23.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/974 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2015 година

за оправомощаване на държавите членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

(нотифицирано под номер С(2015) 4087)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 6, параграфи 2 и 4 от нея:

като има предвид, че:

(1)

Приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 и приложение III, раздел III.3 към Директива 2008/68/ЕО съдържат списъци с национални дерогации, позволяващи вземането под внимание на някои специфични обстоятелства с национален обхват. От определени държави членки бяха поискани една нова национална дерогация и няколко изменения на разрешени дерогации.

(2)

Тези дерогации следва да бъдат разрешени.

(3)

Тъй като по тази причина приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 и приложение III, раздел III.3 трябва да бъдат адаптирани, от съображения за яснота е целесъобразно те да бъдат заменени в тяхната цялост.

(4)

Поради това Директива 2008/68/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по превоз на опасни товари, учреден по силата на Директива 2008/68/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки, изброени в приложението, са оправомощени да прилагат посочените в него дерогации по отношение на превоза на опасни товари в рамките на своята територия.

Тези дерогации се прилагат без никаква дискриминация.

Член 2

Приложение I, раздел I.3, приложение II, раздел II.3 и приложение III, раздел III.3 към Директива 2008/68/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2015 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I, приложение II и приложение III към Директива 2008/68/ЕО се изменят както следва:

1)

В приложение I раздел I.3 се заменя със следното:

„I. 3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO — път

a/bi/bii — член 6, параграф 2, буква а/б, подточка i)/б, подточка ii)

MS — съкращение за държава членка

nn = пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО

BE Белгия

RO–a–BE–1

Предмет: клас 1 — Малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6

Съдържание на приложението към директивата: 1.1.3.6 ограничава до 20 kg количеството руднични взривни вещества, което може да се превозва в обикновено превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: операторите на складове, отдалечени от пунктовете за доставки, могат да получат разрешение за превоз на максимум 25 kg динамит или мощни взривни вещества и 300 детонатора в най-обикновени моторни превозни средства в съответствие с условията, които следва да се определят от службата по взривните вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–a–BE– 2

Предмет: превоз на непочистени празни опаковки, които са съдържали продукти от различни класове.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6

Съдържание на националното законодателство: на документите за превоз е указано „непочистени празни опаковки, които са съдържали продукти от различни класове“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 6-97.

Забележки: Дерогация, регистрирана от Комисията под № 21 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–a–BE–3

Предмет: приемане на RO–a–UK-4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–a–BE–4

Предмет: освобождаване от всички изисквания по ADR за националния превоз на най-много 1 000 ползвани йонни димни детектора от частни домакинства до съоръжението за третиране в Белгия през събирателните пунктове, предвидени в системата за разделното събиране на димни детектори.

Позоваване на ADR: всички изисквания.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО:

Съдържание на националното законодателство: домашната употреба на йонни димни детектори не е подложена на регулаторен контрол от гледна точка на радиацията, след като типът димен детектор е одобрен. Превозът на такива димни детектори да крайния потребител също така е освободен от изискванията на ADR. (вж. 2.2.7.1.2.г).

В Директива 2002/96/ЕО (относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване) се изисква разделното събиране на ползвани димни детектори за третирането на печатните платки и — в случая на йонните димни детектори — за отстраняването на радиоактивните вещества. С цел да се даде възможност за разделното събиране, бе разработена система за стимулиране на частни домакинства да предават ползваните си димни детектори на събирателен пункт, от който тези детектори може да се закарат до съоръжение за третиране, като минават понякога през друг събирателен пункт или място за междинно съхраняване.

На събирателните пунктове ще се предоставят метални опаковки, в които може да се опаковат до 1 000 димни детектора. От тези пунктове такава опаковка с димни детектори може да се превозва заедно с други отпадъци до междинен склад или до съоръжението за третиране. Опаковката се обозначава с текст „димен детектор“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Системата за разделното събиране на димни детектори представлява част от условията за отмяната на одобрените инструменти, предвидени в член 3.1.d.2 от Кралски указ от 20.7.2001 г.: общ правилник за радиационна защита.

Забележки: дерогацията е необходима, за да се даде възможност за разделното събиране на използвани йонни димни детектори.

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

DE Германия

RO–a–DE–1

Предмет: смесено опаковане и смесено товарене на части за автомобили с класификация 1.4G заедно с някои опасни товари (n4).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10 и 7.5.2.1

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно смесеното опаковане и смесеното товарене.

Съдържание на националното законодателство: ООН 0431 и ООН 0503 могат да бъдат товарени заедно с определени опасни товари (продукти, свързани с производството на автомобили) в определени количества, изброени в освобождаването. Не се надвишава стойността 1 000 (сравнение с 1.1.3.6.4).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Забележки: освобождаването е необходимо, за да осигури бърза доставка на части за автомобили, свързани с безопасността, в зависимост от местното търсене. Поради многообразието на тези продукти съхранението им в местни сервизи е нетипично.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–DE–2

Предмет: освобождаване от изискването за носене на превозни документи и спедиторска декларация за определени количества опасни товари, както е определено в 1.1.3.6 (n1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1 и 5.4.1.1.6

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен клас 7: не се изисква превозен документ, когато количеството на превозвания товар не надвишава количествата, изложени в 1.1.3.6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: информацията, която се предоставя от маркировките и етикетите на опаковките, се смята за достатъчна за националния превоз, тъй като превозният документ не винаги е подходящ при местна дейност на разпространяване.

