10.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/15


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2299 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2015 година

за изменение на Решение 2009/965/ЕО по отношение на актуализиран списък на параметрите, използвани за класифициране на националните правила

(нотифицирано под номер С(2015) 7869)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 30 ноември 2009 г. Комисията прие Решение 2009/965/ЕО (2) със списък на параметрите, използвани за класифициране на националните правила в референтния документ, посочен в член 27 от Директива 2008/57/ЕО.

(2)

На основание препоръка от страна на Европейската железопътна агенция (Агенцията) е нужно преработване на списъка с параметри, за да бъде той приведен в съответствие с преработената техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) относно подвижния състав, товарните вагони, локомотивите и пътническия подвижен състав, шума, инфраструктурата, енергията, контрола, управлението и сигнализацията, експлоатацията и управлението на движението, телематичните приложения за товарни превози и пътници, безопасността в железопътните тунели и достъпността за лица с намалена подвижност.

(3)

За бъде възможно извършването на сравнения и кръстосаното позоваване по отношение на даден параметър между изискванията на преработената ТСОС и тези на националните правила, списъкът на проверяваните параметри във връзка с въвеждането в експлоатация на превозни средства, които не са в съответствие с ТСОС, следва, от една страна, да запази съвместимостта си със съществуващите споразумения и да се основава на тях, а от друга страна — да отразява преработената ТСОС. Поради това е необходимо списъкът на параметрите да бъде актуализиран. Следва да се добави допълнително обяснение, за да се осигури хармонизирано тълкуване и прилагане на този списък. Уместно е подробният списък на параметрите, изготвен въз основа на препоръката на Агенцията (ERA-REC-118-2014/REC) от 11 ноември 2014 г., да бъде приет като база за референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО.

(4)

Поради това Решение 2009/965/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

С цел постигане на яснота следва съответно да бъде актуализиран референтният документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО и описан в Решение 2011/155/ЕС на Комисията (3).

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2009/965/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите — членки и Европейската железопътна агенция.

То се прилага от 1 януари 2016 г.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2015 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/965/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г. относно приемането на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (ОВ L 341, 22.12.2009 г., стр. 1).

(3)  Решение 2011/155/ЕС на Комисията от 9 март 2011 г. относно публикацията и управлението на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (ОВ L 63, 10.3.2011 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на параметрите, използвани за класифициране на националните правила в референтния документ, посочен в член 27 от Директива 2008/57/ЕО

Позоваване

Параметър

Обяснения

1

Документация

 

1.1

Обща документация

Обща документация, техническо описание на возилото, неговата конструкция и вид транспорт, за който е предназначено (превоз на дълги разстояния, крайградски превоз, превоз на къси разстояния за ежедневно пътуващи и т.н.), включително информация за обичайната и максималната скорост, предвидени по проект, общи планове, диаграми и данни, необходими за регистрите — например дължина на возилото, подредба на осите, междуосово разстояние, маса за единица и т.н.

1.2

Инструкции и изисквания за поддръжка

 

1.2.1

Инструкции за поддръжка

Ръководства и листовки по поддръжката, включващи необходимите инструкции за поддържане на проектните нива на безопасност на возилото. Всички съответни професионални квалификации, т.е. уменията, необходими за поддръжка на оборудването

1.2.2

Досие на обосновката за планиране на поддръжката

В инструкцията за планиране на ремонтите се обяснява как се определят и планират дейностите по поддръжката, за да се гарантира, че характеристиките на подвижния състав ще остават в приемливи граници през неговия срок на експлоатация

1.3

Инструкции и документация за експлоатация

 

1.3.1

Инструкции за експлоатация в нормален и влошен режим на возилото

 

1.4

Национално изискване за изпитване

За този параметър следва да се обърне внимание на правилата (ако има такива) за изпитване

2

Конструкция и механични части

 

2.1

Конструкция на возилото

 

2.1.1

Якост и цялост

Изисквания към механичната якост на коша на вагона, долната част на рамата, системите за окачване, релсоочистителя и снегорина. Отделно ще се даде определение за механичната якост на отделни елементи от този списък, като талига/ходова част, букса, окачване, ос на колоос, колело, буксови лагери и пантограф

2.1.2

Товароспособност

 

2.1.2.1

Условия на натоварване и претеглена маса

Условията на натоварване и претеглената маса са преди всичко експлоатационен въпрос (отнасящ се до класа на линията). Параметърът се отнася до разбирането на системата за масата, за да се гарантира, че е налице еднакво разбиране за изчисленията за маса и натоварване. Товароспособността е експлоатационен въпрос, но максималното натоварване трябва да съответства на конструкцията на возилото (якостта на конструкцията)

2.1.2.2

Натоварване на ос и на колело

Натоварването на ос и натоварването на колело са преди всичко експлоатационен въпрос (отнасящ се до класа на линията). Параметърът се отнася до разбирането на системата за масата, за да се гарантира, че е налице еднакво разбиране за изчисленията за маса и натоварване (напр. за минимално и максимално натоварване на ос).

Вж. параметър 3.3 за якостта на конструкцията на оси и колела

2.1.3

Технология за свързване

Изисквания за наставите и за технологиите за свързване (заваряване, залепване, завинтване, свързване чрез болтове…)

2.1.4

Повдигане с кран и с крик

Специални изисквания към конструкцията на возилото за повдигане с кран и с крик и за връщане върху релсите, способността на коша на возилото да издържа на трайни деформации, както и към геометрията и местоположението на точките за повдигане.

Не се включват инструкции за повдигане и връщане върху релсите; във връзка с това вж. глава 1

2.1.5

Прикрепване на устройства към корпуса на вагона

Например за заварени части, а също и за стационарни съоръжения в зоните за пътници

2.1.6

Връзки между различните части на возилото

Например връзка/окачване/демпферна система между коша на вагона и талигата или между буксата и рамата на талигата

2.2

Спрягове/системи за скачване

 

2.2.1

Автоматичен спряг

Изисквания и приети видове системи за автоматично скачване. Има се предвид електрическо, механично и пневматично скачване

2.2.2

Характеристики на спасителните спрягове

Изисквания към теглително-прикачните преходни звена, осигуряващи съвместимостта на различните системи за скачване; в нормални и влошени условия (напр. спасителен спряг)

2.2.3

Конвенционални винтови спрягове и други неавтоматични системи за скачване

Изисквания за системите на конвенционалните винтови спрягове, както и за други неавтоматични системи за скачване (например полупостоянни вътрешни спрягове), техните елементи и взаимодействието им.

