6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/11


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/720 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) бе приета с цел да се предотврати или намали въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда. Въпреки че пластмасовите торбички за пазаруване представляват опаковки по смисъла на посочената директива, тя не съдържа специфични мерки относно потреблението на такива торбички.

(2)

Настоящите нива на потребление на пластмасови торбички водят до високи нива на замърсяване и неефективно използване на ресурсите и се очаква да нараснат, ако не се предприемат действия. Замърсяването с пластмасови торбички за пазаруване води до замърсяване на околната среда и влошава широко разпространения проблем с отпадъците във водните басейни, което заплашва водните екосистеми в световен мащаб.

(3)

Освен това, натрупването на пластмасови торбички за пазаруване в околната среда определено има отрицателни последици за някои икономически дейности.

(4)

Пластмасовите торбички за пазаруване с дебелина на стената под 50 микрона („тънки пластмасови торбички за пазаруване“), които представляват по-голямата част от общия брой пластмасови торбички за пазаруване, употребявани в Съюза, по-рядко се използват повторно от по-дебелите пластмасови торбички за пазаруване. Поради това тънките пластмасови торбички за пазаруване, се превръщат в отпадък по-бързо и по-често са предмет за замърсяване поради лекото си тегло.

(5)

Настоящите нива на рециклиране на тънките пластмасови торбички за пазаруване, са много ниски и поради редица практически и икономически трудности няма вероятност да се повишат значително в близкото бъдеще.

(6)

В йерархията на отпадъците превенцията се нарежда на първо място. Пластмасовите торбички за пазаруване имат няколко предназначения и тяхното потребление ще продължи и в бъдеще. За да се гарантира, че необходимите пластмасови торбички за пазаруване няма да попаднат в околната среда като отпадъци, следва да се въведат подходящи мерки и потребителите следва да бъдат информирани относно правилното третиране на отпадъци.

(7)

Нивата на потребление на пластмасови торбички за пазаруване варират значително в Съюза поради различия в потребителските навици и осведомеността по въпросите на околната среда, и на ефективността на политическите мерки, предприети от държавите членки. Някои държави членки са успели значително да намалят нивата на потребление на пластмасови торбички за пазаруване, като средното ниво на потребление в седемте държави членки с най-добри показатели възлиза на едва 20 % от средната стойност за Съюза.

(8)

Наличието и точността на данните относно настоящите нива на потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване са различни за отделните държави членки. Точните и сравними данни относно потреблението са от съществено значение за оценяването на ефективността на мерките за намаляване му и за осигуряването на еднакви условия за прилагане. Ето защо следва да се изготви обща методология за изчисляване на годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек с оглед наблюдение на напредъка при намаляването на потреблението на такива торбички.

(9)

Освен това е доказано, че информацията за потребителите играе решаваща роля за постигането на целите за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване. Поради това е необходимо да се положат усилия от страна на институциите за повишаване на осведомеността относно последиците за околната среда от пластмасовите торбички за пазаруване и с цел да се приключи с настоящото възприемане на пластмасата като безвреден и евтин материал.

(10)

За да насърчат устойчиви намаления на средното ниво на потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване, държавите членки следва да вземат мерки за значително намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване в съответствие с общите цели на политиката на Съюза в областта на отпадъците и йерархията на отпадъците, както е предвидено в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5). Такива мерки за намаляване следва да вземат предвид сегашните нива на потребление на пластмасови торбички за пазаруване в отделните държави членки, като по-високите нива изискват по-амбициозни усилия, както и да отчитат вече постигнатите намаления. За целите на наблюдението на напредъка в намаляването на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване е необходимо националните органи да предоставят данни за тяхното потребление в съответствие с член 12 от Директива 94/62/ЕО.

(11)

Мерките, които се предприемат от държавите членки, могат да включват използването на икономически инструменти като ценообразуване, данъци и налози, които са се оказали особено ефективни за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване, и ограничения за търговия, като забрани чрез дерогация от член 18 от Директива 94/62/ЕО, при условие че тези ограничения са пропорционални и недискриминационни.

(12)

Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието на тънките пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда, след като бъдат оползотворени или обезвредени, от техните характеристики на рециклиране и компостиране, от издръжливостта им или от конкретно планираното предназначение на тези торбички, и като се отчитат възможните отрицателни последици от тяхната замяна.

(13)

Държавите членки могат да изберат да изключат от обхвата на директивата пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона („много тънки пластмасови торбички за пазаруване“), предоставяни като първични опаковки за насипна храна, когато това се изисква за целите на хигиената или когато тяхното използване помага за предотвратяване на разхищаването на храни.

(14)

Държавите членки могат да използват свободно приходите, генерирани посредством мерките, предприети по Директива 94/62/ЕО, за постигане на устойчиво намаление на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване.

(15)

Програмите за осведоменост на потребителите като цяло и образователните програми за децата могат да играят важна роля за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване.

(16)

Европейският стандарт EN 13432 „Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане — Програма за изпитване и критерии за оценка за окончателно приемане на опаковките“ определя характеристиките, които даден материал трябва да притежава, за да бъде считан за „компостируем“, а именно той да може да бъде рециклиран чрез процес на органично оползотворяване, който включва компостиране и анаеробно разлагане. Комисията следва да поиска от Европейския комитет по стандартизация да разработи отделен стандарт за компостируеми в домашни условия опаковки.

(17)

Важно е да се осигури признаването в целия Съюз на етикетите или маркировките за биоразградими и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване.