Дерогация, регистрирана от Комисията под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–DE–3

Предмет: превоз на измервателни еталони и горивни помпи (празни, непочистени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: разпоредби за номера на ООН 1202, 1203 и 1223.

Съдържание на приложението към директивата: опаковане, маркиране, документи, инструкции за превоз и манипулиране, инструкции за екипажа на превозно средство.

Съдържание на националното законодателство: спецификация на приложимите норми и допълнителни разпоредби за прилагане на дерогацията; до 1 000 l: сравними с празни, непочистени опаковки; над 1 000 l: спазване на някои норми за цистерните; превоз само на празни и непочистени.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 24.

Забележки: списък № 7, 38, 38a.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–DE–5

Предмет: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2

Съдържание на приложението към директивата: забрана за смесено опаковане.

Съдържание на националното законодателство: класове 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за смесено опаковане на предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и обработващи материали в класове 3 и 6.1 (изброени номера на ООН) като комплекти, които да се продават в смесени опаковки в група опаковки II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: списък № 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

DK Дания

RO–a–DK–2

Предмет: автомобилен превоз на опаковки, съдържащи взривни вещества, и опаковки, съдържащи детонатори, на едно и също превозно средство.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.2

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за смесени опаковки.

Съдържание на националното законодателство: при автомобилния превоз на опасни товари трябва да се спазват правилата на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Забележки: съществува практическа необходимост да може да се опаковат взривни вещества заедно с детонатори на същото превозно средство, когато тези товари се превозват от мястото на съхранение до работното място и обратно.

Когато се направи изменение на датското законодателство за превоза на опасни товари, датските власти ще разрешат този превоз при следните условия:

1.

Превозват се не повече от 25 kg взривни вещества от група D.

2.

Превозват се не повече от 200 детонатора от група B.

3.

Детонаторите и взривните вещества трябва да бъдат опаковани поотделно в опаковки с удостоверение на ООН съгласно нормите, установени в Директива 2000/61/ЕО, изменяща Директива 94/55/ЕО.

4.

Разстоянието между опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да бъде поне 1 метър. Това разстояние трябва да се спазва дори и при внезапно задействане на спирачките. Опаковките, съдържащи детонатори, и опаковките, съдържащи взривни вещества, трябва да се поставят по начин, който позволява бързото им изваждане от превозното средство.

5.

Всички останали правила относно превоза на опасни товари по шосе трябва да бъдат спазвани.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–DK–3

Предмет: Автомобилен превоз на опаковки и стоки, които съдържат отпадъци или остатъци от определени класове опасни вещества от домакинствата и от предприятия, за да бъдат обезвредени.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: Части и глави 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 и 8.2.

Съдържание на приложението към директивата: Разпоредби за класифициране, специални разпоредби, разпоредби за опаковане, процедури за изпращане, изисквания за направата и изпитването на опаковки, общи изисквания по отношение на транспортните единици и бордовото оборудване и изисквания за обучение.

Съдържание на националното законодателство: Вътрешни опаковки и стоки, съдържащи отпадъци или остатъци от определени класове опасни вещества, събирани от домакинства или предприятия, за да бъдат изхвърлени, могат да бъдат опаковани заедно в определени външни опаковки и/или защитни контейнери и превозвани при специални процедури за изпращане, включващи специални ограничения за опаковането и маркировката. Количеството на опасните вещества за една вътрешна опаковка, за една външна опаковка и/или за една транспортна единица се ограничава.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 818 от 28 юни 2011 г. om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Забележки: Не е възможно отговарящите за отпадъците да прилагат всички разпоредби от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО, когато отпадъци с остатъчни количества от опасни вещества са събрани от домакинства и предприятия, за да бъдат изхвърлени. Отпадъците обикновено се съхраняват в опаковки, продавани на дребно.

Срок на валидност: 1 януари 2019 г.

FI Финландия

RO–a–FI–1

Предмет: превоз на опасни товари в определени количества в автобуси и нискорадиоактивни материали в малки количества за целите на здравеопазването и научните изследвания.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 4.1, 5.4.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за опаковки, документация.

Съдържание на националното законодателство: превозът на опасни товари в определени количества под ограничението на 1.1.3.6 с максимална нетна маса не по-голяма от 200 kg в автобуси се позволява без използване на превозен документ и без изпълнение на всички изисквания за опаковане. При превоз на нискорадиоактивни материали с тегло, ненадвишаващо 50 kg за целите на здравеопазването и научните изследвания, превозното средство не е необходимо да бъде маркирано и оборудвано съгласно ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–FI–2

Предмет: описание на празни цистерни в превозния документ.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6

Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за празни, непочистени опаковки, превозни средства, контейнери, цистерни, превозни средства с акумулаторни батерии, многоелементни газови контейнери („MEGC“).

