17.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 241/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1535 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 септември 2015 година

установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114, 337 и 43 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 98/34/EO на Европейския парламент и на Съвета (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, където се гарантира свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Следователно забраната за количествени ограничения на движението на стоки и на мерките, които имат същия ефект, е един от основните принципи на Съюза.

(3)

За да се насърчи гладкото функциониране на вътрешния пазар, следва да бъде осигурена възможно най-голяма прозрачност по отношение на националните инициативи за създаване на технически регламенти.

(4)

Бариерите пред търговията, които са в резултат на техническите регламенти за продуктите, могат да бъдат разрешени, само когато са необходими, за да се спазват важни изисквания и когато те имат за цел обществения интерес, чиято основна гаранция са те.

(5)

От съществено значение за Комисията е тя да разполага с необходимата информация преди приемането на техническите разпоредби. Следователно държавите членки, от които се изисква да улеснят постигането на задачите ѝ съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), трябва да я нотифицират за проектите си в областта на техническите регламенти.

(6)

Всички държави членки също трябва да бъдат информирани за техническите регламенти, предвидени от всяка една държава членка.

(7)

Целта на вътрешния пазар е да създава среда, която допринася за конкурентноспособността на предприятията. Предоставянето на повече информация е един от начините за подпомагане на предприятията да се възползват от предимствата, присъщи на този пазар. Следователно е необходимо да се даде възможност на стопанските субекти да дадат своята оценка за влиянието на националнитетехнически регламенти, предлагани от други държави членки, като се осигури редовното публикуване на заглавия на нотифицирани проекти и посредством разпоредбите относно поверителността на тези проекти.

(8)

Подходящо е, в интерес на правната сигурност, държавите членки публично да обявят приемането на национален технически регламент в съответствие с изискванията, посочени в настоящата директива.

(9)

Мерките, предназначени да обезпечат безпрепятственото функциониране или трайното развитие на пазара,относно техническите регламенти за продуктите, включват по-голяма прозрачност на националните намерения и разширяване на критериите и условията за оценка на потенциалния ефект от предлаганите правила върху пазара.

(10)

Следователно всички изисквания, установени по отношение на продукта, е необходимо да бъдат оценени и да се вземе предвид напредъка в националната практика за нормативната уредба за продуктите.

(11)

Изискванията, които са различни от техническите спецификации, отнасящи се до жизнения цикъл на даден продукт след като е бил пуснат на пазара, могат да повлияят върху свободното движение на този продукт или да създават пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(12)

Необходимо е да се изясни концепцията за фактически технически регламенти. По-специално разпоредбите, посредством които общественият орган се позовава на техническите спецификации или на други изисквания, или насърчава съблюдаването им, и разпоредбите, които се отнасят до продуктите, с които общественият орган е свързан, с оглед на обществения интерес, предават на такива изисквания или спецификации по-обвързваща стойност, отколкото те биха имали иначе по силата на частния им произход.

(13)

На Комисията и на държавите членки трябва да се предостави достатъчно време, за да могат да предложат поправки към дадена предвидена мярка, с цел да бъдат отстранени или намалени пречките, които тя може да създаде за свободното движение на стоки.

(14)

Съответната държава членка трябва да вземе предвид тези поправки при формулиране на окончателния текст на предвижданата мярка.

(15)

Присъщо e за вътрешния пазар, и по-специално, когато принципът за взаимно признаване не може да бъде прилаган от държавата членка, Комисията да приема или предлага да бъдат приемани задължителни актове. Установен e специфичен временен отлагателен период, с цел да не може въвеждането на националните мерки да спре приемането на задължителните актове от Европейския парламент и Съвета или от Комисията в същата област.

(16)

Съответната държава членка трябва, съгласно общите задължения, установени в член 4, параграф 3 от ДЕС, да отлага прилагането на предвидената мярка за срок, който е достатъчен, за да се проведе съвместно проучване на предлаганите поправки или подготовка на предложение за законодателен акт или за приемане на задължителен акт на Комисията.

(17)

С оглед улесняване приемането на мерките от Европейския парламент и Съвета, държавите членки следва да се въздържат от приемане на технически регламенти, когато Съветът е приел позиция на първо четене по предложение на Комисията относно този сектор.