Включени са: теглично-отбивачни съоръжения, теглична кука, окачване на теглично-отбивачните съоръжения.

Изключени са: буфери и буферни системи (във връзка с това вж. параметър 2.2.4 „Буфериране“), както и въздушни, спирачни, енергийни и контролни връзки

2.2.4

Буфериране

Изисквания за буферите и буферните системи, свързани със скачването на возилото, включително маркировка на буферите

2.2.5

Проходи

Изисквания, отнасящи се до проходи, които позволяват движение на лица (персонал или пътници) между скачени возила

2.3

Пасивни мерки за безопасност

Изисквания, отнасящи се до пасивната безопасност на возилото при сблъсък с препятствия (напр. удароустойчивост и т.н.).

Включително напр. плуг за отклоняване на препятствия, ограничаване на отрицателното ускорение, пространство за оцеляване и конструктивна цялост на обитаемите помещения, намаляване на риска от дерайлиране и качване на вагоните един върху друг, ограничаване на последствията от удар в препятствие на коловоза, вътрешни съоръжения за пасивна безопасност. Позоваване на сценарии за сблъсък, пространство за оцеляване и конструктивна цялост на обитаемите помещения, намаляване на риска от дерайлиране и качване на вагоните един върху друг, ограничаване на последствията от удар в препятствие на коловоза.

Изисквания, отнасящи се до релсоочистителя за защита на колелата от чужди предмети и препятствия върху релсите. Отнася се за: височината на долния край на релсоочистителя над самата релса, минималната надлъжна сила без постоянна деформация. Не се отнася за снегорина

3

Взаимодействие с коловоза и определяне на габаритите

 

3.1

Габарити на возилото

Отнася се до всички изисквания, свързани с габаритите/очертанието на габарита на возилото. Да се обявят приетите кинематични габарити на возилото, включително габаритът на пантографа

3.2

Динамика на возилото

 

3.2.1

Безопасност и динамика при движение

Изисквания към характеристиките на движение и безопасността при движение на возилото.

Включени са: устойчивост на возилото по отношение на изкривявания на коловоза, движение при криви или извиване на релсовия път, безопасно движение в обикновените стрелки и кръстовидните (английските) стрелки и т.н.

3.2.2

Еквивалентна конусност

Изисквания, отнасящи се до стойностите на еквивалентната конусност, които следва да бъдат спазвани

3.2.3

Профил на колелата и ограничения

Изисквания за профилите на колелата във връзка със съответната(ите) система(и) на коловозите; да се обявят приетите профили на колелата (например S1002 е широко приет)

3.2.4

Параметри за съвместимост на натоварването на коловоза

Например динамична сила, упражнявана от колелото, сили, упражнявани от колелата върху коловоза (квазистатична сила от колелото, максимална обща динамична странична (напречна) сила, квазистатична водеща сила), включително вертикално ускорение

3.2.5

Минимален радиус на хоризонтална крива, радиус на вертикална вдлъбната крива, радиус на изпъкнала крива

Механичната способност на возилото да премине през хоризонтална крива с определен радиус.

Обявява се стойността на минималния радиус на вертикалната изпъкнала крива (гърбица) и вдлъбната крива (яма) на коловоза, по който може да се движи возилото; условия (например скачено/разкачено возило)

3.3

Талиги/ходова част

 

3.3.1

Талиги

Изисквания, отнасящи се до конструкцията и якостта на рамата на талигата, както и за цялата конструкция на талигата

3.3.2

Колоос (комплектована)

Изисквания относно свързването на компонентите (ос на колооста, колела, лагери, букси, тягови компоненти...), допуските, импеданса между колелата.

Не са включени: изискванията относно якостта и изчисляването на якостта на оста на колооста, колелата, лагерите и тяговите компоненти, както и относно пригодността за безразрушително изпитване

3.3.3

Колела

Изисквания относно колелата (напр. якост, изчисляване на якостта, материал, метод за производство, състояние на вътрешното механично напрежение, грапавост на повърхността, защита на повърхността/боядисване, маркировка, пригодност за безразрушително изпитване).

В случай на бандажни колела: Изисквания, отнасящи се до бандажа на колелото, неговото прикрепване и фиксиране към корпуса на колелото и маркировката.

За профила на колелата и ограниченията вж. 3.2.3

3.3.4

Системи, влияещи на взаимодействието колело — релса

Изисквания за всички монтирани във возилата системи, които оказват влияние на взаимодействието колело — релса, като например смазване на ребордите на колелата, махални колебания/износващи взаимодействия колело—релса и изисквания във връзка със задвижването и спирането, с изключение на системата за опесъчаване. Електромагнитната съвместимост (ЕМС) с релсовото оборудване за контрол, управление и сигнализация (CCS) се покрива от параметъра 8.4.2, а другите изисквания за съвместимост — от параметъра 12.2.4

3.3.5

Система за опесъчаване

 

3.3.6

Буксови лагери на колелата

Изисквания относно буксовите лагери на колелата (напр. якост, изчисляване на якостта, материал, производствен метод)

3.3.7

Ос на колооста

Изисквания, отнасящи се до оста на колооста (напр. якост, изчисляване на якостта, материал, грапавост на повърхността, защита на повърхността/боядисване, маркировка, пригодност за безразрушително изпитване)

3.3.8

Следене на състоянието на буксовите лагери

Параметърът обхваща буксата и детекторите на прегрети букси („откриване на прегрети букси — HABD“) (на борда на влака и интерфейси с монтирани на релсите детектори на прегрети букси)

3.4

Ограничение на максималното надлъжно положително и отрицателно ускорение

Ограничение на ускорението, дължащо се на максимално допустимите надлъжни сили в коловоза

4

Спиране

 

4.1

Функционални изисквания към спирачната система на влака

Отнася се до наличността на основни спирачни функции (обикновено това са работно спиране, аварийно спиране, спирачна функция за застопоряване в спряло състояние) и характеристиките на главната спирачна система (обикновено автоматичност, последователност и издръжливост)

4.2

Изисквания за безопасност към спирачната система на влака

 

4.2.1

Надеждност на функционирането на главната спирачна система

Изискването се отнася за надеждното реагиране на спирачната система да осигури очакваното спирачно усилие след подаването на команда за аварийно спиране

4.2.2

Надеждност на взаимното блокиране на задвижващата и спирачната система

Изискване теглителната сила надеждно да бъде спряна след подаването на команда за аварийно спиране

