се приемат с мотивирано определение от Общия съд по предложение на съдията докладчик.

Член 128

Десезиране

Решенията за десезиране по член 54, трета алинея от Статута се приемат с мотивирано определение от Общия съд по предложение на съдията докладчик.

Член 129

Липса на абсолютни процесуални предпоставки

Общият съд служебно може във всеки един момент, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на главните страни, да се произнесе с мотивирано определение относно липсата на абсолютни процесуални предпоставки.

Член 130

Процесуални възражения и искания в хода на производството

1.   Искането на ответника Общият съд да се произнесе по недопустимостта или липсата на компетентност, без да разглежда спора по същество, се прави с отделна молба в срока по член 81.

2.   Искането на страна Общият съд да установи, че предметът на делото е отпаднал и че не следва да се произнася по същество, и другите искания в хода на производството се правят с отделна молба.

3.   Молбите по параграфи 1 и 2 съдържат изложение на основанията и доводите, на които почиват, и на исканията и към тях се прилагат посочените в тяхна подкрепа доказателства.

4.   Непосредствено след подаването на молбата по параграф 1 председателят определя срок, в който ищецът или жалбоподателят може да изложи писмено своите основания и искания.

5.   Непосредствено след подаването на молбата по параграф 2 председателят определя срок, в който другите страни могат да изложат писмено своите становища по молбата.

6.   Общият съд може да реши да започне устната фаза на производството по молбите по параграфи 1 и 2. Член 106 не се прилага.

7.   Общият съд се произнася по молбата в най-кратък срок или, ако наличието на особени обстоятелства оправдава това, отлага произнасянето за решението по същество. Общият съд изпраща делото на Съда или на Съда на публичната служба, ако разглеждането му е от тяхната компетентност.

8.   В случаите, в които Общият съд отхвърля молбата или отлага произнасянето по нея за решението по същество, председателят определя нови срокове с оглед на продължаването на производството.

Член 131

Служебно установяване на липса на основание за произнасяне по същество

1.   Ако установи, че предметът на делото е отпаднал и че не следва да се произнася по същество, Общият съд служебно може във всеки един момент, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на страните, да се произнесе с мотивирано определение.

2.   Ако ищецът или жалбоподателят престане да изпълнява исканията на Общия съд, Общият съд може по предложение на съдията докладчик и след изслушване на страните да установи служебно с мотивирано определение, че не следва да се произнася по същество.

Член 132

Явно основателен иск или явно основателна жалба

Когато Съдът или Общият съд вече се е произнесъл по един или няколко правни въпроса, идентични с повдигнатите с основанията на иск или жалба, и Общият съд констатира, че фактите са установени, той може след приключване на писмената фаза на производството по предложение на съдията докладчик и след изслушване на страните да обяви иска или жалбата за явно основателен/основателна с мотивирано определение, препращащо към относимата съдебна практика.

Глава тринадесета

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 133

Решение относно съдебните разноски

Общият съд се произнася по съдебните разноски в съдебното решение или определението, с което слага край на производството.

Член 134

Общи правила за възлагане на съдебните разноски

1.   Загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

2.   Когато има няколко загубили делото страни, Общият съд взема решение по разпределянето на съдебните разноски.

3.   Ако страните са загубили по едно или няколко от предявените основания, всяка страна понася направените от нея съдебни разноски. Общият съд обаче може да реши една от страните да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и част от съдебните разноски на другата страна, ако обстоятелствата по делото оправдават това.

Член 135

Справедливост и необосновано или злонамерено причинени разходи

1.   По изключение, когато справедливостта изисква това, Общият съд може да реши страна, която е загубила делото, да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, само част от съдебните разноски на другата страна и дори да не бъде осъдена да ги заплаща.

2.   Общият съд може да осъди дори спечелила делото страна да заплати част от или всички съдебни разноски, ако това е оправдано от поведението на спечелилата страна, включително преди образуване на съдебното производство, по-специално ако прецени, че тя необосновано или злонамерено е причинила разходи на другата страна.

Член 136

Съдебни разноски при отказ от иск или оттегляне на иск или жалба

1.   Страна, която направи отказ от иск или оттегли иск или жалба, се осъжда да заплати съдебните разноски, ако това е било поискано от другата страна в становището ѝ по отказа или оттеглянето.

2.   По искане обаче на страната, която направи отказ от иск или оттегли иск или жалба, съдебните разноски се понасят от другата страна, ако нейното поведение оправдава това.

3.   Когато страните са се споразумели относно съдебните разноски, произнасянето е в съответствие със споразумението.

4.   Ако не е направено искане относно съдебните разноски, всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Член 137

Съдебни разноски при липса на основание за произнасяне по същество

Когато липсва основание за произнасяне по същество, Общият съд определя съдебните разноски по своя преценка.

Член 138

Съдебни разноски на встъпилите страни

1.   Държавите членки и институциите, встъпили по делото, понасят направените от тях съдебни разноски.

2.   Държавите — страни по Споразумението за ЕИП, които не са държави членки, и Надзорният орган на ЕАСТ понасят направените от тях съдебни разноски, когато са встъпили по делото.

3.   Общият съд може да реши встъпила страна, различна от посочените в параграфи 1 и 2, да понесе направените от нея съдебни разноски.

Член 139

Разходи по производството

Производството пред Общия съд е безплатно, освен в следните случаи:

а)

ако Общият съд е направил разходи, които е било възможно да се избегнат, по-конкретно когато предявяването на иска или подаването на жалбата представлява явна злоупотреба, той може да осъди предизвикалата тези разходи страна да ги възстанови;

б)

разходите за всички направени по искане на страна копия или преводи, които секретарят счете за прекомерни, се възстановяват от тази страна по тарифата на секретариата, посочена в член 37;

в)

при повтарящо се нарушение на разпоредбите на настоящия правилник или практическите разпоредби по член 224, което налага Общият съд да иска отстраняване на нередовността, разходите, свързани с тези действия на Общия съд, се възстановяват от съответната страна по искане на секретаря по тарифата на секретариата, посочена в член 37.

Член 140

Подлежащи на възстановяване съдебни разноски

Без да се засяга действието на разпоредбите на член 139, за подлежащи на възстановяване съдебни разноски се считат:

а)

сумите, дължими на свидетелите и експертите на основание член 100;

б)

необходимите разходи, направени от страните за целите на производството, по-специално пътните и дневните разноски и възнаграждението на представител, юридически съветник или адвокат.

Член 141

Условия за плащане

1.   Касата на Общия съд и задължените към нея лица извършват своите плащания в евро.

2.   Когато подлежащите на възстановяване разходи са направени във валута, различна от евро, или когато обуславящите предоставяне на обезщетение действия са извършени в държава, чиято национална валута не е еврото, сумата се превръща в евро по референтния обменен курс на Европейската централна банка в деня на плащането.

Глава четиринадесета

ВСТЪПВАНЕ

Член 142

Предмет и действие на встъпването

1.   Встъпването е допустимо само в подкрепа, изцяло или частично, на исканията на една от главните страни. То не предоставя същите процесуални права като тези, с които разполагат главните страни, и по-специално правото да се иска провеждане на съдебно заседание.

