27.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 224/39


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1432 НА КОМИСИЯТА

от 25 август 2015 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки по отношение на вписванията за Естония и Литва

(нотифицирано под номер С(2015) 6031)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В приложението към посоченото решение се определят границите и се изброяват определени области на посочените държави членки, разграничени според равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Този списък включва определени области в Естония, Италия, Латвия, Литва и Полша.

(2)

През август 2015 г. Естония съобщи за няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Един от тези случаи е отбелязан в област, включена в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, и в близост до област, включена в част I от посоченото приложение.

(3)

През август 2015 г. Литва съобщи за няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Едно от тези огнища на болестта е възникнало в област, включена в част II от посоченото приложение.

(4)

При оценката на риска, който представлява здравословното състояние на животните по отношение на болестта в Естония и Литва, следва да се вземе предвид настоящата епидемиологична обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете. С цел мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, предвиден в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взето под внимание сегашното здравословно състояние на животните по отношение на посочената болест в тези държави членки.

(5)

Поради това Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 август 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Kallaste,

град Kunda,

град Mustevee,

град Pärnu,

град Tartu,

област Harjumaa,

област Läänemaa,

селска община Alatskivi,

селска община Are,

селска община Audru,

селска община Haaslava,

селска община Halinga,

селска община Haljala,

селска община Kambja,

селска община Kasepää,

селска община Koonga,

селска община Laekvere,

селска община Lavassaare,

селска община Luunja,

селска община Mäksa,

селска община Meeksi,

селска община Paikuse,

селска община Pala,

частта от селска община Palamuse, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

селска община Peipsiääre,

селска община Piirissaare,

селска община Rägavere,

селска община Saare,

селска община Sauga,

селска община Sindi,

селска община Sõmeru,

селска община Surju,

частта от селска община Tabivere, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

селска община Tahkuranna,

частта от селска община Tartu, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

селска община Tootsi,

селска община Tori,

селска община Tõstamaa,

селска община Vara,

селска община Varbla,

селска община Vihula,

селска община Vinni,

селска община Viru-Nigula,

селска община Võnnu.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в община Krimuldas: административно-териториална единица Krimuldas,

в община Ogres: административно-териториални единици Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala и Mazozolu,

в община Priekuļu: административно-териториални единици Priekuļu и Veselavas,

община Amatas,

община Cēsu,

община Ikšķiles,

община Inčukalna,

община Jaunjelgavas,

община Ķeguma,

община Lielvārdes,

община Līgatnes,

община Mālpils,

община Neretas,

община Ropažu,

община Salas,

община Sējas,

община Siguldas,

община Vecumnieku,

община Viesītes.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Jurbarkas: старейшинства Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в районна община Pakruojis: старейшинства Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в районна община Panevežys: старейшинства Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio и Smilgių,

в районна община Raseiniai: старейшинства Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в районна община Šakiai: старейшинства Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

районна община Pasvalys,

районна община Vilkaviškis,

районна община Radviliškis,

община Kalvarija,

община Kazlų Rūda,

община Marijampolė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

Във воеводство Podlaskie:

общини Augustów с градове Augustów, Nowinka, Sztabin и Bargłów Kościelny в окръг Augustowski,

общини Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże и част от Zabłudów (югозападната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в окръг Białostocki,

общини Czyże, Hajnówka с град Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele и Czeremcha в окръг Hajnowski,

общини Grodzisk, Dziadkowice и Milejczyce в окръг Siemiatycki,

общини Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec в окръг Wysokomazowiecki,

общини Krasnopol и Puńsk в окръг Sejneński,

общини Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в окръг Suwalski,

община Rutki в окръг Zambrowski,

общини Suchowola и Korycin в окръг Sokólski,

окръг Bielski,

окръг M. Białystok,

окръг M. Suwałki,

окръг Moniecki.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Rakvere,

град Vändra,

град Viljandi,

област Ida-Virumaa,

област Põlvamaa,

област Raplamaa,

частта от селска община Suure-Jaani, разположена на запад от път 49,

частта от селска община Tamsalu, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от селска община Viiratsi, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Varilaske, докато тя достигне до южната граница на селска община Viiratsi,

селска община Abja,

селска община Häädemeeste,

селска община Halliste,

селска община Kadrina,

селска община Karksi,

селска община Kõpu,

селска община Pärsti,

селска община Rakvere,

селска община Saarde,

селска община Tapa,

селска община Vändra.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в община Krimuldas: административно-териториална единица Lēdurgas,

