30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/184


ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1959 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2015 година

относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на продуктите за съоръжения за отпадъчни води, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 60, буква з) от него,

като има предвид, че:

(1)

Процедурата за удостоверяване на съответствието на продуктите за съоръжения за отпадъчни води с приложимите технически спецификации е определена в Решение 97/464/ЕО на Комисията (2).

(2)

В Решение 97/464/ЕО не са формулирани подробни критерии за избора на системи за оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните показатели по отношение на реагирането спрямо огън на продукти за съоръжения за отпадъчни води, по-специално на капаците за ревизионни шахти и канализационните решетки.

(3)

Системите, определени в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011, следва да бъдат избрани по-адекватно с оглед оценяване на експлоатационните показатели на продуктите за съоръжения за отпадъчни води. Това би дало възможност на производителите да имат по-ефективен достъп до вътрешноевропейския пазар и по-този начин би допринесло за по-голяма конкурентоспособност на строителния отрасъл като цяло.

(4)

С оглед на постигането на яснота и прозрачност Решение 97/464/ЕО следва да бъде отменено и заменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се отнася за продуктите за съоръжения за отпадъчни води, посочени в приложение I.

Член 2

Продуктите за съоръжения за отпадъчни води по член 1 трябва да бъдат оценявани и проверявани за постоянство на експлоатационните показатели по отношение на техните съществени характеристики, в съответствие със системите, определени в приложение II.

Член 3

Решение 97/464/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се смятат за позовавания на настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

(2)  Решение 97/464/ЕО на Комисията от 27 юни 1997 г. относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за съоръжения за отпадъчни води (ОВ L 198, 25.7.1997 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБХВАНАТИ ПРОДУКТИ

Настоящото решение се отнася за:

1)

устройства за защита от обратен поток: вентилационни тръби на въздушни клапани;

2)

комплекти от оборудване за помпени станции за отпадъчни води и съоръжения за припомпване на канални води;

3)

комплекти от оборудване и елементи за пречиствателни станции за отпадъчни води и съоръжения за пречистване на място;

4)

септични ями;

5)

готови дренажни канали;

6)

ревизионни шахти и камери;

7)

стъпала-скоби, стълби и парапети за ревизионни шахти и камери;

8)

сепаратори;

9)

капаци за ревизионни шахти и канализационни решетки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

За продуктите, обхванати от настоящото решение, като се вземат предвид техните съществени характеристики, се прилагат следните системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Таблица 1

За всички съществени характеристики с изключение на реагирането спрямо огън

Продукти

Съществени характеристики

Приложими системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, както тези системи са определени в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011

Устройства за защита от обратен поток: вентилационни тръби на въздушни клапани

За всички съществени характеристики с изключение на реагирането спрямо огън

4

Комплекти от оборудване за помпени станции и за съоръжения за припомпване на канални води

3

Комплекти от оборудване и елементи за пречиствателни станции за отпадъчни води и съоръжения за пречистване на място

3

Септични ями

3

Готови дренажни канали

3

Ревизионни шахти и камери

4

Стъпала-скоби, стълби и парапети за ревизионни шахти и камери

4

Сепаратори

4

Капаци за ревизионни шахти и канализационни решетки

1


Таблица 2

По отношение само на реагирането спрямо огън

За всички продукти, посочени в първата колона на таблица 1, системите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели се определят в зависимост от подгрупите на тези продукти, както следва:


Подгрупи от продукти

Приложими системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, както тези системи са определени в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011

Продукти, при които ясно разграничим стадий от производствения процес води до подобряване на класификацията за реагирането им спрямо огън (например добавянето на забавители на горенето или ограничаване на използването на органични материали)

1

Продукти, за които съществува приложимо европейско правно основание да бъде класифицирано тяхното реагиране спрямо огън, без да бъдат изпитвани

4

Продукти, непринадлежащи към подгрупите, посочени в ред 1 и ред 2

3