4.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1084 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2015 година

за одобряване, от името на Европейския съюз, на някои изменения в приложения II, V, VII и VIII към Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и с продукти от животински произход

(нотифицирано под номер С(2015) 797)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 97/132/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Нова Зеландия относно санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и животински продукти (1), и по-специално член 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и продукти от животински произход („споразумението“), предвижда възможност за признаване на еквивалентността на санитарните мерки, след като страната износител е представила обективни доказателства, че нейните мерки постигат подходящото за страната вносител равнище на защита („страните“).

(2)

Споразумението беше надлежно одобрено с Решение 97/132/ЕО, в което се предвижда също така, че направените изменения в приложенията към споразумението в светлината на препоръките на Съвместния управителен комитет се одобряват съгласно процедурата, предвидена в Директива 72/462/ЕИО на Съвета (2). Директива 72/462/ЕИО бе отменена с Директива 2004/68/ЕО на Съвета (3). В съображение 10 от Директива 2004/68/ЕО се посочва, че правилата за общественото здраве и официалния контрол, които се отнасят до месото и месните продукти по силата на Директива 72/462/ЕИО, се заменят с тези на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4). В същото съображение се посочва още, че другите разпоредби на Директива 72/462/ЕИО се заменят с Директива 2002/99/ЕО на Съвета (5) и с Директива 2004/68/ЕО.

(3)

През 2010 г. Нова Зеландия е преструктурирала своите компетентни органи, като новият компетентен орган вече е Ministry for Primary Industries (Министерството на основните отрасли). Съюзът предложи леко изменение на определението на ролите на държавите членки и на Комисията. Страните препоръчаха да се актуализира приложение II към споразумението, за да бъдат отразени тези промени.

(4)

Страните препоръчаха да се направят промени в определенията на различните статути за еквивалентност, особено на статута „Да (1)“ в речника в приложение V към споразумението, където се намира връзка към образеца на удостоверение в раздел 1, буква а) от приложение VII към него. Страните също изявиха желание да се предвиди правно основание Съюзът да използва интегрираната електронна система на Съюза, предвидена в Решение 2003/24/ЕО на Комисията (6) („TRACES“), за установяване на сертификатите за внос на продукти със статут „Да (1)“ от Нова Зеландия. Използването ѝ ще позволи по-бърза актуализация на сертификатите, както и по-широка употреба на електронното сертифициране. Освен това страните препоръчаха да се включат определения за TRACES и за електронната система на Нова Зеландия (E-cert), както и да се актуализират наименованията на някои болести по животните, изброени в речника в приложение V към споразумението.

(5)

Нова Зеландия извърши нова оценка на риска за вноса на семенна течност и ембриони от говеда. В резултат на това епизоотичната хеморагична болест вече не се счита за болест от значение за семенната течност от говеда и Нова Зеландия е премахнала условията си за внос. Освен това Нова Зеландия преразгледа условията за ку-треската и вирусната диария по говедата (тип II). Поради това страните препоръчаха да се измени точка 1 „Сперма“ и точка 2 „Ембриони“ от раздел 1, както и точка 28 „Разни разпоредби във връзка със сертифицирането“ от раздел 5 от приложение V към споразумението. Страните освен това препоръчаха в точка 1 „Сперма“ от раздел 1 да се заличат предходните „действия“ относно износа на Нова Зеландия за Съюза и да се въведе ново „действие“, с което да се поиска от Съюза да обмисли възможността да провери дали изследванията на семенна течност за заразен ринотрахеит по говедата (ЗРГ) по метода на полимеразната верижна реакция (PCR), одобрен от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), осигуряват еквивалентност на статута „свободен от болест“ по отношение на ЗРГ. Поради това е целесъобразно да се изменят специалните условия в точки 1 и 2 от раздел 1 и съответните разпоредби за сертифициране в точка 28 от раздел 5 от приложение V към споразумението.

(6)

По отношение на живите пчели Съюзът прие ново законодателство за включването в списък на държави членки или региони, свободни от вароатоза при пчелите, за които се прилагат ограничения на търговията. Те се прилагат и към вноса от Нова Зеландия, тъй като тя не е свободна от посочената болест. Страните препоръчват в точка 3 „Живи животни“ от раздел 1 от приложение V към споразумението по отношение на живи пчели и земни пчели, включително „зародишна плазма от пчели/земни пчели“, в специалните условия да се добави ограничение на износа за държави членки или региони от тях, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията (7). Съюзът също така измени условията за внос по отношение на американския гнилец в Решение 2010/270/ЕС на Комисията (8). Поради това страните препоръчаха също така да се измени точка 28 „Разни разпоредби във връзка със сертифицирането“ от раздел 5 от приложение V към споразумението.

(7)

С оглед на съгласуваността с точка 4.Б „Прясно птиче месо“ от раздел 2 от приложение V към споразумението, страните се съгласиха да изменят заглавието на раздел 2 от приложение V към него, като добавят думата „прясно“ пред „птиче месо“.

(8)

Нова Зеландия извърши оценка на риска за репродуктивен и респираторен синдром при свинете (PRRS) и измени условията си за внос на свинско месо. Поради това страните препоръчаха PRRS да се добави към специалните условия по точка 4.А „Прясно месо“ от раздел 2 от приложение V към споразумението в категории здраве на животните и свине за износ от Съюза за Нова Зеландия и да се определят съответните удостоверения в точка 28 от раздел 5 от приложение V към споразумението.

(9)

През 2010 г. Нова Зеландия преработи правилата си за картонени опаковки на месо. Съюзът оцени тези нови правила и установи, че те са еквивалентни на съюзните правила. Поради това страните се съгласиха да запазят еквивалентността, без да е необходима промяна на приложение V към споразумението.

(10)

През 2012 г. Нова Зеландия преработи системата си за инспекция на месото от говеда, овце и кози. Основните промени са свързани с прехвърлянето на задачите по инспектиране на качеството на месото на стопанския субект в областта на храните, като същевременно общият надзор продължава да се извършва от компетентния орган. Съюзът оцени тези нови правила и установи, че те са еквивалентни на съюзните правила. Поради това страните се съгласиха да запазят еквивалентността, без да е необходима промяна на приложение V към споразумението.

(11)

Нова Зеландия извърши научна оценка на риска във връзка с продуктите от сурово мляко и определи изисквания за вноса и правни механизми за признаване на еквивалентността при непастьоризираните млечни продукти (с изключение на сурово мляко). През 2010 г. Съюзът проучи оценката и двете страни се договориха и препоръчаха реципрочно признаване на еквивалентността по отношение на посочените продукти. С оглед на съгласуваността и опростяването страните препоръчаха в точка 8 „Мляко и млечни продукти за консумация от човека“ от раздел 3 от приложение V към споразумението подтиповете „Меки сурови млечни сирена“ и „Твърди сурови млечни сирена (тип „Пармезан“)“ да се заменят с нов подтип „Непастьоризирани млечни продукти (с изключение на сурово мляко)“ с определен статут „Да (1)“ без специални условия.

