12.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/9


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2015/1381 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2015 година

за наблюдениeто на арсен в храните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Арсенът се среща в естествен вид в околната среда и присъства в почвата, подпочвените води и растенията. Арсенът се среща в множество арсенови съединения. Арсен се открива във водата, почвата и земята. Арсенът се усвоява от всички растения и животни.

(2)

Основните съобщавани неблагоприятни ефекти, свързани с дългосрочно поглъщане на неорганичен арсен при хората, са кожни лезии, рак, токсичност за развиващия се организъм, невротоксичност, сърдечносъдови заболявания, отклонения в метаболизма на глюкозата и диабет.

(3)

Европейската комисия поиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да изготви научно становище относно рисковете за човешкото здраве, свързани с наличието на арсен в хранителните продукти (включително в питейната вода).

(4)

В научното становище на ЕОБХ (1) се препоръчва да бъдат събрани данни за състава на различни хранителни стоки в подкрепа на оценка за експозицията чрез храната, за да се прецизира оценката на риска на неорганичната форма на арсен,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите членки следва да проведат наблюдение на наличието на арсен в храните през 2016, 2017 и 2018 г. Наблюдението следва да обхваща най-разнообразни хранителни продукти, чиято употреба отразява навиците на потребителите, в това число храни като зърнени култури, зърнени продукти (включително трици и кълнове), плодови и зеленчукови сокове, питейна вода (включително бутилирана вода), кафе, сухи листа от чай, бира, риба и морски храни, зеленчуци, продукти от водорасли (включително хиджики), мляко, млечни продукти, храни, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели и хранителни добавки, за да се даде възможност да се направи точна оценка на експозицията.

2.

Държавите членки следва да прилагат процедурите за вземане на проби, посочени в Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията (2), за да се гарантира, че пробите са представителни за партидата.

3.

Държавите членки следва да извършват анализа на арсен, за предпочитане чрез определяне на съдържанието на неорганичен арсен и на общото количество арсен и ако е възможно, на други свързани видове арсен, в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), чрез използване на метод за анализ, при който е доказано, че се получават надеждни резултати.

4.

Държавите членки следва редовно да предоставят на ЕОБХ данните от наблюдението, изразени на база общо тегло, с информацията и в електронния формат за докладване, определени от ЕОБХ, с оглед обединяване в една база данни.

Съставено в Брюксел на 10 август 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM); Научно становище относно арсена в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2009; 7(10):1351.

(2)  Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо(a)пирен в храни (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 29).

(3)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните, правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).