22.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2433 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2015 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС по отношение на мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2105) 9168)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в държавите членки или в области на държавите членки, изброени в приложението към него („засегнатите държави членки“). Посочените мерки включват забрана за изпращане на живи свине, сперма, яйцеклетки и ембриони от свине, свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и всякакви други продукти, съдържащи свинско месо, както и пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете, от някои области от засегнатите държави членки („стоките“). В посоченото приложение се определят границите на областите и се изброяват те, за да се отчете равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка в засегнатите държави членки.

(2)

С цел да бъдат адаптирани мерките за контрол на здравето на животните, определени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, към развитието на епидемиологичната обстановка в различните области на засегнатите държави членки и за да бъдат взети предвид различните нива на риск в зависимост от вида на стоките, е целесъобразно да се предвидят някои дерогации за определени видове стоки с произход от областите, изброени в различните части на приложението към посоченото решение за изпълнение. Посочените дерогации следва също така да са в съответствие и с мерките за намаляване на риска при осъществяването на внос по отношение на африканската чума по свинете, посочени в Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (5). В случай на предоставяне на такива дерогации, в посоченото решение за изпълнение следва да бъдат описани приложимите допълнителни защитни мерки и ветеринарно-санитарни изисквания.

(3)

Забраната за изпращане на живи свине от областите, изброени в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, е особено строга и поради това може да доведе до логистични проблеми и проблеми, свързани с хуманното отношение към животните, когато клането на свине в съответните области не е възможно, по-специално поради липсата на подходяща кланица или ограничения на капацитета за клане в съответните области, изброени в част III от посоченото приложение, в същата държава членка или на територията на друга държава членка от изброените в приложението.

(4)

Движението на живи свине, предназначени за незабавно клане, крие по-малък риск в сравнение с други видове движение на живи свине, при условие че са въведени мерки за намаляване на риска. Поради това е целесъобразно в случаите, когато са налице обстоятелствата, описани в съображение 3 по-горе, засегнатите държави членки да могат по изключение да предоставят дерогации във връзка с изпращането на живи свине от областите, изброени в част III от приложението, с цел незабавно клане в кланица, разположена извън тази област в същата държава членка или на територията на друга държава членка от изброените в приложението, при положение че се прилагат мерки за намаляване на риска, за да не се възпрепятства борбата с болестта.

(5)

По отношение на риска от разпространение на африканската чума по свинете движението на различните стоки от свине крие различни равнища на риск. Като цяло движението на сперма от свине от зоните с наложени ограничения е свързано със значителни рискове по отношение на експозицията и последиците от нея. Прилагането на допълнителни мерки за намаляване на риска, като например изпитвания и по-голяма биологична сигурност, обаче дава възможност да бъдат предвидени дерогации за сперма, събрана в областите, изброени в части II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Член 9 от посоченото решение за изпълнение следва да бъде съответно изменен.

(6)

Дерогациите за изпращане на някои живи свине от областите, изброени в части II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, към други области, изброени в част II или III от посоченото приложение, на друга държава членка с подобен статут по отношение на болестта, са оправдани, при условие че се прилагат конкретни мерки за намаляване на риска. Гъвкавостта, която тези нови мерки предлагат, е важна, за да се осигури надлежното изпълнение на мерките в средносрочен и дългосрочен план. Това изисква установяването на процедура за безопасно контролирано придвижване под строгия контрол на компетентните органи на държавата членка на транзит и местоназначение. Членове 3 и 4 от посоченото решение за изпълнение следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Като допълнителна мярка за намаляване на риска следва да се установи процедура за контролирано придвижване, която позволява да бъдат изолирани животните, идващи от области с по-висок риск от африканска чума по свинете. Поради това е необходимо да се внесе допълнителна яснота и да се уточнят процедурите за изпращане, транзит и доставка на живи свине.

(8)

Дерогациите, предвидени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС за изпращането на живи свине и на сперма между области със сравним риск от африканска чума по свинете, следва да се прилагат само след като бъдат одобрени от компетентните органи на държавите членки на транзит и местоназначение, преди такова движение.

