24.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 248/80


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1601 НА СЪВЕТА

от 22 септември 2015 година

за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в случай че една или повече държави членки са изправени пред извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да приеме временни мерки в полза на една или повече от засегнатите държави членки.

(2)

В съответствие с член 80 от ДФЕС политиките на Съюза в областта на граничните проверки, убежището и имиграцията и тяхното прилагане трябва да се ръководят от принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, а актовете на Съюза, приети в тази област, трябва да съдържат подходящи мерки за прилагането на този принцип.

(3)

Неотдавнашната криза в Средиземноморието подтикна институциите на Съюза незабавно да признаят проблема, свързан с изключително големите миграционни потоци в този регион, и да призоват за конкретни мерки за проява на солидарност спрямо разположените на първа линия държави членки. По-специално, на съвместно заседание на министрите на външните и на вътрешните работи на 20 април 2015 г. Комисията представи план от десет точки за незабавни действия, които трябва да бъдат предприети в отговор на кризата, включително ангажимент да се разгледат вариантите за схема за спешно преместване.

(4)

На заседанието си от 23 април 2015 г. Европейският съвет реши, наред с другото, да укрепи вътрешната солидарност и отговорност и се ангажира по-специално да увеличи спешната помощ за разположените на първа линия държави членки и да разгледа вариантите за организиране на спешно преместване между държави членки на доброволна основа, както и за изпращане на екипи на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) в разположените на първа линия държави членки с цел съвместното разглеждане на молбите за международна закрила, включително регистриране и снемане на пръстови отпечатъци.

(5)

В резолюцията си от 28 април 2015 г. Европейският парламент изтъкна отново необходимостта Съюзът да основе своя отговор на последните трагедии в Средиземно море върху солидарността и справедливото разпределение на отговорностите и да увеличи усилията си в тази област по отношение на държавите членки, в които пристигат най-голям брой бежанци и кандидати за международна закрила в абсолютно или относително изражение.

(6)

Освен мерките в областта на убежището разположените на първа линия държави членки следва да повишат усилията си за установяване на мерки за справяне със смесените миграционни потоци по външните граници на Европейския съюз. Тези мерки следва да защитават правата на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и да предотвратяват незаконната миграция.

(7)

На заседанията си на 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет взе решение, наред с другото, относно успоредното придвижване на работата по три ключови измерения: преместване/презаселване, връщане/обратно приемане/реинтеграция и сътрудничество със страните на произход и на транзитно преминаване. Европейският съвет постигна съгласие, по-специално с оглед на настоящото извънредно положение и ангажимента за укрепване на солидарността и отговорността, относно временното и извънредно преместване в рамките на две години от Италия и Гърция до други държави членки на 40 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила, в което ще участват всички държави членки.

(8)

Специфичната обстановка в държавите членки произтича по-специално от миграционните потоци в други географски региони, например миграционния маршрут през Западните Балкани.

(9)

Няколко държави членки бяха изправени пред значително увеличение на общия брой на мигрантите, включително кандидатите за международна закрила, пристигнали на тяхна територия през 2014 г., а някои продължават да бъдат в такава ситуация и през 2015 г. На няколко държави членки беше предоставена спешна финансова помощ от Комисията и оперативна подкрепа от EASO, за да им се помогне да се справят с това увеличение на броя мигранти.

(10)

Сред държавите членки, изправени пред ситуации на значителен натиск, и в светлината на неотдавнашните трагични събития в Средиземно море, Италия и Гърция, в частност, са подложени на безпрецедентни потоци от мигранти, включително кандидати за международна закрила, очевидно нуждаещи се от такава, които пристигат на тяхна територия, подлагайки на силен натиск техните системи за миграция и убежище.

(11)

На 20 юли 2015 г., при отчитане на специфичната обстановка в отделните държави членки, беше приета с консенсус Резолюция на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно преместването от Гърция и Италия на 40 000 души, които имат явна нужда от международна закрила. За период от две години от Италия ще бъдат преместени 24 000 души, а от Гърция — 16 000 души. На 14 септември 2015 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2015/1523 (2), в което се предвижда схема за временно и извънредно преместване от Италия и Гърция в други държави членки на лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила.

(12)

През последните месеци миграционният натиск по южната външна сухоземна и морска граница отново рязко се увеличи, като миграционните потоци продължиха да се изместват от Централното към Източното Средиземноморие и към маршрута през Западните Балкани в резултат на нарастващия брой мигранти, пристигащи във и от Гърция. С оглед на положението следва да бъдат осигурени допълнителни временни мерки за намаляване на натиска върху Италия и Гърция от страна на търсещите убежище.

(13)

Съгласно данните на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) централният и източният средиземноморски маршрут са били основните зони на незаконно преминаване на границите в Съюза през първите осем месеца на 2015 г. От началото на 2015 г. приблизително 116 000 мигранти са пристигнали незаконно в Италия (включително близо 10 000 незаконни мигранти, които са регистрирани от местните органи, но предстои да бъдат потвърдени в данните на Frontex). През май и юни 2015 г. Frontex отчете 34 691 незаконни преминавания на границата, а през юли и август — 42 356, т.е. увеличение с 20 %. През 2015 г. броят на незаконните мигранти, пристигнали в Гърция, също се увеличи много, надхвърляйки 211 000 души (в това число близо 28 000 незаконни мигранти, които са били регистрирани от местните органи, но все още предстои да бъдат потвърдени в данните на Frontex). През май и юни 2015 г. Frontex отчете 53 624 незаконни преминавания на границата, а през юли и август — 137 000, т.е. увеличение с 250 %. Значителна част от общия брой незаконни мигранти, установени в тези два региона, са мигранти с националности, които — въз основа на данните на Евростат — отговарят на висок процент на признаване на нуждата от международна закрила на равнището на Съюза.