4.2.3

Надеждност на спирачния път

Изискване за спазване на изчисления спирачен път след подаването на команда за аварийно спиране

4.2.4

Надеждност на спирачката за застопоряване в спряло състояние

Изискването се отнася за надеждното реагиране на спирачната система за застопоряване в спряло състояние да задържи возилото неподвижно при изчислени обстоятелства след подаването на команда за аварийно спиране

4.3

Спирачна система — признати конструктивни и сродни стандарти

Препратка към съществуващи решения за спирачна система — например спирачна система UIC (Международния съюз на железниците)

4.4

Команда за спиране

 

4.4.1

Команда за аварийно спиране

Изисквания, отнасящи се до командата за аварийно спиране — напр. наличие на независими устройства за подаване на команда за аварийно спиране, спецификация на външния вид на устройствата за подаване на команда за аварийно спиране, възможност за самозаключване на устройствата за подаване на команда за аварийно спиране, възможност за задействане на аварийната спирачка чрез бордовата система за контрол, управление и сигнализация, спецификация на аварийната спирачка след задействането

4.4.2

Команда за работно спиране

Изисквания, отнасящи се до командата за работно спиране — напр. спецификации за възможността за регулиране на спирачната сила чрез командата за работно спиране, изискване за разполагаемост на само една команда за работно спиране и за възможност функцията за работно спиране да се отдели от другата(ите) команда(и) за работно спиране, автоматично изключване на цялата теглителна сила от командата за работно спиране

4.4.3

Команда за директно спиране

Изисквания, отнасящи се до командата за директно спиране

4.4.4

Команда за динамично спиране

Изисквания, отнасящи се до командата за динамично спиране — например възможност за независимо и/или комбинирано използване на системата за електродинамично спиране от/с други спирачни системи и възможността да се възпрепятства прилагането на рекуперативната спирачка

4.4.5

Команда за застопоряване в спряло състояние

Изисквания, отнасящи се до командата за застопоряване в спряло състояние — например условия, при които командата за застопоряване в спряло състояние да може да задейства и/или освобождава съответната спирачка

4.5

Спирачно действие

 

4.5.1

Спирачно действие при аварийно спиране

Изисквания, отнасящи се до спирачното действие при аварийно спиране — напр. време на реагиране, отрицателно ускорение, спирачен път, условия, които трябва да бъдат взети предвид (нормални/влошени).

Изключено е: използването на сцеплението между колелото и релсата (вж. параметър 4.6.1)

4.5.2

Спирачно действие при работно спиране

Изисквания, отнасящи се до спирачното действие при работно спиране — напр. ниво и ограничаване на максималното спирачно действие

4.5.3

Изчисления във връзка със способността за поемане на топлинно натоварване

Изисквания, отнасящи се до изчисления във връзка със способността както на колелата, така и на спирачното оборудване за поемане на топлинно натоварване — напр. сценарии и условия на натоварване, които да се прилагат, поредица от задействания на спирачката, които трябва да бъдат взети предвид, максимален наклон на линията, съответна дължина и експлоатационна скорост

4.5.4

Спирачно действие при застопоряване в спряло състояние

Изисквания, отнасящи се до спирачното действие при застопоряване в спряло състояние — напр. условие на натоварване, преобладаващ наклон на коловоза

4.5.5

Изчисляване на спирачното действие

Изисквания, отнасящи се до изчисляването на спирачното действие — напр. приложимите диаметри на колелото, условия на натоварване, коефициенти на триене, режими на управление

4.6

Управление на сцеплението при спиране

 

4.6.1

Ограничаване на профила на сцепление между колелото и релсата

Изисквания за ограничаване на профила на сцепление между колелото и релсата — напр. целеви проектни коефициенти на триене с цел ограничаване на използването на сцеплението между колелото и релсата за защита срещу приплъзване на колелата, съобразяване с конфигурацията на возилото, диаметъра на колелата и условията на натоварване

4.6.2

Система за защита срещу приплъзване на колелата (ЗПК)

Изисквания, отнасящи се до системата за защита срещу приплъзване на колелата (ЗПК) — напр. за кои возила/конфигурации на возила системата за ЗПК е задължителна, изисквания за ефективността на системата за ЗПК, значение за безопасността

4.7

Създаване на спирачно усилие

 

4.7.1

Компоненти на фрикционната спирачка

 

4.7.1.1

Спирачни калодки

 

4.7.1.2

Спирачни дискове

 

4.7.1.3

Спирачни накладки

 

4.7.2

Динамична спирачка, свързана със задвижването

Приемане и изисквания за аварийно спиране при използване на динамична спирачка, която е свързана с тяговата система — например изисквания за наличие, ограничения и др.

4.7.3

Магнитно-релсова спирачка

Изисквания относно магнитно-релсови спирачки — напр. случаи на разрешено използване, геометрични характеристики на магнитните елементи, начин на монтиране (високо/ниско окачване)

4.7.4

Индукционна релсова спирачка

Изисквания относно индукционните релсови спирачки — напр. случаи на разрешено използване, ограничения за използване

4.7.5

Спирачка за застопоряване в спряло състояние

Изисквания, отнасящи се до създаването на спирачно усилие от спирачките за застопоряване в спряло състояние, необходимо електрозахранване за тяхното функциониране (задействане/освобождаване)

4.8

Показване на състоянието на спирачките и на неизправности по тях

Изисквания, отнасящи се до показването на състоянието на спирачките на машиниста/персонала — напр. наличност на спирачна енергия, състояние на спирачките на няколко спирачни системи

4.9

Изисквания към спирачките във връзка със спасителни дейности

Изисквания към спирачните системи във връзка със спасителни дейности за даден влак/возило — напр. възможност за освобождаване и изключване на всички спирачки, управляемост на спирачната система на спасявания влак/возило от други возила, съвместимост с други типове спирачки при влошени условия. За целите на спасяването на даден влак/возило обикновено е необходимо да се разполага с възможност за освобождаване и изолиране на всички спирачки

5

Параметри, свързани с пътниците

 

5.1

Достъп

 

5.1.1

Външни врати

Включва изисквания за системите за заключване на вратите, както и за стъпалата и пространствата за достъп до возилото през външните врати за пътниците

5.1.2

Помощни средства за качване

Отнася се за техническите спецификации на бордовото оборудване, което може да е налично, за улесняване на достъпа на пътниците до возилото и излизането им от него

5.2

Вътрешна част

 

5.2.1

Вътрешни врати

Изисквания относно конструкцията на вътрешните врати

5.2.2

Проходни врати

Врати във връзките между возилата, които могат да бъдат в края на влака

5.2.3

Пътеки

Размери (широчина и височина) на мястото вътре във возилото за свободен достъп на пътника до всички съоръжения (във връзка и с пътници с намалена подвижност)

5.2.4

Промени във височината на пода

Изисквания, отнасящи се до промени във височината на пода в пътнически возила.