(9)

В Директива 64/432/ЕИО на Съвета (6) се предвижда, че пратките от животни следва да бъдат придружени от здравни сертификати. В случаите, в които се прилагат дерогации от забраната за изпращане на живи свине от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, по отношение на живите свине, предназначени за вътресъюзна търговия, посочените здравни сертификати следва да съдържат позоваване на посоченото решение за изпълнение, за да се гарантира, че предоставената в тях здравна информация е адекватна и точна.

(10)

При определяне на срока за прилагане на мерките за контрол на здравето на животните, предвидени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да бъдат взети предвид епидемиологията на африканската чума по свинете и условията, които трябва да бъдат изпълнени за възстановяване на статута на свободен от болестта африканска чума по свинете, в съответствие със Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните. Поради това срокът на прилагане на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде удължен до 31 декември 2019 г.

(11)

Няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в Естония и Латвия са установени в областите, изброени в части II и III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в непосредствена близост до областите, изброени в част I от посоченото приложение.

(12)

Досега не са подавани сигнали за случаи на африканска чума по свинете в повечето северни области на Полша, понастоящем изброени в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(13)

Настоящото развитие на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете следва да се вземе предвид при оценката на риска, който представлява епизоотичната обстановка по отношение на болестта в Естония, Латвия и Полша. С цел мерките за контрол на здравето на животните да бъдат по-целенасочени и да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните смущения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, поместен в части I и II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взета под внимание сегашната епизоотична обстановка по отношение на посочената болест в тези три държави членки.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква а), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине от стопанство, разположено в областите, изброени в част II от приложението, до други области на територията на същата държава членка или до области, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, при условие че:“;

б)

добавя се следната точка 4:

„4.

за живи свине, изпращани до областите, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, се прилагат следните допълнителни изисквания:

а)

свинете отговарят на всички други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценка на риска във връзка с мерките срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на мястото на произход и одобрени от компетентния орган на държавата членка на мястото на транзит и компетентния орган на държавата членка на местоназначение преди движението на животните;

б)

държавата членка на произход информира незабавно Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните и за одобрението от компетентните органи, посочени в буква а);

в)

въвежда се процедура в съответствие с член 16а за контролирано придвижване под контрола на компетентните органи на държавите членки на произход, транзит и местоназначение, за да се гарантира, че животните, придвижвани в съответствие с допълнителните изисквания, предвидени в буква а), се транспортират по безопасен начин и впоследствие няма да бъдат преведени в друга държава членка;

г)

за живи свине, които отговарят на допълнителните изисквания по точка 4 от настоящия член, в съответния здравен сертификат за свине, предвиден в член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО, се добавя следният допълнителен текст:

„Свине, които отговарят на условията по член 3 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията“.“

2)

Вмъква се следният член 3а:

„Член 3а

Дерогация от забраната за изпращане на живи свине от областите, изброени в част III от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква а), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине от областите, изброени в част III от приложението, до други области, изброени в част II, на територията на същата държава членка или до области, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, при условие че:

1.

свинете произхождат от стопанство със съответно ниво на биологична сигурност, одобрено от компетентния орган; стопанството е под надзора на компетентния орган и свинете отговарят на изискванията, определени в член 3, точка 1, както и в точка 2 или 3 от същия член;

2.

свинете са разположени в централната част на област с радиус най-малко три километра, в която всички животни в стопанствата отговарят на изискванията, определени в член 3, точка 1, както и в точка 2 или 3 от същия член;

3.

компетентният орган на стопанството на изпращане трябва да информира своевременно компетентния орган на стопанството по местоназначение за намерението за изпращане на свинете, а компетентният орган на стопанството по местоназначение трябва да уведоми компетентния орган на стопанството на изпращане за пристигането на свинете;

4.

