21.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/25


НАСОКИ (ЕС) 2016/64 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 ноември 2015 година

за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2015/34)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, членове 9.2, 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Постигането на единна парична политика налага определяне на средствата, инструментите и процедурите, които Евросистемата, включваща Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), следва да използва с оглед на прилагането на тази политика по един и същ начин във всички държави членки, чиято парична единица е еврото.

(2)

В контекста на член 12.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“) ЕЦБ разполага с правомощието да формулира единната парична политика на Съюза и приема необходимите насоки за правилното ѝ изпълнение. Съгласно член 14.3 от Устава на ЕСЦБ НЦБ имат задължението да действат в съответствие с тези насоки. Поради това адресат на настоящите насоки е Евросистемата. Установените в настоящите насоки правила ще бъдат въведени от НЦБ посредством договорни или регулаторни разпоредби. Контрагентите ще бъдат задължени да спазват правилата, въведени от НЦБ в такива договорни или регулаторни разпоредби.

(3)

Съгласно член 18.1, първо тире от Устава на ЕСЦБ на Евросистемата е позволено да участва на финансовите пазари, като извършва покупки и продажби — окончателни (спот и форуърд) или по споразумения за обратно изкупуване, или като отдава и получава в заем както вземания и търгуеми инструменти в евро или други валути, така и благородни метали. Съгласно член 18.1, второ тире на Евросистемата е позволено да осъществява кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара.

(4)

За да се защити Евросистемата от риск, свързан с контрагента, член 18.1, второ тире от Устава на ЕСЦБ предвижда, че когато Евросистемата извършва кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, предоставянето на заеми следва да се основава на адекватни обезпечения.

(5)

За да се защити Евросистемата от риск от финансови загуби в случай на неизпълнение на контрагента, спрямо допустимите активи, мобилизирани като обезпечение при кредитните операции на Евросистемата, следва да се прилагат мерките за контрол на риска, предвидени в част четвърта, дял VI от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (1).

(6)

Управителният съвет взе решение да измени правилата за собственото ползване на обезпечени облигации по отношение на допълнителните дисконтирания при оценяването.

(7)

Управителният съвет реши, че нетъргуемите дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити, могат да бъдат използвани на трансгранична основа в съответствие с приложимите процедури на модела на кореспондентски отношения между централните банки.

(8)

Управителният съвет реши, че разпоредбите относно дисконтиранията при оценяването следва да бъдат включени в правен акт, отделен от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), тъй като това би позволило да се оптимизира своевременното въвеждане на изменения в съответната рамка, веднага след като съответните решения бъдат приети от Управителния съвет.

(9)

Поради това Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) се изменят, както следва:

1.

Член 2, параграф 16 се заменя със следното:

„(16)

„трансгранично използване“ е предоставянето като обезпечение от контрагент на НЦБ на неговата държава по произход на:

а)

търгуеми активи, държани в друга държава членка, чиято парична единица е еврото;

б)

търгуеми активи, емитирани в друга държава членка и държани в държавата членка на НЦБ по произход;

в)

вземания по кредити, в случаите когато споразумението за вземане по кредит се урежда от правото на друга държава членка, чиято парична единица е еврото, различна от държавата членка на НЦБ по произход;

г)

обезпечени с ипотека потребителски дългови инструменти в съответствие с приложимите процедури на модела на кореспондентски отношения между централните банки;

д)

нетъргуеми дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити, емитирани и държани в друга държава членка, чиято парична единица е еврото, различна от държавата членка на НЦБ по произход.“

2.

В член 2 параграф 49 се заменя със следното:

„(49)

„вземания по лизинг“ са планирани и основани на договор плащания от лизингополучател на лизингодател съгласно условията на договор за лизинг. Остатъчните стойности не са вземания по лизинг. Договорите за финансов лизинг с потребители, т.е. споразуменията, съгласно които длъжникът може да упражни опцията си: а) да извърши окончателно плащане, за да придобие пълното право на собственост върху стоките; или б) да върне стоките при прекратяване на споразумението, се приравняват на договори за лизинг.“

3.

Член 128 се заменя със следното:

„Член 128

Мерки за контрол на риска

1.   Евросистемата прилага следните мерки за контрол на риска при допустимите активи:

а)

дисконтирания при оценяването, предвидени в Насоки (ЕС) 2016/65 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/35) (2);

б)

маржове на отклонение (преоценка по текуща пазарна стойност):

Евросистемата изисква коригираната с дисконтирането пазарна стойност на допустимите активи, използвани при обратните сделки за предоставяне на ликвидност, да бъде поддържана във времето. Ако стойността на допустимите активи, измервана на дневна база, спадне под определено ниво, НЦБ на държавата по произход изисква от контрагента да предостави допълнителни активи или парични средства посредством искане за предоставяне на допълнително обезпечение. По подобен начин, ако стойността на допустимите активи надхвърли определено ниво след преоценката им, НЦБ може да върне излишъка от активи или парични средства;

в)

ограничения по отношение на използването на необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитна институция или от друг субект, с когото тя се намира в тесни връзки, както е определено в член 138;

г)

намаления на стойността от преоценка, предвидени в Насоки (ЕС) 2016/65 (ЕЦБ/2015/35).