Изключени са: височина на стъпалата и пространства за външните врати за осигуряване на достъп до возилото (вж. 5.1.1)

5.2.5

Вътрешно осветление

Изисквания, отнасящи се до осветлението за пътниците (не за осветлението на техническото оборудване, сигнални светлини и аварийното осветление, които са обхванати от параметъра 10.2.4)

5.3

Перила

Изисквания, отнасящи се до перила за ползване от пътниците във/извън возилото (проектни спецификации и къде да се използват)

5.4

Прозорци

Изисквания, отнасящи се до прозорците (на возилото, които гледат навън) — напр. механични характеристики.

Изключени елементи:

челното стъкло в кабината на машиниста — вж. параметър 9.1.3,

прозорците вътре във возилото,

пожарната безопасност, евакуацията и аварийните изходи за пътниците (вж. параметър 10.2.1)

5.5

Тоалетни

Изисквания, отнасящи се до конструкцията и оборудването на тоалетните (също и във връзка с използването им от хора с намалена подвижност). Напр. вътрешно пространство, достъп, спешни повиквания, хигиенни изисквания. Включително необходимост от тоалетни за персонала и тяхната конструкция.

Изключени са: отпадъците от тоалетните (вж. параметър 6.2.1.1)

5.6

Отоплителни, вентилационни и климатични системи

Например качество на въздуха, изисквания в случай на пожар (изключване)

5.7

Информация за пътниците

 

5.7.1

Система за осведомяване на пътниците

Параметърът се счита като изискване за еднопосочна комуникация. За съобщения от пътниците за персонала вж. параметър 10.2.3 „Подаване на алармен сигнал от пътниците“

5.7.2

Означения и информация

Изисквания, отнасящи се до знаците, пиктограмите и показвания текст. Включително инструкции за безопасност и аварийни маркировки за пътниците

6

Околни условия и аеродинамични ефекти

 

6.1

Въздействие на околната среда върху возилото

 

6.1.1

Околни условия, въздействащи върху возилото

 

6.1.1.1

Надморска височина

Отнася се за диапазона на надморската височина, който трябва да бъде взет предвид за возилата

6.1.1.2

Температура

Отнася се за температурния диапазон, който трябва да бъде взет предвид за возилата

6.1.1.3

Влажност

 

6.1.1.4

Дъжд

 

6.1.1.5

Сняг, лед или градушка

Изисквания за предотвратяване влошаването на състоянието на возилата поради сняг, лед или градушка. Условия, които трябва да бъдат взети предвид относно „сняг, лед или градушка“, като се отчитат различни сценарии — например снежни преспи, сух сняг, снеговалеж на голямо количество лек сняг с малък воден еквивалент, причиняващо натрупване на лед, колебание на температурата и влажността по време на единично пътуване. Да се определи дали е необходима способност за отстраняване на сняг пред влака. Да се отчетат възможните последици от сняг/заледяване за стабилността на движението, спирачната функция и спирачното захранване, нуждата от оборудване за челното стъкло, осигуряващо на машиниста приемливи климатични условия за работа

6.1.1.6

Слънчево лъчение

 

6.1.1.7

Устойчивост срещу замърсяване

Трябва да бъде взето предвид замърсяващото въздействие например на химически активни вещества, замърсяващи течности, биологично активни вещества, прах, камъни, баласт и други обекти, треви и листа, цветен прашец, летящи насекоми, влакна, пясък и солена мъгла

6.1.2

Аеродинамични въздействия върху возилото

 

6.1.2.1

Въздействие на страничния вятър

Отнася се за въздействие на страничния вятър върху оборудването и функциите на возилото. Характеристики на вятъра (напр. скорост на вятъра), които трябва да бъдат взети предвид при проектирането на подвижния състав, за да се гарантират безопасността, функционалните възможност и работоспособността

6.1.2.2

Максимални промени на налягането в тунелите

Въздействие, дължащо се на бързи промени в налягането при влизането в тунел, движението в него или напускането му

6.2

Въздействие на возилото върху околната среда

 

6.2.1

Външни емисии

 

6.2.1.1

Отпадъци от тоалетните

Отпадъци, изхвърляни от тоалетните в околната среда

6.2.1.2

Емисии на изгорели газове

Емисии на изгорели газове в околната среда (вж. също параметър 8.6)

6.2.1.3

Емисии на химически вещества и прахови частици

Други емисии/разливи от возилото, като изтичане на масло и грес, смазочна течност за ребордите, гориво и т.н.

6.2.2

Граници за излъчването на шум

 

6.2.2.1

Въздействие на шума в стационарни условия

Въздействие на шума, причинен от возилото в стационарни условия, върху околната среда на железопътната система

6.2.2.2

Въздействие на шума при потегляне

Въздействие на шума, причинен от возилото при потеглянето му, върху околната среда на железопътната система

6.2.2.3

Въздействие на шума при преминаване

Въздействие на шума, причинен от возилото при преминаването му, върху околната среда на железопътната система

6.2.3

Граници за аеродинамичните натоварвания

Въздействие на аеродинамичното натоварване например върху хора на перона и по линията на открито

6.2.3.1

Импулси на челното налягане на влака

Въздействие на възникващото в челото на влака импулсно налягане при движение по линията

6.2.3.2

Аеродинамични въздействия върху пътници/материали на перона

Аеродинамични смущения, засягащи пътници/материали на перона, включително методи за оценка и работни условия за товарене

6.2.3.3

Аеродинамични въздействия върху работници по коловоза

Аеродинамични смущения върху работници по коловоза

6.2.3.4

Изхвърчане на баласт и изхвърлянето му върху съседни обекти

Може да се отнася също и за изхвърчане на лед

7

Външни предупреждения, функции за маркиране и изисквания за работоспособност на софтуера

 

7.1

Работоспособност на софтуера, използван при свързани с безопасността функции

Изисквания, отнасящи се до работоспособността на софтуера, използван при свързани с безопасността функции, въздействащи върху поведението на влака — например работоспособност на софтуера за влаковата шина