(12)

Съюзът преработи правилата си за методи за откриване на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели в Регламент (ЕС) № 15/2011 на Комисията (9). Нова Зеландия представи на Съюза досиета за еквивалентност относно своята методология на изпитването за биотоксини и критерии за одобрението им през 2003, 2006 и 2010 г. След оценяването страните установиха, че съответните им системи са еквивалентни, без да е необходима промяна на приложение V към споразумението.

(13)

Съюзът предприе мащабно преразглеждане на законодателство си относно странични животински продукти (СЖП). Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета (10) беше отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (11) и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (12). Въз основа на оценка на поддържането на еквивалентността страните заключиха, че новото съюзно законодателство няма отражение върху статута на еквивалентност по отношение на износа на СЖП от Нова Зеландия за Съюза съгласно споразумението и не е необходима промяна на приложение V към него.

(14)

По отношение на изменението на Регламент (ЕО) № 1774/2002 с Регламент (ЕО) № 668/2004 на Комисията (13), с което се добавят овкусители и мастни производни като отделна стока, страните препоръчаха да се добавят овкусителите като изброени стоки в точка 21 „Храна за домашни любимци (включително и преработена), която съдържа единствено материали от категория 3“ от раздел 4 от приложение V към споразумението. За категориите „Здраве на животните“ и „Обществено здраве“ страните препоръчаха да се определи статут „Да (3)“ за износа от Нова Зеландия за Съюза и статут „НО“ за износа от Съюза за Нова Зеландия.

(15)

Страните препоръчаха да се измени заглавието на точка 27 от раздел 5 от приложение V към споразумението от „Определения“ на „Хоризонтални въпроси“ и да се заличат всички подточки на посочената точка.

(16)

В подточка „Системи за сертифициране“ на точка 27 от раздел 5 от приложение V към споразумението се уточнява видът стоки, за които се прилага еквивалентност на системите за сертифициране. Страните препоръчаха посоченото уточнение за вида стоки да се премести от колона „Специални условия“ в колона „Еквивалентност“ на същата подточка, без да се въвеждат промени.

(17)

Страните препоръчаха в точка 27 от раздел 5 от приложение V към споразумението да се вмъкне подточка относно разпоредбите за реекспортиране на внесени продукти, когато продуктът е с произход от трета държава и от предприятие/предприятия, от което/които е разрешен износът както за Съюза, така и за Нова Зеландия. Тази разпоредба в момента е предвидена в приложение VII към Решение 2003/56/ЕО на Комисията (14).

(18)

Въз основа на извършена оценка страните заключиха, че по отношение на продукти, за които е установена еквивалентност „Да (1)“, системите на двете страни за микробиологично наблюдение и изпитване на рибни и млечни продукти са еквивалентни, но признаха, че микробиологичните критерии може да се различават. Отговорността за изпълнение на конкретните критерии за безопасност на храните, поставени от страната вносител, се поема от стопанските субекти износители. Страните препоръчаха в точка 27 от раздел 5 от приложение V към споразумението да се добави подточка с разпоредби относно системата за микробиологично наблюдение и изпитване. Посочените разпоредби се прилагат и към сектора на месото въз основа на статута за еквивалентност, за който страните предварително са се споразумели.

(19)

Въз основа на извършена оценка страните заключиха, че системите на двете страни за включване на предприятия в списъци са еквивалентни. Поради това страните препоръчаха в точка 27 от раздел 5 от приложение V към споразумението да се установи подточка с разпоредби за опростена процедура за включване в списъци на предприятия, произвеждащи животински продукти за износ за Съюза. Това се отнася и за продукти, за които е установена еквивалентност по отношение на общественото здраве.

(20)

Съюзът измени своите условия за внос във връзка със спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) с Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (15). Поради това страните препоръчаха също така да се актуализира точка 28 „Разни разпоредби във връзка със сертифицирането“ от раздел 5 от приложение V към споразумението.

(21)

Вместо в точка 28 от раздел 5 от приложение V към споразумението да се установяват списъци на държави членки и техни региони, които са свободни от ЗРГ и имат одобрени програми за контрол, страните препоръчаха в точка 28 да се включи препратка към Решение 2004/558/ЕО на Комисията (16), с което се признават и установяват списъци на тези държави членки и техните региони.

(22)

Вместо в точка 28 от раздел 5 от приложение V към споразумението да се установяват списъци на държави членки и техните региони, които са свободни от болестта на Ауески и имат одобрени програми за контрол, страните препоръчаха в точка 28 да се включи препратка към Решение 2008/185/ЕО на Комисията (17), с което се признават и установяват списъци на посочените държави членки и техните региони.

(23)

Страните препоръчаха да се добави удостоверение в сертификата в точка 28 от раздел 5 от приложение V към споразумението за класическа чума по свинете (КЧС) за продукти от диви свине за износ от Съюза за Нова Зеландия.

(24)

С оглед на съгласуваността с точка 28 от раздел 5 от приложение V към споразумението, страните препоръчаха да се използва думата „удостоверение“ в цялата таблица в точка 29 „Взаимно признати мерки за контрол на болестите“ в същото приложение.

(25)

Страните препоръчаха точка 29 от раздел 5 от приложение V към споразумението да се раздели на две подточки: „29.А. Взаимно признат статут на болест за определени болести“, който да включва съществуващата точка 29, и нова подточка „29.Б. Взаимно признати мерки за контрол на болестите при поява на определена болест“.

(26)

По отношение на член 6 от споразумението, а именно „Адаптиране към регионалните условия“, страните препоръчаха в подточка 29.Б от раздел 5 от приложение V към него да се включат общите условия за търговия за някои животински продукти при поява на определена болест на територията на някоя от двете страни.

(27)

С оглед на опростяване на сертифицирането в приложение VII към споразумението и улесняване на преминаването към електронно сертифициране страните препоръчаха да се измени раздел 1 от посоченото приложение, с цел да се предвиди възможност за намаляване на броя на образците на сертификати, като се сведе до минимум броят на изискваните удостоверения. Освен това страните препоръчаха необходимостта от позовавания на законодателството на страната износител, както е предвидено в приложение V към споразумението, да бъде по преценка на страната вносител.

