21.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/30


НАСОКИ (ЕС) 2016/65 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 ноември 2015 година

относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/35)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, членове 9.2, 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“) Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Общите условия, при които ЕЦБ и НЦБ са готови да извършват кредитни операции, включително критериите, определящи допустимостта на обезпеченията за целите на кредитните операции на Евросистемата, са установени в Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (1).

(2)

За да се защити Евросистемата от риск от финансови загуби в случай на неизпълнение на контрагента, спрямо допустимите активи, мобилизирани като обезпечение при кредитните операции на Евросистемата, следва да се прилагат мерките за контрол на риска, предвидени в част четвърта, дял VI от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

(3)

От гледна точка на прилагането на прегледите на дисконтиранията при оценяването би било полезно съответните разпоредби да се съдържат в отделен правен акт. По този начин ще бъде възможно параметрите за контрол на риска да бъдат предвидени в компактна и обособена форма и ще се позволи да бъде оптимизирано своевременното въвеждане на изменения в съответната рамка, веднага след като съответните решения бъдат приети от Управителния съвет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Дисконтирания при оценяването, прилагани към допустимите търгуеми активи

1.   В съответствие с част четвърта, дял VI от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) спрямо търгуемите активи се прилагат дисконтирания при оценяването съгласно определението в член 2, точка 97 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) съобразно нивата, предвидени в таблица 2 от приложението към настоящите насоки.

2.   Дисконтирането при оценяването за конкретен актив зависи от следните фактори:

а)

категорията дисконтирания, в която е разпределен активът съгласно член 2;

б)

остатъчния срок до падежа на актива;

в)

структурата на купона на актива;

г)

степента на кредитно качество, в която е разпределен активът.

Член 2

Определяне на категориите дисконтирания за търгуемите активи

Допустимите търгуеми активи се разпределят в една от петте категории дисконтирания въз основа на вида емитент и/или вида актив, както е посочено в таблица 1 от приложението към настоящите насоки:

а)

в категория дисконтирания I се включват дълговите инструменти, емитирани от централните правителства, дълговите сертификати на ЕЦБ и дълговите сертификати, емитирани от НЦБ преди датата на въвеждането на еврото в съответната държава членка, чиято парична единица е еврото;

б)

в категория дисконтирания II се включват дълговите инструменти, емитирани от местни и регионални правителства, субекти, класифицирани от Евросистемата като агенции, многостранни банки за развитие и международни организации, както и обезпечени облигации от типа „jumbo“;

в)

в категория дисконтирания III се включват традиционните обезпечени облигации, други обезпечени облигации и дългови инструменти, емитирани от нефинансови предприятия;

г)

в категория дисконтирания IV се включват необезпечените дългови инструменти, емитирани от кредитни институции и финансови предприятия, различни от кредитни институции;

д)

в категория дисконтирания V се включват обезпечените с активи ценни книжа, независимо от класификацията на емитента.

Член 3

Дисконтирания при оценяването за търгуемите активи

1.   Дисконтиранията при оценяването за търгуемите активи, разпределени в категории дисконтирания I—IV, се определят въз основа на:

а)

разпределянето на конкретния актив в степен на кредитно качество 1, 2 или 3 съгласно посоченото в таблица 2 от приложението към настоящите насоки;

б)

остатъчния срок до падежа на актива съгласно посоченото в параграфи 3 и 4;

в)

структурата на купона на актива съгласно посоченото в параграфи 3 и 4.

2.   Спрямо търгуемите активи, разпределени в категория дисконтирания V, се прилага дисконтиране при оценяването в размер на 10 %, независимо от остатъчния им срок до падежа или структурата на купона.

3.   За активите с нулеви или фиксирани купони съответният матуритет, който се изисква, за да се приложи дисконтирането при оценяването, е остатъчният срок до падежа на актива.

