24.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 248/99


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1603 НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2015 година

относно мярка, предприета от Испания в съответствие с член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета, за изтегляне от пазара на тип средство за плаваемост за обучение по плуване

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (1), и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Испанските органи уведомиха Комисията и другите държави членки за мярка за изтегляне от пазара, свързана с изтегляне от пазара на средство за плаваемост за обучение по плуване тип Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, производство на Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Германия. Продуктът е носел маркировка „CE“ в съответствие с Директива 89/686/ЕИО, като е бил изпитан и типът му е бил изследван в съответствие с хармонизиран стандарт EN 13138-1:2008 „Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за плаваемост, които се носят“ от германския нотифициран орган TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Продуктът се счита за лично предпазно средство, класифицирано в категория II.

(2)

Уведомлението е извършено вследствие на доклад за нещастен случай: след урок по плуване, когато родителите събирали вещите си преди тръгване към къщи, едно дете захапало един от дискове, като откачило и погълнало малко парче от него, което довело до необходимост от медицинска помощ и болнично лечение.

(3)

Испанските органи са наредили изтеглянето на продукта от пазара. Мярката е била мотивирана с неудовлетворително прилагане на стандартите, посочени в член 5 от Директива 89/686/ЕИО, по-специално на хармонизиран стандарт EN 13138-1:2008 „Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за плаваемост, които се носят“, клауза 5.4.2 „Малки части“, по отношение на основното изискване за здраве и безопасност по точка 1.2.1 от приложение II към Директива 89/686/ЕИО „Отсъствие на рискове и други присъщи вредни фактори“. Съгласно клауза 5.4.2 от стандарт EN 13138-1 се изисква прикачените малки части да могат да устоят на опън от (90 ± 2) N в посоката, която най-вероятно би довела до поява на неизправност, без да се откачат от изделието. Частите, които могат да се откачат, следва да не се вписват изцяло в цилиндъра за малки части, чието изпитване трябва да е в съответствие със стандарта EN 71-1.

(4)

Испанските органи посочиха, че вследствие на провеждане на изпитванията на опън в съответствие с хармонизирания стандарт EN 13138-1:2008 е било установено, че малки части могат да бъдат откачени от продукта и погълнати от малки деца, за които е предназначен продуктът. Равнището на опън, в резултат от който са се откачали такива малки части, винаги е било по-малко от 90 N, и те са се вписвали изцяло в цилиндъра за малки части. Испанските органи са счели, че клауза 5.4.2 от посочения стандарт е ограничена за изпитване не само на прикачени малки части, а на малки части по принцип. Те са използвали оборудване за „изпитване на захапване“ съгласно изпитванията, определени в стандарт EN 12227:2010 „Кошари за игра за домашна употреба — изисквания за безопасност и методи за изпитване“ и EN 716-2:2008 „Мебели — детски легла и сгъваеми детски легла за домашна употреба. Част 2: методи за изпитване“.

(5)

Германските органи не се съгласиха с оценката на риска, извършена от испанските органи, като считат, че използваният метод на изпитване не е бил съвместим с практическото използване на оборудването. Тяхното становище е, че клауза 5.4.2 от стандарт EN 13138-1 обхваща само прикачените малки части. Германските органи заявиха, че продуктът не представлява никакъв сериозен риск, тъй като не е детска играчка и сценарият на риска, както е описан от испанските органи, би бил нереалистичен.

(6)

Производителят също така постави под въпрос метода за изпитване, използван от испанските органи. В изследването за ЕО сертификат за одобрение на типа нотифицираният орган не е извършил изпитване в съответствие с точка 5.4.2 от стандарт EN 13138-1 със забележка, че продуктът не съдържа никакви прикачени малки части.

(7)

След уведомлението производителят е изискал от нотифицирания орган да извърши допълнително изпитване на опън в съответствие с клауза 8.5.2.2 от стандарт EN 1888:2012 „Изделия за грижа за деца — колесни детски колички — изисквания за безопасност и методи за изпитване“, с използване на „устройството изпитване на захапване“, описано в клауза 5.7 от посочения стандарт, идентично на „устройството за изпитване на захапване“, описано в стандарти EN 716-2 и EN 12227. Не са могли да бъдат получени малки части от корпуса на продукта. Освен това нотифицираният орган е извършил последващо изпитване, което е показало, че никакви части не са били разхлабени при подлагане на устройството на сила на опън от 90 N, като това изпитване наподобява метода за изпитване за малки части в стандарт EN 71-1 „Безопасност на детски играчки — Част 1: Механични и физични свойства“.

(8)

Комисията потърси експертно техническо съдействие за оценка на основните въпроси, съдържащи се в конкретния случай. Беше проведено външно проучване от технически експерти, които заключиха, че изпитването само с прикачени малки части е достатъчно, за да се докаже съответствие с основното изискване за здраве и безопасност, съдържащо се в точка 1.2.1 от приложение II към Директива 89/686/ЕИО.

(9)

Стандарт EN 13138-1 не предвижда ясен метод за изпитване, приложим за изпитване на прикачени малки части. С оглед на тази неяснота трябваше да се направи избор между подходящите налични методи за изпитване, като се има предвид естеството на продукта. Испанските органи са приложили метода за изпитване, който са сметнали за най-подходящ, за да направят оценка на риска от продукта. Независимо от това техническите експерти достигнаха до заключението, че приложеният от испанските органи метод за изпитване не е бил подходящ.

(10)

Изпитването на опън, проведено от германския нотифициран орган, може да се разглежда като единственият относим метод за изпитване в настоящия случай. Поради това методът за изпитване от изследването за ЕО сертификат за одобрение на типа е валиден и оценката на нотифицирания орган от изследването за ЕО сертификат за одобрение на типа е била извършена правилно.

(11)

Според наличните статистически данни за помощните изделия с присъща плаваемост на пазара и за злополуките може да бъде направено заключението, че помощните изделия за плуване, изработени от материали с присъща плаваемост, не представляват никакъв особен риск за задавяне при употреба в съответствие с предназначението им и съгласно техните предвидими условия на употреба. Тези продукти са предназначени да бъдат използвани само във вода,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предприетата от испанските органи мярка за изтегляне от пазара на средството за плаваемост за обучение по плуване тип Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, производство на Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Германия, не е обоснована.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2015 година.

За Комисията

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.