(14)

Според данните на Евростат и EASO между януари и юли 2015 г. в Италия 39 183 лица са кандидатствали за международна закрила спрямо 30 755 през същия период на 2014 г. (т.е. увеличение с 27 %). Подобно увеличение на броя на молбите бе констатирано и в Гърция със 7 475 кандидати (т.е. увеличение с 30 %).

(15)

До момента в рамките на политиката в областта на миграцията и убежището бяха предприети редица действия в подкрепа на Италия и Гърция, включително чрез предоставяне на значителна спешна помощ и оперативна подкрепа по линия на EASO. Италия и Гърция бяха вторият и третият най-голям бенефициер на финансови средства, отпуснати през периода 2007—2013 г. в рамките на общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (SOLID), като освен това получиха значително спешно финансиране. През периода 2014—2020 г. Италия и Гърция вероятно ще продължат да бъдат основните бенефициери по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ).

(16)

Поради продължаващата нестабилност и конфликти в непосредствено съседство на Италия и Гърция, както и въздействието на миграционните потоци върху други държави членки, е твърде вероятно техните системи за миграция и убежище и занапред да бъдат подложени на съществен и нарастващ натиск, като голяма част от мигрантите може да се нуждаят от международна закрила. Това показва колко важни са проявата на солидарност към Италия и Гърция и допълването на действията, предприети до момента в подкрепа на тези две държави чрез предприемането на временни мерки в областта на убежището и миграцията.

(17)

На 22 септември 2015 г. Съветът отбеляза желанието и готовността на държавите членки да участват, в съответствие с принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорностите между тях, на които е подчинена политиката на Съюза в областта на убежището и миграцията, в преместването на 120 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила. Във връзка с това Съветът реши да приеме настоящото решение.

(18)

Следва да се припомни, че с Решение (ЕС) 2015/1523 Италия и Гърция се задължават да предвидят структурни решения за справяне с извънредния натиск, оказван върху техните системи за убежище и миграция, чрез изграждането на солидна и стратегическа рамка за отговор на кризата и засилване на текущия процес на реформи в тези области. Пътните карти, които Италия и Гърция представиха за тази цел, следва да бъдат актуализирани, отчитайки настоящото решение.

(19)

Като се има предвид, че Европейският съвет постигна съгласие по набор от взаимосвързани мерки, Комисията следва да бъде упълномощена, когато е целесъобразно и след като даде на засегнатата държава членка възможност да представи становището си, да спре прилагането на настоящото решение за ограничен период от време, в случай че Италия или Гърция не спазват своите ангажименти в това отношение.

(20)

Считано от 26 септември 2016 г.54 000 кандидати следва да бъдат пропорционално преместени от Италия и Гърция в други държави членки. Съветът и Комисията следва да държат под постоянно наблюдение положението по отношение на масирания приток на граждани на трети страни в държавите членки. Комисията следва по целесъобразност да представи предложения за изменение на настоящото решение за справяне с развитието на ситуацията на място и въздействието ѝ върху механизма за преместване, както и с изменящия се натиск върху държавите членки, по-конкретно тези, които са разположени на първа линия. За тази цел тя взема под внимание позицията на вероятната държава членка бенефициер.

Когато настоящото решение бъде изменено в полза на друга държава членка, тази държава членка следва, на датата на влизане в сила на съответното решение на Съвета за изменение, да представи на Съвета и на Комисията пътна карта, която да включва подходящи мерки в областта на убежището, първия прием и връщането с оглед повишаване на капацитета, качеството и ефикасността на системите ѝ в тези области, както и мерки, за да се гарантира правилното прилагане на настоящото решение, с цел след края на периода на прилагане на настоящото решение на тази държава да бъде дадена възможност да се справи по-успешно с евентуален по-голям приток на мигранти на нейната територия.

(21)

Ако някоя държава членка се окаже в подобна извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да приеме временни мерки в полза на засегнатата държава членка на основание член 78, параграф 3 от ДФЕС. Тези мерки може да включват, когато е целесъобразно, спиране на предвидените в настоящото решение задължения на тази държава членка.

(22)

В съответствие с член 78, параграф 3 от ДФЕС предвидените мерки в полза на Италия и Гърция следва да бъдат с временен характер. Периодът от 24 месеца е разумен с оглед на това да се гарантира, че мерките, предвидени в настоящото решение, оказват реално въздействие по отношение на подкрепата за Италия и Гърция за справяне със значителните миграционни потоци на тяхна територия.

(23)

Предвидените в настоящото решение мерки за преместване от Италия и Гърция водят до временна дерогация от правилото, установено в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и Съвета (3), съгласно което Италия и Гърция иначе биха били отговорни за разглеждането на молбите за международна закрила въз основа на критериите, изложени в глава III от посочения регламент, както и до временна дерогация от процедурните стъпки, включително сроковете, предвидени в членове 21, 22 и 29 от посочения регламент. Останалите разпоредби на Регламент (ЕС) № 604/2013, включително правилата за прилагане, определени в Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията (5), продължават да бъдат приложими, включително съдържащите се в него правила относно задължението за прехвърлящите държави членки да посрещат разходите, необходими за прехвърлянето на кандидат към държавата членка на преместване, както и относно сътрудничеството при прехвърлянията между държавите членки и за предаването на информация посредством електронната комуникационна мрежа „DubliNet“. Настоящото решение включва и дерогация от съгласието на лице, подало молба за международна закрила, както е посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(24)

Мерките за преместване не освобождават държавите членки от пълното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013, включително разпоредбите за събиране на семейства, специална защита на непридружените малолетни и непълнолетни лица, както и дискреционната клауза по хуманитарни причини.