(28)

Страните уточниха, че образецът на здравно удостоверение, установен в раздел 1 от приложение VII към споразумението, може да се използва, когато дадено живо животно или продукт е с еквивалентност „Да (1)“ само по отношение на общественото здраве или на здравето на животните, без да е необходима еквивалентност на сертифицирането. Поради това страните препоръчаха да се направят изменения в раздел 1 от посоченото приложение, включително в разпоредбата за използване на образеца на удостоверение, който да се използва при сертификати, издадени след датата на заминаване, така че използването му да е ограничено до живи животни и продукти, за които е установена еквивалентност на системите за сертифициране в точка 27 от раздел 5 от приложение V.

(29)

Страните препоръчаха в раздел 1 от приложение VII да се установи правното основание за включване в сертификата на някои доброволни допълнителни разпоредби, определени в приложение V към споразумението. Посоченото изменение се отнася до допълнителните удостоверения, описани в точка 28 от раздел 5 от посоченото приложение, а по отношение на износа от Съюза за Нова Зеландия — допълнителното удостоверение „Животинският продукт е допустим за вътресъюзна търговия без ограничения“.

(30)

С оглед на опростяване на сертифицирането в раздел 2 от приложение VII към споразумението и улесняване на преминаването към електронно сертифициране страните препоръчаха да се премахне необходимостта в сертификатите да се включват обяснителни бележки с указания за попълването им, както и удостоверения, които нямат връзка с пратката. Освен това страните препоръчаха да се разрешат незначителни изменения във формата на образеца на сертификат.

(31)

И двете страни са разработили системи за електронно сертифициране, както и връзка, която позволява трансфер на данни между новозеландската система E-cert и системата TRACES на Съюза, с което се осигурява електронно сертифициране на новозеландските продукти, изнасяни за Съюза. Тъй като електронното сертифициране осигурява гаранции, еквивалентни на сертификатите на хартиен носител, страните препоръчаха да се измени приложение VII към споразумението, така че да се предвиди необходимият правен механизъм, който да позволи изключителното използване на електронно сертифициране.

(32)

Страните отново оцениха граничните проверки на живи животни и животински продукти, установени в раздел А от приложение VIII към споразумението. Страните препоръчаха да се определи степента на проверките за идентичност на 100 %, като страните могат да прилагат този процент по своя преценка. Страните освен това препоръчаха да се определи правно основание за делегиране на дейностите по граничните проверки на компетентно лице или орган. Въз основа на добрите резултати и надеждността на двустранната търговия страните препоръчаха да се намали честотата на физическите проверки на животински продукти за консумация от човека от 2 % на 1 %. Страните освен това уточниха, че живите животни за консумация от човека са в една и съща категория с животинските продукти за консумация от човека по отношение на честотата на физическите проверки и поради това препоръчаха да се добави „Живи животни“ пред „Животински продукти за консумация от човека“ в точка 2 „Физически проверки“, която сега се изменя на „Физически проверки (в т.ч. на случаен принцип или целеви)“ в раздел А от посоченото приложение.

(33)

След повторна оценка на таксите за инспекции страните препоръчаха актуализация на тези такси в раздел Б от приложение VIII към споразумението. За износа от Нова Зеландия за Съюза страните препоръчаха таксите за инспекции да се прилагат в съответствие с приложение V към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (18) с намаление в размер на 22,5 %. Тази ставка на намаление се изчислява при допускане, че процентът на физическите проверки на вноса от Нова Зеландия е само 10 % от процента на обичайните физически проверки, извършвани при други трети държави, и при допускане, че разходите за физически проверки възлизат на 25 % от общите разходи за такси. По отношение на износа от Съюза за Нова Зеландия съществува диференциация между пратки, при които се извършват проверки на документи и проверки за идентичност, и такива, при които се извършва допълнителни физически проверки. Определя се допълнителна корекция на новозеландските такси за инспекция спрямо инфлацията.

(34)

Поради изменения в законите и на двете страни препратките към законодателството в приложенията към споразумението са неактуални. Поради това двете страни препоръчаха в посочените приложения да се актуализират позоваванията на законодателството на Съюза и на Нова Зеландия.

(35)

По отношение на посочените предложения за изменения на приложения II, V, VII и VIII към споразумението на своите заседания и конферентни разговори от 30 и 31 март 2009 г., 24 юни 2010 г., 24 март 2011 г., 29 и 30 май 2012 г. и 12 декември 2013 г. Съвместният управителен комитет препоръча те да бъдат въведени.

(36)

В резултат на тези препоръки е необходимо да се изменят съответните разпоредби в приложения II, V, VII и VIII към споразумението.

(37)

Съгласно член 16 от споразумението измененията на приложенията се договарят съвместно, което може да стане чрез кореспонденция с размяна на писма между страните.

(38)

Съответно препоръчаните изменения на приложения II, V, VII и VIII към споразумението следва да бъдат одобрени от името на Съюза.

(39)

Съгласно член 18, параграф 3 от споразумението приетите изменения на приложенията към него влизат в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните изпращат една на друга писмено уведомление, че съответните им вътрешни процедури за одобрение на изменения са приключили.

(40)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно препоръките от Съвместния управителен комитет, създаден по силата на член 16 от Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за санитарните мерки, приложими към търговията с живи животни и продукти от животински произход, от името на Европейския съюз се одобряват измененията на приложения II, V, VII и VIII към посоченото споразумение.

Текстът на размяната на писма, представляващ договореност с Нова Зеландия, включително измененията на приложения II, V, VII и VIII към споразумението, е приложен към настоящото решение.

Член 2

Генералният директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ се упълномощава да подпише, от името на Европейския съюз, писмото, обвързващо Европейския съюз.

Член 3

Договореността за измененията под формата на размяна на писма се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, както и датата на влизането ѝ в сила.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 57, 26.2.1997 г., стр. 4.

(2)  Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно проблемите на ветеринарно-санитарните проверки при внос на говеда, свине и прясно месо от трети страни (ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28).

(3)  Директива 2004/68/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 321).

(4)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).

(5)  Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).

(6)  Решение 2003/24/ЕО на Комисията от 30 декември 2002 г. относно разработването на интегрирана компютризирана ветеринарна система (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 44).

(7)  Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 г. за признаване на части на Съюза като свободни от болестта вароатоза при пчелите и за установяване на допълнителни гаранции, които се изискват за търговия в рамките на Съюза и за внос, с цел опазване на статута им като свободни от болестта вароатоза (ОВ L 273, 15.10.2013 г., стр. 38).

(8)  Решение 2010/270/ЕС на Комисията от 6 май 2010 г. за изменение на части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за пчели и земни пчели (ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 56).

(9)  Регламент (ЕС) № 15/2011 на Комисията от 10 януари 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на признатите методи за изпитване на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели (ОВ L 6, 11.1.2011 г., стр. 3).