7.2

Светлинни и звукови сигнални и предупредителни функции на возилото

 

7.2.1

Обозначения върху возилото

Обозначенията върху возилото съдържат експлоатационна и техническа информация за железопътния персонал и може да бъдат върху вътрешната и външната страна на возилото

7.2.2

Външни светлини

 

7.2.2.1

Фарове

„Фарове“ се отнася до функцията за осигуряване на достатъчна видимост за машиниста пред влака. Това може да се осигури чрез използването на същите физически устройства, както за предните сигнални светлини, или на допълнителни устройства

7.2.2.2

Предни сигнални светлини

„Предни сигнални светлини“ са светлините, разположени отпред на влака, чиято функция е да сигнализират за предната част на влака. Възможни са няколко вида сигнализация за предната част на влака при различни обстоятелства (например влак, който се движи по противоположния коловоз на линията, влак в аварийна ситуация и т.н.)

7.2.2.3

Задни сигнални светлини

Изисквания, отнасящи се до оборудването, което може да показва светлинен сигнал за край на влака (напр. червени светлини).

Изключени са: скобите за монтиране на задни сигнални светлини, вж. параметър 7.2.4

7.2.2.4

Управление на светлините

 

7.2.3

Системи за звукови сигнали

Изисквания, отнасящи се до монтираните на возилото системи за звукова сигнализация (например локомотивната свирка). Отнася се за:

предупредителни тонове на локомотивната свирка,

ниво на звуковото налягане на предупредителния сигнал (извън кабината, а за вътрешното ниво на звука вж. параметър 9.2.1.2),

защита на устройството,

управление на устройството,

контролиране на нивата на звуковото налягане

7.2.4

Скоби

Изисквания за средствата, необходими за монтиране/закрепване на бордови и външни устройства за сигнализация (напр. задни сигнални светлини, сигнални светлини, флагове)

8

Бордови системи за енергоснабдяване и управление

 

8.1

Изисквания към тяговите показатели

Изисквани тягови показатели — напр. ускорение, регулиране на тяговото сцепление колело/релса и др.

8.2

Функционална и техническа спецификация по отношение на интерфейса между возилото и енергийната подсистема

 

8.2.1

Функционална и техническа спецификация по отношение на електрозахранването

 

8.2.1.1

Специфични изисквания за електрозахранването

Специфични изисквания за електрозахранването — напр. фактор на мощността, чувствителност на бордовата система за защита

8.2.1.2

Напрежение и честота на въздушната контактна мрежа

 

8.2.1.3

Рекуперативно спиране

 

8.2.1.4

Максимална мощност и максимален ток, разрешени за черпене от контактната мрежа

Включително максимален ток при престой

8.2.2

Функционални и конструктивни параметри на пантографа

 

8.2.2.1

Обща конструкция на пантографа

 

8.2.2.2

Геометрия на плъзгача на пантографа

 

8.2.2.3

Динамичен контактен натиск на пантографа (включително статичен контактен натиск, динамично поведение и аеродинамични ефекти)

Включително качество на токоприемането

8.2.2.4

Работен обхват на пантографите

 

8.2.2.5

Допустимо токово натоварване на пантографа, включително на контактната накладка

 

8.2.2.6

Разположение на пантографите

 

8.2.2.7

Изолиране на пантографа от возилото

 

8.2.2.8

Спускане на пантографа

 

8.2.2.9

Преминаване през секции за разделяне на фазите или системите

 

8.2.3

Функционални и конструктивни параметри на контактните накладки

 

8.2.3.1

Геометрия на контактните накладки

 

8.2.3.2

Материал на контактните накладки

 

8.2.3.3

Оценка на материала на контактните накладки

 

8.2.3.4

Откриване на счупване на контактна накладка

 

8.3

Електрозахранваща и задвижваща система

 

8.3.1

Измерване на консумацията на електроенергия

 

8.3.2

Изисквания за електрическите уредби на борда на железопътно возило

 

8.3.3

Елементи за високо напрежение

 

8.3.4

Заземяване

 

8.4

Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

 

8.4.1

ЕМС в рамките на возилото

Нива на смущенията, разпространяващи се по проводници, и на устойчивостта на бордовите устройства, експозиция на хора на магнитно поле вътре в подвижния състав (например гранични стойности на експозицията на хора)

8.4.2

Електромагнитна съвместимост между возилото и железопътната система

 

8.4.2.1

Максимални токове

 

8.4.2.1.1

Обратен ток в релсите

Смущаващ ток в точката на свързване към железопътната електрозахранваща мрежа — на нивото на пантографа/плъзгача за контактна релса

8.4.2.1.2

Смущаващ ток от кабела за подгряване

Смущаващ ток, дължащ се на подгряването за дизелова тяга

8.4.2.1.3

Смущаващ ток под возилото

Смущаващи токове, циркулиращи под возилото между осите и генерирани главно от бордовото оборудване

8.4.2.1.4

Характеристики на хармониците и съответни пренапрежения по въздушната контактна мрежа

Изисквания към возилото, свързани с максималните хармоници и съответните пренапрежения по въздушната контактна мрежа

8.4.2.1.5

Въздействие на постояннотоковата съставка в захранването с променлив ток

Изисквания към возилото, свързани с максималната постояннотокова съставка в захранването с променлив ток

8.4.2.2

Максимални електромагнитни полета/индуцирани напрежения

 

8.4.2.2.1

Електромагнитни полета/индуцирани напрежения в коловоза/под возилото

Електромагнитни полета (или индуцирани/смущаващи напрежения) в местоположението на железопътно оборудване (броячи на осите, антени на системата за автоматична влакова защита (ATP), детектори на прегрети букси и т.н.)

8.4.2.2.2

Електромагнитни полета/индуцирани напрежения извън коловоза

Електромагнитни полета (или индуцирани/смущаващи напрежения) с маневрени радиостанции, радиочестотни далекосъобщителни системи за возилата (напр. национално радио или GSM-R („Глобална система за мобилни комуникации — железници“) и т.н.