(25)

Трябваше да се направи избор по отношение на критериите, които да се прилагат, когато се решава кои и колко на брой кандидати да бъдат преместени от Италия и Гърция, без да се засягат решенията, взети на национално равнище по молбите за предоставяне на убежище. Предвижда се ясна и работеща система, основаваща се на праг на средностатистическия брой решения на равнището на Съюза, с които се предоставя международна закрила в рамките на процедурите на първа инстанция, определен от Евростат, спрямо общия брой решения на равнището на Съюза по молби за предоставяне на международна закрила, постановени на първа инстанция, въз основа на последните налични статистически данни. От една страна, с този праг ще трябва да се гарантира в максимална степен, че всички кандидати, които очевидно се нуждаят от международна закрила, ще могат да се възползват изцяло и без отлагане от своите права на закрила в държавата членка на преместване. От друга страна, с този праг трябва да се предотврати в максимална степен преместването в друга държава членка и вследствие на това неправомерното продължаване на престоя на територията на Съюза на кандидати, за които е вероятно молбата им да бъде отхвърлена. Прагът от 75 %, основаващ се на последните налични тримесечни актуализирани данни на Евростат за решения, взети на първа инстанция, следва да се използва и в настоящото решение.

(26)

Временните мерки са предназначени за облекчаване на значителния натиск, свързан с лицата, търсещи убежище в Италия и в Гърция, по-специално чрез преместване на значителен брой кандидати, очевидно нуждаещи се от международна закрила, които са пристигнали на територията на Италия или Гърция след датата, от която започва да се прилага настоящото решение. Въз основа на общия брой граждани на трети държави, които са влезли незаконно в Италия и Гърция през 2015 г. и броя на лицата, очевидно нуждаещи се от международна закрила, общо 120 000 кандидати, очевидно нуждаещи се от международна закрила, следва да бъдат преместени от Италия и Гърция. Този брой съответства приблизително на 43 % от общия брой на гражданите на трети държави, очевидно нуждаещи се от международна закрила, които са влезли незаконно в Италия и Гърция през юли и август 2015 г. Предвидената в настоящото решение мярка за преместване представлява справедливо поделяне на тежестта между Италия и Гърция, от една страна, и другите държави членки, от друга страна, като се имат предвид наличните данни за 2015 г. за общия брой незаконни преминавания на границата. Като се имат предвид въпросните данни, 13 % от тези кандидати следва да бъдат преместени от Италия, 42 % от Гърция, а 45 % следва да бъдат преместени в съответствие с предвиденото в настоящото решение.

(27)

В рамките на три месеца след влизането в сила на настоящото решение държава членка може да уведоми Съвета и Комисията, при извънредни обстоятелства и като представи надлежно обосновани причини, съвместими с основните ценности на Съюза, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, че не е в състояние да участва, изцяло или частично, в процеса по преместване на до 30 % от разпределените ѝ кандидати в съответствие с настоящото решение. Такива извънредни обстоятелства включват, по-специално, ситуация, характеризираща се с внезапен и масивен приток на граждани на трети държави в такъв мащаб, който оказва изключителен натиск дори върху добре подготвена система за убежище, която иначе функционира в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на убежището или риск от внезапен и масивен приток на граждани на трети държави с такава голяма вероятност, която да оправдава незабавно действие. След преценка Комисията представя предложения на Съвета за решение за изпълнение относно временното спиране на преместването на до 30 % кандидати, разпределени на засегнатата държава членка. Когато е обосновано, Комисията може да предложи удължаване на срока за преместване на оставащите кандидати до 12 месеца след изтичането на срока на действие на настоящото решение.

(28)

С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на преместването в случаите на пропорционално преместване на 54 000 кандидати от Италия и Гърция в другите държави членки, в случаите, когато участието на една или повече държави членки в преместването на кандидатите следва да бъде спряно, или в случаите, когато след съответните уведомления до Съвета друга(и) държава(и) членка(и) или асоциирани държави вземат участие в преместването, на Съвета следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

Възлагането на такива правомощия на Съвета е обосновано от гледна точка на чувствителния политически характер на тези мерки, които засягат националните правомощия във връзка с приемането на територията на държави членки на граждани на трети държави и необходимостта от спешно адаптиране към бързо променящата се ситуация.

(29)

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, създаден по силата на Регламент (ЕС) № 516/2014, предоставя подпомагане за операции за разпределяне на тежестта между държавите членки и е отворен за нови аспекти на политиката в тази област. В член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 516/2014 се предвижда възможността държавите членки да прилагат действия, свързани с прехвърлянето на кандидати за международна закрила като част от техните национални програми, а в член 18 от същия регламент се предвижда възможността за еднократно изплащане на сумата от 6 000 EUR за прехвърлянето на лица, ползващи се с международна закрила, от друга държава членка.