2.   Встъпването е акцесорно по отношение на главния спор. Предметът на встъпването отпада, когато делото бъде заличено от регистъра на Общия съд след отказ от иск или оттегляне на иск или жалба, или след спогодба между главните страни, или когато исковата молба или жалбата е обявена за недопустима.

3.   Встъпилата страна е обвързана от етапа, на който се намира производството към момента на встъпването.

Член 143

Молба за встъпване

1.   Молба за встъпване се подава в шестседмичен срок, който започва да тече от публикуването по член 79.

2.   Молбата за встъпване съдържа:

а)

посочване на делото;

б)

посочване на главните страни;

в)

името и адреса на молителя;

г)

посочване на качеството и адреса на представителя на молителя;

д)

исканията, в подкрепа на които молителят иска да встъпи;

е)

изложение на обстоятелствата, установяващи правото на встъпване, когато молбата е направена съгласно член 40, втора или трета алинея от Статута.

3.   Молителят се представлява съгласно разпоредбите на член 19 от Статута.

4.   Член 77, член 78, параграфи 3—5 и член 139 се прилагат за молбата за встъпване.

Член 144

Решение по молбата за встъпване

1.   Молбата за встъпване се връчва на главните страни.

2.   Председателят предоставя на главните страни възможност да представят своите писмени или устни становища по молбата за встъпване и ако е необходимо, да поискат някои данни от преписката, които са поверителни, да не бъдат предоставяни на встъпила страна.

3.   Когато ответникът подаде възражение за недопустимост или за липса на компетентност по член 130, параграф 1, произнасянето по молбата за встъпване е възможно само след отхвърляне на възражението или след отлагане на произнасянето по него за решението по същество.

4.   Когато молбата е подадена на основание член 40, първа алинея от Статута и главните страни не посочат, че по преписката има данни, които са поверителни и чието съобщаване на встъпилата страна може да им причини вреда, встъпването се допуска с решение на председателя.

5.   В останалите случаи председателят се произнася в най-кратък срок с определение по молбата за встъпване и, ако е необходимо, по предоставянето на встъпилата страна на данни, за които се поддържа, че са поверителни.

6.   При отхвърляне на молбата за встъпване определението по параграф 5 трябва да се мотивира и да съдържа произнасяне по свързаните с молбата за встъпване разноски, включително по разноските на молителя, в съответствие с членове 134 и 135.

7.   Ако бъде уважена молбата за встъпване, на встъпилата страна се изпращат всички процесуални документи, връчени на главните страни, евентуално без поверителните данни, чието предоставяне е изключено съгласно параграф 5.

8.   При оттегляне на молбата за встъпване председателят разпорежда заличаване на молителя от делото и се произнася по разноските, включително по разноските на молителя, в съответствие с член 136.

9.   При оттегляне на встъпването председателят разпорежда заличаване на встъпилата страна по делото и се произнася по разноските в съответствие с членове 136 и 138.

10.   Ако производството по делото между главните страни бъде прекратено преди произнасянето по молба за встъпване, молителят и главните страни понасят направените от всеки от тях разноски във връзка с молбата за встъпване. На молителя се изпраща препис от определението, с което се слага край на производството.

Член 145

Представяне на изявления

1.   Встъпилата страна може да представи изявление при встъпване в срок, определен от председателя.

2.   Изявлението при встъпване съдържа:

а)

исканията на встъпилата страна в подкрепа, изцяло или частично, на исканията на някоя от главните страни;

б)

основанията и доводите, изтъкнати от встъпилата страна;

в)

при необходимост — доказателствата и доказателствените искания.

3.   След подаване на изявлението при встъпване председателят определя срок, в който главните страните могат да отговорят на това изявление.

Глава петнадесета

ПРАВНА ПОМОЩ

Член 146

Общи положения

1.   Всяко лице, което поради имущественото си състояние не може да заплати изцяло или отчасти разходите за производството, има право да ползва правна помощ.

2.   Правната помощ се отказва, ако разглеждането на иска или жалбата, във връзка с който или която тя е поискана, явно не е от компетентността на Общия съд, или този иск или жалба е явно недопустим(а) или явно лишен(а) от всякакво правно основание.

Член 147

Искане за правна помощ

1.   Молбата за правна помощ може да се подаде преди предявяването на иска или подаването на жалбата или докато производството е висящо.

2.   Молбата за правна помощ трябва да бъде изготвена, като се използва формулярът, който се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз. Без да се засяга действието на член 74, този формуляр трябва да се подпише от молителя или от адвокат, ако молителят се представлява от такъв. Молба за правна помощ, при чието изготвяне не е използван формулярът, не се взема предвид.

3.   Към молбата за правна помощ се прилагат всякакви сведения и доказателства, които позволяват да се прецени имущественото състояние на молителя, например документ, издаден от компетентен национален орган, удостоверяващ това състояние.

4.   Ако молбата за правна помощ е подадена преди предявяването на иска или подаването на жалбата, молителят следва да изложи накратко предмета на иска или жалбата, който/която възнамерява да предяви/подаде, фактите по делото и доводите в подкрепа на иска или жалбата. Към молбата се прилагат доказателства в това отношение.

5.   При необходимост към молбата за правна помощ се прилагат документите по член 51, параграфи 2 и 3 и по член 78, параграф 3. В този случай се прилагат член 51, параграф 4 и член 78, параграф 5.

6.   Ако при подаването на молбата за правна помощ молителят се представлява от адвокат, се прилага член 77.

7.   Подаването на молба за правна помощ спира спрямо молителя срока за предявяването на иск или подаването на жалба до датата на връчване на определението по тази молба, или — в случаите по член 148, параграф 6 — на определението за определяне на адвоката, на когото се възлага да представлява молителя.

Член 148

Решение по молбата за правната помощ

1.   Преди да се произнесе по молбата за правна помощ, председателят определя срок на другата главна страна да представи писмено становище, освен ако от представените доказателства вече се установява, че не са изпълнени условията по член 146, параграф 1 или че са изпълнени тези по член 146, параграф 2.

2.   Председателят се произнася по молбата за правна помощ с определение.

3.   Определението, с което се отказва правна помощ, се мотивира.

4.   С определението за предоставяне на правна помощ може да се определи адвокат, който да представлява заинтересованото лице, ако молителят е предложил в молбата за правна помощ този адвокат и последният е дал съгласието си да представлява молителя пред Общия съд.

5.   Ако заинтересованото лице не е предложило адвокат в молбата за правна помощ или след постановяването на определението за предоставяне на правна помощ или ако не е възможно да се утвърди неговият избор, секретарят изпраща определението за предоставяне на правна помощ и копие от молбата на компетентния орган на съответната държава, посочен в допълнителния правилник към Процедурния правилник на Съда. Ако заинтересованото лице няма адрес в Съюза, секретарят изпраща определението за предоставяне на правна помощ и копие от молбата на компетентния орган на държавата, в която се намира седалището на Съда на Европейския съюз.

6.   Без да се засяга действието на параграф 4, адвокатът, на когото се възлага да представлява молителя, се посочва с определение въз основа на предложенията на заинтересованото лице или на предложенията, изпратени от органа по параграф 5, в зависимост от случая.