8.4.2.3

Входен импеданс на возилото

Входен импеданс за честотите на тяговия спектър, влияещи върху релсовите вериги на мрежата — напр. входен импеданс при 50 Hz в случай на релсови електрически вериги за 50 Hz; входен импеданс за ограничаване на пусковия ток — напр. за постояннотокови релсови вериги

8.4.2.4

Псофометричен ток

Както е определено в EN 50121-3-1, приложение A за смущенията по далекосъобщителни линии — псофометрични токове

8.4.2.5

Гранични стойности на напрежението на Хол с оглед на съвместимост на веригите за глас/данни

 

8.4.3

ЕМС между возилото и околната среда

 

8.4.3.1

Максимални електромагнитни полета

Магнитно поле за експозиция на хора извън подвижния състав (напр. гранични стойности на експозицията на хора)

8.4.3.2

Индуциран смущаващ ток/напрежение

 

8.4.3.3

Псофометричен ток

Както е определено в EN 50121-3-1, приложение A за смущенията по далекосъобщителни линии — псофометрични токове

8.5

Мерки за защита от поражения от електрически ток

Изискванията по отношение на заземяването са отчетени с параметър 8.3.4

8.6

Изисквания към дизелови и други топлинни системи за задвижване

За „Емисии на изгорели газове“ вж. параметър 6.2.1.2

8.7

Системи, нуждаещи се от специални мерки за контрол и защита

 

8.7.1

Резервоари и тръбопроводи за запалими течности

Специални изисквания към резервоарите и тръбопроводите за запалими течности (включително гориво)

8.7.2

Системи със съдове под налягане/оборудване за високо налягане

 

8.7.3

Инсталации с парни котли

 

8.7.4

Технически системи в потенциално взривоопасна атмосфера

Специални изисквания към технически системи в потенциално взривоопасна атмосфера (например системи, захранвани с течен газ, природен газ или с акумулаторни батерии, включително и защита на корпуса на трансформатора).

8.7.5

Хидравлични/пневматични системи за енергоснабдяване и управление

Функционални и технически спецификации — например за системи за подаване на сгъстен въздух, вместимост, тип, температурен диапазон, изсушители на въздух (кули), индикатори на температурата на росата, изолиране, характеристики на въздушното засмукване, индикатори на грешки и т.н.

9

Съоръжения, интерфейси и обстановка за персонала

 

9.1

Конструкция на кабината на машиниста

 

9.1.1

Вътрешна компоновка

Общи изисквания, отнасящи се до вътрешната компоновка на кабината — например антропометрични мерки на машиниста, свобода на движение на намиращите се в кабината членове на персонала, извършващи управлението в седнало и в стоящо положение, брой места (напр. в зависимост от това, дали управлението е от един, или от двама души)

9.1.2

Достъп до кабината на машиниста

 

9.1.2.1

Достъп, напускане и врати

Изисквания, отнасящи се до достъпността на кабината на машиниста и машинното отделение (също и външни пасарелки върху покриви на локомотиви). Изисквания, отнасящи се за външни и вътрешни врати, врати за достъп до покрива, размери на вратите, степенки, перила или ръкохватки за отваряне, заключване на вратите, предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица

9.1.2.2

Аварийни изходи в кабината на машиниста

Всички средства за аварийно напускане на кабината от машиниста или за достъп на спасителни служби до нея (обикновено външни врати, странични прозорци или аварийни люкове); определяне на техните размери

9.1.3

Челно стъкло в кабината на машиниста

 

9.1.3.1

Механични характеристики

Изисквания относно размера и местоположението на челното стъкло, както и на устойчивостта му срещу удари от летящи предмети

9.1.3.2

Оптични характеристики

Изисквания, отнасящи се за оптичните характеристики на челното стъкло — напр. ъгъл между първичното и вторичното изображение, допустими оптични изкривявания на видимостта, мътност на материала, коефициент на пропускане на светлината и цветност

9.1.3.3

Оборудване за челното стъкло

Напр. устройства за предпазване от заскрежаване и запотяване на стъклата, за външно почистване, защита от слънчевата светлина и т.н.

9.1.3.4

Видимост напред/зрително поле

Определяне видимостта за машиниста по линията пред него в зависимост от положението му. Включително полето, почиствано от стъклочистачката

9.1.4

Ергономия на работния пулт

Изисквания за ергономичност на пулта на машиниста — например посока на задействане на лостове и превключватели, ергономия на аварийни системи

9.1.5

Седалка на машиниста

Изисквания, отнасящи се до седалката на машиниста (например антропометрични измервания, положение на седалката, за да постигне предписаната позиция на очите за външна видимост, способност за евакуиране в спешни случаи, ергономични и здравословни аспекти, свързани с конструкцията на седалката, регулиране на седалката, за да стане възможно управлението в стоящо положение)

9.2

Здраве и безопасност

 

9.2.1

Условия на околната среда

 

9.2.1.1

Отоплителни, вентилационни и климатични системи в кабината на машиниста

Напр. допустима концентрация на CO2 в кабината, причинени от вентилационната система въздушни потоци, чиято скорост превишава допустимата гранична стойност за гарантиране на подходяща работна среда, температурни колебания, температури, които трябва да бъдат достигнати при определени условия на околната среда

9.2.1.2

Шум в кабината на машиниста

Максимално допустимо ниво на шума в кабината, включително ниво на звука от локомотивната свирка във вътрешността на кабината

9.2.1.3

Осветление в кабината на машиниста

Напр. интензитет на осветлението, независимо осветление на мястото за четене на пулта на машиниста, управление на осветлението, възможност за регулиране на интензитета на осветлението, допустим цвят на светлината

9.2.2

Други изисквания за здраве и безопасност

Други изисквания освен посочените в списъка от параметри за параметъра 9.2 „Здраве и безопасност“

9.3

Интерфейс машинист — машина

 

9.3.1

Показване на скоростта

Изисквания, отнасящи се за системата за показване на скоростта (точност/допустими отклонения и др.).