(30)

С оглед на прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и като се има предвид, че настоящото решение представлява по-нататъшно развитие на политиката в тази област, е целесъобразно да се гарантира, че държавите членки, които преместват съгласно настоящото решение кандидати, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция, получават еднократна сума за всяко преместено лице, която е равностойна на еднократната сума, предвидена в член 18 от Регламент (ЕС) № 516/2014, а именно 6 000 EUR, и се отпуска чрез прилагане на същите процедури. Това води до ограничена временна дерогация от член 18 от посочения регламент, тъй като еднократната сума следва да се изплаща по отношение на преместени кандидати, а не на лица, ползващи се с международна закрила. Подобно временно разширяване на обхвата на потенциалните получатели на еднократната сума наистина е неразделна част от извънредната схема, въведена с настоящото решение. Освен това по отношение на разходите за прехвърлянето на лица, премествани в изпълнение на настоящото решение, е целесъобразно да се предвиди, че Италия и Гърция получават еднократна сума в размер на най-малко 500 EUR за всяко лице, преместено от тяхната територия, като се вземат предвид действителните разходи, необходими за прехвърляне на кандидат до държавата членка на преместване. Държавите членки следва да имат право на допълнително предварително финансиране, което да бъде изплатено през 2016 г. след преразглеждането на националните им програми по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с цел изпълнение на дейностите съгласно настоящото решение.

(31)

Необходимо е да се осигури задействането на незабавна процедура по преместване, която да съпътства прилагането на временните мерки чрез тясно административно сътрудничество между държавите членки и оперативна подкрепа от страна на EASO.

(32)

Националната сигурност и общественият ред следва да се вземат под внимание през цялото времетраене на процедурата по преместване до действителното прехвърляне на кандидата. При пълно зачитане на основните права на кандидата, включително съответните правила относно защитата на данни, когато дадена държава членка има основателни причини да счита, че кандидатът представлява опасност за националната ѝ сигурност или обществения ред, тя следва да информира за това другите държави членки.

(33)

При вземането на решение кои очевидно нуждаещи се от международна закрила кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция следва да се предоставя предимство на уязвими кандидати по смисъла на членове 21 и 22 от Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7). Във връзка с това всички специални нужди на кандидатите, включително по отношение на здравето им, следва да бъдат от първостепенно значение. Висшите интереси на детето следва винаги да представляват съображение от първостепенно значение.

(34)

Интеграцията на кандидатите, очевидно нуждаещи се от международна закрила, в приемното общество е жизненоважен елемент за доброто функциониране на общата европейска система за убежище. Ето защо, за да се реши коя конкретна държава членка следва да бъде държавата членка на преместване, следва да бъдат внимателно отчетени конкретните квалификации и характеристики на засегнатите кандидати, например езиковите им умения и други индивидуални фактори въз основа на доказани семейни, културни или социални връзки, което би могло да улесни интеграцията им в държавата членка на преместване. В случай на особено уязвими кандидати следва да се обърне внимание на капацитета на държавата членка на преместване за предоставяне на подходяща подкрепа на тези кандидати и на необходимостта да се осигури справедливо разпределение на тези кандидати сред държавите членки. При надлежно зачитане на принципа на недискриминация държавите членки на преместване могат да посочат предпочитанията си по отношение на кандидатите на базата на горепосочената информация, въз основа на която Италия и Гърция, след консултации с EASO и, когато е приложимо — със служителите за връзка, могат да съставят списъци на възможни кандидати, определени за преместване в тази държава членка.

(35)

Правните и процесуалните гаранции, предвидени в Регламент (ЕС) № 604/2013, остават приложими по отношение на кандидатите, попадащи в обхвата на настоящото решение. Освен това кандидатите следва да бъдат информирани относно процедурата по преместване, предвидена в настоящото решение, и уведомени с решението за преместване, което представлява решение за прехвърляне по смисъла на член 26 от Регламент (ЕС) № 604/2013. Като се има предвид, че съгласно правото на Съюза кандидатът няма право да избира държавата членка, компетентна за неговата молба, той следва да има право на ефективни правни средства за защита срещу решението за преместване в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013, но единствено с оглед на това да се осигури зачитането на неговите основни права. В съответствие с член 27 от посочения регламент държавите членки могат да предвидят в националното си право, че обжалването на решение за прехвърляне не спира автоматично прехвърлянето на кандидата, но че на засегнатото лице се предоставя възможност да поиска спиране на изпълнението на решението за прехвърляне до произнасянето по неговата жалба.

(36)

Преди и след като бъдат прехвърлени в държавите членки на преместване, кандидатите се ползват с правата и гаранциите, установени в Директива 2013/32/EС (8) и Директива 2013/33/EС (9) на Европейския парламент и на Съвета, включително във връзка със специалните им нужди, свързани с приема и процедурата. Освен това Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10) продължава да се прилага по отношение на кандидатите, обхванати от настоящото решение, и Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11) се прилага по отношение на връщането на граждани на трети държави, които нямат право да останат на територията. Посоченото по-горе подлежи на ограниченията при прилагането на посочените директиви.

(37)

В съответствие с достиженията на правото на Съюза Италия и Гърция следва да осигурят стабилен механизъм за идентифициране, регистриране и снемане на пръстови отпечатъци в рамките на процедурата по преместване с цел бързо да бъдат идентифицирани лицата, нуждаещи се от международна закрила, които отговарят на условията за преместване, както и мигрантите, които не отговарят на условията за международна закрила и следователно трябва да бъдат върнати. Това следва да се прилага за лица, които са пристигнали на територията на Италия и Гърция между 24 март и 25 септември 2015 г., за да отговарят на изискванията за преместване. Когато доброволното връщане не е практически осъществимо, а другите мерки, предвидени в Директива 2008/115/ЕО, са неподходящи за предотвратяване на вторично движение, следва спешно и ефективно да се прилагат мерки за задържане в съответствие с глава IV от посочената директива. Кандидатите, които избегнат процедурата по преместване, следва да бъдат изключени от преместването.