(18)

Необходимо e да бъде предвиден Постоянен комитет, чиито членове се посочват от държавите членки със задачата да сътрудничат в усилията на Комисията да намалява неблагоприятните въздействия върху свободното движение на стоки.

(19)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение III, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„продукт“ означава всеки промишлен продукт и всеки селскостопански продукт, включително и рибни продукти;

б)

„услуга“ означава каквато и да е услуга на информационното общество, тоест, каквато и да е услуга, нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите.

За целите на настоящото определение:

i)

„от разстояние“ означава, че тази услуга се предоставя без страните да присъстват едновременно на едно и също място,

ii)

„чрез електронни средства“ означава, че услугата се изпраща първо и се получава по местоназначение чрез електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхранение на данни и изцяло се пренася, предава и получава чрез кабел, радио, оптични средства или други електромагнитни средства,

iii)

„по индивидуална молба на получателя на услугите“ означава, че услугата се предоставя чрез пренос на данни по индивидуална молба.

Индикативен списък на услугите, които не са предмет на настоящото определение, е установен в приложение I;

в)

„техническа спецификация“ означава спецификацията, която се съдържа в документа, в който са изложени характеристиките, изисквани за продукта, като например ниво на качество, функционални характеристики, безопасност или размери, включително изискванията, които се прилагат към продукта по отношение на името, с което продуктът се продава, терминология, символи, изпитване и методи за изпитване, опаковка, маркиране или етикетиране и процедури за оценяване на съответствието.

Терминът „техническа спецификация“ също така включва производствените методи и процеси, използвани по отношение на селскостопански продукти, както са посочени в член 38, параграф 1, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), продуктите, предназначени за консумация от човека и от животните, и лекарствените продукти, както са определени в член 1 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), както и производствените методи и процеси, които се отнасят за други продукти, върху чиито характеристики те оказват влияние;

г)

„други изисквания“ означава изискване, различно от техническа спецификация, наложено на продукт най-вече с цел защита на потребителя или околната среда, и което засяга неговия цикъл на съществуването след пускането му на пазара, като например, условията на употреба, рециклиране, повторна употреба или изхвърляне, когато такива условия могат значително да повлияят върху състава или естеството на продукта или върху неговата продажба;

д)

„правило за услуги“ означава изискване от общ характер, свързано с предприемането и упражняването на дейности за услуги според значението на буква б), и по-специално разпоредби относно доставчиците на услуги, услугите и получателите на услугите, като се изключат всякакви правила, които не са специално насочени към услугите, определени в тази точка.

За целите на настоящото определение:

i)

едно правило се счита за специално насочено към услугите на информационното общество, когато, взимайки предвид причините за него и оперативната му част, конкретната цел и предмет на всички или някои от отделните му разпоредби е да регулира такива услуги по ясен и целенасочен начин,

ii)

едно правило не се счита за специално насочено към услугите на информационното общество, ако дава отражение върху тези услуги само по имплицитен начин или инцидентно;

е)

„технически регламент“ означава техническа специфицикация и други изисквания или правила за услуги, включващи съответни административни разпоредби, спазването на които е задължително, юридически или фактически, в случаите на маркетинг, предоставяне на услуги, установяване на оператор за услуги или използване в държава членка или в голяма част от нея, както и законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, с изключение на тези, предвидени в член 7, забраняващи производството, вноса, маркетинга или използването на един продукт или забраняващи предоставянето или използването на услуга или установяването на доставчик на услуги.

Фактически техническите регламенти включват:

i)

законови, подзаконови или административни разпоредби на държава членка, които препращат или към технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, или към професионални кодекси или кодекси на практиките, които на свой ред препращат към технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, при спазването, на които се налага презумпцията за съответствие със задълженията, наложени от посочените по-горе законови, подзаконови или административни разпоредби,

ii)

доброволни споразумения, по които публичният орган е страна, и които в името на общия интерес регулират спазването на техническите спецификации или други изисквания или правила за услуги, с изключение на спецификации в тръжни документи за обществени поръчки,

iii)

технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, които са свързани с фискални или финансови мерки, даващи отражение върху потреблението на продукти или услуги чрез стимулиране на спазването на такива технически спецификации или други изисквания или правила за услуги; техническите спецификации или други изисквания или правилата за услуги, свързани с националните социално-осигурителни системи не се включват.