Изключено е: протоколирането на скоростта, което е обхванато от параметър 9.6

9.3.2

Дисплеи и екрани за машиниста

Функционалните изисквания, отнасящи се до информацията и командите, предоставяни в кабината на машиниста. Изключени са: информацията и командите на ERTMS („Европейска система за управление на железопътното движение“), включително извежданите на дисплей, които са посочени в глава 12

9.3.3

Уреди за управление и индикация

Функционалните изисквания заедно с другите изисквания, приложими за конкретна функция, са посочени в точката, в която е описана тази функция

9.3.4

Наблюдение върху машиниста

Изисквания, отнасящи се до бдителността на машиниста — напр. предпазна система/устройство за автоматичен контрол на бдителността на машиниста (тотман)

9.3.5

Задна и странична видимост

Изисквания, отнасящи се до задната и страничната видимост: отварящи се странични прозорци или люк от всяка страна на кабината (размери на отварящи се прозорци/люк), външни огледала, система от камери

9.4

Маркировка и обозначения в кабината на машиниста

Изисквания, отнасящи се до знаците, пиктограмите, обозначенията и статично показвания текст за използване от машиниста вътре във возилото (кабината, машинното отделение, командния шкаф). Информация, която трябва да бъде показвана в кабината на машиниста (обикновено Vmax, номер на тяговото возило, местоположение на подвижното оборудване — напр. устройство за самоспасяване, сигнали, авариен изход. Използване на хармонизирани пиктограми

9.5

Оборудване и други бордови съоръжения за персонала

 

9.5.1

Бордови съоръжения за персонала

 

9.5.1.1

Достъп на персонала за осъществяване на скачване/разкачване

Напр. бернски правоъгълник, перила под буферите

9.5.1.2

Външни степенки и перила за използване от маневристи

 

9.5.1.3

Складови отделения за използване от персонала

 

9.5.2

Врати за достъп на персонала и товарите

Този параметър се отнася до врати за товари и за ползване от персонала на влака, които са различни от вратите на кабината. Например врати, подсигурени със системи за отваряне само от персонала, включително за снабдяване с храни, а също и врати към машинното отделение.

Изключени са: вратите за ползване от пътниците и вратите на кабината (също и външни пасарелки върху покриви на локомотиви)

9.5.3

Бордови инструменти и преносимо оборудване

Изисквани бордови инструменти и преносимо оборудване — напр. ръчна лампа с червена и бяла светлина, оборудване за съединяване накъсо на релсови вериги, защитна дихателна маска.

Изключени са: елементи за целите на експлоатацията, като например спирателни обувки, теглително-прикачни преходни звена, спасителни спрягове (вж. глава 2), противопожарно оборудване (вж. глава 10) и вж. глава 13 „Специфични експлоатационни изисквания“

9.5.4

Система за звукова комуникация

Например за осъществяване на връзка между: персонала на влака или между членовете на влаковата бригада (вж. параметър 10.2.3) и лица във/извън влака (за подаване на алармен сигнал от пътниците вж. параметър 10.2.3).

Изключена е: радиовръзката на влака (вж. глава 12)

9.6

Записващо устройство

Записващо устройство, служещо за наблюдение на взаимодействието между машиниста и влака, както и на параметрите на влака. Изисквания, отнасящи се до записващото устройство — напр. каква информация да бъде записана, стъпка на нарастване на времето, способност за връзка събитие — време, технология за записване

9.7

Функция за дистанционно управление от земята

Изисквания относно функцията за дистанционно управление от земята. Обикновено дистанционното управление е чрез радиовръзка при маневриране, а също и дистанционно управление чрез други средства; изключени са двустранното (бутане-теглене) управление на влака и управлението с двойна тяга отпред

10

Пожарна безопасност и евакуация

 

10.1

Концепция за противопожарна защита и защитни мерки

Напр. категория на пожарна безопасност, класификация, защитни мерки за возила и части от возилото (напр. кабина на машиниста), свойства на материалите, противопожарни прегради (брандмауери), пожарни детектори (включително йонизационни пожароизвестители) и оборудване за гасене на пожари

10.2

Аварии

 

10.2.1

Концепция за евакуация на пътници

Изисквания относно наличността и конструкцията на аварийни изходи за пътници и тяхното обозначаване, ограничаване на броя пътници за возило

10.2.2

Информация, оборудване и достъп на спасителните служби

Описание на подвижния състав, предоставен на спасителните служби, за да са в състояние да се справят с аварийни ситуации.

По-специално се предоставя информация за това как да се получи достъп до вътрешността на подвижния състав

10.2.3

Система за подаване на алармен сигнал от пътниците

Изисквания, отнасящи се за подаването на алармен сигнал от пътниците — напр. наличност на устройства за задействане на алармата (местоположение, брой), функционални възможности, как да се върне системата в началното си състояние, съобщителна връзка от пътника до машиниста/персонала, задействане на аварийната спирачка, отмяна на действието на аварийната спирачка

10.2.4

Аварийно осветление

Изисквания за системата за аварийно осветление — напр. за минималното време на функциониране и за нивото/интензитета на осветлението

10.3

Способност за движение в аварийна ситуация

Мерки за осигуряване на способността за движение на пътническия подвижен състав при пожар на борда.

Изключена е: отмяната на действието на аварийната спирачка, за която се отнася параметър 10.2.3

11

Поддръжка

 

11.1

Съоръжения за почистване на влака

Вътрешно и външно почистване на влака — напр. външно почистване в инсталация за миене

11.2

Съоръжения за презареждане на влака с гориво

 

11.2.1

Системи за отвеждане на отпадъчни води

Изисквания, отнасящи се за системата за отвеждане на отпадъчните води, включително връзката със системата за изпразване на тоалетните. Обикновено се определят накрайникът за изпразване и връзката към резервоара за промиване на тоалетната.

Изключени са: отпадъците от тоалетните (вж. параметър 6.2.1.1)

11.2.2

Водоснабдителна система

Спазване на санитарните предписания по отношение на снабдяването с питейна вода. Обикновено се осигурява от спецификации на материалите и качеството на тръбните връзки и уплътненията. Спецификация на преходниците за пълнене (съставни елементи на оперативната съвместимост)

11.2.3

Други снабдителни съоръжения

Изисквания за други снабдителни съоръжения — напр. за външно електрозахранване на возила при гариране на влаковете

11.2.4

Елементи за връзка със системата за презареждане при неелектрически влакове

Изисквания, отнасящи се за системата за презареждане за подвижен състав, за който се използва дизелово гориво, ВНГ или други горива

12

Бордови контрол, управление и сигнализация

 

12.1

Бордова радиосистема

 

12.1.1

Радиосистема, несъвместима с GSM-R

Изисквания към национални радиосистеми, ако оборудването на возилото е задължително за получаването на разрешение

12.1.2

Радиосистема, съвместима с GSM-R

 

12.1.2.1

Използване на ръчни преносими апарати като кабинни мобилни уреди за радиовръзка

Изисквания във връзка с ръчните преносими апарати, изпълняващи функции за кабинна радиовръзка. Да се посочи дали е възможно или не използването на ръчни преносими апарати с мощност 2 вата и какви са съответните изисквания, ограничения и т.н., като се вземе предвид раздел 7.3.3 „Внедряване на ERTMS на борда на влака“ от Решение 2012/88/ЕС на Комисията (1)