(10)  Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 668/2004 на Комисията от 10 март 2004 г. за изменение на някои приложения към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение вноса от трети страни на странични животински продукти (ОВ L 112, 19.4.2004 г., стр. 1).

(14)  Решение 2003/56/ЕО на Комисията от 24 януари 2003 г. относно здравни сертификати за внос на живи животни и продукти от животински произход от Нова Зеландия (ОВ L 22, 25.1.2003 г., стр. 38).

(15)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(16)  Решение 2004/558/ЕО на Комисията от 15 юли 2004 г. за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави членки програми за изкореняване на болестта (ОВ L 249, 23.7.2004 г., стр. 20).

(17)  Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19).

(18)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

представляващо договореност с Нова Зеландия относно измененията на приложения II, V, VII и VIII към Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и продукти от животински произход, от 17 декември 1996 г.

23 март 2015 г.

Уважаема г-жо Roche,

В съответствие с член 16, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за санитарните мерки, приложими към търговията с живи животни и продукти от животински произход от 17 декември 1996 г., имам честта да предложа следните изменения на приложения II, V, VII и VIII към споразумението:

По препоръка на Съвместния управителен комитет, създаден по силата на член 16, параграф 1 от споразумението, текстът на приложения II, V, VII и VIII да се замени със съответните текстове на приложения II, V, VII и VIII, приложени към настоящото писмо.

Ще ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието от страна на Нова Зеландия с посочените изменения на приложенията към споразумението.

В съответствие с член 18, параграф 3 от споразумението, за мен е удоволствие да Ви информирам, че вътрешната процедура на Европейския съюз за одобрение на измененията приключи.

Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз

Ladislav MIKO

31 март 2015 г.

Уважаеми г-н Miko,

Имам честта да се позова на Вашето писмо, което съдържа подробности относно предложените изменения на приложения II, V, VII и VIII към Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия за санитарните мерки, приложими към търговията с живи животни и продукти от животински произход от 17 декември 1996 г.

В тази връзка имам честта да потвърдя приемливостта за Нова Зеландия на предложените изменения, както са препоръчани от съвместния комитет, създаден по член 16, параграф 1 от споразумението, копие от които е приложено към настоящото писмо.

В съответствие с член 18, параграф 3 от Споразумението, за мен е удоволствие да Ви информирам, че вътрешната процедура на Нова Зеландия за одобрение на измененията приключи.

Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.

С уважение,

За компетентния орган на Нова Зеландия

Г-жа Deborah ROCHE

Заместник-генерален директор „Политика и търговия“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ЧАСТ А

Нова Зеландия

Ministry for Primary Industries (Министерството на основните отрасли) е компетентният орган, отговарящ за санитарния и ветеринарно-санитарния контрол.

По отношение на износа за Европейския съюз Министерството на основните отрасли е компетентният орган, отговарящ за определянето на стандартите и изискванията в санитарната област (безопасността на храните) и в сферата на здравето на животните (ветеринарно-санитарната област), както и определянето на здравното сертифициране, удостоверяващо спазването на одобрените санитарни и ветеринарно-санитарни стандарти и изисквания,

По отношение на вноса в Нова Зеландия Министерството на основните отрасли е компетентният орган, отговарящ за определянето на стандартите и изискванията в санитарната област (безопасността на храните) и в сферата на здравето на животните (ветеринарно-санитарната област).

ЧАСТ Б

Европейски съюз

Контролните функции се разпределят между националните служби в отделните държави членки и Европейската комисия. В тази връзка се прилагат следните разпоредби:

по отношение на износа за Нова Зеландия държавите членки отговарят за контрола по спазването на условията и изискванията за производство, включително за задължителните инспекции/одити и за здравното сертифициране, удостоверяващо спазването на одобрените стандарти и изисквания,

по отношение на вноса в Европейския съюз Европейската комисия отговаря за цялостната координация, инспекциите/одитите на системите за контрол и за необходимата законодателна дейност за осигуряване на единно прилагане на стандартите и изискванията в рамките на вътрешния пазар.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЗНАВАНЕ НА САНИТАРНИ МЕРКИ

Речник

Да (1)

Одобрена еквивалентност. Да се използват образците на здравни удостоверения от раздел 1, буква а) от приложение VII. ЕС има право да установи свои сертификати за внос от Нова Зеландия на живи животни и животински продукти със статут „Да (1)“ в TRACES, като използва образец, одобрен от двете страни.

Да (2)

Принципно одобрена еквивалентност. Остава да се разрешат някои специфични проблеми. Да се използва образецът на ветеринарен сертификат или ветеринарните документи на страната вносител.

Да (3)

Еквивалентност под формата на съответствие с изискванията на страната вносител. Да се използва образецът на ветеринарен сертификат или ветеринарните документи на страната вносител.

НО

Неоценено. Да се използва образецът на ветеринарен сертификат или ветеринарните документи на страната носител.

О

Все още се оценява — в процес на разглеждане. Да се използва образецът на ветеринарен сертификат или ветеринарните документи на страната вносител.

[]

Въпроси, набелязани за предстоящо разрешаване.

Не

Липса на еквивалентност и/или е необходима по-нататъшна оценка. Може да се осъществи търговия, ако страната износител отговаря на изискванията на страната вносител.

N.A.

Неприложимо

АЧС

Африканска чума по свинете

СЕГ

Спонгиформна енцефалопатия по говедата

СЕ

Син език

С

Целзий

ЗПГ

Заразна плевропневмония по говедата

КЧС

Класическа чума по свинете

ЕС/НЗ

Европейски съюз/Нова Зеландия

E-Cert

Новозеландската система за електронно предаване на данни за здравно сертифициране на износа.

ИАК

Инфекциозна анемия по конете

Шап

Шап

ДСУ

Данък за стоки и услуги

HPNAI

Високопатогенна инфлуенца по птиците, подлежаща на нотифициране

HTST

Висока температура/краткотрайна пастьоризация

ЗРГ

Заразен ринотрахеит по говедата

LPNAI

Нископатогенна инфлуенца по птиците, подлежаща на нотифициране

ЗНД

Заразен нодуларен дерматит

min

минута/и

НБ

Нюкасълска болест

Няма

Няма специални условия

OIE

Световна организация за здравеопазване на животните

ПЖП

Преработен животински протеин

ЧДПЖ

Чума по дребните преживни животни

PRRS

Репродуктивен и респираторен синдром при свинете

ЧГ

Чума по говедата

ВБС

Везикулозна болест по свинете

TRACES

Система на ЕС за електронно предаване на данни за здравно сертифициране (на износа).