Настоящото обхваща техническите регламенти, наложени от органите, определени от държавите членки и включени в списък, който се изготвя и актуализира, при необходимост, от Комисията, в рамките на Комитета, посочен в член 2.

Същата процедура се прилага за изменение на този списък;

ж)

„проект на технически регламент“ означава текстът на техническа спецификация или друго изискване или правило за услуги, включително административни разпоредби, формулиран с цел да бъде приет и да влезе в сила или в крайна сметка да бъде приет като технически регламент, като текстът е в етап на подготовка, на който все още по него могат да се правят съществени изменения.

2.   Настоящата директива не се прилага за:

a)

услуги за радиоизлъчване;

б)

услуги за телевизионно излъчване, предмет на член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6).

3.   Настоящата директива не се прилага за правилата, свързани с въпроси, които са предмет на законодателството на Съюза в областта на далекосъобщителните услуги, както е посочено в Директива 2002/21/EO на Европейския парламент и на Съвета (7).

4.   Настоящата директива не се прилага за правилата, свързани с въпросите, които са предмет на законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги, както са изброени неизчерпателно в приложение II към настоящата директива.

5.   С изключение на член 5, параграф 3, настоящата директива не се прилага за правилата, приети от или за регулираните пазари по смисъла на Директива 2004/39/EO на Европейския парламент и на Съвета (8) или от или за други пазари или органи, извършващи функции по клиринг и сетълмент на тези пазари.

6.   Настоящата директива не се прилага за онези мерки, които държавите членки считат за необходими според договорите за защита на лица, по-специално на работниците, когато продуктите се използват, при условие че тези мерки не оказват влияние върху продуктите.

Член 2

Създава се Постоянен комитет, който се състои от представители, определени от държавите членки, които могат да се обръщат за помощ към експерти или консултанти; неговият председател е представител на Комисията.

Комитетът изготвя своя процедурен правилник.

Член 3

1.   Комитетът се среща най-малко два пъти в годината.

Комитетът заседава в специален състав, за да разглежда въпроси относно услугите на информационното общество.

2.   Комисията предоставя на Комитета доклад за въвеждането и прилагането на процедурите, определени в настоящата директива и представя предложения с цел отстраняване на съществуващите или очаквани пречки за търговията.

3.   Комитетът изразява своето становище относно информацията и предложенията, посочени в параграф 2 и в тази връзка може да предлага, по-специално, Комисията да:

а)

гарантира, когато е необходимо, че първоначално заинтересованите държави членки да се разберат помежду си за подходящи мерки, за да избегне риска от създаване на пречки на търговията;

б)

предприема всички необходими мерки;

в)

определя областите, където изглежда, че има нужда от хармонизация и, в случай на необходимост, следва да предприема съответната хармонизация в даден сектор.

4.   Комитетът трябва да бъде консултиран от Комисията:

а)

когато решава относно конкретната система, чрез която обмяната на информация, предвидена в настоящата директива, ще се осъществява, и за всички промени в нея;

б)

когато преразглежда функционирането на системата, предвидена с настоящата директива.

5.   Комитетът може да бъде консултиран от Комисията относно всеки предварителен проект на технически регламент, получен от последната.

6.   Всички въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, могат да бъдат предоставени на Комитета по искане на председателя му или на държава членка.

7.   Процедурите на Комитета, както и информацията, която му се предоставя, са поверителни.

Въпреки това, Комитетът и националните органи, могат, при условие че са взети необходимите предпазни мерки, да се консултират, за експертно мнение, с физически или юридически лица, включително лица от частния сектор.

8.   Относно правилата за услуги, Комисията и Комитетът могат да се консултират с физически или юридически лица от определени индустрии или академични институции и когато е възможно, с представителни органи, способни да предоставят експертно мнение относно социалните и обществени цели и последствията от въвеждането на който и да било проект на правило за услуги и да взимат предвид съветите им, винаги когато това се изисква от тях.

Член 4

Държавите членки съобщават на Комисията в съответствие с член 5, параграф 1 всички искания, отправени към институции за стандартизация, за изготвяне на технически спецификации или стандарт за специфични продукти с цел въвеждане в действие на технически регламент за такива продукти във форма на проекти на технически регламенти, и посочват основанията за въвеждането им в действие.