превозът на свинете в пределите на и през области извън областите, изброени в част III от приложението, трябва да се извършва по предварително определени транспортни маршрути, като превозните средства, използвани за транспортиране на свинете, трябва да се почистват, а ако е необходимо — да се дезинсектират и дезинфектират възможно най-скоро след разтоварването;

5.

за живи свине, изпращани до областите, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, се прилагат следните допълнителни изисквания:

а)

свинете отговарят на други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценката на риска във връзка с мерките срещу разпространението на африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на произход и одобрени от компетентния орган на държавата членка на мястото на транзит и компетентния орган на държавата членка на местоназначение преди движението на животните;

б)

държавата членка на произход информира незабавно Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните и за одобрението от компетентните органи, посочени в буква а), и одобрява списък със стопанства, които съответстват на гаранциите във връзка със здравето на животните;

в)

въвежда се процедура в съответствие с член 16а за контролирано придвижване под контрола на компетентните органи на държавите членки на произход, транзит и местоназначение, за да се гарантира, че животните, придвижвани в съответствие с допълнителните изисквания, предвидени в буква а), се транспортират по безопасен начин и впоследствие няма да бъдат преведени в друга държава членка;

г)

за живите свине, които отговарят на условията по настоящия член, в съответния здравен сертификат за свине, предвиден в член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО, се добавя следният допълнителен текст:

„Свине, които отговарят на условията по член 3а от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията“.“

3)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„Чрез дерогация от забраните, предвидени в член 2, букви а) и в), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането за незабавно клане на живи свине от областите, изброени в част III от приложението, до други области на територията на същата държава членка или до области, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка при наличие на логистични ограничения на кланичния капацитет в кланиците, одобрени от компетентния орган в съответствие с член 12 и разположени в областите, изброени в част III от приложението, при условие че:“;

б)

добавя се следната точка 10:

„10.

за живи свине, изпращани до областите, изброени в част II или част III от приложението, на друга държава членка, се прилагат следните допълнителни изисквания:

а)

свинете отговарят на други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценката на риска във връзка с мерките срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на мястото на произход и одобрени от компетентния орган на държавата членка на транзит и компетентния орган на държавата членка на местоназначение преди движението на животните;

б)

държавата членка на мястото на произход информира незабавно Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните и за одобрението от компетентните органи, посочени в буква а), и одобрява списък със стопанства, които съответстват на гаранциите във връзка със здравето на животните;

в)

въвежда се процедура в съответствие с член 16а за контролирано придвижване под контрола на компетентните органи на държавите членки на произход, транзит и местоназначение, за да се гарантира, че животните, придвижвани в съответствие с допълнителните изисквания, предвидени в буква а), се транспортират по безопасен начин и впоследствие няма да бъдат преведени в друга държава членка;

г)

за живи свине, които отговарят на условията по настоящия член, в съответния здравен сертификат за свине, предвиден в член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО, се добавя следният допълнителен текст:

„Свине, които отговарят на условията по член 4 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията“.“

4)

В член 8, параграф 1 уводното изречение се заменя със следния текст:

„1.   Без да се засягат разпоредбите на член 3, член 3а и член 4, засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки от тяхната територия да не се изпращат живи свине за други държави членки и трети държави, с изключение на случаите, когато тези живи свине идват от:“.

5)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Забрана за изпращане за други държави членки и трети държави на пратки от сперма, яйцеклетки и ембриони, събрани от свине от областите, изброени в приложението

1.   Засегнатата държава членка предприема необходимите мерки от нейната територия да не се изпращат за други държави членки и трети държави пратки със следните стоки:

а)

сперма от свине, освен когато тя е събрана от нерези донори, държани в център за получаване и съхранение на сперма, одобрен в съответствие с член 3, буква а) от Директива 90/429/ЕИО на Съвета (7) и разположен извън областите, изброени в части II, III и IV от приложението към настоящото решение;

б)

яйцеклетки и ембриони от свине, освен когато яйцеклетките и ембрионите произхождат от женски животни донори от рода на свинете, държани в стопанства, които отговарят на условията на член 8, параграф 2 и са разположени извън областите, изброени в части II, III и IV от приложението, а ембрионите са получени in vivo и са заченати в резултат от изкуствено осеменяване или са получени in-vitro и са заченати в резултат от оплождане със сперма, която отговаря на условията, определени в буква а) от настоящия параграф.

