29.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/49


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1735 НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2015 година

относно точното разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган на пазара в калъф

(нотифицирано под номер С(2015) 6455)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (1), и по-специално член 9, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2014/40/ЕС се установяват нови правила относно здравните предупреждения, които следва да бъдат поставяни върху тютюневите изделия за пушене, включително общите предупреждения и информационните съобщения, и по-конкретно се посочва, че както предупрежденията, така и съобщенията трябва да покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани. Следва да бъде определено конкретното разположение на предупрежденията при тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган в калъф. Калъфите може да са във вид на правоъгълен джоб с капаче, което покрива отвора („правоъгълен калъф“), или на изправен пакет.

(2)

Правоъгълните калъфи може да са или във вид на калъф с капаче, което опасва опаковката и се отваря обикновено с две движения, или във вид на плоскодънен калъф с прегъващо се капаче, отварящо се обикновено с едно движение. Много от тях представляват прозрачен пластмасов джоб с хартиена вложка, върху която могат да бъдат отпечатани здравните предупреждения. В някои случаи калъфите с капаче, което опасва опаковката, са от полиетилен, полипропилен или ламинатни материали, които ще трябва да бъдат преработени в зависимост от промишления отрасъл, за да може да се отпечатва на двете страни на капачето, особено ако калъфът не е с многослойно покритие.

(3)

С цел да се гарантира, че здравните предупреждения са разположени на едно и също място върху всички правоъгълни калъфи, както и че общото предупреждение и информационното съобщение се виждат лесно, те следва да се отпечатват върху повърхностите, които стават видими при пълното отваряне на потребителската опаковка.

(4)

За опаковките от полиетилен, полипропилен или ламинатни материали, при които има риск от зацапване на продукта с мастило, ако вътрешната страна на капачето е отпечатана, следва да бъде разрешен преходен период, с цел да се смени разположението на общото предупреждение и на информационното съобщение, за да се избегне отпечатване върху повърхности, които са в пряк контакт с тютюна. Това би трябвало да осигури достатъчно време на промишлеността да адаптира производствените си процеси към новите правила. Разходите, свързани с тези адаптации, не се считат за непропорционални на фона на предимствата от подобрената видимост на предупрежденията, когато потребителските опаковки са напълно отворени.

(5)

Най-подходящото разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху изправени пакети е дъното на калъфа, като се има предвид, че неговата вътрешна повърхност е затъмнена от съдържанието му.

(6)

Размерите на предупрежденията се изчисляват в зависимост от размерите на повърхността при затворена потребителска опаковка в съответствие с член 8, параграф 5 от Директива 2014/40/ЕС.

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 25 от Директива 2014/40/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се определят правила за точното разположение на общите предупреждения и на информационните съобщения върху тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган в калъф.

Член 2

Разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху правоъгълни калъфи

1.   За тютюна за ръчно свиване на цигари в правоъгълни джобове с капаче, което покрива отвора („правоъгълен калъф“), общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват върху двете повърхности, които стават видими при пълното отваряне на потребителската опаковка, както е посочено в раздели 1 и 2 от приложението.

Общото предупреждение и информационното съобщение са разположени в горния край и покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани, както е посочено в раздели 1 и 2 от приложението.

Общото предупреждение се отпечатва върху горната повърхност.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, до 20 май 2018 г. по отношение на тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган в правоъгълни калъфи с капаче, което опасва опаковката, изработени от полиетилен, полипропилен или ламинатни материали, както е показано в раздел 3 от приложението, се прилагат следните правила:

а)

информационното съобщение може да бъдат разположено на повърхността, която става видима при частично разопаковане на потребителската опаковка;

б)

общото предупреждение може да е разположено на повърхността на дъното, която става видима при пълното отваряне на потребителската опаковка;

в)

върху вътрешната страна на капачето, която става видима при пълното отваряне на потребителската опаковка, не се отпечатва нищо, нито се използва по друг начин;

г)

общото предупреждение и информационното съобщение се разполагат в горния край на повърхността, върху която са отпечатани.

Член 3

Разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху изправени пакети

1.   За тютюна за ръчно свиване на цигари в изправени пакети общото предупреждение и информационното съобщение се разполагат на повърхността на дъното на пакета, която става видима при поставяне на калъфа по гръб („основата на потребителската опаковка“), както е посочено в раздел 4 от приложението.

2.   Общото предупреждение се отпечатва върху повърхността над ръба на основата на потребителската опаковка, а информационното съобщение — върху повърхността под ръба. Общото предупреждение и информационното съобщение трябва да покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани. Повърхностите се изчисляват въз основа на техните размери след запечатване на краищата.

Член 4

Преходна разпоредба

Тютюнът за ръчно свиване на цигари, предлаган в калъф, произведен или пуснат в свободно обращение до 20 май 2018 г. и обозначен с общо предупреждение и информационно съобщение в съответствие с член 2, параграф 2, може да бъде пускан на пазара до 20 май 2019 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Графично представяне на точното разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение, посочени в член 2 и член 3

1.   ПЛОСКОДЪНЕН КАЛЪФ (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1)

Image Image

2.   УВИТ КАЛЪФ (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1)

Image Image

3.   УВИТ КАЛЪФ (АЛТЕРНАТИВНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2)

Image Image

4.   ИЗПРАВЕН ПАКЕТ (ЧЛЕН 3)

Image Image