ТСЕ

Трансмисивна спонгиформна енцефалопатия

UHT

Свръхвисока температура

ВС

Везикулозен стоматит


Раздел 1

Зародишна плазма и живи животни

Стока

Износ от ЕС за Нова Зеландия (1)

Износ от Нова Зеландия за ЕС

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Стандарти на ЕС

Стандарти на НЗ

Стандарти на НЗ

Стандарти на ЕС

 

1.   Семенна течност

Говеда

88/407/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Вж. точка 28:

Ку-треска

Син език

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

88/407/ЕИО

2011/630/ЕС

О

ЗРГ.

вж. точка 28

ЕС ще обмисли възможността да провери дали изследванията на семенна течност за ЗРГ по метода на полимеразната верижна реакция (PCR), одобрен от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), осигуряват еквивалентност на статута „свободен от болест“ по отношение на ЗРГ.

Овце/кози

92/65/ЕИО

2010/470/ЕС

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

2010/470/ЕС

НО

 

 

Свине

90/429/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

90/429/ЕИО

2012/137/ЕС

НО

 

 

Елени

92/65/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

Не

 

 

Коне

92/65/ЕИО

2010/470/ЕС

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (3)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

2004/211/ЕО

2010/471/ЕС

Да (3)

 

 

Кучета

92/65/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

НО

 

 

2.   Ембриони (освен ембриони, при които е имало проникване в zona pellucida)

Едър рогат добитък

ембриони, получени in vivo

89/556/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г.

Да (1)

Вж. точка 28:

Ку-треска

Вирусна диария по говедата (тип II)

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

89/556/ЕИО

2006/168/ЕО

Да (1)

 

 

ембриони, получени in vitro

89/556/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г.

Да (1)

Вж. точка 28:

Ку-треска

Вирусна диария по говедата (тип II)

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

 

Да (3)

 

 

Овце/кози

92/65/ЕИО

2010/470/ЕС

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

2010/472/ЕС

НО

 

 

Свине

92/65/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

НО

 

 

Елени

92/65/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

Не

 

 

Коне

92/65/ЕИО

2010/470/ЕС

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

2004/211/ЕО

2010/471/ЕС

Да (3)

 

 

Домашни птици яйца за люпене

2009/158/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2009/158/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

Салмонела

вж. точка 28

 

Щраусови птици яйца за люпене

 

 

 

 

 

 

 

НО

 

 

3.   Живи животни

Едър рогат добитък

64/432/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕС) № 206/2010

Да (3)

ЗРГ

вж. точка 28

 

Овце/кози

91/68/ЕИО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2004/212/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕС) № 206/2010

Да (3)

 

ЕС ще разгледа статута на Нова Зеландия на държава, свободна от скрейпи

Свине

64/432/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕС) № 206/2010

Да (3)

Болест на Ауески, вж. точка 28

 

Елени

2004/68/ЕО

92/65/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2004/68/ЕО

Регламент (ЕС) № 206/2010

Да (3)

 

 

Equidae

2009/156/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (3)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/260/ЕИО

93/195/ЕИО

93/196/ЕИО

93/197/ЕИО

2004/211/ЕО

2009/156/ЕО

2010/57/ЕС

Да (3)

ИАК

вж. точка 28

 

Кучета, котки и порове

С търговска цел:

 

92/65/ЕИО

 

2013/519/ЕС

С нетърговска цел:

2003/803/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 998/2003

 

(ЕС) № 576/2013

 

(ЕС) № 577/2013

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (3)

Бяс, вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Внос с търговска цел:

 

92/65/ЕИО

 

2011/874/ЕС

 

2013/519/ЕС

С нетърговска цел:

 

2011/874/ЕС

 

2013/519/ЕС

 

2013/520/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 998/2003

 

(ЕС) № 576/2013

 

(ЕС) № 577/2013

Да (3)

Бяс

вж. точка 28

 

Живи домашни птици

2009/158/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2009/159/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

Салмонела

вж. точка 28

 

Щраусови птици

 

 

НО

 

 

 

 

НО

 

 

Живи пчели и земни пчели, включително зародишна плазма от пчели/земни пчели

92/65/ЕИО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/65/ЕИО

2013/503/ЕС

Регламент (ЕС) № 206/2010

Да (1)

Пчели/земни пчели

вж. точка 28

Без търговия със стоки в държави членки и региони, включени в списъка в приложението към Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията.

 


Раздел 2

Месо (включително прясно месо, прясно месо от домашни птици, месо от дивеч, отглеждан в стопанства, и от друг дивеч), мляно месо, месни заготовки и месни продукти за консумация от човека

Стока

Износ от ЕС за Нова Зеландия

Износ от Нова Зеландия за ЕС

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Стандарти на ЕС

Стандарти на НЗ

Стандарти на НЗ

Стандарти на ЕС

4.   Месо

4.А.   

Прясно месо съгласно определението в Регламент (ЕО) № 853/2004. Включва мляно месо и непреработени (пресни) кръв/кости/мазнина за консумация от човека.

Здраве на животните

Преживни животни

Equidae

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕС) № 206/2010

Да (1)

 

 

Свине

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕС) № 206/2010

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) (2) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) (2) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2001

 

(ЕС) № 206/2010

Да (1)

Салмонела и СЕГ

вж. точка 28

Мляното месо трябва да е замразено.

 

4.Б.   Прясно месо от домашни птици

Здраве на животните

Домашни птици

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Пуйки

 

 

Да (3)

 

 

 

 

НО

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

НО

 

 

4.В.   Месо от дивеч, отглеждан в стопанства

Здраве на животните

Елени

Свине

92/118/ЕИО (2)

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕС) № 206/2010

Да (1)

 

 

Зайци

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 119/2009

Да (1)

 

 

Други сухоземни бозайници

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 119/2009

Да (1)

 

 

Пернати

(включително щраусови птици)

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Сухоземни бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 119/2009

Да (1)

 

 

Пернати

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламент

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Щраусови птици

 

 

Да (1)

 

 

 

 

Да (1)

 

 

4.Г.   Месо от дивеч

Здраве на животните

Елени

Зайци

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 119/2009

 

(ЕС) № 206/2010

Да (1)

 

 

Свине

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

КЧС и PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 119/2009

 

(ЕС) № 206/2010

Да (1)

 

 

Други диви сухоземни бозайници

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 119/2009

НО

 

 

Пернати

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Диви сухоземни бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 119/2009

Да (1)

Неодраните и неизкормени диви животни от семейство |Leporidae трябва да бъдат охлаждани до + 4 °C в продължение на максимум 15 преди предвидената дата на внос.