2.   Чрез дерогация от забраните, предвидени в параграф 1, буква а) от настоящия член и в член 2, буква б), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на пратки със сперма от свине, ако спермата е била събрана от нерези донори, държани в център за получаване и съхранение на сперма, одобрен в съответствие с член 3, буква а) от Директива 90/429/ЕИО, в който се прилагат всички правила за биологична сигурност, които имат отношение към болестта африканска чума по свинете, и който е разположен в областите, изброени в части II и III от приложението към настоящото решение, до области, изброени в част II или III от приложението, на същата държава членка или на друга държава членка, при условие че:

а)

пратките със сперма от свине отговарят на всички други подходящи гаранции за здравето на животните, основаващи се на положителен резултат от оценка на риска във връзка с мерките срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете, изисквани от компетентния орган на държавата членка на произход и одобрени от компетентния орган на държавата членка на местоназначение преди изпращането на пратката със сперма;

б)

държавата членка на произход информира незабавно Комисията и останалите държави членки за гаранциите във връзка със здравето на животните, предвидени в буква а);

в)

нерезите донори отговарят на изискванията, определени в член 3, точка 1, както и в точка 2 или 3 от същия член;

г)

нерезите донори са били подложени на индивидуално изследване за наличие на патогенния агент, което се извършва в срок от пет дни преди датата на събиране на спермата, която ще се изпраща, като то е дало отрицателен резултат, а копие на резултатите от изследването се прикрепва към здравния сертификат, придружаващ пратката със сперма;

д)

към съответните здравни сертификати, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 90/429/ЕИО, се добавя следното допълнително удостоверение:

„Сперма от свине, която отговаря на член 9 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС.“

(7)  Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62).“"

6)

Вмъква се следният член 16а:

„Член 16a

Процедура за контролирано придвижване

Компетентният орган предприема необходимите мерки процедурата за обособяване да отговаря на следните изисквания:

1.

всеки камион и другите превозни средства, които се използват за транспортиране на живи свине, са:

а)

регистрирани поотделно от компетентния орган на държавата членка на изпращане за целите на транспортирането на живи свине, при които се прилага процедурата за обособяване;

б)

запечатани от официалния ветеринарен лекар след натоварването; само служителят от компетентния орган може да наруши целостта на запечатващата пломба и да я замени с нова; всяко товарене или подмяна на пломба трябва да се съобщи на компетентния орган;

2.

транспортирането се осъществява:

а)

директно, без спиране;

б)

като се следва маршрутът, който е разрешен от компетентния орган;

3.

официалният ветеринарен лекар, отговарящ за стопанството по местоназначение, трябва да потвърди пристигането на всяка пратка на компетентния орган по произход на пратката;

4.

след разтоварването на живите свине камионът или превозното средство и всяко друго оборудване, използвано при транспортирането на свинете, се почистват и дезинфектират изцяло в рамките на затворения участък по местоназначението на товара под надзора на официалния ветеринарен лекар. Прилага се член 12, буква а) от Директива 2002/60/ЕО;

5.

преди първото изпращане от областите, изброени в част III от приложението, компетентният орган по произход следи за това да бъдат предприети необходимите мерки със съответните органи по смисъла на буква в) от приложение VI към Директива 2002/60/ЕО с цел да се осигури наличието на план в случаите, изискващи спешна намеса, съответна йерархична система и пълно сътрудничество между службите при инциденти по време на транспортирането, сериозна повреда на камиона или съответното друго превозно средство или всякакви измамни действия на оператора. Операторите на камионите незабавно уведомяват компетентния орган за всеки инцидент или сериозна повреда на камиона или съответното друго превозно средство.“

7)

В член 21 датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2019 г.“.