7.   С определението за предоставяне на правна помощ може да се определи сумата, която да се заплати на адвоката, на когото се възлага да представлява заинтересованото лице, или да се определи максимален размер, който разходите и хонорарът на адвоката по принцип не могат да надвишават. С определението може да се предвиди участие на заинтересованото лице в разноските по член 149, параграф 1, като се има предвид неговото имуществено състояние.

8.   Постановените съгласно този член определения не подлежат на обжалване.

9.   Без да се засяга действието на член 147, параграф 6, връчванията на молителя на правна помощ и на другите страни се извършват по предвидения в член 80, параграф 1 начин.

Член 149

Аванси и поемане на съдебните разноски

1.   При предоставяне на правна помощ касата на Общия съд поема разноските във връзка с подпомагането и представляването на молителя пред Общия съд, евентуално в определените граници. По искане на адвоката, определен в съответствие с член 148, председателят може да реши да му се отпусне аванс.

2.   Когато съгласно съдебния акт, с който се слага край на производството, получателят на правната помощ трябва да понесе направените от него съдебни разноски, председателят определя разноските и хонорара на адвоката, които трябва да бъдат платени от касата на Общия съд, с мотивирано определение, което не подлежи на обжалване.

3.   Когато със съдебния акт, с който се слага край на производството, Общият съд осъди друга страна да заплати съдебните разноски на получателя на правна помощ, тази страна е длъжна да възстанови на касата на Общия съд авансово отпуснатите като правна помощ суми.

4.   Секретарят организира възстановяването на сумите по параграф 3 от страната, която е осъдена да ги заплати.

5.   Когато получателят на правна помощ загуби делото, Общият съд може, ако справедливостта изисква това, като се произнася по съдебните разноски със съдебния акт, с който се слага край на производството, да постанови една или повече други страни да понесат направените от тях съдебни разноски или тези съдебни разноски да се поемат изцяло или отчасти от касата на Общия съд като правна помощ.

Член 150

Прекратяване на правната помощ

1.   Ако по време на производството се променят обстоятелствата, с оглед на които е предоставена правна помощ, председателят може, служебно или при поискване, след изслушване на заинтересованото лице да прекрати правната помощ.

2.   Определението за прекратяване на правната помощ се мотивира и не подлежи на обжалване.

Глава шестнадесета

СПЕШНИ ПРОИЗВОДСТВА

Раздел 1

Бързо производство

Член 151

Решение за бързо производство

1.   Предвид особената неотложност и обстоятелствата по делото Общият съд може да реши, по искане на ищеца или жалбоподателя или на ответника, след изслушване на другата главна страна, делото да бъде разгледано по реда на бързото производство. Това решение се взема в най-кратък срок.

2.   При извънредни обстоятелства Общият съд може да реши служебно, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на главните страни, делото да бъде разгледано по реда на бързото производство.

3.   С решението на Общия съд за разглеждане на делото по реда на бързото производство може да се предвидят изисквания относно обема и представянето на писмените изявления на главните страни, последващото развитие на производството или основанията и доводите, по които Общият съд трябва да се произнесе.

4.   Ако една от главните страни не се съобрази с някое от изискванията по параграф 3, решението за разглеждане на делото по реда на бързото производство може да бъде отменено. В този случай производството продължава по общия ред.

Член 152

Молба за разглеждане на дело по реда на бързото производство

1.   Искането за разглеждане на дело по реда на бързото производство се прави с отделна молба при подаването на исковата молба или жалбата или на писмената защита и съдържа мотиви, уточняващи особената неотложност на случая и другите релевантни обстоятелства.

2.   В молбата за разглеждане на дело по реда на бързото производство може да се посочи, че някои основания или доводи или някои части от исковата молба или жалбата или от писмената защита се представят само в случай че делото не се разглежда по реда на бързото производство, по-специално като към молбата се приложи съкратен вариант на исковата молба или жалбата, както и списък на приложенията и само тези приложения, които трябва да бъдат взети предвид, ако делото се разглежда по реда на бързото производство.

Член 153

Разглеждане с предимство

В отклонение от член 67, параграф 1 делата, по които Общият съд е решил да се произнесе по реда на бързото производство, се разглеждат с предимство.

Член 154

Писмена фаза на производството

1.   В отклонение от член 81, параграф 1, когато ищецът или жалбоподателят е поискал делото да се разгледа по реда на бързото производство, срокът за представяне на писмената защита е едномесечен. Този срок може да бъде продължен съгласно член 81, параграф 3.

2.   Ако Общият съд реши да не уважи искането за разглеждане на дело по реда на бързото производство, на ответника се дава допълнителен едномесечен срок, за да представи или, в зависимост от случая, да допълни писмената защита.

3.   В рамките на бързото производство писмените изявления по член 83, параграф 1 и член 145, параграфи 1 и 3 могат да бъдат подадени само ако Общият съд разреши това в рамките на процесуално-организационните действия, предприети съгласно членове 88-90.

4.   При определянето на предвидените в настоящия правилник срокове в рамките на бързо производство председателят взема предвид особената неотложност на произнасянето по иска или жалбата.

Член 155

Устна фаза на производството

1.   Когато е взето решение за провеждане на бързо производство, Общият съд решава да започне устната фаза на производството в най-кратък срок след представянето на предварителния доклад от съдията докладчик. Общият съд обаче може да реши да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството, ако главните страни са се отказали от явяване в съдебното заседание и Общият съд счита, че делото е достатъчно изяснено от доказателствата по преписката.

2.   Без да се засяга действието на членове 84 и 85, главните страни могат да допълват своите доводи и да правят доказателствени искания в устната фаза на производството, при условие че късното отправяне на тези искания бъде обосновано.

Раздел 2

Спиране на изпълнението и други временни мерки, постановявани по реда на обезпечителното производство

Член 156

Молба за спиране на изпълнението или за постановяване на други временни мерки

1.   Молба за спиране на изпълнението на акт на институция по смисъла на членове 278 ДФЕС и 157 ДЕОАЕ е допустима само ако молителят е обжалвал този акт пред Общия съд.

2.   Молба за постановяване на друга временна мярка по член 279 ДФЕС е допустима само ако е направена от главна страна по разглеждано от Общия съд дело и се отнася до това дело.

3.   В молбите по параграфи 1 и 2 се излагат предметът на спора, обстоятелствата, установяващи неотложността, и фактическите и правните основания, които на пръв поглед обосновават необходимостта от постановяване на поисканата временна мярка. В тях се съдържат всички налични доказателства и доказателствени искания в подкрепа на постановяването на временните мерки.

4.   Молбата се подава отделно при спазване на изискванията, предвидени в членове 76-78.

Член 157

Производство

1.   Молбата се връчва на другата страна и председателят на Общия съд ѝ определя кратък срок за представяне на писмено или устно становище.

2.   Председателят на Общия съд може да уважи молбата и преди представяне на становище от другата страна. Тази мярка може впоследствие да се измени или отмени, включително служебно.

3.   Председателят на Общия съд постановява, ако е необходимо, извършването на процесуално-организационни действия и действия по събиране на доказателства.