 

Пернати

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

НО

 

 

5.   Месни заготовки

5.A.   Месни заготовки от прясно месо

Здраве на животните

Преживни животни

Свине

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2011/163/ЕС

Регламент

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

Само замразени

СЕГ

вж. точка 28

 

5.Б.   Месни заготовки, получени от прясно месо от домашни птици

Здраве на животните

Домашни птици

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Пуйки

 

 

Да (3)

 

 

 

 

НО

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

НО

Само замразени

 

5.В.   Месни заготовки, получени от месо от дивеч, отглеждан в стопанства

Здраве на животните

Елени

Свине

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕС) № 206/2010

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕС) № 206/2010

Да (1)

 

 

Зайци

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Да (1)

 

 

Щраусови птици

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Пернати

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Елени

Свине

Зайци

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

Само замразени

 

Пернати

Щраусови птици

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

Да (1)

 

 

 

2000/572/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

НО

Да (1)

 

 

5.Г.   Месни заготовки, получени от месо от дивеч

Здраве на животните

Елени

Зайци

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Да (1)

 

 

Свине

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

КЧС и PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Да (1)

 

 

Пернати

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Не

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Диви сухоземни бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2000/572/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

Само замразени

 

Пернати

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

Да (1)

 

 

 

2000/572/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

НО

 

 

6.   Месни продукти

6.A.   Месни заготовки, получени от прясно месо от домашни птици

Здраве на животните

Преживни животни

Коне

Свине

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

6.Б.   Месни заготовки, получени от прясно месо от домашни птици

Здраве на животните

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

НО

 

 

6.В.   Месни продукти, получени от дивеч, отглеждан в стопанства

Здраве на животните

Свине

Елени

Зайци

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (1)

 

 

Щраусови птици

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Други пернати

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Свине

Елени

Зайци

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Пернати

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Щраусови птици

 

 

Да (1)

 

 

 

 

Да (1)

 

 

6.Г.   Месни продукти, получени от дивеч

Здраве на животните

Дивеч

Свине

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

КЧС и PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (1)

 

 

Елени

Зайци

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (1)

 

 

Пернати

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Дивеч

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернати

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

НО

 

 


Раздел 3

Други продукти за консумация от човека

Стока

Износ от ЕС за Нова Зеландия1

Износ от Нова Зеландия за ЕС

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Стандарти на ЕС

Стандарти на НЗ

Стандарти на НЗ

Стандарти на ЕС

7.   Продукти, предназначени за консумация от човека

7.A.   Обвивки от животински черва

Здраве на животните

Говеда

Овце

Кози

Свине

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕС) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2003/779/ЕО

2007/777/ЕО

477/2010/ЕС

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕС) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

7.Б.   Преработени кости и костни продукти за консумация от човека

Здраве на животните

Прясно месо:

Преживни животни

Коне

Свине

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Домашни птици

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (3)

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Свине

Елени

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (1)

 

 

Пернати

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (3)

 

 

Дивеч

Елени

Свине

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

КЧС и PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

 

 

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Прясно месо:

Преживни животни

Коне

Свине

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Домашни птици

Прясно месо

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

2007/777/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

НО

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Бозайници

92/118/ЕИО

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

2007/777/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

Дивеч

Бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

2007/777/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

7.В.   Преработен животински протеин за консумация от човека

Здраве на животните

ПЖП, получен от прясно месо

Преживни животни

Коне

Свине

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

477/2010/ЕС

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Домашни птици

ПЖП, получен от прясно месо

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

94/438/ЕО

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Да (3)

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Свине

Елени

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

477/2010/ЕС

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

 

 

Да (3)

 

 

Дивеч

Свине

Елени

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

КЧС и PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

477/2010/ЕС

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

 

 

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

ПЖП, получен от прясно месо

Преживни животни

Коне

Свине

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 999/2001

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 999/2001

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Домашни птици

ПЖП, получен от прясно месо

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

НО

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

Дивеч

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

7.Г.   Кръв и кръвни продукти за консумация от човека

Здраве на животните

Кръв и кръвни продукти, получени от прясно месо:

Преживни животни

Коне

Свине

92/118/ЕИО 2002/99/ЕО

Регламент

(ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕС) № 206/2010

Да (1)

 

 

Домашни птици

Кръв и кръвни продукти, получени от прясно месо от домашни птици

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Свине

Елени

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

 

 

Да (3)

 

 

Дивеч

Свине

Елени

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

КЧС и PRRS

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Пернати

 

 

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

 

 

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Преживни животни

Коне

Свине

Прясно месо

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Домашни птици

Прясно месо

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

НО

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернат дивеч

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

Дивеч

Бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернат дивеч

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

7.Д.   Свинска мас и топени мазнини за консумация от човека

Здраве на животните

Домашни бозайници

Продукти, получени от прясно месо:

Преживни животни

Коне

Свине

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Домашни птици

Продукти, получени от прясно месо:

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 798/2008

Да (3)

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Свине

Елени

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Пернат дивеч

 

 

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

 

 

Да (3)

 

 

Дивеч

Свине

Елени

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

КЧС, вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Пернат дивеч

 

 

Да (1)

Топлинно обработени,

с гарантиран срок на съхранение,

обработка F03

 

 

 

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

Преживни животни

Коне

Свине

Прясно месо

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Домашни птици

Прясно месо

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

НО

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернат дивеч

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

Дивеч

92/118/ЕИО

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2007/777/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

Пернат дивеч

 

 

Да (1)

 

 

 

 

НО

 

 

7.Е.   Желатини за консумация от човека

Здраве на животните

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

НО

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

НО

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2074/2005

НО

СЕГ

вж. точка 28

 

7.Ж.   Колаген за консумация от човека

Здраве на животните

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 999/2001

НО

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

НО

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

НО

СЕГ

вж. точка 28

 

7.З.   Стомаси и пикочни мехури (осолени, изсушени или затоплени и други продукти)

Здраве на животните

Говеда

Овце

Кози

Свине

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (3)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

2007/777/ЕО

Регламент (ЕО) № 999/2001

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

 

 

8.   

Мляко и млечни продукти за консумация от човека. Включва коластра и продукти от коластра за консумация от човека.

Здраве на животните

Домашни бозайници, в това число

Едър рогат добитък

Биволи

Овце

Кози

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

Регламент (ЕС) № 605/2010

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

Пастьоризирани

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕС) № 605/2010

Да (1)

 

 

Непастьоризирани, термично обработени сирена

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Новозеландски (мляко и преработка на млечни продукти) хранителни стандарти 2002 г.

Да (1)

Термично обработени сирена

вж. точка 28

 

Закон за храните от 1981 г. Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕС) № 605/2010

Да (1)

 

 

Непастьоризирани млечни продукти (с изключение на сурово мляко)

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за храните от 1981 г.