8)

Приложението се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Здравен кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните ( http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Keila,

град Kunda,

град Loksa,

град Maardu,

град Mustvee,

град Pärnu,

град Saue,

град Tallinn,

окръг Läänemaa,

частта от община Kuusalu, разположена на север от път 1 (E20),

община Are,

община Audru,

община Halinga,

община Haljala,

община Harku,

община Jõelähtme,

община Keila,

община Kernu,

община Kiili,

община Koonga,

община Lavassaare,

община Nissi,

община Padise,

община Paikuse,

община Raasiku,

община Rae,

община Rägavere,

община Saku,

община Saue,

община Sauga,

община Sindi,

община Sõmeru,

община Tootsi,

община Tori,

община Tõstamaa,

община Varbla,

община Vasalemma,

община Vihula,

община Viimsi,

община Viru-Nigula.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Ogres: общините Suntažu и Ogresgala,

окръг Ādažu,

окръг Amatas,

окръг Carnikavas,

окръг Garkalnes,

окръг Ikšķiles,

окръг Inčukalna,

окръг Jaunjelgavas,

окръг Ķeguma,

окръг Līgatnes,

окръг Mālpils,

окръг Neretas,

окръг Ropažu,

окръг Salas,

окръг Siguldas,

окръг Vecumnieku,

окръг Viesītes.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Jurbarkas: старейшинства Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в районна община Pakruojis: старейшинства Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в районна община Panevežys: старейшинства Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio и Smilgių,

в районна община Raseiniai: старейшинства Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в районна община Šakiai: старейшинства Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

районна община Pasvalys,

районна община Vilkaviškis,

районна община Radviliškis,

община Kalvarija,

община Kazlų Rūda,

община Marijampolė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Augustów с град Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin и Bargłów Kościelny в окръг Augustowski,

общини Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże и част от Zabłudów (югозападната част от общината, очертана от линията, която следва път 19 и продължена от път номер 685) в окръг Białostocki,

общини Czyże, Hajnówka с град Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele и Czeremcha в окръг Hajnowski,

общини Grodzisk, Dziadkowice и Milejczyce в окръг Siemiatycki,

общини Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec в окръг Wysokomazowiecki,

окръг Sejneński,

общини Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в окръг Suwalski,

община Rutki в окръг Zambrowski,

общини Suchowola и Korycin в окръг Sokólski,

окръг Bielski,

окръг M. Białystok,

окръг M. Suwałki,

окръг Moniecki.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Kallaste,

град Rakvere,

град Tartu,

град Vändra,

град Viljandi,

окръг Ida-Virumaa,

окръг Põlvamaa,

окръг Raplamaa,

частта от община Kuusalu, разположена на юг от път 1 (E20),

частта от община Palamuse, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Pärsti, разположена на запад от път 24126,

частта от община Suure-Jaani, разположена на запад от път 49,

частта от община Tabivere, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tamsalu, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tartu, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Viiratsi, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на общината,

община Abja,

община Aegviidu,

община Alatskivi,

община Anija,

община Häädemeeste,

община Haaslava,

община Halliste,

община Kadrina,

община Kambja,

община Karksi,

община Kasepää,

община Kõpu,

община Kose,

община Kõue,

община Laekvere,

община Luunja,

община Mäksa,

община Meeksi,

община Pala,

община Peipsiääre,

община Piirissaare,

община Rakvere,

община Saarde,

община Saare,

община Surju,

община Tahkuranna,

община Tapa,

община Vändra,

община Vara,

община Vinni,

община Võnnu.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

окръг Krimuldas,

в окръг Limbažu: общините Skultes, Vidridžu, Limbažu и Umurgas,

в окръг Ogres: общините Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles и Taurupes,