(18)

Някои пластмасови торбички за пазаруване са маркирани от производителите им като „биоразградими при окисляване“ или „разградими при окисляване“. При тези торбички, в конвенционалната пластмаса са включени добавки. Поради наличието на такива добавки, с времето пластмасата се разпада на малки частици, които остават в околната среда. Следователно може да е подвеждащо подобни торбички да се обозначават като „биоразградими“, тъй като те не могат да представляват решение на проблема със замърсяването, а напротив — могат да увеличат замърсяването. Комисията следва да разгледа въздействието от използването на разградимите при окисляване пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, включващ, ако е уместно, набор от мерки за ограничаване на тяхното потребление или намаляване на евентуалните отрицателни последици от тях.

(19)

Мерките, които държавите членки трябва да предприемат за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване, следва да водят до трайно намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване и следва да не водят до общо нарастване на генерирането на опаковки.

(20)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със Съобщението на Комисията относно Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и следва да допринасят за дейности срещу замърсяването в морските води, предприети в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6).

(21)

Директива 94/62/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 94/62/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 3 се вмъкват следните точки:

„1а.

„пластмаса“ означава полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*), към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент за торбички за пазаруване;

1б.

„пластмасови торбички за пазаруване“ означава торбички за пазаруване, със или без дръжка, произведени от пластмаса, които се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите;

1в.

„тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 50 микрона;

1г.

„много тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона, чието използване се налага за целите на хигиената или които се предлагат като първични опаковки за насипна храна, когато това помага за предотвратяване на разхищаването на храни;

1д.

„разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване, произведени от пластмасови материали, които съдържат добавки, действащи като катализатор за разпадането на пластмасовия материал на микрофрагменти.

(*)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).“"

2)

В член 4 се вмъкват следните параграфи:

„1а.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на трайно намаление в потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване на своята територия.

Тези мерки могат да включват прилагането на национални целеви показатели за намаляване на потреблението, запазването или въвеждането на икономически инструменти, както и ограничения за търговия чрез дерогация от член 18, при условие че тези ограничения са пропорционални и недискриминационни.

Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието на тънките пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда, след като бъдат оползотворени или обезвредени, от техните характеристики на компостиране, от издръжливостта им или от конкретно планираното им предназначение.

Мерките, предприети от държавите членки, включват един от следните елементи, или и двата заедно:

а)

приемане на мерки, които да гарантират, че нивото на годишното потребление не превишава съответно 90 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2019 г. и 40 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2025 г., или равностойни цели, изразени в тегло. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване могат да бъдат изключени от националните цели в областта на потреблението;

б)

приемане на инструменти, с които да се гарантира, че до 31 декември 2018 г. тънките пластмасови торбички за пазаруване ще престанат да се предлагат безплатно на мястото на продажба на стоките или продуктите, освен ако не се прилагат инструменти с равностойна ефективност. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване могат да бъдат изключени от тези мерки.

От 27 май 2018 г. държавите членки докладват относно годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване, когато предоставят на Комисията данни относно опаковките и отпадъците от опаковки в съответствие с член 12.

До 27 май 2016 г. Комисията приема акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване на годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек и се адаптират форматите за докладване, приети съгласно член 12, параграф 3. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

1б.   Без да се засяга член 15, държавите членки могат да предприемат мерки, като например икономически инструменти и национални целеви показатели за намаляване на потреблението, по отношение на всеки вид пластмасови торбички за пазаруване, независимо от дебелината на техните стени.

1в.   Поне през първата година след 27 ноември 2016 г. Комисията и държавите членки активно насърчават кампании за информиране и повишаване на осведомеността, насочени към широката общественост, относно отрицателните последици за околната среда от прекомерното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 8а

Специфични мерки за биоразградими и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване

До 27 май 2017 г. Комисията приема акт за изпълнение, в който се определят спецификациите на етикетите или маркировките, за да се осигури признаването на територията на целия Съюз на биоразградимите и компостируемите пластмасови торбички за пазаруване и да се предостави на потребителите точната информация относно характеристиките на компостиране на такива торбички. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

Най-късно осемнадесет месеца след приемането на посочения акт за изпълнение държавите членки гарантират, че биоразградимите и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване са етикетирани в съответствие със спецификациите, предвидени в този акт за изпълнение.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 20а

Доклад относно пластмасовите торбички за пазаруване

1.   До 27 ноември 2021 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който се оценява ефективността на равнището на Съюза на мерките в член 4, параграф 1a за борба срещу замърсяването, промяна на поведението на потребителите и насърчаване на предотвратяването на генерирането на отпадъци. Ако оценката покаже, че приетите мерки не са ефективни, Комисията разглежда други възможни начини за постигане на намаление на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване, включително определянето на реалистични и постижими цели на равнището на Съюза, и ако е уместно — представя законодателно предложение.

2.   До 27 май 2017 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който се разглежда въздействието от използването на разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда и ако е уместно — представя законодателно предложение.

3.   До 27 май 2017 г. Комисията прави оценка на въздействието по време на целия жизнен цикъл на различните възможности за намаляване на потреблението на много тънките пластмасови торбички за пазаруване, и ако е уместно — представя законодателно предложение.“

5)

В член 22, параграф 3a, първата алинея се заменя със следното:

„3а.   При положение че са постигнати целите, определени в член 4 и член 6, държавите членки могат да транспонират разпоредбите на член 4, параграф 1а и член 7 чрез споразумения между компетентните органи и заинтересованите икономически сектори.“

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, до 27 ноември 2016 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 214, 8.7.2014 г., стр. 40.

(2)  ОВ C 174, 7.6.2014 г., стр. 43.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в ОВ) и позиция на Съвета на първо четене от 2 март 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник)].

(4)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

(5)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(6)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).