19.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1405 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2015 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, по отношение на вписванията за Естония, Латвия и Литва

(нотифицирано под номер С(2015) 5912)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В приложението към посоченото решение се определят границите и се изброяват определени области на посочените държави членки, разграничени според равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Този списък включва определени области в Естония, Италия, Латвия, Литва и Полша.

(2)

През август 2015 г. Естония съобщи за няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Едно от тези огнища при домашни свине e възникнало в област, изброена в част III (в близост до области, изброени в част I) на посоченото приложение, а друго огнище е възникнало в област, вписана в част II на същото приложение.

(3)

През август 2015 г. Латвия съобщи за две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези огнища на болестта са възникнали в области, изброени в част II на посоченото приложение.

(4)

През август 2015 г. Литва съобщи за няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Шест от тези огнища на болестта са възникнали в области, изброени в част II на посоченото приложение.

(5)

При оценката на риска, който представлява здравословното състояние на животните по отношение на болестта в Естония, Латвия и Литва, следва да се вземе предвид настоящото развитие на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете. С цел мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, предвиден в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взето под внимание сегашното здравословно състояние на животните по отношение на посочената болест в тези държави членки.

(6)

Поради това Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Kallaste,

град Kunda,

град Mustevee,

град Pärnu,

град Rakvere,

град Tartu,

окръг Harjumaa,

окръг Läänemaa,

община Alatskivi,

община Are,

община Audru,

община Haaslava,

община Halinga,

община Haljala,

община Kadrina,

община Kambja,

община Kasepää,

община Koonga,

община Laekvere,

община Lavassaare,

община Luunja,

община Mäksa,

община Meeksi,

община Paikuse,

община Pala,

частта от община Palamuse, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

община Peipsiääre,

община Piirissaare,

община Rägavere,

община Rakvere,

община Saare,

община Sauga,

община Sindi,

община Sõmeru,

община Surju,

частта от община Tabivere, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

община Tahkuranna,

община Tapa,

частта от община Tartu, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

община Tootsi,

община Tori,

община Tõstamaa,

община Vara,

община Varbla,

община Vihula,

община Vinni,

община Viru-Nigula,

община Võnnu.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Krimuldas: община Krimuldas,

в окръг Ogres: общините Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala и Mazozolu,

в окръг Priekuļu: общините Priekuļu и Veselavas,

окръг Amatas,

окръг Cēsu,

окръг Ikšķiles,

окръг Inčukalna,

окръг Jaunjelgavas,

окръг Ķeguma,

окръг Lielvārdes,

окръг Līgatnes,

окръг Mālpils,

окръг Neretas,

окръг Ropažu,

окръг Salas,

окръг Sējas,

окръг Siguldas,

окръг Vecumnieku,

окръг Viesītes.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Jurbarkas: старейшинства Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в районна община Pakruojis: старейшинства Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в районна община Panevežys: старейшинства Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio и Smilgių,

в районна община Raseiniai: старейшинства Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в районна община Šakiai: старейшинства Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

районна община Pasvalys,

районна община Vilkaviškis,

районна община Radviliškis,

община Kalvarija,

община Kazlų Rūda,

община Marijampolė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Augustów с градове Augustów, Nowinka, Sztabin и Bargłów Kościelny в окръг Augustowski,

общини Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże и част от Zabłudów (югозападната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в окръг Białostocki,

общини Czyże, Hajnówka с град Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele и Czeremcha в окръг Hajnowski,

общини Grodzisk, Dziadkowice и Milejczyce в окръг Siemiatycki,

общини Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec в окръг Wysokomazowiecki,

общини Krasnopol и Puńsk в окръг Sejneński,

общини Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в окръг Suwalski,

община Rutki в окръг Zambrowski,

общини Suchowola и Korycin в окръг Sokólski,

окръг Bielski,

окръг M. Białystok,

окръг M. Suwałki,

окръг Moniecki.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Vändra,

град Viljandi,

окръг Ida-Virumaa,

окръг Põlvamaa,

окръг Raplamaa,

частта от община Suure-Jaani, разположена на запад от път 49,

частта от община Tamsalu, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Viiratsi, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на община Viiratsi,

община Abja,

община Häädemeeste,

община Halliste,

община Karksi,

община Kõpu,

община Pärsti,

община Saarde,

община Vändra.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Krimuldas: община Lēdurgas,