окръг Priekuļu,

в окръг Salacgrīvas: община Liepupes,

окръг Aizkraukles,

окръг Aknīstes,

окръг Alūksnes,

окръг Apes,

окръг Baltinavas,

окръг Balvi,

окръг Cēsu,

окръг Cesvaines,

окръг Ērgļu,

окръг Gulbenes,

окръг Ilūkstes,

окръг Jaunpiebalgas,

окръг Jēkabpils,

окръг Kocēnu,

окръг Kokneses,

окръг Krustpils,

окръг Lielvārdes,

окръг Līvānu,

окръг Lubānas,

окръг Madonas,

окръг Pārgaujas,

окръг Pļaviņu,

окръг Raunas,

окръг Rugāju,

окръг Saulkrastu,

окръг Sējas,

окръг Skrīveru,

окръг Smiltenes,

окръг Varakļānu,

окръг Vecpiebalgas,

окръг Viļakas,

републикански град Jēkabpils,

републикански град Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинства Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Šilų, Bukonių, и в старейшинство Žeimių: селата Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена южно от път № A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в районна община Kėdainiai: старейшинства Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в районна община Panevėžys: старейшинства Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių и Velžio,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

в районна община Varėna: старейшинства Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

градска община Alytus,

градска община Kaišiadorys,

градска община Kaunas,

градска община Panevėžys,

градска община Vilnius,

районна община Alytus,

районна община Biržai,

районна община Druskininkai,

районна община Lazdijai,

районна община Prienai,

районна община Širvintos,

районна община Ukmergė,

районна община Vilnius,

община Birštonas,

община Elektrėnai.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków и част от Zabłudów (североизточната част от общината, очертана от линията, която следва път номер 19 и продължена от път номер 685) в окръг Białostocki,

общини Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór и Sidra в окръг Sokólski,

община Lipsk в окръг Augustowski,

общини Narew, Narewka и Białowieża в окръг Hajnowski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Elva,

град Jõgeva,

град Põltsamaa,

град Võhma,

окръг Järvamaa,

окръг Valgamaa,

окръг Võrumaa,

частта от община Palamuse, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Pärsti, разположена на изток от път 24126,

частта от община Suure-Jaani, разположена на изток от път 49,

частта от община Tabivere, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tamsalu, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tartu, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Viiratsi, разположена на изток от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на общината,

община Jõgeva,

община Kolga-Jaani,

община Konguta,

община Kõo,

община Laeva,

община Nõo,

община Paistu,

община Pajusi,

община Põltsamaa,

община Puhja,

община Puurmani,

община Rakke,

община Rannu,

община Rõngu,

община Saarepeedi,

община Tähtvere,

община Tarvastu,

община Torma,

община Ülenurme,

община Väike-Maarja.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Limbažu: общините Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в окръг Salacgrīvas: общините Ainažu и Salacgrīvas,

окръг Aglonas,

окръг Alojas,

окръг Beverīinas,

окръг Burtnieku,

окръг Ciblas,

окръг Dagdas,

окръг Daugavpils,

окръг Kārsavas,

окръг Krāslavas,

окръг Ludzas,

окръг Mazsalacas,

окръг Naukšēnu,

окръг Preiļu,

окръг Rēzeknes,

окръг Riebiņu,

окръг Rūjienas,

окръг Strenču,

окръг Valkas,

окръг Vārkavas,

окръг Viļānu,

окръг Zilupes,

републикански град Daugavpils,

републикански град Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинство Viešintos и частта от старейшинство Svėdasai, разположена на север от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos, и в старейшинство Žeimiai: селата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Palomenės, Pravieniškių и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена на север от път N. A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в районна община Kėdainiai: старейшинство Pelėdnagių,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

в районна община Varėna: старейшинства Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

градска община Jonava,

районна община Ignalina,

районна община Kupiškis,

районна община Moletai,

районна община Rokiškis,

районна община Švencionys,

районна община Trakai,

районна община Utena,

районна община Zarasai,

община Visaginas.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Gródek и Michałowo в окръг Białostocki,

общини Krynki, Kuźnica, Sokółka и Szudziałowo в окръг Sokólski,

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области на Сардиния.“