4.   В случай че председателят на Общия съд е възпрепятстван да изпълнява функциите си, се прилагат членове 11 и 12.

Член 158

Решение по молбата

1.   Председателят на Общия съд се произнася по молбата с мотивирано определение. Това определение се връчва незабавно на страните.

2.   Изпълнението на определението може да се обуслови от представянето от молителя на обезпечение, чийто вид и размер се определят с оглед на обстоятелствата.

3.   С определението може да се определи краен срок за прилагане на мярката. Когато такъв срок не е определен, действието на мярката се преустановява с обявяване на съдебното решение, с което се слага край на производството.

4.   Определението има само временен характер и не предопределя по никакъв начин съдебния акт на Общия съд в главното производство.

5.   С определението, с което се слага край на производството по обезпечение, произнасянето по съдебните разноски се отлага за съдебния акт, с който Общият съд се произнася по главното производство. Определението обаче може да съдържа произнасяне по съдебните разноски по обезпечителното производство в съответствие с членове 134—138, ако това е оправдано с оглед на обстоятелствата по делото.

Член 159

Промяна на обстоятелствата

По искане на някоя от страните определението може във всеки един момент да бъде изменено или отменено поради промяна на обстоятелствата.

Член 160

Нова молба

Отхвърлянето на молбата за постановяване на временна мярка не е пречка главната страна, която я е подала, да подаде друга молба въз основа на нови факти.

Член 161

Молба по членове 280 ДФЕС, 299 ДФЕС и 164 ДЕОАЕ

1.   Разпоредбите на този раздел се прилагат по отношение на молбите по членове 280 ДФЕС, 299 ДФЕС и 164 ДЕОАЕ за спиране на принудителното изпълнение на решение на Общия съд или на акт на Съвета, Европейската комисия или Европейската централна банка.

2.   Ако е необходимо, в определението, с което се уважава молбата, се посочва датата, от която се преустановява действието на временната мярка.

Глава седемнадесета

МОЛБИ ОТНОСНО СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 162

Разпределяне на молбата

1.   Молбите по настоящата глава се разпределят на съдебния състав, постановил съдебния акт, за който се отнася молбата.

2.   Ако не е налице кворумът по членове 23 и 24, молбата се разпределя на друг съдебен състав, заседаващ със същия брой съдии. Ако съдебният акт е постановен еднолично, но съдията е възпрепятстван да изпълнява функциите си, молбата се разпределя на друг съдия.

Член 163

Спиране на производството

Когато срещу един и същ съдебен акт на Общия съд са подадени жалба пред Съда и молба по настоящата глава, с изключение на молбите по членове 164 и 165, председателят може след изслушване на страните да спре производството до произнасянето на Съда по жалбата.

Член 164

Поправяне на съдебните решения и определенията

1.   Без да се засяга действието на разпоредбите относно тълкуването на съдебните решения и определенията, Общият съд може служебно или по искане на някоя от страните да поправя технически грешки, грешки в изчисленията или други явни фактически грешки.

2.   Молбата за поправка се подава в двуседмичен срок от обявяването на съдебното решение или връчването на определението.

3.   Когато молбата за поправка се отнася до диспозитива или до някои от решаващите мотиви, страните могат да представят писмени становища в определен от председателя срок.

4.   Общият съд се произнася с определение.

5.   Оригиналът на определението, с което се разпорежда извършването на поправка, се прилага към оригинала на поправения съдебен акт. В полето на оригинала на поправения съдебен акт се прави отбелязване за това определение.

Член 165

Пропуск при произнасяне

1.   В случай че Общият съд е пропуснал да се произнесе по отделна част от исканията или по съдебните разноски, заинтересованата страна сезира Общия съд с молба.

2.   Молбата се подава в едномесечен срок от обявяването на съдебното решение или връчването на определението.

3.   Молбата се връчва на другите страни и председателят им определя срок за представяне на писмени становища.

4.   След като предостави възможност на страните да представят своите становища, Общият съд се произнася с определение едновременно по допустимостта и по основателността на молбата.

Член 166

Отмяна на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника

1.   Съгласно член 41 от Статута съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника, подлежи на отмяна.

2.   Молбата за отмяна се подава от ответника в едномесечен срок от връчване на постановеното в негово отсъствие съдебно решение. Тя се представя във формата, предвидена в членове 76—78.

3.   След връчването на молбата председателят определя срок за представяне на писмено становище от другата страна.

4.   Производството продължава в съответствие с разпоредбите на дял III или на дял IV, в зависимост от случая.

5.   Общият съд се произнася със съдебно решение, което не подлежи на отмяна.

6.   Оригиналът на това решение се прилага към оригинала на съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника. В полето на оригинала на съдебното решение, постановено в отсъствието на ответника, се прави отбелязване за съдебното решение, постановено в производството по отмяната му.

Член 167

Отмяна на съдебен акт по молба на трето лице

1.   По отношение на молбата на трето лице за отмяна на съдебен акт, подадена на основание член 42 от Статута, се прилагат членове 76—78. Освен това в нея трябва:

а)

да се означи оспорваното съдебно решение или определение;

б)

да се посочи с какво оспорваното съдебно решение или определение засяга правата на третото лице;

в)

да се посочат причините, поради които третото лице не е могло да вземе участие в производството пред Общия съд.

2.   Молбата на трето лице за отмяна на съдебен акт се подава в двумесечен срок от публикуването по член 122.

3.   Изпълнението на оспорваното съдебно решение или определение може да се спре по молба на третото лице. Прилагат се разпоредбите на членове 156-161.

4.   Молбата на трето лице за отмяна на съдебен акт се връчва на страните и председателят им определя срок за представяне на писмени становища.

5.   Общият съд се произнася, след като предостави възможност на страните да представят своите становища.

6.   Оспорваното съдебно решение или определение се изменя в частта, относно която молбата на третото лице е уважена.

7.   Оригиналът на съдебното решение, постановено по молба на трето лице за отмяна на съдебен акт, се прилага към оригинала на оспорваното съдебно решение или определение. В полето на оригинала на оспорваното съдебно решение или определение се отбелязва постановеният съдебен акт.

Член 168

Тълкуване на съдебните решения и определенията

1.   Съгласно член 43 от Статута, при съмнение относно смисъла и обхвата на съдебно решение или определение, Общият съд го тълкува по искане на страна или на институция на Съюза, която докаже, че е заинтересована.

2.   Молбата за тълкуване се подава в двугодишен срок от датата на обявяване на съдебното решение или на връчване на определението.

3.   Молбата за тълкуване се представя във формата, предвидена в членове 76—78. Освен това в нея се посочват:

а)

съдебно решение или определението, до което се отнася;

б)

текстовете, чието тълкуване се иска.

4.   Молбата се връчва на другите страни и председателят им определя срок за представяне на писмени становища.

5.   Общият съд се произнася, след като предостави възможност на страните да представят своите становища.

6.   Оригиналът на тълкувателния съдебен акт се прилага към оригинала на тълкувания съдебен акт. В полето на оригинала на тълкувания съдебен акт се прави отбелязване за тълкувателния съдебен акт.