2.   Евросистемата може да прилага следните допълнителни мерки за контрол на риска:

а)

първоначални маржове, което означава, че контрагентите предоставят допустими активи, чиято стойност е равна поне на стойността на ликвидността, предоставена от Евросистемата, плюс стойността на съответния първоначален марж;

б)

ограничения по отношение на емитентите, длъжниците или гарантите: Евросистемата може да прилага допълнителни ограничения по отношение на експозицията спрямо емитенти, длъжници или гаранти, които са различни от ограниченията, които се прилагат по отношение на използването на необезпечените дългови инструменти, посочени в параграф 1, буква в);

в)

допълнителни дисконтирания;

г)

допълнителни гаранции от гарантите, които отговарят на изискванията на Евросистемата за кредитно качество, за да приеме тя определени активи;

д)

изключването на определени активи от използването им като обезпечение по кредитните операции на Евросистемата.

(2)  Насоки (ЕС) 2016/65 на Европейската централна банка от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/35) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30)“."

4.

Член 148 се заменя със следното:

„Член 148

Общи принципи

1.   Контрагентите могат да използват допустими активи на трансгранична основа на територията на еврозоната за всички видове кредитни операции на Евросистемата.

2.   Контрагентите могат да мобилизират допустими активи, различни от срочните депозити, за трансгранично използване в съответствие със следното:

а)

търгуемите активи се мобилизират чрез: i) допустими връзки между ССЦК в ЕИП, които са оценени положително съгласно рамката за оценка на потребители на Евросистемата, ii) приложими процедури на модела на кореспондентски отношения между централните банки, iii) допустими връзки в комбинация с модела на кореспондентски отношения между централните банки; и

б)

вземанията по кредити, нетъргуемите дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити, и обезпечените с ипотека потребителски дългови инструменти се мобилизират в съответствие с приложимите процедури на модела на кореспондентски отношения между централните банки.

3.   Търгуемите активи могат да бъдат използвани чрез сметка на НЦБ в дадена ССЦК, която се намира извън държавата, където е въпросната НЦБ, ако Евросистемата е одобрила използването на тази сметка.

4.   На De Nederlandsche Bank се разрешава да използва сметката си в Euroclear Bank за извършване на сетълмента на сделки с обезпечени еврооблигации, емитирани в МЦДЦК. На Central Bank of Ireland се разрешава да открие такава сметка в Euroclear Bank. Тази сметка може да бъде използвана за всички допустими активи, държани в Euroclear Bank, т.е. включително за допустимите активи, прехвърляни на Euroclear Bank чрез допустими връзки.

5.   Контрагентите извършват прехвърлянето на допустимите активи чрез сметките си за сетълмент на ценни книжа в ССЦК, която е оценена положително съгласно рамката за оценка на потребители на Евросистемата.

6.   Контрагентите, които нямат попечителска сметка в НЦБ или сметка за сетълмент на ценни книжа в ССЦК, която е оценена положително съгласно рамката за оценка на потребители на Евросистемата, могат да извършват сетълмент на сделки чрез сметката за сетълмент на ценни книжа или чрез попечителската сметка на друга кредитна институция — кореспондент.“

5.

Приложение XI се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ФОРМИ НА ЦЕННИ КНИЖА

На 13 юни 2006 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) оповести критериите на новите глобални облигации (НГО) за международни глобални ценни книжа на приносител, които ще бъдат допустими като обезпечение за кредитните операции на Евросистемата от 1 януари 2007 г. На 22 октомври 2008 г. ЕЦБ обяви, че международните поименни дългови ценни книжа с международен сертификат, които са емитирани след 30 септември 2010 г., ще бъдат допустими като обезпечение за кредитните операции на Евросистемата единствено когато е използвана новата попечителска структура за международни дългови ценни книжа (НПС).

В следната таблица са обобщени правилата за допустимост за различните форми на ценни книжа с въвеждането на критериите на НГО и НПС.

Таблица 1

Правила за допустимост за различни форми ценни книжа

Глобални/индивидуални

На приносител/поименни

НГО/класически глобални облигации (КГО)/НПС

Глобалният попечител (ГП) МЦДЦК ли е (3)?

Допустими?

Глобални

На приносител

НГО

Да

Да

Не

Не

Глобални

На приносител

КГО

Не е приложимо

Не, но за тези ценни книжа, които са емитирани преди 1 януари 2007 г., се прилага старият режим до падежа, плюс продължаващи емисии от 1 януари 2007 г., когато ISIN кодовете са взаимозаменяеми.

Глобални

Поименни

КГО

Не е приложимо

Облигации, емитирани съгласно тази структура след 30 септември 2010 г., вече не са допустими.

Глобални

Поименни

НПС

Да

Да

Индивидуални

На приносител

Не е приложимо

Не е приложимо

Облигации, емитирани съгласно тази структура след 30 септември 2010 г., вече не са допустими. За отделни облигации на приносител, емитирани на или преди 30 септември 2010 г., се прилага старият режим до падежа.

Член 2

Отмяна

Членове 129—133а от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) и приложениe X към тях се отменят.

Член 3

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ бъдат уведомени за тях.

2.   НЦБ предприемат необходимите мерки за изпълнение на настоящите насоки и ги прилагат от 25 януари 2016 година. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 5 януари 2016 година.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 ноември 2015 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).

(3)  Или, ако е приложимо, при положително оценен централен депозитар на ценни книжа.“