Член 5

1.   При условията, предмет на член 7, държавите членки незабавно предоставят на Комисията всички проекти на технически регламенти, с изключение, когато те само транспонират пълния текст на международен или европейски стандарт, в който случай информацията относно съответния стандарт е достатъчна; те също така предоставят на Комисията изявление за причините, които налагат приемането на такъв технически регламент, когато това не е разяснено в проекта.

Когато е необходимо, и освен ако вече не е бил изпратен с предишно съобщение, държавите членки едновременно предоставят текста на съществените и с пряко значение основни законови или подзаконови разпоредби на Комисията, ако запознаването с такива текстове е необходимо за оценяване значението на проекта на техническия регламент.

Държавите членки предоставят отново проекта на техническия регламент на Комисията при условията, посочени в първа и втора алинея на настоящия параграф ако направят промени в проекта, с които значително се изменя обхвата му, съкращава се първоначално предвидения срок за прилагането му, допълват се спецификации или изисквания, или последните се правят по-ограничителни.

Когато, по-специално, проектът на техническия регламент конкретно цели да ограничи търговията или употребата на химично вещество, препарат или продукт, на основания отнасящи се до общественото здраве или защитата на потребителите или околната среда, държавите членки също така изпращат резюме или позоваване на всички съответни данни, имащи отношение към въпросното вещество, препарат или продукт и към известните и налични заместители, когато такава информация е налице, и представят очакваните резултати от мярката върху общественото здраве и защитата на потребителя и околната среда, заедно с анализ на риска, извършен, както е необходимо, в съответствие с принципите, предвидени в съответната част на раздел II.3 от приложение ХV на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Комисията незабавно нотифицира останалите държави членки за проекта на техническия регламент и всички документи, които са ѝ били препратени. Тя също може да отнесе този проект, за мнение, до Комитета, посочен в член 2 от настоящата директива и, когато е необходимо, до комитета, отговорен за въпросната сфера.

Относно техническите спецификации или други изисквания или правила за услуги, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii) от настоящата директива, коментарите или подробните становища на Комисията или на държавите членки могат да засягат единствено аспекти, които могат да възпрепятстват търговията или, по отношение на правилата за услуги, свободното движение на услуги или свободата на установяване на оператори на услуги, но не и фискални или финансови аспекти на мерките.

2.   Комисията и държавите членки могат да отправят коментари към държавата членка, която е изпратила проект на технически регламент; тази държава членка взима под внимание такива коментари, доколкото е възможно, при последващата подготовка на техническия регламент.

3.   Държавите членки незабавно предоставят окончателния текст на техническия регламент на Комисията.

4.   Информацията, предоставена в съответствие с настоящия член, не е поверителна, освен при изричното искане на нотифициращата държава членка. Всички такива искания се обосновават.

При такива случаи, ако са предприети необходимите предпазни мерки, Комитетът, посочен в член 2 и националните органи, могат да потърсят експертен съвет от физически или юридически лица от частния сектор.

5.   Когато проектите на технически регламенти съставляват част от мерките, които се изисква да бъдат предоставени на Комисията на етапа на изготвяне на проекта според друг акт на Съюза, държавите членки могат да предадат съобщение, по смисъла на параграф 1, според този друг акт, при условие че изрично отбележат, че споменатата информация представлява също така информация за целите на настоящата директива.

Липсата на реакция от страна на Комисията, по смисъла на настоящата директива, към проект на технически регламент, не засяга което и да било решение, което може да бъде прието според други актове на Съюза.

Член 6

1.   Държавите членки отлагат приемането на проект на технически регламент с три месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1.

2.   Държавите членки отлагат:

с четири месеца приемането на проект на технически регламент под формата на доброволно споразумение по смисъла на член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii),

без да се засягат параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член, с шест месеца приемането на какъвтои да било друг проект на технически регламент, с изключение на проекти на правила за услуги,

от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1, ако Комисията или друга държава членка внесе подробно становище в рамките на три месеца от тази дата, според което предлаганата мярка може да създаде пречки за свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар;

без да се засягат параграфи 4 и 5, с четири месеца приемането на всякакви проекти на правила за услуги, от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1, ако Комисията или друга държава членка внесе подробно становище в рамките на три месеца от тази дата, според което предлаганата мярка може да създаде пречки за свободното движение на услуги или за свободата на установяване на операторите на услуги на вътрешния пазар.