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕС) № 605/2010

Да (1)

 

 

9.   Рибни продукти за консумация от човека (с изключение на жива риба)

Здраве на животните

Диви морски видове

Същински риби

Яйца/хайвер

Мекотели

Иглокожи

Мантийни, коремоноги и ракообразни

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Пъстървови

вж. точка 28

Яйца/хайвер

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (1)

 

 

Диви сладководни видове

Пъстървови

Яйца/хайвер

Раци

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Пъстървови

вж. точка 28

Яйца/хайвер

вж. точка 28

Раци (замразени или преработени)

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (1)

Раци (замразени или преработени)

 

Същински риби (без пъстървови)

Мекотели

Ракообразни

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (1)

 

 

Продукти от аквакултури (морски и сладководни — отглеждани в стопанства)

Пъстървови

Яйца/хайвер

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Пъстървови

вж. точка 28

Яйца/хайвер

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (1)

Пъстървови (изкормени)

 

Мекотели, иглокожи

Мантийни, коремоноги и ракообразни

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Замразени или преработени

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (1)

Замразени или преработени

 

Същински риби (без пъстървови)

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

Същински риби

Яйца/хайвер

Двучерупчести мекотели, иглокожи, мантийни, коремоноги и ракообразни

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

(аквакултури)

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2074/2005

Да (1)

 

 

10.   Жива риба, мекотели, ракообразни, включително яйца и гамети

Здраве на животните

За консумация от човека

Двучерупчести мекотели, иглокожи, мантийни, коремоноги

живи ракообразни

живи същински риби

други водни животни

93/53/ЕИО

95/70/ЕО

2002/99/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (1)

 

 

За развъждане, отглеждане в стопанства, отглеждане и повторно полагане

живи мекотели и риби

93/53/ЕИО

95/70/ЕО

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламент (ЕО) № 1251/2008

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

живи същински риби

живи мекотели, иглокожи, мантийни, коремоноги

живи ракообразни

други риби

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

(аквакултури за консумация от човека)

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2074/2005

Да (1)

 

 

11.   Разни продукти за консумация от човека

11.A.   Мед

Здраве на животните

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

2002/99/ЕО

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

2001/110/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2001/110/ЕО

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2074/2005

Да (3)

 

 

11.Б.   Жабешки бутчета

Здраве на животните

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

НО

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2074/2005

НО

 

 

11.В.   Охлюви за консумация от човека

Здраве на животните

2002/99/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

НО

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2074/2005

НО

 

 

11.Г.   Яйчни продукти

Здраве на животните

2002/99/ЕО

2009/158/ЕО

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2002/99/ЕО

2009/158/ЕО

НО

 

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за храните от 1981 г.

Закон за здравето от 1956 г.

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2011/163/ЕС

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 798/2008

НО

 

 


Раздел 4

Продукти, непредназначени за консумация от човека

Стока

Износ от ЕС за Нова Зеландия1

Износ от Нова Зеландия за ЕС

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Стандарти на ЕС

Стандарти на НЗ

Стандарти на НЗ

Стандарти на ЕС

12.   Обвивки от животински черва за производство на храна за домашни любимци или за технически цели

Здраве на животните

Говеда

Овце

Кози

Свине

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (2)

Прилагат се ограниченията, свързани с ТСЕ.

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

2003/779/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕС) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Обществено здравеопазване

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за здравето от 1956 г.

Закон за съединенията, използвани в земеделието, и ветеринарномедицинските продукти от 1997 г.

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

 

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

13.   Мляко, млечни продукти и коластра, непредназначени за консумация от човека

Здраве на животните

Едър рогат добитък

Овце

Кози

Пастьоризирано, уперизирано (UHT) или стерилизирано

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

Непастьоризирана коластра и мляко за употреба извън хранителната верига

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (3)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (3)

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

14.   Кости и костни продукти (с изключение на костно брашно), рога и продукти от рога (с изключение на брашно от рога) и копита и продукти от копита (с изключение на брашно от копита), предназначени за употреба, различна от фуражни суровини, органични торове или подобрители на почвата

Здраве на животните

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

15.   Преработен животински протеин за фуражи

Здраве на животните

ПЖП, предназначен за производство на храна за домашни любимци

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

 

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

ПЖП, получен от материал, който не е от бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

 

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

 

 

 

рибен материал

 

 

Да (1)

 

 

 

 

Да (1)

 

 

птичи материал

 

 

Да (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min или 100 °C/1 min

или еквивалентни

 

 

 

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

16.   Преработени кръв и кръвни продукти (с изключение на серум от equidae) за употреба извън хранителната верига

Здраве на животните

От говеда, овце, кози, свине

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

От equidae

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

От птици

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

17.   Свинска мас и топени мазнини, непредназначени за консумация от човека, включително рибни масла

Здраве на животните

Топени мазнини и масла

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

Прилагат се допълнителни изисквания за етикетиране, свързани със СЕГ.

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Свинска мас

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Продукт, който е получен от свинско прясно месо, дивеч, отглеждан в стопанства, или друг дивеч, с предходно обозначен статут Да (1) по отношение на здравето на животните.

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

 

 

 

 

КЧС

вж. точка 28

 

 

 

 

 

 

Рибно масло

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

Мастни производни от материал от категория 2 или 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

О

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. А.   Желатини за фураж или за употреба извън хранителната верига

Здраве на животните

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. Б.   Хидролизиран протеин, колаген, ди- и трикалциев фосфат

Здраве на животните

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

19.   Кожи

Здраве на животните

Копитни животни, с изключение на equidae

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

Equidae

Други бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

 

НО

 

 

 

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

Щраусови птици (щраус, ему, нанду)

Регламент (ЕО) № 1069/2009

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1069/2009

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

20.   Вълна и тъкани/косми

Здраве на животните

Овце, кози, камилови

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Само непредена вълна

Чиста и изпрана на 75 °C или еквивалентна температура

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

Други преживни животни и свине

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

 

НО

 

 

 

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

Други

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

 

НО

 

 

 

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

21.   Храна за домашни любимци (включително преработена), която съдържа единствено материали от категория 3

Здраве на животните

Преработена храна за домашни любимци (бозайници)

 

Херметически затворени съдове

 

Полувлажна и суха храна за домашни любимци

 

Дъвчащи предмети за кучета от копитни животни (с изключение на equidae)

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Овкусители

 

 

НО

 

 

 

 

Да (3)

 

 

Преработена храна за домашни любимци (различни от бозайници)

Херметически затворени съдове

Полувлажна и суха храна за домашни любимци

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

 

Да (1)

 

 

 

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

рибен материал

 

 

Да (1)

 

 

 

 

Да (1)

 

 

птичи материал

 

 

Да (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min

100 °C/1 min или еквивалентни

 

 

 

Да (1)

 

 

Овкусители

 

 

НО

 

 

 

 

Да (3)

 

 

Сурова храна за домашни любимци

За пряка консумация

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

СЕГ

вж. точка 28

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

22.   Серум от equidae

Здраве на животните

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

23.   Други странични животински продукти за производството на фураж, в това число храна за домашни любимци, и за употреба извън хранителната верига

Здраве на животните

Прясно месо

От говеда

От овце

От кози

От свине

От коне

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

Продукт, който се получава от прясно месо, дивеч, отглеждан в стопанства, или друг дивеч, с предходно обозначен статут Да (1) за здраве на животните.