(38)

Следва да бъдат предприети мерки, за да се избегнат вторични движения на преместените лица от държавата членка на преместване към други държави членки, което може да попречи на ефективното прилагане на настоящото решение. По-специално, държавите членки следва да предприемат необходимите превантивни мерки в областта на достъпа до социални помощи и средства за правна защита, в съответствие с правото на Съюза. Освен това, кандидатите следва да бъдат информирани за последиците от по-нататъшното неправомерно движение в рамките на държавите членки, както и за това, че ако държавата членка на преместване им е предоставила международна закрила, те могат да ползват правата, произтичащи от международната закрила, само в тази държава членка.

(39)

Освен това, в съответствие с целите, определени в Директива 2013/33/ЕС, хармонизирането на условията на приемане между държавите членки следва да спомогне за ограничаването на вторичните движения на кандидатите за международна закрила, повлияни от различията в условията на приемането им. С оглед постигането на същата цел държавите членки следва да разгледат възможността да наложат на кандидатите за международна закрила задължение за подписка и да им предоставят материални условия на приемане, които включват жилище, храна и облекло само в натура, както и при необходимост да гарантират, че кандидатите се прехвърлят директно в държавата членка на преместване. Също така, в периода на разглеждане на молбите за международна закрила, както е предвидено в достиженията на правото на Съюза в областта на убежището и в достиженията на правото от Шенген, освен по сериозни хуманитарни причини държавите членки не следва да предоставят на кандидатите национални документи за пътуване, нито да им осигуряват други стимули, например финансови, които биха могли да подпомогнат неправомерното им движение към други държави членки. В случай на неправомерно движение към други държави членки, от кандидатите или ползващите се от международна закрила лица следва да се изисква да се върнат в държавата членка на преместване, а тази държава членка следва незабавно да ги приема обратно.

(40)

За да се избегнат вторични движения на лицата, ползващи се от международна закрила, държавите членки следва също така да уведомят тези лица за условията, при които те могат законно да влизат и да пребивават в друга държава членка, и следва да могат да наложат на тези лица задължение за подписка. По силата на Директива 2008/115/ЕО държавите членки следва да поскат от лице, ползващо се от международна закрила, което пребивава незаконно на тяхна територия, да се върне незабавно в държавата членка на преместване. В случай че лицето откаже да се върне доброволно, връщането в държавата членка на преместване следва да бъде извършено принудително.

(41)

Освен това, ако е предвидено в националното право, в случай на принудително връщане в държавата членка на преместване, държавата членка, която е извършила принудителното връщане, може да вземе решение за издаване на национална забрана за влизане, която да възпрепятства за определен срок ползващото се от международна закрила лице да влезе повторно на територията на тази конкретна държава членка.

(42)

Тъй като целта на настоящото решение е да се реагира на възникналата извънредна ситуация и да се подпомогнат Италия и Гърция при укрепването на техните системи за убежище, то следва да им осигури възможност да сключат, с помощта на Комисията, двустранни договорености с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария относно преместването на лица, попадащи в приложното поле на настоящото решение. Тези договорености следва също така да отразяват основните елементи на настоящото решение, по-специално онези от тях, които се отнасят до процедурата по преместване и правата и задълженията на кандидатите, както и елементите, свързани с Регламент (ЕС) № 604/2013.

(43)

Специфичната подкрепа, предоставена на Италия и Гърция чрез схемата за преместване, следва да бъде допълнена с други мерки, от пристигането на граждани на трети държави на територията на Италия или Гърция до приключването на всички приложими процедури, координирани от EASO и други имащи отношение агенции, като Frontex, които координират връщането на граждани на трети държави, които нямат право да останат на територията, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО.

(44)

Доколкото целите на настоящото решение не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(45)

Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(46)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(47)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(48)

В случай че след уведомяване съгласно член 4 от Протокол № 21 от страна на държава членка, обхваната от посочения протокол, Комисията потвърди в съответствие с член 331, параграф 1 от ДФЕС участието на тази държава членка в настоящото решение, Съветът следва да определи броя на кандидатите, които да бъдат преместени на нейна територия. Освен това Съветът следва съответно да адаптира броя на лицата, разпределени в другите държави членки, като го намали пропорционално.

(49)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(50)

Предвид спешността на ситуацията настоящото решение следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

1.   С настоящото решение се установяват временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция, с оглед на това да им се окаже подкрепа да се справят по-добре с извънредната ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави във въпросните държави членки.

2.   Комисията извършва постоянно наблюдение на обстановката по отношение на масираните потоци на граждани на трети държави в държавите членки.

Комисията ще представи по целесъобразност предложения за изменение на настоящото решение, за да се вземе предвид изменящата се на място ситуация и въздействието ѝ върху механизма за преместване, както и увеличаващият се натиск върху държавите членки, по-конкретно върху тези държави членки, които са разположени на първа линия.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„молба за международна закрила“ означава молба за международна закрила съгласно определението в член 2, буква з) от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12);

б)

„кандидат“ означава лице, което е гражданин на трета държава, или лице без гражданство, подало молба за международна закрила, по която все още не е взето окончателно решение;

в)

„международна закрила“ означава статут на бежанец и статут на субсидиарна закрила съгласно определенията в член 2, съответно букви д) и ж) от Директива 2011/95/ЕС;

г)

„членове на семейството“ означава членове на семейството съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 604/2013;

д)

„преместване“ означава прехвърлянето на кандидат от територията на държавата членка, която критериите, предвидени в глава III от Регламент (ЕС) № 604/2013, сочат като компетентна за разглеждането на молбата му за международна закрила, на територията на държавата членка на преместване;

е)

„държава членка на преместване“ означава държава членка, която става компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила на кандидата съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013 след преместването му на територията на тази държава членка.