Член 169

Отмяна на влязъл в сила съдебен акт

1.   Молба за отмяна на влязъл в сила съдебен акт на Общия съд съгласно член 44 от Статута може да се подаде само при разкриване на обстоятелство, което има решаващо значение и което преди обявяването на съдебното решение или връчването на определението не е било известно на Общия съд и на страната, която иска отмяната.

2.   Молбата за отмяна на влязъл в сила съдебен акт се подава в тримесечен срок от деня, в който молителят е узнал за обстоятелството, на което тя се основава, но не по-късно от изтичането на предвидения в член 44, трета алинея от Статута десетгодишен срок.

3.   По отношение на молбата за отмяна на влязъл в сила съдебен акт се прилагат членове 76-78. Освен това тя трябва да съдържа:

а)

означение на оспорваното съдебно решение или определение;

б)

посочване на частите на съдебното решение или определението, които се оспорват;

в)

излагане на обстоятелствата, на които се основава молбата;

г)

посочване на доказателствата, установяващи обстоятелствата, на основание на които се иска отмяната, и спазването на сроковете, предвидени в параграф 2.

4.   Молбата за отмяна се връчва на другите страни и председателят им определя срок за представяне на писмени становища.

5.   След като предостави възможност на страните да представят своите становища, Общият съд се произнася по допустимостта на молбата с определение, което не предопределя решението по същество.

6.   Ако обяви молбата за допустима, Общият съд разглежда спора по същество в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник.

7.   Оригиналът на отменителния съдебен акт се прилага към оригинала на отменения съдебен акт. В полето на оригинала на отменения съдебен акт се прави отбелязване за отменителния съдебен акт.

Член 170

Спор относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски

1.   При спор относно подлежащите на възстановяване съдебни разноски заинтересованата страна сезира Общия съд с молба. Молбата се представя във формата, предвидена в членове 76—78.

2.   Молбата се връчва на страната, за която тя се отнася, и председателят определя на тази страна срок за представяне на писмено становище.

3.   След като предостави възможност на страната, за която се отнася молбата, да представи своето становище, Общият съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.

4.   За целите на изпълнението страните могат да поискат заверен препис от определението.

ДЯЛ IV

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Член 171

Приложно поле

Разпоредбите на настоящия дял се прилагат за жалбите, подадени срещу решенията на апелативните състави или отделенията по жалбите на Службата, посочена в член 1, по прилагането на правила относно режим на интелектуална собственост.

Глава първа

СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 172

Ответник

Жалбата се подава срещу Службата, чийто апелативен състав или отделение по жалбите е приел(о) обжалваното решение, в качеството ѝ на ответник.

Член 173

Правно положение пред Общия съд на другите страни в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите

1.   Страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, различна от жалбоподателя, може да участва в производството пред Общия съд в качеството на встъпила страна, като представи отговор по жалбата в предвидените форма и срок.

2.   Преди изтичането на срока, предвиден за подаване на писмен отговор, страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, различна от жалбоподателя, се конституира като встъпила страна в производството пред Общия съд с подаването на процесуален документ. Тя загубва правното си положение на встъпила страна пред Общия съд, ако не представи отговор по жалбата в предвидените форма и срок. В този случай встъпилата страна понася направените от нея съдебни разноски, свързани с подадените от нея процесуални документи.

3.   Встъпилата страна по параграфи 1 и 2 има същите процесуални права като главните страни. Тя може да поддържа исканията на главна страна, както и да излага искания и основания, независимо от тези на главните страни.

4.   Страната в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, която е конституирана като страна пред Общия съд съгласно параграфи 1 и 2, се представлява в съответствие с разпоредбите на член 19 от Статута.

5.   Член 77 и член 78, параграфи 3—5 се прилагат за процесуалния документ по параграф 2.

6.   В отклонение от член 123 производството в отсъствието на ответника не се провежда, когато встъпилата страна по параграфи 1 и 2 от настоящия член е представила отговор по жалбата в предвидените форма и срок.

Член 174

Заместване на страна

Когато спорното право на интелектуална собственост бъде прехвърлено на трето лице от страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите на Службата, правоприемникът може да поиска да замести първоначалната страна в производството пред Общия съд.

Член 175

Молба за заместване

1.   Искането за заместване се прави с отделна молба. Тя може да бъде подадена на всеки етап от производството.

2.   Молбата съдържа:

а)

посочване на делото;

б)

посочване на страните по делото, както и на страната, която молителят иска да замести;

в)

името и адреса на молителя;

г)

посочване на качеството и адреса на представителя на молителя;

д)

изложение на обосноваващите заместването обстоятелства, към което се прилагат посочените в негова подкрепа доказателства.

3.   Молителят се представлява съгласно разпоредбите на член 19 от Статута.

4.   Член 77, член 78, параграфи 3—5 и член 139 се прилагат за молбата за заместване.

Член 176

Решение по молбата за заместване

1.   Молбата за заместване се връчва на страните.

2.   Председателят предоставя на страните възможност да представят своите писмени или устни становища по молбата за заместване.

3.   По молбата за заместване се произнася председателят с мотивирано определение или Общият съд в съдебния акт, с който слага край на производството.

4.   При отхвърляне на молбата за заместване се решава въпросът за свързаните с тази молба съдебни разноски, включително разноските на молителя по членове 134 и 135.

5.   Ако бъде уважена молбата за заместване, правоприемникът е обвързан от етапа, на който се намира производството към момента на заместването. Той е обвързан от процесуалните документи, подадени от страната, която е заместил.

Глава втора

ЖАЛБА И ПИСМЕН ОТГОВОР

Член 177

Жалба

1.   Жалбата съдържа:

а)

името и адреса на жалбоподателя;

б)

посочване на качеството и адреса на представителя на жалбоподателя;

в)

посочване на Службата, срещу която е подадена жалбата;

г)

предмета на спора, изтъкнатите основания и доводи, както и кратко изложение на посочените основания;

д)

исканията на жалбоподателя.

2.   Когато жалбоподателят не е единствената страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите на Службата, жалбата трябва да съдържа и имената на всички страни в това производство и посочените от тях адреси за получаване на съобщения.

3.   Обжалваното решение на апелативния състав или отделението по жалбите се прилага към жалбата. Отбелязва се датата, на която това решение е съобщено на жалбоподателя.

4.   Ако жалбоподателят е частноправно юридическо лице, той прилага към жалбата актуално доказателство за своята правосубектност (извлечение от търговския регистър, извлечение от регистъра на сдруженията или друг официален документ).

5.   Към жалбата се прилагат документите по член 51, параграфи 2 и 3.

6.   Прилага се член 77.

7.   Ако жалбата не е съобразена с параграфи 2—5, секретарят определя на жалбоподателя разумен срок, за да отстрани нередовността ѝ. Ако нередовността не бъде отстранена в определения срок, Общият съд решава дали неспазването на това формално изискване води до формалната недопустимост на жалбата.

Член 178

Връчване на жалбата

1.   Секретарят уведомява ответника и всички страни в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите за подадената жалба по реда, предвиден в член 80, параграф 1. Той организира връчването на жалбата след определяне на езика на производството съгласно член 45, параграф 4 и, при необходимост, връчването на превода на жалбата на езика на производството.