По отношение на проектите на правила за услуги, подробните становища на Комисията или държавите членки не могат да засягат каквито и да било мерки за културна политика, по-конкретно в аудиовизуалната сфера, които държавите членки могат да приемат в съответствие със законодателството на Съюза, взимайки предвид своето езиково разнообразие, специфичните си национални и регионални характеристики и културното си наследство.

Заинтересованите държави членки докладват на Комисията за действията, които възнамеряват да предприемат относно такива подробни становища. Комисията коментира тези действия.

По отношение на правилата за услуги, въпросните държави членки посочват, когато е необходимо, причините за това защо подробните становища не могат да бъдат взети предвид.

3.   С изключение на проектите на правила, свързани с услуги, държавите членки отлагат приемането на проект на технически регламент с 12 месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1 от настоящата директива, ако в рамките на три месеца от тази дата Комисията обяви намерението си да предложи или приеме директива, регламент или решение по въпроса в съответствие с член 288 от ДФЕС.

4.   Държавите членки отлагат приемането на проект на технически регламент с 12 месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1 от настоящата директива, ако до три месеца след тази дата Комисията обяви, че проектът на технически регламент се отнася за въпрос, който е предмет на предложение за директива, регламент или решение, представено на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 288 от ДФЕС.

5.   Ако Съветът приеме позиция на първо четене по време на отлагателния период, посочен в параграфи 3 и 4, този период, при условията на параграф 6, се удължава до 18 месеца.

6.   Задълженията, посочени в параграфи 3, 4 и 5, отпадат:

a)

когато Комисията уведоми държавите членки, че не възнамерява повече да предлага или приема задължителни актове;

б)

когато Комисията уведоми държавите членки за оттеглянето на проекта или предложението си;

в)

когато Европейският парламент и Съветът или Комисията приемат задължителен акт.

7.   Параграфи 1—5 не се прилагат в случаите, когато:

a)

по спешни причини, възникнали поради сериозни и непредвидими обстоятелства, свързани с опазването на общественото здраве или безопасност, защитата на животни или опазването на растения, и, в случая на правила за услуги, и по причини на обществената политика, особено за защита на малолетни, една държава членка е задължена да изготви технически регламенти в много кратък период от време, за да може да влязат в сила и да бъдат въведени незабавно без да са възможни каквито и да било консултации, или

б)

по спешни причини, предизвикани от сериозни обстоятелства, свързани с опазването на сигурността и целостта на финансовата система, по-специално със защитата на вложителите, инвеститорите и осигурените лица, една държава членка е задължена незабавно да узакони и прилага правила за финансови услуги.

В съобщението, посочено в член 5, държавата членка обосновава неотложността на предприетите мерки. Комисията предоставя свое виждане за информацията във възможно най-кратък срок. Тя предприема подходящи действия в случаите, когато тази процедура е приложена неправомерно. Европейският парламент се информира от Комисията.

Член 7

1.   Членове 5 и 6 не се прилагат за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки или доброволните споразумения, посредством които държавите членки:

a)

се съобразяват със задължителните актове на Съюза, които водят до приемане на технически спецификации или правила за услуги;

б)

изпълняват задълженията, произтичащи от международни споразумения, които водят до приемане на общи технически спецификации или правила за услуги в Съюза;

в)

се позовават на защитните клаузи, предвидени в задължителните актове на Съюза;

г)

прилагат член 12, параграф 1 на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10);

д)

се ограничават до прилагане на решението на Съда на Европейския съюз;

e)

се ограничават до изменяне на технически регламент по смисъла на член 1, параграф 1, буква е), в съответствие с искане на Комисията, с оглед премахване на препятствие за търговията или, в случаите на правила за услуги, за свободното движение на услуги или свободата на установяване на оператори на услуги.

2.   Член 6 не се прилага за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, които забраняват производството, доколкото те не пречат на свободното движение на продукти.

3.   Параграфи 3—6 от член 6 не се прилагат за доброволните споразумения, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii).

4.   Член 6 не се прилага за технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii).