4.   За активите с плаващи купони дисконтирането при оценяването е равно на дисконтирането при оценяването, което се прилага спрямо търгуемите активи с фиксирани купони с остатъчен срок до падежа до 1 година, с изключение на следните случаи и без да се засяга параграф 2:

а)

плаващите купони, чийто коригиран период е по-дълъг от една година, се третират като купони с фиксиран лихвен процент, като съответният матуритет, който се изисква, за да се приложи дисконтирането при оценяването, е остатъчният срок до падежа на актива;

б)

съответният матуритет, който се изисква, за да се приложи дисконтирането при оценяването спрямо плаващите купони, чийто референтен лихвен процент е инфлационен индекс в еврозоната, е остатъчният срок до падежа на актива;

в)

дисконтирането при оценяването, което следва да се прилага спрямо активите с повече от един вид структура на купона, зависи единствено от наличната структура на купона през остатъчния срок от живота на актива и е равно на най-високия размер на дисконтиране, приложим към търгуем актив със същия остатъчен срок до падежа и същата степен на кредитно качество. За тази цел може да бъде взет предвид всеки вид структура на купона, налична по време на остатъчния срок от живота на актива.

Член 4

Допълнителни дисконтирания при оценяването, които се прилагат към конкретни видове търгуеми активи

Освен дисконтиранията при оценяването, предвидени в член 3 от настоящите насоки, спрямо конкретни видове търгуеми активи се прилагат следните допълнителни дисконтирания при оценяването:

а)

спрямо обезпечените с активи ценни книжа, обезпечените облигации и необезпечените дългови инструменти, емитирани от кредитни институции, които на теория се оценяват в съответствие с правилата на член 134 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), се прилага допълнително дисконтиране при оценяването под формата на намаление на стойността от преоценка в размер на 5 %;

б)

спрямо собствено ползваните обезпечени облигации се прилага допълнително дисконтиране при оценяването в размер на i) 8 %, приложимо към стойността на дълговите инструменти, разпределени в степени на кредитно качество 1 и 2, и ii) 12 %, приложимо към стойността на дълговите инструменти, разпределени в степен на кредитно качество 3;

в)

за целите на буква б) „собствено ползвани“ се отнася до предаването или използването от контрагент на обезпечени облигации, емитирани или гарантирани от самия него или от субект, с когото той се намира в тесни връзки съгласно предвиденото в член 138 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60);

г)

ако посоченото в буква б) допълнително дисконтиране при оценяването не може да бъде приложено по отношение на системата за управление на обезпеченията на дадена НЦБ, трето лице — посредник или техническата платформа на TARGET2-Securities за автоматично обезпечаване, то се прилага в тези системи или в тази платформа към цялата емисионна стойност на обезпечените облигации, които могат да бъдат собствено ползвани.

Член 5

Дисконтирания при оценяването, прилагани към допустимите нетъргуеми активи

1.   Към индивидуалните вземания по кредити с фиксиран размер на лихвеното плащане и към вземанията по кредити, размерът на лихвените плащания по които е инфлационно индексиран, се прилагат специфични дисконтирания при оценяването, определени в зависимост от остатъчния срок до падежа, степента на кредитно качество и прилаганата от НЦБ методология за оценяване, както е предвидено в таблица 3 от приложението към настоящите насоки.

2.   Към индивидуалните вземания по кредити с променлив лихвен процент се прилага дисконтирането при оценяването, което се прилага към вземанията по кредити с фиксиран лихвен процент, класифицирани с остатъчен срок до падежа до 1 година, които имат същата степен на кредитно качество и същата методология за оценяване, прилагана от НЦБ. Лихвените плащания се третират като плащания с променлив лихвен процент, ако са индексирани към референтен лихвен процент и коригираният период, който им съответства, е не по-дълъг от една година. Лихвените плащания, за които коригираният период е по-дълъг от година, се третират като плащания с фиксиран лихвен процент, като съответният матуритет, който се изисква, за да се приложи дисконтирането, е остатъчният срок до падежа на вземането по кредит.

3.   Дисконтирането при оценяването, което се прилага към вземане по кредит с повече от един вид лихвено плащане, зависи единствено от лихвените плащания през остатъчния срок от живота на вземането по кредит. Ако през остатъчния срок от живота на вземането по кредит има повече от един вид лихвено плащане, оставащите лихвени плащания се третират като плащания с фиксиран лихвен процент, като съответният матуритет, който се изисква, за да се приложи дисконтирането, е остатъчният срок до падежа на вземането по кредит.