2.   Жалбата се връчва на ответника чрез изпращане на заверен препис от жалбата като препоръчана пощенска пратка с обратна разписка или чрез предаване на този препис срещу разписка. Когато ответникът предварително се е съгласил жалбите да му бъдат връчвани по посочения в член 57, параграф 4 начин или по факс, връчването на жалбата може да се извърши по този начин.

3.   Връчването на жалбата на страна в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите се извършва по начина, с който тя се е съгласила при подаването на процесуалния документ по член 173, параграф 2, а ако такъв не е подаден, с препоръчана пощенска пратка с обратна разписка на адреса, посочен от съответната страна за получаване на съобщенията в хода на производството пред апелативния състав или отделението по жалбите.

4.   В случаите по член 177, параграф 7 връчването се извършва непосредствено след като нередовността на жалбата бъде отстранена или непосредствено след като Общият съд обяви жалбата за допустима с оглед на изискванията по този член.

5.   Непосредствено след връчването на жалбата ответникът изпраща на Общия съд преписката по производството пред апелативния състав или отделението по жалбите.

Член 179

Страни, които могат да подадат писмен отговор

Ответникът и страните в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, различни от жалбоподателя, подават писмен отговор по жалбата в двумесечен срок от нейното връчване. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде продължен от председателя въз основа на мотивирано искане на съответната страна.

Член 180

Писмен отговор

1.   Писменият отговор съдържа:

а)

името и адреса на страната, която го представя;

б)

посочване на качеството и на адреса на представителя на страната;

в)

изтъкнатите основания и доводи;

г)

исканията на страната, която го представя.

2.   По отношение на писмения отговор се прилага член 177, параграфи 4-7.

Член 181

Приключване на писмената фаза на производството

Без да се засяга действието на глава трета, писмената фаза на производството приключва след подаването на писмения отговор на ответника и евентуално на встъпилата страна по смисъла на член 173.

Глава трета

НАСРЕЩНА ЖАЛБА

Член 182

Насрещна жалба

1.   Страните в производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, различни от жалбоподателя, могат да представят насрещна жалба в същия срок като предвидения за представянето на писмен отговор.

2.   Насрещната жалба се подава като отделен документ, различен от писмения отговор.

Член 183

Съдържание на насрещната жалба

Насрещната жалба съдържа:

а)

името и адреса на страната, която я подава;

б)

посочване на качеството и на адреса на представителя на страната;

в)

изтъкнатите основания и доводи;

г)

исканията.

Член 184

Искания, основания и доводи в насрещната жалба

1.   Исканията в насрещната жалба са за отмяна или изменение на решението на апелативния състав или на отделението по жалбите в част, която не е посочена в жалбата.

2.   С изтъкнатите основания и доводи ясно се указват оспорените части от мотивите на обжалваното решение.

Член 185

Отговор на насрещната жалба

Когато е подадена насрещна жалба, в двумесечен срок, считано от връчването ѝ, другите страни могат да представят писмено изявление, чийто предмет е ограничен до отговор на посочените в насрещната жалба искания, основания и доводи. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде продължен от председателя въз основа на мотивирано искане на съответната страна.

Член 186

Приключване на писмената фаза на производството

Когато е подадена насрещна жалба, писмената фаза на производството приключва след подаването на последното писмено изявление в отговор на насрещната жалба.

Член 187

Отношение между главната жалба и насрещната жалба

Счита се, че липсва предмет на насрещната жалба, когато:

а)

главната жалба бъде оттеглена от жалбоподателя;

б)

главната жалба бъде обявена за явно недопустима.

Глава четвърта

ДРУГИ АСПЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 188

Предмет на спора пред Общия съд

С писмените изявления, подадени от страните в производството пред Общия съд, не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав или отделението по жалбите.

Член 189

Дължина на писмените изявления

1.   В съответствие с член 224 Общият съд определя максималната дължина на писмените изявления, подавани съгласно настоящия дял.

2.   Председателят може да разреши да се превиши максималната дължина на писмените изявления само в особено сложни в правно или фактическо отношение случаи.

Член 190

Възлагане на съдебните разноски

1.   Когато уважи жалба срещу решение на апелативен състав или отделение по жалбите, Общият съд може да постанови ответникът да понесе само направените от него съдебни разноски.

2.   Необходимите разходи, направени от страните за целите на производството пред апелативния състав или отделението по жалбите, се считат за подлежащи на възстановяване съдебни разноски.

Член 191

Други приложими разпоредби

Освен ако особените разпоредби на настоящия дял не предвиждат друго, за производствата по настоящия дял се прилагат разпоредбите на дял III.

ДЯЛ V

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

Член 192

Приложно поле

Разпоредбите на настоящия дял се прилагат за жалбите срещу съдебните актове на Съда на публичната служба по членове 9 и 10 от приложение I към Статута.

Глава първа

ЖАЛБА

Член 193

Подаване на жалбата

1.   Производството по обжалване се образува с подаването на жалба в секретариата на Общия съд или на Съда на публичната служба.

2.   Секретариатът на Съда на публичната служба незабавно предава на секретариата на Общия съд преписката по първоинстанционното производство и евентуално жалбата.

Член 194

Съдържание на жалбата

1.   Жалбата съдържа:

а)

името и адреса на страната, която подава жалбата, наричана жалбоподател;

б)

посочване на качеството и на адреса на представителя на жалбоподателя;

в)

посочване на обжалвания съдебен акт на Съда на публичната служба;

г)

посочване на другите страни по съответното дело пред Съда на публичната служба;

д)

изтъкнатите основания и доводи, както и кратко изложение на посочените основания;

е)

исканията на жалбоподателя.

2.   Отбелязва се датата, на която обжалваният съдебен акт е връчен на жалбоподателя.

3.   Ако жалбоподателят е частноправно юридическо лице, той прилага към жалбата актуално доказателство за своята правосубектност (извлечение от търговския регистър, извлечение от регистъра на сдруженията или друг официален документ).

4.   Към жалбата се прилагат документите по член 51, параграфи 2 и 3.

5.   Прилага се член 77.

6.   Ако жалбата не е съобразена с параграфи 2—4, секретарят определя на жалбоподателя разумен срок, за да отстрани нередовността на жалбата. Ако нередовността не бъде отстранена в определения срок, Общият съд решава дали неспазването на това формално изискване води до формалната недопустимост на жалбата.

Член 195

Искания, основания и доводи в жалбата

1.   Исканията в жалбата са за отмяна, изцяло или частично, на съдебния акт на Съда на публичната служба, съдържащ се в диспозитива.

2.   С изтъкнатите правни основания и доводи ясно се указват оспорените части от мотивите на съдебния акт на Съда на публичната служба.

Член 196

Искания в случай на уважаване на жалбата

1.   Исканията в жалбата, в случай че бъде обявена за основателна, са за уважаване, изцяло или частично, на направените в първоинстанционното производство искания, като нови искания не се допускат. С жалбата не може да се изменя предметът на спора пред Съда на публичната служба.