Член 8

Комисията докладва на всеки две години на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет за резултатите от прилагането на настоящата директива.

Комисията ежегодно публикува в Официален вестник на Европейския съюз статистически данни за получените уведомления.

Член 9

Когато държавите членки приемат техническия регламент, в него се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното му публикуване. Условията и редът за позоваване се определят от държавите членки.

Член 10

Директива 98/34/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение III, част A към настоящата директива, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, които са посочени в приложение III, част Б към отменената директива и в приложение III, част Б към настоящата директива.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 11

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 9 септември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  Становище от 14 юли 2010 г. (ОВ C 44, 11.2.2011 г., стр. 142) и становище от 26 февруари 2014 г. (ОВ C 214, 8.7.2014 г., стр. 55).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 юли 2015 г.

(3)  Директива 98/34/EO на Европейския парламент и Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37). Първоначалното наименование беше „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти“. Тя беше изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г. за изменение на Директива 98/34/EО относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

(4)  Вж. приложение III, част А.

(5)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

(6)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

(7)  Директива 2002/21/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(8)  Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(10)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Индикативен списък на услуги, които не са предмет на член 1, параграф 1, буква б), втора алинея

1.   Услуги, които не са предоставени „от разстояние“

Услуги, предоставяни във физическото присъствие на доставчика и получателя, дори ако предполагат използването на електронни средства:

а)

медицински прегледи или лечение в лекарски кабинет, при използване на електронно оборудване, когато пациентът присъства физически;

б)

консултиране с електронен каталог в магазин, когато клиентът е на мястото;

в)

резервации на самолетни билети в туристическа агенция във физическото присъствие на клиента чрез средствата на компютърна мрежа;

г)

електронни игри, предоставени на разположение във видеозала, когато клиентът присъства физически.

2.   Услуги, които не са предоставени „чрез електронни средства“

Услуги, които имат материално съдържание дори ако са предоставени чрез електронни устройства:

а)

автомати за теглене на пари или получаване на билети (банкноти, билети за железопътен транспорт);

б)

достъп до пътни мрежи, паркинги за автомобили и други, за чиято употреба се плаща, дори ако има електронни устройства на входа/изхода, контролиращи достъпа и/или осигуряващи коректното извършване на плащането.

Офлайн услуги: разпространение на CD-ром или софтуер на дискети.

Услуги, които не са предоставени чрез системи за електронно обработване/инвентаризация:

а)

услуги за гласова телефония;

б)

телефакс/телекс услуги;

в)

услуги, предоставяни чрез гласова телефония или факс;

г)

консултации с лекар по телефон/телефакс;

д)

консултации с адвокат по телефон/телефакс;

е)

директен маркетинг по телефон/телефакс.

3.   Услуги, които не се предоставят „по индивидуална молба на получателя на услугите“

Услуги, предоставяни чрез предаване на данни без да е налице индивидуална молба за едновременно приемане от неограничен брой отделни получатели (предаване от една до много точки):

а)

услуги за телевизионно излъчване (включително видеоуслуги без предварителна заявка), предмет на член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2010/13/ЕС;

б)

услуги за радиоизлъчване;

в)

(телевизионен) телетекст.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Индикативен списък на финансовите услуги, предмет на член 1, параграф 4

Инвестиционни услуги,

Операции по застраховане и презастраховане,

Банкови услуги,

Операции, свързани с пенсионните фондове,

Услуги, свързани със сделки с фючърси или опции.

Такива услуги включват по-специално:

а)

инвестиционните услуги, посочени в приложението към Директива 2004/39/ЕО; услуги на предприятия за колективно инвестиране;

б)

услугите, произтичащи от дейностите, предмет на взаимно признаване, посочени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

в)

операциите, произтичащи от дейностите по застраховане и презастраховане, посочени в Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).


(1)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалниянадзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(2)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 10)

Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37)

 

Директива 98/48/EО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18)

 

Приложение II, част 1, дял З от Акт за присъединяване от 2004 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 68)

Единствено по отношение на позоваванията в точка 2 на Директива 98/34/EО

Директива 2006/96/EО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81)

Единствено по отношение на позоваванията в член 1 на Директива 98/34/EО

Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12)

Единствено член 26, параграф 2

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 10)

Директива

Срок за транспониране

98/34/ЕО

98/48/ЕО

5 август 1999 г.

