2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/37


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1763 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 март 2015 г. Европейският съюз отново изрази позицията, която бе заел в началото на кризата в Бурунди, че само чрез водещ до консенсус диалог, в съответствие със Споразумението за мир и помирение от Аруша от 2000 г. и конституцията на страната, би могло да се намери трайно консенсусно и приобщаващо политическо решение в интерес на сигурността и демокрацията за целия бурундски народ.

(2)

На 18 май 2015 г. Съветът осъди опита за държавен преврат в Бурунди, както и всеки акт на насилие или нарушаване на конституционния ред, независимо кои са извършителите им, и изрази дълбоката си загриженост за положението в Бурунди. Съветът също така изрази решителна готовност да предприеме всички необходими мерки срещу онези лица от Бурунди, които с действията си допринасят за продължаване на насилието и възпрепятстват търсенето на политическо решение.

(3)

На 22 юни 2015 г. Съветът изрази дълбоката си загриженост от броя както на жертвите, така и на случаите на тежки нарушения на правата на човека от началото на кризата, особено нарушенията, приписвани на силите за сигурност и членовете на „Имбонеракуре“. Също така Съветът отново заяви, че е твърдо решен при необходимост да приеме ограничителни мерки срещу онези, чиито действия са довели или биха довели до актове на насилие и репресии, както и до тежки нарушения на правата на човека и/или биха възпрепятствали търсенето на политическо решение в рамката, предложена от Африканския съюз и Източноафриканската общност.

(4)

На 23 юли 2015 г. Европейският съюз изрази съжаление, че правителството на Бурунди не е изпълнило изцяло съответните решения на Африканския съюз и Източноафриканската общност, с което щеше да бъде проправен пътят към провеждането на честни и всеобщи избори.

(5)

Съветът продължава да бъде сериозно обезпокоен от положението в Бурунди. При настоящите обстоятелства и в съответствие със заключенията на Съвета от юни 2015 г. следва да бъдат наложени мерки за ограничаване на пътуването и замразяване на активите срещу лицата, образуванията или органите, подкопаващи демокрацията или възпрепятстващи търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие, лицата, образуванията или органите, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди, както и срещу свързаните с тях лица, образувания и органи.

(6)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнение на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на:

а)

физическите лица, които подкопават демокрацията или възпрепятстват търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие;

б)

физическите лица, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди; и

в)

физически лица, свързани с лицата, посочени в букви а) и б),

съгласно списъка в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.

3.   Параграф 1 не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

а)

като държава, в която се намира седалището на международна междуправителствена организация;

б)

като държава — домакин на международна конференция, която е свикана от ООН или е под егидата на ООН;

в)

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

по силата на Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато държава членка е домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът бива надлежно информиран винаги когато държава членка предостави дерогация съгласно параграф 3 или 4.

6.   Държавите членки могат да предоставят дерогации от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването се налага на основание спешни хуманитарни нужди или на основание участие в междуправителствени срещи и срещи, провеждани с подкрепата на Европейския съюз или чийто домакин е Европейският съюз или чийто домакин е държава членка, която е поела председателството на ОССЕ, на които се води политически диалог, пряко насърчаващ постигането на целите на политиката на ограничителни мерки, включително демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Бурунди.

7.   Държава членка, която желае да предостави дерогациите, посочени в параграф 6, уведомява писмено Съвета. Дерогацията се смята за предоставена, ако нито един член на Съвета не се противопостави писмено в рамките на два работни дни от получаването на уведомлението за предложената дерогация. Ако един или повече членове на Съвета се противопоставят, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да реши да предостави предложената дерогация.

8.   Когато съгласно параграф 3, 4, 6 или 7 държава членка разреши влизане или транзитно преминаване през нейна територия на лица, включени в списъка в приложението, разрешението се смята за строго ограничено в рамките на целта, за която е дадено, и на лицата, за които пряко се отнася.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от:

а)

физически и юридически лица, образувания или органи, които подкопават демокрацията или възпрепятстват търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие;

б)

физически или юридически лица, образувания или органи, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди; и

в)

физически или юридически лица, образувания или органи, свързани с лицата, образуванията или органите, посочени в букви а) и б),

съгласно списъка в приложението.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложението или в тяхна полза.