Член 3

Приложно поле

1.   Преместване съгласно настоящото решение се извършва само по отношение на кандидат, който е подал молба за международна закрила в Италия или в Гърция, и за който тези държави биха били компетентни съгласно критериите за определяне на компетентната държава членка, установени в глава III от Регламент (ЕС) № 604/2013.

2.   Преместване съгласно настоящото решение се прилага само по отношение на кандидат, принадлежащ към националност, за която — съгласно последните налични и актуализирани на всяко тримесечие средностатистически данни на Евростат за целия Съюз — делът на решенията, с които се предоставя международна закрила, е 75 % или повече от общия брой първоинстанционни решения по молбите за международна закрила, както е посочено в глава III от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13). При лица без гражданство се взема под внимание държавата на предишното обичайно пребиваване. Тримесечните актуализации се вземат предвид само по отношение на кандидати, които все още не са определени като кандидати, които могат да бъдат преместени съгласно член 5, параграф 3 от настоящото решение.

Член 4

Преместване на 120 000 кандидати в държавите членки

1.   120 000 кандидати се преместват в другите държави членки, както следва:

а)

от Италия на територията на другите държави членки се преместват 15 600 кандидати в съответствие с таблицата в приложение I.

б)

от Гърция на територията на другите държави членки се преместват 50 400 кандидати в съответствие с таблицата в приложение II;.

в)

54 000 кандидати се преместват на територията на другите държави членки в съответствие с цифрите, посочени в приложения I и II, или в съответствие с параграф 2 от настоящия член или чрез изменение на настоящото решение, както е посочено в член 1, параграф 2 и в параграф 3 от настоящия член.

2.   Считано от 26 септември 2016 г.54 000 кандидати, посочени в параграф 1, буква в), се преместват от Италия и Гърция, в пропорция, произтичаща от параграф 1, букви a) и б), на територията на други държави членки и в съответствие с цифрите, посочени в приложения I и II. Комисията представя не Съвета предложение относно съответното разпределение на цифрите по държави членки.

3.   Ако в срок до 26 септември 2016 г. Комисията счете, че адаптиране на механизма за преместване е оправдан от развитието на ситуацията на място или че държава членка е изправена пред извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави, поради рязка промяна на миграционните потоци и като отчита позицията на вероятната държава членка бенефициер, тя може да представи по целесъобразност предложения на Съвета, както е посочено в член 1, параграф 2.

По същия начин държава членка може, като даде надлежна обосновка, да уведоми Комисията и Съвета, че се сблъсква с подобна извънредна ситуация. Комисията оценява дадената обосновка и представя съответните предложения на Съвета, както е посочено в член 1, параграф 2.

4.   В случай че след уведомяване съгласно член 4 от Протокол № 21 от страна на държава членка, обхваната от посочения протокол, Комисията потвърди в съответствие с член 331, параграф 1 от ДФЕС участието на тази държава членка в настоящото решение, Съветът по предложение на Комисията определя броя на кандидатите, които да бъдат преместени на нейна територия. Освен това, в същото решение за изпълнение Съветът съответно адаптира разпределенията на другите държави членки, като ги намалява пропорционално.

5.   В срок до 26 декември 2015 г. държава членка може, при извънредни обстоятелства и като представи надлежно обосновани причини, съвместими с основните ценности на Съюза, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, да уведоми Съвета и Комисията, че временно не е в състояние да участва в процеса на преместване на до 30 % от кандидатите, които са ѝ разпределени в съответствие с параграф 1.

Комисията прави оценка на дадената обосновка и представя предложения на Съвета относно временното спиране на преместването на до 30 % кандидати, разпределени на засегнатата държава членка в съответствие с параграф 1. Когато е обосновано, Комисията може да предложи удължаване на срока за преместване на оставащите кандидати до 12 месеца след датата, посочена в член 13, параграф 2.

6.   В рамките на един месец Съветът взима решение относно предложенията, посочени в параграф 5.

7.   За целите на прилагането на параграфи 2, 4 и 6 от настоящия член и на член 11, параграф 2 Съветът по предложение от Комисията приема решение за изпълнение.

Член 5

Процедура по преместване

1.   За целта на административното сътрудничество, необходимо за прилагането на настоящото решение, всяка държава членка определя национално звено за контакт, за чийто адрес уведомява другите държави членки и EASO. Държавите членки, съгласувано с EASO и други имащи отношение агенции, вземат всички подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, включително във връзка с основанията, посочени в параграф 7.

2.   Държавите членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца съобщават броя на кандидатите, които могат да бъдат бързо преместени на тяхна територия, както и всякаква друга подходяща информация.

3.   Въз основа на тази информация Италия и Гърция, с помощта на EASO и когато е приложимо, на служителите за връзка на държавите членки, посочени в параграф 8, определят отделните кандидати, които могат да бъдат преместени в другите държави членки, и представят възможно най-бързо цялата необходима информация на звената за контакт на тези държави членки. За тази цел се дава предимство на уязвими кандидати по смисъла на членове 21 и 22 от Директива 2013/33/ЕС.