2.   Когато жалбоподателят иска при отмяна на обжалвания съдебен акт делото да се върне на Съда на публичната служба, той излага причините, поради които етапът на производството не позволява Общият съд да реши спора.

Глава втора

ПИСМЕН ОТГОВОР, РЕПЛИКА И ДУПЛИКА

Член 197

Връчване на жалбата

1.   Жалбата се връчва на другите страни по съответното дело пред Съда на публичната служба. Прилага се член 80, параграф 1.

2.   В случая по член 194, параграф 6 връчването се извършва непосредствено след отстраняване на нередовността на жалбата или обявяването ѝ от Общия съд за допустима с оглед на изискванията за форма по този член.

Член 198

Страни, които могат да подадат писмен отговор

Всяка страна по съответното дело пред Съда на публичната служба, която има интерес от уважаване или отхвърляне на жалбата, може да представи писмен отговор в двумесечен срок от връчването на жалбата. Срокът за отговор не може да бъде продължаван.

Член 199

Съдържание на писмения отговор

1.   Писменият отговор съдържа:

а)

името и адреса на страната, която го представя;

б)

посочване на качеството и на адреса на представителя на страната;

в)

датата, на която ѝ е връчена жалбата;

г)

изтъкнатите основания и доводи;

д)

исканията.

2.   По отношение на писмения отговор се прилага член 194, параграфи 3—6.

Член 200

Искания в писмения отговор

Исканията в писмения отговор са за уважаване или отхвърляне, изцяло или частично, на жалбата.

Член 201

Реплика и дуплика

1.   Жалбата и писменият отговор могат да се допълнят с реплика и дуплика само ако председателят, по мотивирано искане на жалбоподателя в този смисъл, представено в седемдневен срок от връчване на писмения отговор, прецени, че това е необходимо, по-специално за да се даде възможност на жалбоподателя да вземе отношение по възражение за недопустимост или по нови обстоятелства, изтъкнати в писмения отговор.

2.   Председателят определя дата за представяне на реплика, а при връчването ѝ определя дата за представяне на дуплика. Той може да определи максималния брой страници и да ограничи предмета на тези писмени изявления.

Глава трета

НАСРЕЩНА ЖАЛБА

Член 202

Насрещна жалба

1.   Страните, посочени в член 198, могат да представят насрещна жалба в същия срок като предвидения за представянето на писмен отговор.

2.   Насрещната жалба се подава като отделен документ, различен от писмения отговор.

Член 203

Съдържание на насрещната жалба

Насрещната жалба съдържа:

а)

името и адреса на страната, която подава насрещната жалба;

б)

посочване на качеството и на адреса на представителя на страната;

в)

датата, на която ѝ е връчена жалбата;

г)

изтъкнатите основания и доводи;

д)

исканията.

Член 204

Искания, основания и доводи в насрещната жалба

1.   Исканията в насрещната жалба са за отмяна, изцяло или частично, на съдебния акт на Съда на публичната служба.

2.   Те могат да са и за отмяна на изрично или имплицитно решение по допустимостта на жалбата пред Съда на публичната служба.

3.   С изтъкнатите правни основания и доводи ясно се указват оспорените части от мотивите на съдебния акт на Съда на публичната служба. Те трябва да са различни от основанията и доводите, изтъкнати в писмения отговор.

Глава четвърта

ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА

Член 205

Отговор на насрещната жалба

Когато е подадена насрещна жалба, жалбоподателят или всяка друга страна по съответното дело пред Съда на публичната служба, която има интерес от уважаване или отхвърляне на насрещната жалба, може да представи писмен отговор, чийто предмет се ограничава до изтъкнатите в насрещната жалба основания, в двумесечен срок от връчването ѝ. Този срок не може да бъде продължаван.

Член 206

Реплика и дуплика по насрещна жалба

1.   Насрещната жалба и писменият отговор по нея могат да се допълнят с реплика и дуплика само ако председателят, по мотивирано искане на подалата насрещната жалба страна в този смисъл, представено в седемдневен срок от връчване на писмения отговор по насрещната жалба, прецени, че това е необходимо, по-специално за да се даде възможност на тази страна да вземе отношение по възражение за недопустимост или по нови обстоятелства, изтъкнати в писмения отговор по насрещната жалба.

2.   Председателят определя дата за представяне на тази реплика, а при връчването ѝ определя дата за представяне на дуплика. Той може да определи максималния брой страници и да ограничи предмета на тези писмени изявления.

Глава пета

УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 207

Устна фаза на производството

1.   Страните в производството по обжалване могат да поискат да бъде проведено съдебно заседание за изслушване на устните състезания. Искането трябва да се мотивира и да се направи в триседмичен срок от съобщението до страните за приключването на писмената фаза на производството. Този срок може да бъде продължен от председателя.

2.   По предложение на съдията докладчик Общият съд може, ако счита, че делото е достатъчно изяснено от доказателствата по преписката, да реши да се произнесе по жалбата, без да провежда устна фаза на производството. Впоследствие обаче той може да реши да започне устната фаза на производството.

Глава шеста

ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЖАЛБАТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Член 208

Явно недопустима или явно неоснователна жалба

Когато главна или насрещна жалба е изцяло или частично явно недопустима или явно неоснователна, Общият съд може във всеки един момент, по предложение на съдията докладчик, с мотивирано определение да отхвърли изцяло или частично жалбата.

Член 209

Явно основателна жалба

Когато Съдът или Общият съд вече се е произнесъл по един или няколко правни въпроса, идентични с повдигнатите с основанията на главна или насрещна жалба, и Общият съд прецени, че жалбата е явно основателна, по предложение на съдията докладчик и след изслушване на страните той може да обяви жалбата за явно основателна с мотивирано определение, препращащо към относимата съдебна практика.

Глава седма

ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАСРЕЩНАТА ЖАЛБА ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ГЛАВНАТА ЖАЛБА

Член 210

Последици за насрещната жалба от оттеглянето или от явната недопустимост на главната жалба

Счита се, че липсва предмет на насрещната жалба, когато:

а)

главната жалба бъде оттеглена от жалбоподателя;

б)

главната жалба бъде обявена за явно недопустима поради пропускане на срока за обжалване;

в)

главната жалба бъде обявена за явно недопустима само защото не е насочена срещу съдебен акт на Съда на публичната служба, с който се слага край на производството, или срещу съдебен акт, с който частично се решава спорът по същество или се разрешава процесуален въпрос, повдигнат с възражение за липса на компетентност или за недопустимост по смисъла на член 9, първа алинея от приложение I към Статута.

Глава осма

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ ОБЖАЛВАНЕ

Член 211

Възлагане на съдебните разноски при обжалване

1.   Без да се засяга действието на следващите разпоредби, членове 133—141 се прилагат съответно по отношение на производството пред Общия съд при обжалване на съдебен акт на Съда на публичната служба.

2.   Когато жалбата е неоснователна или когато е основателна и Общият съд реши спора, той се произнася по съдебните разноски.

3.   В производствата по жалби, подадени от институции, направените от тях разходи остават за тяхна сметка, без да се засяга действието на член 135, параграф 2.

4.   В отклонение от член 134, параграфи 1 и 2 в производствата по жалби, подадени от длъжностни лица или други служители на институция, Общият съд може да разпредели разноските между страните по справедливост.

