18.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/156


Поправка на Решение (ОВППС) 2015/1835 на Съвета от 12 октомври 2015 година за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбрана

( Официален вестник на Европейския съюз L 266 от 13 октомври 2015 г. )

На страници 73 и 74 приложение II се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение 2011/411/ОВППС

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 4

Член 5

Член 5

Член 5, параграф 3, букви ж) — и)

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 9, параграф 1, буква в)

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 9, параграф 1, буква в)

Член 9, параграф 1, буква п)

Член 9, параграф 1, буква с)

Член 9, параграф 1, букви п) и р)

Член 10

Член 10

Член 10, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 10, параграф 3, буква д)

Член 10, параграф 3, буква е)

Член 10, параграф 4, буква д)

Член 10, параграф 3, буква ж)

Член 10, параграф 4, буква е)

Член 10, параграф 3, буква з)

Член 10, параграф 4, буква ж)

Член 10, параграф 3, буква и)

Член 10, параграф 4, буква з)

Член 10, параграф 3, буква й)

Член 10, параграф 4, буква и)

Член 10, параграф 3, буква k)

Член 10, параграф 4, буква й)

Член 10, параграф 4

Член 10, параграф 5

Член 10, параграф 5

Член 10, параграф 6

Член 10, параграф 6

Член 10, параграф 7

Член 11

Член 11

Член 11, параграф 4, букви a) и б)

Член 11, параграф 5

Член 11, параграф 4

Член 11, параграф 6

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 13, параграф 4

Член 13, параграф 4

Член 13, параграф 5

Член 13, параграф 5

Член 13, параграф 6

Член 13, параграф 6

Член 13, параграф 7

Член 13, параграф 7

Член 13, параграф 8

Член 13, параграф 8

Член 13, параграф 9

Член 13, параграф 9

Член 13, параграф 10

Член 13, параграф 10

Член 13, параграф 11

Член 14

Член 14

Член 14, параграф 3

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 18, параграф 3

Член 18, параграф 3

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Член 22

Член 22

Член 23

Член 22, параграф 4

Член 24, параграф 4, второ изречение

Член 23

Член 24

Член 23, параграф 2

Член 24, параграф 4, първо изречение

Член 25

Член 24

Член 26

Член 24, параграфи 6 — 8

Член 26, параграф 6

Член 25

Член 27

Член 27, параграф 3

Член 26

Член 28

Член 27

Член 29

Член 28

Член 30

Член 31

Член 29

Член 32

Член 30

Член 33

Член 31

Член 34

Член 32

Член 35“