4.   След одобрение от държавата членка на преместване, Италия и Гърция, в консултации с EASO, вземат възможно най-бързо решение за преместване на всеки от определените кандидати в конкретна държава членка на преместване и уведомяват кандидата в съответствие с член 6, параграф 4. Държавата членка на преместване може да реши да не одобри преместването на даден кандидат само ако са налице разумни основания, както е посочено в параграф 7 от настоящия член.

5.   Кандидатите, чиито пръстови отпечатъци се изисква да бъдат взети в изпълнение на задълженията, определени в член 9 от Регламент (ЕС) № 603/2013, могат да бъдат предложени за преместване само след снемане и предаване на отпечатъците им в централната система „Евродак“, в съответствие с посочения регламент.

6.   Прехвърлянето на кандидата на територията на държавата членка на преместване се извършва възможно най-скоро след датата на уведомяването на заинтересованото лице за решението за преместване, посочено в член 6, параграф 4 от настоящото решение. Италия и Гърция представят на държавата членка на преместване датата и часа на прехвърлянето, както и всяка друга подходяща информация.

7.   Държавите членки си запазват правото да откажат да преместят даден кандидат само ако има разумни основания той да бъде смятан за заплаха за тяхната национална сигурност или обществения им ред, или ако има сериозни основания за прилагане на разпоредбите за изключване, установени в членове 12 и 17 от Директива 2011/95/ЕС.

8.   За изпълнението на всички аспекти на процедурата по преместване, описани в настоящия член, държавите членки могат, след като обменят цялата необходима информация, да решат да изпратят служители за връзка в Италия и Гърция.

9.   В съответствие с достиженията на правото на Съюза държавите членки изпълняват изцяло своите задължения. Във връзка с това идентифицирането, регистрацията и снемането на пръстови отпечатъци за целите на процедурата по преместване ще бъдат гарантирани от Италия и от Гърция. За да се гарантира, че процесът е ефективен и управляем, надлежно се организират приемни центрове и се взимат мерки, така че временно да бъдат настанени хора, в съответствие с достиженията на правото на Съюза, до бързото взимане на решение за тяхното положение. Кандидатите, които избегнат процедурата по преместване, ще бъдат изключени от преместването.

10.   Процедурата по преместване, предвидена в настоящия член, приключва възможно най-бързо и не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщението, направено от държавата членка на преместване съгласно параграф 2, освен ако държавата членка на преместване не даде одобрението, посочено в параграф 4, по-малко от две седмици преди изтичането на този двумесечен срок. В този случай срокът за приключване на процедурата по преместване може да бъде удължен за допълнителен период, който не надвишава две седмици. Освен това, ако е необходимо, този срок може да бъде удължен с още четири седмици, ако Италия или Гърция посочат обективни практически пречки, които възпрепятстват осъществяването на прехвърлянето.

Ако процедурата по преместване не приключи в тези срокове и ако Италия и Гърция не постигнат съгласие с държавата членка на преместване за разумно удължаване на срока, Италия и Гърция продължават да бъдат компетентни за разглеждането на молбата за международна закрила съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013.

11.   След преместването на кандидата държавата членка на преместване снема и предава на централната система „Евродак“ неговите пръстови отпечатъци в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 603/2013 и актуализира набора данни в съответствие с член 10, а когато е приложимо — с член 18 от посочения регламент.

Член 6

Права и задължения на кандидатите за международна закрила, попадащи в приложното поле на настоящото решение

1.   При прилагането на настоящото решение висшият интерес на детето представлява съображение от първостепенно значение за държавите членки.

2.   Държавите членки гарантират, че членовете на семействата, попадащи в приложното поле на настоящото решение, се преместват на територията на една и съща държава членка.

3.   Преди решението за преместване на даден кандидат Италия и Гърция информират кандидата на език, който той разбира или за който има разумно основание да се счита, че разбира, относно процедурата по преместване, определена в настоящото решение.

4.   Когато решението за преместване на даден кандидат е взето и преди действителното преместване, Италия и Гърция уведомяват в писмена форма заинтересованото лице за решението за преместването му. В това решение се посочва държавата членка на преместване.

5.   Кандидати или ползващи се от международна закрила лице, които влизат на територията на държава членка, различна от държавата членка на преместване, без да отговарят на условията за престой в тази друга държава членка, се задължават да се върнат незабавно. Държавата членка на преместване незабавно ги приема обратно.

Член 7

Оперативна подкрепа за Италия и Гърция

1.   С цел да се окаже подкрепа на Италия и Гърция да се справят по-добре с извънредния натиск върху техните системи в областта на убежището и миграцията, предизвикан от сегашния увеличен миграционен натиск по външните им граници, държавите членки, в сътрудничество с Италия и Гърция, увеличават своята оперативна подкрепа в областта на международната закрила чрез съответните дейности, координирани от EASO, Frontex и други имащи отношение агенции, по-специално като предоставят по целесъобразност национални експерти за следните дейности за подкрепа:

а)

проверка на граждани на трети държави, пристигащи в Италия и Гърция, в това число тяхното ясно идентифициране, снемане на пръстовите им отпечатъци и, когато е приложимо, регистрацията на молбите им за международна закрила, и по искане на Италия или Гърция — първоначалното обработване на тези молби;

б)

предоставяне на кандидатите или на потенциалните кандидати, които може да подлежат на преместване съгласно настоящото решение, на информация и конкретна помощ, от която те евентуално се нуждаят;

в)

подготовка и организация на операции за връщане на граждани на трети държави, които не са подали молба за международна закрила или чието право за оставане на територията е изтекло.