в окръг Limbažu: общините Skultes, Vidridžu, Limbažu и Umurgas,

в окръг Ogres: общините Krapes, Madlienas и Menģeles,

в окръг Priekuļu: общините Liepas и Mārsnēnu,

в окръг Salacgrīvas: община Liepupes,

окръг Aizkraukles,

окръг Aknīstes,

окръг Alūksnes,

окръг Apes,

окръг Baltinavas,

окръг Balvi,

окръг Cesvaines,

окръг Ērgļu,

окръг Gulbenes,

окръг Ilūkstes,

окръг Jaunpiebalgas,

окръг Jēkabpils,

окръг Kocēnu,

окръг Kokneses,

окръг Krustpils,

окръг Līvānu,

окръг Lubānas,

окръг Madonas,

окръг Pārgaujas,

окръг Pļaviņu,

окръг Raunas,

окръг Rugāju,

окръг Skrīveru,

окръг Smiltenes,

окръг Varakļānu,

окръг Vecpiebalgas,

окръг Viļakas, републикански град Jēkabpils,

републикански град Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинства Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Šilų, Bukonių и в старейшинство Žeimių: селищата Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена южно от път N. A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в районна община Kėdainiai: старейшинства Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в районна община Kupiškis: старейшинства Alizava, Kupiškis, Noriūnai и Subačius,

в районна община Panevėžys: старейшинства Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių и Velžio,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių

в районна община Varėna: старейшинства Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

градска община Alytus,

градска община Kaišiadorys,

градска община Kaunas,

градска община Panevežys,

градска община Vilnius,

районна община Alytus,

районна община Biržai,

районна община Druskininkai,

районна община Lazdijai,

районна община Prienai,

районна община Širvintos,

районна община Ukmergė,

районна община Vilnius,

община Birštonas,

община Elektrėnai.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków и част от Zabłudów (североизточната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в окръг Białostocki,

общини Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór и Sidra в окръг Sokólski,

общини Giby и Sejny с град Sejny в окръг Sejneński,

общини Lipsk и Płaska в окръг Augustowski,

общини Narew, Narewka и Białowieża в окръг Hajnowski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Elva,

град Jõgeva,

град Põltsamaa,

град Võhma,

окръг Järvamaa,

окръг Valgamaa,

окръг Võrumaa,

частта от община Palamuse, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Suure-Jaani, разположена на изток от път 49,

частта от община Tabivere, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tamsalu, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tartu, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Viiratsi, разположена на изток от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на община Viiratsi,

община Jõgeva,

община Kolga-Jaani,

община Konguta,

община Kõo,

община Laeva,

община Nõo,

община Paistu,

община Pajusi,

община Põltsamaa,

община Puhja,

община Puurmani,

община Rakke,

община Rannu,

община Rõngu,

община Saarepeedi,

община Tähtvere,

община Tarvastu,

община Torma,

община Ülenurme,

община Väike-Maarja.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Limbažu: общините Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в окръг Salacgrīvas: общините Ainažu и Salacgrīvas,

окръг Aglonas,

окръг Alojas,

окръг Beverīinas,

окръг Burtnieku,

окръг Ciblas,

окръг Dagdas,

окръг Daugavpils,

окръг Kārsavas,

окръг Krāslavas,

окръг Ludzas,

окръг Mazsalacas,

окръг Naukšēnu,

окръг Preiļu,

окръг Rēzeknes,

окръг Riebiņu,

окръг Rūjienas,

окръг Streņču,

окръг Valkas,

окръг Vārkavas,

окръг Viļānu,

окръг Zilupes,

републикански град Daugavpils,

републикански град Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: частта от старейшинство Svėdasai, разположена северно от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos и в старейшинство Žeimiai: селата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Palomenės, Pravieniškių и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена на север от път N. A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в районна община Kėdainiai: старейшинство Pelėdnagių,

в районна община Kupiškis: старейшинства Šimonys и Skapiškis,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

в районна община Varėna, старейшинства Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

градска община Jonava,

районна община Ignalina,

районна община Moletai,

районна община Rokiškis,

районна община Švencionys,

районна община Trakai,

районна община Utena,

районна община Zarasai,

община Visaginas.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общините Gródek и Michałowo в окръг Białostocki,

общините Krynki, Kuźnica, Sokółka и Szudziałowo в окръг Sokólski.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области на Сардиния.“