в община Limbažu: административно-териториални единици Skultes, Vidridžu, Limbažu и Umurgas,

в община Ogres: административно-териториални единици Krapes, Madlienas и Menģeles,

в община Priekuļu: административно-териториални единици Liepas и Mārsnēnu,

в община Salacgrīvas: административно-териториална единица Liepupes,

община Aizkraukles,

община Aknīstes,

община Alūksnes,

община Apes,

община Baltinavas,

община Balvi,

община Cesvaines,

община Ērgļu,

община Gulbenes,

община Ilūkstes,

община Jaunpiebalgas,

община Jēkabpils,

община Kocēnu,

община Kokneses,

община Krustpils,

община Līvānu,

община Lubānas,

община Madonas,

община Pārgaujas,

община Pļaviņu,

община Raunas,

община Rugāju,

община Skrīveru,

община Smiltenes,

община Varakļānu,

община Vecpiebalgas,

община Viļakas,

републикански град Jēkabpils,

републикански град Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинства Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Šilų, Bukonių и в старейшинство Žeimių: селищата Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена южно от път № A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в районна община Kėdainiai: старейшинства Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в районна община Panevėžys: старейшинства Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių и Velžio,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių

в районна община Varėna: старейшинства Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

градска община Alytus,

градска община Kaišiadorys,

градска община Kaunas,

градска община Panevežys,

градска община Vilnius,

районна община Alytus,

районна община Biržai,

районна община Druskininkai,

районна община Lazdijai,

районна община Prienai,

районна община Širvintos,

районна община Ukmergė,

районна община Vilnius,

община Birštonas,

община Elektrėnai.

4.   Полша

Следните области в Полша:

Във воеводство Podlaskie:

общини Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków и част от Zabłudów (североизточната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в окръг Białostocki,

общини Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór и Sidra в окръг Sokólski,

общини Giby и Sejny с град Sejny в окръг Sejneński,

общини Lipsk и Płaska в окръг Augustowski,

общини Narew, Narewka и Białowieża в окръг Hajnowski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Elva,

град Jõgeva,

град Põltsamaa,

град Võhma,

област Järvamaa,

област Valgamaa,

област Võrumaa,

частта от селска община Palamuse, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от селска община Suure-Jaani, разположена на изток от път 49,

частта от селска община Tabivere, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от селска община Tamsalu, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от селска община Tartu, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от селска община Viiratsi, разположена на изток от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Varilaske, докато тя достигне до южната граница на селска община Viiratsi,

селска община Jõgeva,

селска община Kolga-Jaani,

селска община Konguta,

селска община Kõo,

селска община Laeva,

селска община Nõo,

селска община Paistu,

селска община Pajusi,

селска община Põltsamaa,

селска община Puhja,

селска община Puurmani,

селска община Rakke,

селска община Rannu,

селска община Rõngu,

селска община Saarepeedi,

селска община Tähtvere,

селска община Tarvastu,

селска община Torma,

селска община Ülenurme,

селска община Väike-Maarja.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в община Limbažu: административно-териториални единици Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в община Salacgrīvas: административно-териториални единици Ainažu и Salacgrīvas,

община Aglonas,

община Alojas,

община Beverīinas,

община Burtnieku,

община Ciblas,

община Dagdas,

община Daugavpils,

община Kārsavas,

община Krāslavas,

община Ludzas,

община Mazsalacas,

община Naukšēnu,

община Preiļu,

община Rēzeknes,

община Riebiņu,

община Rūjienas,

община Streņču,

община Valkas,

община Vārkavas,

община Viļānu,

община Zilupes,

републикански град Daugavpils,

републикански град Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинство Viešintos и частта от старейшинство Svėdasai, разположена северно от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos и в старейшинство Žeimiai: селищата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Palomenės, Pravieniškių и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена на север от път № A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в районна община Kėdainiai: старейшинство Pelėdnagių,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

в районна община Varėna, старейшинства Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

градска община Jonava,

районна община Ignalina,

районна община Kupiškis,

районна община Moletai,

районна община Rokiškis,

районна община Švencionys,

районна община Trakai,

районна община Utena,

районна община Zarasai,

община Visaginas.

4.   Полша

Следните области в Полша:

Във воеводство Podlaskie:

общини Gródek и Michałowo в окръг Białostocki,

общини Krynki, Kuźnica, Sokółka и Szudziałowo в окръг Sokólski.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области на Сардиния.“