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 999/2001

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

СЕГ

вж. точка 28

 

Дивеч, отглеждан в стопанства

Свине

Елени

Дивеч

Свине

Елени

 

 

 

СЕГ

вж. точка 28

Прилагат се допълнителни изисквания за етикетиране, свързани със СЕГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЧС, вж. точка 28

 

 

 

 

 

 

Прясно месо

От домашни птици

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

Дивеч, отглеждан в стопанства, и друг дивеч

Пернати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други видове

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

О

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

24.   Пчеларски продукти — непредназначени за консумация от човека

Здраве на животните

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

25.   Ловни трофеи

Здраве на животните

От бозайници

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

 

 

От птици

 

 

НО

 

 

 

 

НО

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

26.   Тор — преработен

Здраве на животните

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Закон за биологичната сигурност от 1993 г. S 22

НО

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

НО

 

 

Обществено здравеопазване

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 


Раздел 5

Общи хоризонтални въпроси

 

Износ от ЕС за Нова Зеландия1

Износ от Нова Зеландия за ЕС

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Условия за търговия

Еквивалентност

Специални условия

Действие

Стандарти на ЕС

Стандарти на НЗ

Стандарти на НЗ

Стандарти на ЕС

27.   Хоризонтални въпроси

Вода

98/83/ЕО

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за здравето от 1956 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

98/83/ЕО

Да (1)

 

 

Остатъчни вещества

Наблюдение на остатъчните вещества

Видове с червено месо

96/22/ЕО

96/23/ЕО

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

96/22/ЕО

96/23/ЕО

Да (1)

 

 

Други видове и други продукти

 

 

Да (3)

 

 

 

 

Да (3)

 

 

Системи за сертифициране

96/93/ЕО

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Да (1)

Статутът за еквивалентност на стоките се прилага към всички животни и животински продукти, на които е дадена еквивалентност „Да (1)“ както за здравето на животните, така и за общественото здравеопазване, в зависимост от случая.

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

92/118/ЕИО

96/93/ЕО

2002/99/ЕО

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2074/2005

 

(ЕО) № 1251/2008

 

(ЕО) № 1069/2009

 

(ЕС) № 142/2011

Да (1)

Статутът за еквивалентност на стоките се прилага за животни и животински продукти, на които е даден статут на еквивалентност „Да (1)“ съгласно номера 3, 4A, 4В, 4Г, 5A, 5В, 5Г, 6A, 6В, 6Г, 7A, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7З, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 и 23

Когато официалният ветеринарен сертификат е издаден след заминаването на пратката, той съдържа позоваване на съответния документ за допустимост (ДД), датата на издаване на документа за допустимост, който подкрепя официалния ветеринарен сертификат, датата на заминаване на пратката и датата на подписване на официалния ветеринарен сертификат. Нова Зеландия уведомява граничния инспекционен пункт на пристигане за всички проблеми със сертифицирането, възникнали след заминаването от Нова Зеландия.

 

Реекспорт на внесени животински продукти

96/93/ЕО

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за биологичната сигурност от 1993 г.

Да (1)

Животинските продукти могат да са получени или частично получени от отговарящи на изискванията животински продукт/и с произход от трета държава/трети държави и обект/и, допустими за търговия с ЕС и Нова Зеландия.

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Закон за храните от 1981 г.

Закон за биологичната сигурност от 1993 г.

96/93/ЕО

Да (1)

Животинските продукти могат да са получени или частично получени от отговарящи на изискванията животински продукт/и с произход от трета държава/трети държави и обект/и, допустими за търговия с ЕС и Нова Зеландия.

 

Система за микробиологично наблюдение или изпитване (3)  (4)

включително: методи за изпитване, стандарти за вземане на проби и подготовка, както и регулаторни действия

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2073/2005

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 853/2004

 

(ЕО) № 854/2004

 

(ЕО) № 2073/2005

Да (1)

 

 

Системи за включване на обекти в списъци  (5)

Регламенти

 

(ЕО) № 178/2002

 

(ЕО) № 882/2004

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Да (1)

 

 

Закон за животинските продукти от 1999 г.

Регламенти

 

(ЕО) № 178/2002

 

(ЕО) № 882/2004

 

(ЕО) № 852/2004

 

(ЕО) № 854/2004

Да (1)

Статутът за еквивалентност на стоките се прилага към всички животински продукти, на които е дадена еквивалентност „Да (1)“ за общественото здравеопазване, съгласно настоящото приложение.

Процедурите за установяване на списъци на обекти със статут, различен от „Да (1)“, ще бъдат преразгледани.

28.   Разни разпоредби във връзка със сертифицирането: сертификатите за здравето на животните и за общественото здравеопазване съдържат удостоверения.

Област

Разпоредби във връзка със сертифицирането

Ку-треска

Нова Зеландия е призната за свободна от ку-треска.

За търговия от ЕС за НЗ със семенна течност и ембриони от говеда компетентният орган на държавата членка удостоверява, че:

Доколкото ми е известно и доколкото мога да констатирам, донорите никога не са давали положителен резултат на теста за ку-треска;

И За семенна течност от говеда

ИЛИ

Донорите са били подложени на изследване чрез реакция за свързване на комплемента (CFT) (с отрицателен резултат, изразяващ се в несвързване на комплемента при разреждане от порядъка на 1:10 или по-голямо) или на тест ELISA за ку-треска, които са дали отрицателен резултат, като пробата е била взета между 21 и 120 дни след всеки период на събиране на семенна течност (период от 60 дни или по-малко) за износ за Нова Зеландия.

ИЛИ

Аликвота от семенната течност от всяко събиране за износ за Нова Зеландия е била изследвана чрез валидирано в лаборатория изследване за полимеразна верижна реакция (PCR), което е в съответствие с методите, описани в главата за ку-треска от ръководството на OIE за стандарти за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни.

И За ембриони от говеда

ИЛИ

Донорите са били подложени на и