3.   Компетентният орган на дадена държава членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при такива условия, каквито сметне за необходими, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основни нужди на физическите или юридическите лица, образувания или органи, включени в списъка в приложението, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания на разходи за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни по размер професионални хонорари и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за плащането на извънредни разходи, при условие поне две седмици преди предоставяне на разрешението компетентният орган да е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за основанията, на които според него следва да се предостави конкретното разрешение.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на дадена държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в списъка в приложението на физическото или юридическото лице, образуванието или органа по параграф 1, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяването на претенции, уважени с такова решение или признати за валидни в такова решение, в рамките на приложимите закони и подзаконови актове, отнасящи се до правата на лицата, предявили тези претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложението; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

5.   Параграф 1 не възпрепятства физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложението, да извършват дължими плащания по договори, сключени от тях преди датата на включване на тези физически или юридически лица, образувания или органи в списъка в приложението, ако съответната държава членка установи, че плащанията не се получават пряко или непряко от посочени в параграф 1 физически или юридически лица, образувания или органи.

6.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в)

плащания, дължими по силата на съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че за всички тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

Член 3

1.   Съветът, като действа по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, изготвя и изменя списъка в приложението.

2.   Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи посоченото в параграф 1 решение, включително основанията за включване в списъка, пряко — ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното лице, образувание или орган се дава възможност да представят възражения.

3.   Ако бъдат представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда посоченото в параграф 1 решение и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

Член 4

1.   В приложението се съдържат основанията за включване в списъка на лицата, образуванията и органите, посочени в член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1.

2.   В приложението се съдържа, доколкото е налична, и необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната картата, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейност.

Член 5

За постигане на максимални резултати с мерките, изложени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага до 3 октомври 2016 г.

Настоящото решение подлежи на редовен преглед. То се подновява, а при необходимост се изменя, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

E. SCHNEIDER


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2

 

Име

Идентификационна информация

Основания за включване в списъка

1.

Godefroid BIZIMANA

Дата на раждане: 23.4.1968 г.

Място на раждане: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0001520

Заместник генерален директор на Националната полиция, отговорен за подкопаването на демокрацията чрез вземането на оперативни решения, довели до употребата на прекомерна сила и жестоки репресии срещу мирните демонстрации, започнали на 26 април 2015 г. след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA, известен още като NDAKUGARIKA

Дата на раждане: 1.8.1970 г.

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0000761

Началник на кабинета на президентската администрация (Présidence), отговарящ за въпросите, свързани с Националната полиция. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди чрез даване на инструкции, довели до непропорционалната употреба на сила, актове на насилие, на репресии и нарушения на международното право в областта на правата на човека срещу протестиращите от 26 април 2015 г. нататък след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza, включително на 26, 27 и 28 април в районите на Бужумбура Nyakabiga и Musaga.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA, известен още като KAZUNGU

Регистрационен № (SNR): O/00064

Бурундско гражданство. Паспорт № OP0053090

Офицер от Националната разузнавателна служба. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди чрез подбуждане към насилие и актове на репресии по време на демонстрациите, започнали на 26 април 2015 г. след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza. Отговорен за подпомагането на обучението, координирането и въоръжаването на паравоенните милиции Imbonerakure, включително извън Бурунди, които са отговорни за актовете на насилие, репресиите и тежките нарушения на правата на човека в Бурунди.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Дата на раждане: 24.11.1968 г.

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0000885

Бивш Chargé de Missions de la Présidence и бивш генерал от армията. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди, като участва в опита за преврат на 13 май 2015 г. с цел сваляне на правителството на Бурунди. Отговорен за актове на насилие — нападения с гранати — извършени в Бурунди, както и за подбуждане към насилие. Генерал Léonard Ngendakuman публично е подкрепял насилието като средство за постигане на политически цели.