5.   Ако не е жалбоподател, встъпилата в първоинстанционното производство страна може да бъде осъдена да заплати съдебните разноски във връзка с производството по обжалване само ако е участвала в писмената или устната фаза на производството пред Общия съд. Когато такава страна участва в производството, Общият съд може да реши тя да понесе направените от нея съдебни разноски.

Глава девета

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ОБЖАЛВАНЕТО

Член 212

Дължина на писмените изявления

1.   В съответствие с член 224 Общият съд определя максималната дължина на писмените изявления, подавани съгласно настоящия дял.

2.   Председателят може да разреши да се превиши максималната дължина на писмените изявления само в особено сложни случаи.

Член 213

Други разпоредби, приложими за обжалването

1.   Членове 51—58, 60—74, 79, 84, 87, 89, 90, 107—122, 124, 125, 129, 131, 142—162, 164, 165 и 167—170 се прилагат за производството пред Общия съд при обжалване на съдебен акт на Съда на публичната служба.

2.   В отклонение от член 143, параграф 1 молбата за встъпване се подава най-късно в едномесечен срок, който започва да тече от публикуването на съобщението по член 79.

3.   Съдебните актове, постановени на основание член 256, параграф 2 ДФЕС, се съобщават на Съда и на Съда на публичната служба.

Глава десета

ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, С КОИТО СЕ ОТХВЪРЛЯ МОЛБА ЗА ВСТЪПВАНЕ, И НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ В ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 214

Обжалване на съдебните актове, с които се отхвърля молба за встъпване, и на съдебните актове, постановени в обезпечително производство

В отклонение от разпоредбите на настоящия дял, председателят на Общия съд се произнася по жалбите по член 10, параграфи 1 и 2 от приложение I към Статута по реда на член 157, параграфи 1 и 3 и член 158, параграф 1.

ДЯЛ VI

ПРОИЗВОДСТВА СЛЕД ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛАТА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

Глава първа

СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД, ПОСТАНОВЕНИ СЛЕД ОТМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

Член 215

Отмяна от Съда и връщане на делото за ново разглеждане

Когато Съдът отмени съдебно решение или определение на Общия съд и реши да му върне делото за ново разглеждане, Общият съд се сезира със съдебния акт за връщане за ново разглеждане.

Член 216

Разпределяне на делото

1.   Когато Съдът отмени решение или определение на състав, председателят на Общия съд може да разпредели делото на друг състав, заседаващ със същия брой съдии.

2.   Когато Съдът отмени решение или определение, постановено от големия състав на Общия съд, делото се разпределя на този състав.

3.   Когато Съдът отмени решение или определение, постановено еднолично от съдия, председателят на Общия съд може да разпредели делото на този съдия, без да се възпрепятства възможността последният да върне делото на състава, в който участва.

Член 217

Протичане на производството

1.   Когато съдебният акт, отменен впоследствие от Съда, е бил постановен след приключване на писменото производство по същество пред Общия съд, в двумесечен срок от връчване на съдебния акт на Съда страните в производството пред Общия съд могат да представят своите писмени становища относно изводите, които следва да се направят въз основа на съдебния акт на Съда с оглед на решаването на спора. Този срок не може да бъде продължаван.

2.   Когато съдебният акт, отменен впоследствие от Съда, е бил постановен преди приключване на писменото производство по същество пред Общия съд, производството се възобновява от етапа, на който се е намирало.

3.   Председателят може, ако обстоятелствата го обосновават, да допусне представянето на допълнителни писмени становища.

Член 218

Приложими за производството правила

Без да се засяга действието на разпоредбите на член 217, производството протича в съответствие с разпоредбите на дял III или на дял IV, в зависимост от случая.

Член 219

Съдебни разноски

Общият съд се произнася по съдебните разноски по образуваните пред него производства, от една страна, и по производството по обжалване пред Съда, от друга страна.

Глава втора

СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ОБЩИЯ СЪД, ПОСТАНОВЕНИ СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

Член 220

Преразглеждане от Съда и връщане на делото за ново разглеждане

Когато Съдът преразгледа съдебно решение или определение на Общия съд и реши да му върне делото за ново разглеждане, Общият съд се сезира със съдебното решение за връщане за ново разглеждане.

Член 221

Разпределяне на делото

1.   Когато Съдът върне за ново разглеждане дело, което първоначално е било решено от състав, председателят на Общия съд може да разпредели делото на друг състав, заседаващ със същия брой съдии.

2.   Когато Съдът върне за ново разглеждане дело, което първоначално е било решено от големия състав на Общия съд, делото се разпределя на този състав.

Член 222

Протичане на производството

1.   В едномесечен срок от връчване на решението на Съда страните в производството пред Общия съд могат да представят своите писмени становища относно изводите, които следва да се направят въз основа на това решение с оглед на решаването на спора. Този срок не може да бъде продължаван.

2.   Общият съд може да прикани страните в производството пред него да представят писмени изявления в рамките на процесуално-организационни действия и да реши да проведе съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

Член 223

Съдебни разноски

Общият съд се произнася по съдебните разноски по производството, образувано пред него след преразглеждането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 224

Разпоредби по прилагане

Общият съд приема с отделен акт практически разпоредби по прилагане на настоящия правилник.

Член 225

Принудително изпълнение

Принудителното изпълнение на глобите или мерките, наложени по силата на настоящия правилник, се извършва съгласно членове 280 ДФЕС, 299 ДФЕС и 164 ДЕОАЕ.

Член 226

Отменени разпоредби

Настоящият правилник заменя Процедурния правилник на Общия съд от 2 май 1991 г., с последно изменение от 19 юни 2013 г.

Член 227

Публикуване и влизане в сила на настоящия правилник

1.   Настоящият правилник, който има еднаква сила на езиците, посочени в член 44, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият правилник влиза в сила на първия ден от третия месец след неговото публикуване.

3.   Разпоредбите на член 105 се прилагат от влизането в сила на решението по член 105, параграф 11.

4.   Разпоредбите на член 45, параграф 4, член 139, буква в) и член 181 се прилагат само за производствата, образувани пред Общия съд след влизане в сила на настоящия правилник.

5.   Разпоредбите на членове 106 и 207 се прилагат само за делата, по които писмената фаза на производството още не е приключила към датата на влизане в сила на настоящия правилник.

6.   Разпоредбите на член 115, параграф 1, член 116, параграф 6, член 131 и член 135, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд от 2 май 1991 г., с последно изменение от 19 юни 2013 г., продължават да се прилагат за производствата, образувани пред Общия съд преди влизане в сила на настоящия правилник.

7.   Разпоредбите на членове 135а и 146 от Процедурния правилник на Общия съд от 2 май 1991 г., с последно изменение от 19 юни 2013 г., продължават да се прилагат за висящите пред Общия съд производства, по които писмената фаза е приключила преди влизане в сила на настоящия правилник.

Съставено в Люксембург на 4 март 2015 година.

Секретар

E. COULON

Председател

M. JAEGER


(1)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4.

(2)  ОВ 17, 1958 г., стр. 385/58; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 3.