12.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/116


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2329 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2015 година

за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, установено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход съответно от Перу и Гватемала за 2015 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (1), и по-специално член 15 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (2), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Със Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, което временно влезе в сила по отношение на Колумбия и Перу съответно на 1 август 2013 г. и на 1 март 2013 г., бе въведен механизъм за стабилизиране по отношение на бананите.

(2)

Със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, което през 2013 г. временно влезе в сила за държавите от Централна Америка, за последната от които — Гватемала — на 1 декември 2013 г., бе въведен подобен механизъм по отношение на бананите.

(3)

Съгласно тези механизми и в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 19/2013 и от Регламент (ЕС) № 20/2013 след надхвърляне на определен критичен обем на вноса на пресни банани (позиция 0803 90 10 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз от 1 януари 2012 г.) от някоя от засегнатите държави Комисията приема акт за изпълнение, с който може или временно да спре да прилага преференциалното мито по отношение на вноса на пресни банани от съответната държава, или да прецени, че подобно спиране е нецелесъобразно.

(4)

Решението на Комисията се взима в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3) във връзка с член 4 от него.

(5)

През октомври 2015 г. вносът в Европейския съюз на пресни банани с произход от Гватемала надхвърли определения с горепосоченото споразумение за търговия праг от 62 500 метрични тона. През ноември 2015 г. вносът в Европейския съюз на пресни банани с произход от Перу също надхвърли определения за тази държава праг от 86 250 метрични тона.

(6)

В този контекст в съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 19/2013 и от Регламент (ЕС) № 20/2013 Комисията взе предвид въздействието на този внос върху състоянието на пазара на банани в Съюза, за да реши дали прилагането на преференциалното мито следва да бъде спряно. За тази цел Комисията проучи въздействието на посочения внос върху равнището на цените в Съюза, развитието на вноса от други източници и общата стабилност на пазара на пресни банани в Съюза.

(7)

Вносът на пресни банани от Перу е съставлявал малко под 2 % от общия внос на пресни банани в Европейския съюз в момента, в който е надвишил определения за 2015 г. праг. Въз основа на прогнозни данни за вноса до края на 2015 г. и предвид месечния внос през 2015 г., както и факта, че през 2014 г. вносът от Перу е останал под 2 % от общия внос за цялата календарна година, няма основания да се очаква, че нивото на вноса от Перу по отношение на общия внос би бил съществено различен за цялата 2015 г.

(8)

Вносът на пресни банани от Гватемала е съставлявал малко под 1,5 % от общия внос на пресни банани в Европейския съюз в момента, в който е надвишил определения за 2015 г. праг. Въпреки че в абсолютно изражение това представлява два пъти по-голям обем на вноса от този за 2014 г., въз основа на прогнозни данни за вноса до края на 2015 г. и предвид месечния внос през 2015 г. е малко вероятно вносът на банани от Гватемала да надвиши 1,5 % от общия внос за цялата 2015 г.

(9)

Докато за първите 9 месеца на 2015 г. средната цена на вноса от Перу е била 670 EUR/тон, т.е. с 4 % по-висока от средната цена на останалия внос, средната цена на вноса от Гватемала за същия период е била 621 EUR/тон, т.е. с 3,5 % по-ниска от средната цена на останалия внос на пресни банани в ЕС.

(10)

Общият внос от Перу и Гватемала се очаква да остане под 3,5 % от общия внос за цялата 2015 г., а общата му средна цена е сравнима с равнището на цените на останалия внос.

(11)

Вносът на пресни банани от други традиционни държави износителки, с които ЕС също е сключил споразумения за свободна търговия, а именно Колумбия, Коста Рика и Панама, е останал далеч под праговете, определени за тези държави в сравними механизми за стабилизиране, като през последните три години е следвал една и съща тенденция и едни и същи единични стойности. Например през октомври 2015 г. вносът от Колумбия и Коста Рика е бил съответно с 627 хиляди тона и 516 хиляди тона под определените за тях прагове, което е значително повече от общия внос от Перу и Гватемала за цяла година.

(12)

Средната цена на едро на бананите на пазара на Съюза през октомври 2015 г. (960 EUR/kg) не показва значителни промени в сравнение със средните цени на бананите през предходните месеци.

(13)

Поради това няма данни за смущения в стабилността на пазара на Съюза, предизвикани от вноса на пресни банани от Перу и Гватемала, надвишаващ определения годишен критичен обем на вноса, нито за оказано съществено въздействие върху състоянието на производителите от ЕС. Не се очаква също така тази ситуация да се промени през останалата част на 2015 г.

(14)

На последно място, в съответствие също така с изискването на Регламент (ЕС) № 19/2013 и Регламент (ЕС) № 20/2013, няма данни за опасност от сериозно влошаване или за настъпило сериозно влошаване на положението на производителите в най-отдалечените региони на ЕС за 2015 г.

(15)

Въз основа на горепосоченото проучване Комисията стигна до заключението, че спирането на прилагането на преференциалното мито по отношение на вноса на банани с произход от Перу е нецелесъобразно. Комисията заключи също така, че спирането на прилагането на преференциалното мито по отношение на вноса на банани с произход от Гватемала е нецелесъобразно. Комисията ще продължи внимателно да наблюдава вноса на банани от посочените две държави,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Временното спиране на прилагането на преференциалното мито по отношение на вноса на пресни банани, класирани в позиция 0803 90 10 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз и с произход от Перу и Гватемала, е нецелесъобразно в рамките на 2015 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 13.

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).