12.1.2.2

Други изисквания към GSM-R

Други изисквания във връзка със смущения при GSM-R, инсталиране на филтри и т.н., чието посочване в предишните точки не е възможно, понеже са от различна категория

12.2

Бордова сигнализация

 

12.2.1

Национални бордови сигнални системи

Изискване за наличието на национални бордови системи за защита на влака, инсталирани на борда (например EBICAB), и съответни функционални изисквания

12.2.2

Изисквания за специфичен предавателен модул (STM)

Изисквания, свързани с решения за STM (отделен STM или интегриран в рамките на бордовата Европейска система за управление на влаковете (ETCS)

12.2.3

Преходи

Изисквания, свързани с преходите между националните бордови сигнални системи и ETCS; между системи ETCS и др. на границите или във вътрешността на държавата членка

12.2.4

Съвместимост на подвижния състав с релсовото оборудване за контрол, управление и сигнализация (CCS)

Вж. 8.4.2 за изисквания за съвместимост, различни от електромагнитната съвместимост на подвижния състав с релсовото оборудване за CCS на системите за установяване наличието на влак

12.2.4.1

Минимално разстояние между осите

За изискване, свързано с функционирането на броячите на осите при v > 350 km/h, вж. § 3.1.2.3 от документа ERA/ERTMS/033281 „Интерфейси между релсовото оборудване за CCS и други подсистеми“

12.2.4.2

Минимален диаметър на колелата

За изискване, свързано с функционирането на броячите на осите при v > 350 km/h, вж. § 3.1.3.2 от документа ERA/ERTMS/033281 „Интерфейси между релсовото оборудване за CCS и други подсистеми“

12.2.4.3

Свободно пространство без метални и индуктивни компоненти между колелата

За изискване, свързано с функционирането на броячите на осите, вж. § 3.1.3.5 от документа ERA/ERTMS/033281 „Интерфейси между релсовото оборудване за CCS и други подсистеми“

12.2.4.4

Метална маса на возилото

Изискване, свързано с функционирането на система за засичане чрез затворена верига

12.2.4.5

Съвместимост със стационарни инсталации за CCS

За съвместимостта със стационарни инсталации за CCS вж. § 3.1.10 от документа ERA/ERTMS/033281: „Интерфейси между релсовото оборудване за CCS и други подсистеми“

12.2.5

Кабинна система за сигнализация по ETCS (2)

 

12.2.5.1

Функционалност на ж.п. прелези

Изисквания за набора от спецификации № 1 в таблица А2 от приложение А към техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация (CCS TSI), определена в Решение 2012/88/ЕС във връзка с функционалността на ж.п. прелези за бордова ETCS

12.2.5.2

Граници на безопасността на спиране

Изисквания за набора от спецификации № 1 в таблица А2 от приложение А към CCS TSI, определена в Решение 2012/88/ЕС във връзка с надеждността на кривата на спиране за бордовата система за CCS

12.2.5.3

Изисквания за надеждност/работоспособност

Определят се минимални изисквания за надеждност/работоспособност, за да се ограничи загубата на безопасност на системата поради честото възникване на ситуации с влошени условия

12.2.5.4

Изисквания за безопасност

Изисквания за безопасност, отнасящи се за функциите DMI (интерфейс машинист — машина) на ETCS, за набора от спецификации № 1 в таблица А2 от приложение А към CCS TSI, определена в Решение 2012/88/ЕС

12.2.5.5

Ергономични аспекти на DMI

Ергономични изисквания, отнасящи се за DMI, за набора от спецификации № 1 в таблица А2 от приложение А към CCS TSI, определена в Решение 2012/88/ЕС

12.2.5.6

Интерфейс с работната спирачка

Изисквания, отнасящи се за интерфейса с работната спирачка, за набора от спецификации № 1 в таблица А2 от приложение А към CCS TSI, определена в Решение 2012/88/ЕС

12.2.5.7

Други изисквания по ETCS (във връзка със съществуващи мрежи, които не са оперативно съвместими)

Изисквания по ETCS, свързани с бордово оборудване по базови версии преди Б2, съвместимост със съществуващи линии, на които е инсталирано оборудване по базови версии преди Б2. Или незадължителни функции на ETCS, които могат да окажат въздействие върху безопасността на движение на влака

12.2.5.8

Спецификация на условията за използване, когато бордовата ETCS не изпълнява всички функции, интерфейси и показатели

Анализ на въздействието, когато бордовата подсистема на ETCS не изпълнява всички функции, интерфейси и показатели, определени в CCS TSI. Полезно за допълнителни разрешения

13

Специфични експлоатационни изисквания

 

13.1

Специфични елементи, които трябва да са налични на борда

Обявяват се специфични елементи, които трябва да са налични на борда за целите на експлоатацията в нормални и влошени условия (например спирателни обувки, ако ефективността на спирачката за паркиране не е достатъчна в зависимост от наклона на коловоза, теглително-прикачни преходни звена, спасителни спрягове и др.). Тук може да се добавят изисквания за разпределението и наличността на елементите. Вж. също параметър 9.5.3

13.2

Фериботен транспорт

Изисквания, отнасящи се до използването на фериботи от возилото, включително ограничения за ходовата част и габаритите на возилото, както и изисквания за обезопасяване и закрепване

14

Параметри, свързани с товара

Свързани с товара изисквания

14.1

Ограничения за конструкцията, експлоатацията и поддръжката при превози на опасни товари

Например изисквания, изведени от Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), национални правила или други разпоредби относно превозите на опасни товари; включително съоръжения, специално изисквани за опасни товари

14.2

Специфични съоръжения за превоз на товари

Напр. обезопасяване на товари, подаване на въздух за цели, различни от спирането, разпоредби, отнасящи се до хидравличното/пневматичното оборудване на товарните вагони, изисквания за товарене и разтоварване на товари, специални изисквания към саморазтоварващи се вагони

14.3

Врати и съоръжения за товарене

Изисквания, отнасящи се за товарни врати и люкове, тяхното затваряне и заключване


(1)  Решение 2012/88/ЕС на Комисията от 25 януари 2012 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (ОВ L 51, 23.2.2012 г., стр. 1), изменено с Решение 2012/696/ЕС на Комисията.

(2)  Вж. таблица А2, пореден номер 1 от приложение А към Решение 2012/88/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система.“