4.   За вземанията по кредити с нулев купон се прилага съответстващото дисконтиране при оценяването за вземане по кредит с фиксиран лихвен процент.

5.   Към нетъргуемите потребителски дългови инструменти, обезпечени с ипотека, се прилага дисконтиране при оценяването в размер на 39,5 %.

6.   Към срочните депозити не се прилагат дисконтирания при оценяването.

7.   Спрямо всяко от базовите вземания по кредити, включени в пула от обезпечения, състоящ се от нетъргуеми дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити, се прилага дисконтиране при оценяването на индивидуална основа съгласно правилата, установени в параграфи 1—4 от настоящия член. Общата стойност на базовите вземания по кредити, включени в пула от обезпечения, след прилагането на дисконтиранията при оценяването трябва винаги да бъде равна на или по-висока от стойността на непогасената главница на нетъргуемия дългов инструмент, обезпечен с допустими вземания по кредити. Ако общата стойност спадне под посочения в предходното изречение праг, нетъргуемите дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити, се оценяват на нула.

Член 6

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

2.   Националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, вземат необходимите мерки за изпълнението на настоящите насоки и ги прилагат от 25 януари 2016 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 5 януари 2016 г.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящите насоки са националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 ноември 2015 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Категории дисконтирания за допустимите търгуеми активи въз основа на вида емитент и/или вида актив

Категория I

Категория II

Категория III

Категория IV

Категория V

дългови инструменти, емитирани от централните правителства

дългови сертификати на ЕЦБ

дългови сертификати, емитирани от НЦБ преди датата на въвеждането на еврото в съответната държава членка

дългови инструменти, емитирани от местни и регионални правителства

дългови инструменти, емитирани от субекти, класифицирани от Евросистемата като агенции

дългови инструменти, емитирани от многостранни банки за развитие и международни организации

обезпечени облигации от типа „jumbo“

традиционни обезпечени облигации и други обезпечени облигации

дългови инструменти, емитирани от нефинансови предприятия

необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни институции

необезпечени дългови инструменти, емитирани от финансови предприятия, различни от кредитни институции

обезпечени с активи ценни книжа


Таблица 2

Нива на дисконтирания при оценяването, прилагани към допустими търгуеми активи

 

Категории дисконтирания

Кредитно качество

Остатъчен срок до падежа (в години) (1)

Категория I

Категория II

Категория III

Категория IV

Категория V

фиксиран купон

нулев купон

фиксиран купон

нулев купон

фиксиран купон

нулев купон

фиксиран купон

нулев купон

 

Степени 1 и 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Категории дисконтирания

Кредитно качество

Остатъчен срок до падежа (в години) (1)

Категория I

Категория II

Категория III

Категория IV

Категория V

фиксиран купон

нулев купон

фиксиран купон

нулев купон

фиксиран купон

нулев купон

фиксиран купон

нулев купон

 

Степен 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Недопустими

[1-3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3-5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5-7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7-10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Таблица 3

Нива на дисконтирания при оценяването, прилагани към вземания по кредити с плащания с фиксиран лихвен процент

 

Методология за оценяване

Кредитно качество

Остатъчен срок до падежа (в години) (2)

Плащане с фиксиран лихвен процент и оценяване, основано на теоретична цена, определена от НЦБ

Плащане с фиксиран лихвен процент и оценяване съгласно непогасената сума, определена от НЦБ

степени 1 и 2

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Методология за оценяване

Кредитно качество

Остатъчен срок до падежа (в години) (2)

Плащане с фиксиран лихвен процент и оценяване, основано на теоретична цена, определена от НЦБ

Плащане с фиксиран лихвен процент и оценяване съгласно непогасената сума, определена от НЦБ

степен 3

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

29,0

34,0

[3-5)

37,0

46,0

[5-7)

39,0

52,0

[7-10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  т.е. [0-1) остатъчен срок до падежа, по-малък от една година; [1-3) остатъчен срок до падежа, равен на или по-голям от една година и по-малък от три години и т.н.

(2)  т.е. [0-1) остатъчен срок до падежа, по-малък от една година; [1-3) остатъчен срок до падежа, равен на или по-голям от една година и по-малък от три години и т.н.