4.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/15


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1340 НА СЪВЕТА

от 13 юли 2015 година

за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Протоколът от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата („Протоколът от Киото“) влезе в сила на 16 февруари 2005 г. и съдържа правно обвързващи ангажименти за намаляване на емисиите за първия период на задължения 2008—2012 г. за страните, изброени в приложение Б към него. Съюзът одобри Протокола от Киото с Решение 2002/358/ЕО на Съвета (2). Съюзът и неговите държави-членки ратифицираха Протокола от Киото и се договориха да изпълняват съвместно своите задължения за първия период на задължения. Исландия ратифицира Протокола от Киото на 23 май 2002 г.

(2)

На заседанието си от 15 декември 2009 г. Съветът приветства искането на Исландия да изпълнява задълженията си по втория период на задължения съвместно със Съюза и неговите държави-членки и прикани Комисията да представи препоръка за започването на необходимите преговори за споразумение с Исландия, което да е в съответствие с принципите и критериите, определени в пакета на Съюза в областта на климата и енергетиката.

(3)

На конференцията в Доха за климата през декември 2012 г. всички страни по Протокола от Киото се съгласиха с Изменението от Доха, което установява втория период на задължения по Протокола, започващ от 1 януари 2013 г. и завършващ на 31 декември 2020 г. С Изменението от Доха се изменя приложение Б към Протокола от Киото, като се определят допълнителни правно обвързващи ангажименти за смекчаване на последиците от изменението на климата за страните, изброени в същото приложение, за втория период на задължения, и се изменят и доразвиват разпоредби за изпълнението на задълженията на страните през втория период на задължения.

(4)

Целите на Съюза, неговите държави-членки и Исландия са вписани в Изменението от Доха с бележка под линия, в която се посочва, че тези цели се основават на разбирането, че те ще се изпълняват съвместно в съответствие с член 4 от Протокола от Киото. На 8 декември 2012 г. Съюзът, неговите държави-членки и Исландия също издадоха съвместна декларация след приемането на Изменението от Доха, като изразиха намерението си да изпълняват съвместно своите задължения през втория период на задължения. Декларацията беше договорена по време на специално проведената среща на министрите на ЕС в Доха и одобрена от Съвета на 17 декември 2012 г.

(5)

В посочената декларация Съюзът, неговите държави-членки и Исландия посочиха в съответствие с член 4, параграф 1 от Протокола от Киото, който позволява на страните да изпълняват съвместно своите задължения по член 3 от Протокола от Киото, че член 3, параграф 7б от Протокола от Киото ще се прилага към определеното съвместно количество съгласно споразумението за съвместно изпълнение от Съюза, неговите държави-членки, Хърватия и Исландия и че няма да се прилага индивидуално за държавите-членки, Хърватия и Исландия.

(6)

Член 4, параграф 1 от Протокола от Киото изисква от страните, които са съгласни да изпълняват съвместно задълженията си по член 3 от Протокола от Киото, да определят в споразумение съответното ниво на емисиите за всяка от страните по това споразумението. Член 4, параграф 2 от Протокола от Киото изисква от страните по споразумение за съвместно изпълнение да уведомят секретариата на Протокола от Киото за условията на това споразумение на датата на депозиране на техните инструменти за ратификация или одобрение.

(7)

Условията на споразумението за съвместно изпълнение на задълженията на Съюза, неговите държави-членки и Исландия по член 3 от Протокола от Киото са определени в приложението към Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета (3). Тези условия са залегнали в приложение 2 към Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (наричано по-нататък „Споразумението“).

(8)

За да се осигури, че задълженията на Исландия по съвместното изпълнение са определени и се прилагат по недискриминиращ начин, третирайки еднакво Исландия и държавите членки, нивото на емисиите за Исландия е определено по начин, който съответства както на количествено определеното задължение за намаляване на емисиите, вписано в третата колона на приложение Б към Протокола от Киото, както е изменен с Изменението от Доха, така и на законодателството на Съюза, включително пакета за климата и енергетиката от 2009 г. и принципите и критериите, на които се основават целите в това законодателство.

(9)

Споразумението беше подписано на 1 април 2015 г. в съответствие с Решение (ЕС) 2015/146 на Съвета (4).

(10)

Като целят бързото влизане в сила на Изменението от Доха преди конференцията на ООН за климата в Париж в края на 2015 г., на която трябва да се приеме нов правно обвързващ инструмент за периода след 2020 г., както и за да се подчертае ангажимента на Съюза, неговите държави-членки и Исландия да се позволи навременно правно действие на втория период на поети ангажименти, Съюзът, държавите-членки и Исландия следва да се опитат да ратифицират Изменението от Доха и Споразумението не по-късно от третото тримесечие на 2015 г.

(11)

Споразумението следва да се одобри от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото от името на Европейския съюз се одобрява Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (наричано по-нататък „Споразумението“).

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета определя лицето(ата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза инструмента за ратификация, предвиден в член 10 от Споразумението, пред генералния секретар на Съвета на Европейския съюз, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан с това споразумение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

F. ETGEN


(1)  Съгласие от 10 юни 2015 г. (все още непубликуванo в Официален вестник).

(2)  Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея (ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1).

(3)  Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета от 13 юли 2015 г. за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Решение (ЕС) 2015/146 на Съвета от 26 януари 2015 г. за подписването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 26, 31.1.2015 г., стр. 1).