14.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2015 година

за назначаване на член и заместник-член от Унгария в Управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

(2015/C 380/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (1), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид списъка на кандидатите, представени на Съвета от правителствата на държавите-членки и от организациите на служителите и на работодателите,

като взе предвид списъците на членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място,

като има предвид, че:

(1)

С решенията си от 2 декември 2013 г. (2) и от 12 юни 2014 г. (3) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на Управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода до 7 ноември 2016 г. с изключение на някои членове и заместник-членове.

(2)

Правителството на Унгария представи кандидатури за две незаети места,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за член и заместник-член на Управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за периода до 7 ноември 2016 г.:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Член

Заместник-член

Унгария

Г-жа Katalin BALOGH

Г-н Gyula MADARÁSZ

Член 2

Членовете и заместник-членовете, чиито кандидатури все още не са представени, се назначават от Съвета на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(2)  Решение на Съвета от 2 декември 2013 г. за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ C 360, 10.12.2013 г., стр. 8).

(3)  Решение на Съвета от 12 юни 2014 г. за назначаване на членове и заместник-членове от Литва и Малта в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ C 182, 14.6.2014 г., стр. 14); Решение на Съвета от 12 юни 2014 г. за назначаване на членове и заместник-членове от Франция в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ C 186, 18.6.2014 г., стр. 5).