2006/96/ЕО

1 януари 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Директива 98/34/EO

Hастоящата директива

Член 1, първи параграф, уводна фраза

Член 1, параграф 1, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 1

Член 1, параграф 1, буква a)

Член 1, първи параграф, точка 2, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква б), първа алинея

Член 1, първи параграф, точка 2, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка i)

Член 1, първи параграф, точка 2, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първи параграф, точка 2, втора алинея, трето тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка iii)

Член 1, първи параграф, точка 2, трета алинея

Член 1, параграф 1, буква б), трета алинея

Член 1, първи параграф, точка 2, четвърта алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 2, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 2, четвърта алинея, първо тире

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, първи параграф, точка 2, четвърта алинея, второ тире

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, първи параграф, точка 3

Член 1, параграф 1, буква в)

Член 1, първи параграф, точка 4

Член 1, параграф 1, буква г)

Член 1, първи параграф, точка 5, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква д), първа алинея

Член 1, първи параграф, точка 5, втора алинея

Член 1, параграф 3

Член 1, първи параграф, точка 5, трета алинея

Член 1, параграф 4

Член 1, първи параграф, точка 5, четвърта алинея

Член 1, параграф 5

Член 1, първи параграф, точка 5, пета алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 5, пета алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, подточка i)

Член 1, първи параграф, точка 5, пета алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първи параграф, точка 11, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква е), първа алинея

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка i)

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, трето тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii)

Член 1, първи параграф, точка 11, трета алинея

Член 1, параграф 1, буква е), трета алинея

Член 1, първи параграф, точка 11, четвърта алинея

Член 1, параграф 1, буква е), четвърта алинея

Член 1, първи параграф, точка 12

Член 1, параграф 1, буква ж)

Член 1, втори параграф

Член 1, параграф 6

Член 5

Член 2

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 6, параграф 3, уводна фраза

Член 3, параграф 3, уводна фраза

Член 6, параграф 3, второ тире

Член 3, параграф 3, буква а)

Член 6, параграф 3, трето тире

Член 3, параграф 3, буква б)

Член 6, параграф 3, четвърто тире

Член 3, параграф 3, буква в)

Член 6, параграф 4, уводна фраза

Член 3, параграф 4, уводна фраза

Член 6, параграф 4, буква в)

Член 3, параграф 4, буква а)

Член 6, параграф 4, буква г)

Член 3, параграф 4, буква б)

Член 6, параграфи 5 до 8

Член 3, параграфи 5 до 8

Член 7

Член 4

Член 8

Член 5

Член 9, параграфи 1 до 5

Член 6, параграфи 1 до 5

Член 9, параграф 6, уводна фраза

Член 6, параграф 6, уводна фраза

Член 9, параграф 6, първо тире

Член 6, параграф 6, буква a)

Член 9, параграф 6, второ тире

Член 6, параграф 6, буква б)

Член 9, параграф 6, трето тире

Член 6, параграф 6, буква в)

Член 9, параграф 7, първа алинея, уводна фраза

Член 6, параграф 7, първа алинея, уводна фраза

Член 9, параграф 7, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 7, първа алинея, буква a)

Член 9, параграф 7, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 7, първа алинея, буква б)

Член 9, параграф 7, втора алинея

Член 6, параграф 7, втора алинея

Член 10, параграф 1, уводна фраза

Член 7, параграф 1, уводна фраза

Член 10, параграф 1, първо тире

Член 7, параграф 1, буква a)

Член 10, параграф 1, второ тире

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 10, параграф 1, трето тире

Член 7, параграф 1, буква в)

Член 10, параграф 1, четвърто тире

Член 7, параграф 1, буква г)

Член 10, параграф 1, пето тире

Член 7, параграф 1, буква д)

Член 10, параграф 1, шесто тире

Член 7, параграф 1, буква е)

Член 10, параграфи 2, 3 и 4

Член 7, параграфи 2, 3 и 4

Член 11, първо изречение

Член 8, първи параграф

Член 11, второ изречение

Член 8, втори параграф

Член 12

Член 9

Член 13

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 12

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение I

Приложение VI

Приложение II

Приложение III

Приложение IV