2.   В допълнение към подкрепата, предоставена съгласно параграф 1, и с цел улесняване на изпълнението на всички стъпки от процедурата по преместване, по целесъобразност на Италия и Гърция се оказва конкретна подкрепа чрез съответните дейности, координирани от EASO, Frontex и други имащи отношение агенции.

Член 8

Допълнителни мерки, които да бъдат предприети от Италия и Гърция

1.   Като имат предвид задълженията, установени в член 8, параграф 1от Решение (ЕС) 2015/1523 Италия и Гърция в срок до 26 октомври 2015 г., уведомяват Съвета и Комисията за актуализирана пътна карта, съобразена с необходимостта да се гарантира правилното прилагане на настоящото решение.

2.   Когато настоящото решение бъде изменено в полза на друга държава членка в съответствие с член 1, параграф 2 и член 4, параграф 3, тази държава членка, на датата на влизане в сила на решението за изменение, представя на Комисията пътна карта, която да включва подходящи мерки в областта на убежището, първия прием и връщането с оглед повишаване на капацитета, качеството и ефикасността на системата ѝ в тези области, както и мерки, за да се гарантира правилното прилагане на настоящото решение. Тази държава членка изцяло прилага посочената пътна карта.

3.   Ако Италия и Гърция не спазят задълженията, посочено в параграф 1, Комисията, след като даде на засегнатата държава членка възможност да представи становището си, може да реши да спре прилагането на настоящото решение по отношение на тази държава членка за срок от максимум три месеца. Комисията може да реши да удължи еднократно това спиране за допълнителен период от максимум три месеца. Това спиране не засяга прехвърлянето на кандидати, които вече очакват да бъдат преместени след одобрението на държавата членка на преместване в съответствие с член 5, параграф 4.

Член 9

Допълнителни извънредни ситуации

В случай на извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави в дадена държава членка, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да приеме временни мерки в полза на засегнатата държава членка в съответствие с член 78, параграф 3 от ДФЕС. Тези мерки могат да включват, ако е необходимо, спиране на участието на тази държава членка в предвиденото в настоящото решение преместване, както и евентуални компенсаторни мерки за Италия и за Гърция.

Член 10

Финансова подкрепа

1.   За всяко преместено лице в съответствие с настоящото решение:

а)

държавата членка на преместване получава еднократна сума от 6 000 EUR;

б)

Италия или Гърция получават еднократна сума от най-малко 500 EUR.

2.   Тази финансова подкрепа се изпълнява чрез прилагане на процедурите, предвидени в член 18 от Регламент (ЕС) № 516/2014. Като изключение от договореностите за предварително финансиране, установени в този регламент, държавите членки получават през 2016 г. предварително финансиране в размер на 50 % от общо отпуснатите за тях средства съгласно настоящото решение.

Член 11

Сътрудничество с асоциираните държави

1.   С помощта на Комисията могат да бъдат сключени двустранни договорености съответно между Италия и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария и съответно между Гърция и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария относно преместването на кандидати от територията на Италия и Гърция на територията на въпросните държави. Основните елементи на настоящото решение, по-специално онези от тях, които се отнасят до процедурата по преместване и правата и задълженията на кандидатите, се вземат надлежно под внимание в посочените договорености.

2.   В случай че бъдат сключени такива двустранни договорености, Италия или Гърция уведомява Съвета и Комисията за броя на кандидатите, които трябва да бъдат преместени в асоциираните държави. Съветът по предложение на Комисията съответно адаптира разпределенията на държавите членки, като ги намалява пропорционално.

Член 12

Докладване

Въз основа на информацията, представена от държавите членки и съответните агенции, на всеки шест месеца Комисията докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение.

Въз основа на информацията, представена от Италия и Гърция, на всеки шест месеца Комисията също докладва на Съвета за изпълнението на пътните карти, посочени в член 8.

Член 13

Влизане в сила

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   То се прилага до 26 септември 2017 г.

3.   То се прилага спрямо лица, пристигащи на територията на Италия и Гърция, от 25 септември 2015 г. до 26 септември 2017 г., както и за кандидатите, които са пристигнали на територията на тези държави членки от 24 март 2015 г. нататък.

Съставено в Брюксел на 22 септември 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  Становище от 17 септември 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 146).

(3)  Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).

(4)  Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ L 222, 5.9.2003 г., стр. 3).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ L 39, 8.2.2014 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

(7)  Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).

(8)  Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

(9)  Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).

(10)  Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).

(11)  Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

(12)  Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

(13)  Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Разпределение от Италия

 

Разпределение по държави членки (15 600 преместени кандидати)

Австрия

462

Белгия

579

България

201

Хърватия

134

Кипър

35

Чешка република

376

Естония

47

Финландия

304

Франция

3 064

Германия

4 027

Унгария

306

Латвия

66

Литва

98

Люксембург

56

Малта

17

Нидерландия

922

Полша

1 201

Португалия

388

Румъния

585

Словакия

190

Словения

80

Испания

1 896

Швеция

567


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпределение от Гърция

 

Разпределение по държави членки (50 400 преместени кандидати)

Австрия

1 491

Белгия

1 869

България

651

Хърватия

434

Кипър

112

Чешка република

1 215

Естония

152

Финландия

982

Франция

9 898

Германия

13 009

Унгария

988

Латвия

215

Литва

318

Люксембург

181

Малта

54

Нидерландия

2 978

Полша

3 881

Португалия

1 254

Румъния

1 890

Словакия

612

Словения

257

Испания

6 127

Швеция

1 830