Съдържание на националното законодателство: в случая на празни, непочистени цистерни, с които се превозват две или повече вещества с номера на ООН 1202, 1203 и 1223, описанието в превозните документи може да бъде допълнено от думите „Последен товар“ заедно с името на продукта, който има най-ниска температура на запалване; „Празна превозна цистерна, 3, последен товар: ООН 1203 автомобилен бензин, II“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–FI–3

Предмет: етикетиране и маркиране на превозни единици за взривни вещества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.1.1

Съдържание на приложението към директивата: общи разпоредби за маркиране с оранжева табела.

Съдържание на националното законодателство: превозните единици, които превозват (обикновено в микробуси) малки количества взривни вещества (максимум 1 000 kg (нето)) до каменоломни и работни площадки, могат да бъдат етикетирани отпред и отзад, като се използва табелата в модел № 1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

FR Франция

RO–a–FR–2

Предмет: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: Приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: освобождаване от изискванията на ADR за превоз на отпадъци от манипулации, представляващи риск от инфекция, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeчлен 12.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–FR–5

Предмет: превоз на опасни вещества в превозни средства за пътнически обществен транспорт (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: превоз на пътници и опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опасни товари, различни от тези от клас 7, разрешени като ръчен багаж в обществени транспортни средства: прилагат се единствено разпоредбите относно опаковането, маркирането и етикетирането на пакети, изложени в 4.1, 5.2 и 3.4.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Забележки: в ръчния багаж се разрешава пренасянето на опасни товари само за лична или професионална употреба. Преносимите съдове за газ се позволяват на пациенти с дихателни проблеми в необходимото количество за едно пътуване.

Срок на валидност: 28 февруари 2022 г.

RO–a–FR–6

Предмет: собствен превоз на малки количества опасни товари (18).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за притежание на превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: собственият превоз на малки количества опасни товари, различни от клас 7, които не превишават ограниченията, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на изискването за притежание на превозен документ, предвидено в 5.4.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Срок на валидност: 28 февруари 2022 г.

RO–a–FR–7

Предмет: Автомобилен превоз на проби от химични вещества, смеси и изделия, съдържащи опасни вещества, за целите на надзора на пазара

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: Части от 1 до 9

Съдържание на приложението към директивата: Общи разпоредби, класифициране, специални разпоредби и освобождавания относно превоза на опасни товари, опаковани в ограничени количества, разпоредби относно използването на опаковки и резервоари, процедури за изпращане, изисквания за направата на опаковката, разпоредби относно условията за превоз, манипулиране, товарене и разтоварване, изисквания относно транспортното оборудване и превозните действия, изисквания за конструкция и одобрението на превозните средства.

Съдържание на националното законодателство: Пробите от химични вещества, смеси и изделия, съдържащи опасни вещества и превозвани за анализ като част от дейността по надзор на пазара, се опаковат в смесени опаковки. Те се съобразяват с правилата за максималните количества във вътрешната опаковка в зависимост от вида на въпросния опасен товар. Външната опаковка трябва да съответства на изискванията за твърди пластмасови кутии (4H2, глава 6.1 от раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО). Върху външната опаковка трябва да е нанесена маркировката от раздел 3.4.7, приложение I, раздел I.1 от Директива 2008/68/ЕО и текст „Проби за анализ“ (на френски език: „Echantillons destinés à l'analyse“). При условие че тези разпоредби са спазени, за превоза не се прилагат разпоредбите от раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Забележки: Освобождаването в точка 1.1.3, приложение I, раздел I.1 от Директива 2008/68/ЕО не предвижда транспортиране на проби от опасни вещества за анализ, взети от компетентните органи или от тяхно име. За да се осигури ефективен надзор на пазара, Франция въведе процедура, която е въз основа на системата, приложима за ограничени количества, с цел да се гарантира безопасността на превоза на проби, съдържащи опасни вещества. Тъй като не винаги е възможно да се прилагат разпоредбите от таблица А, количественото ограничение за вътрешната опаковка е определено по по-лесно приложим начин.

Срок на валидност: 1 януари 2019 г.

HU Унгария

RO-a-HU-1

Предмет: Приемане на RO-a-DE-2

Първоначално позоваване на националното законодателство: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Срок на валидност: 30 януари 2020 г.

RO–a-HU-2

Предмет: Приемане на RO-a-UK-4

Първоначално позоваване на националното законодателство: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Срок на валидност: 30 януари 2020 г.

IE Ирландия

RO–a–IE–1

Предмет: освобождаване от изискването по 5.4.0 от ADR за превозен документ за превоза на пестициди от ADR клас 3, изброени в 2.2.3.3 като пестициди FT2 (точка на запалване по-ниска от 23 °C и ADR клас 6.1, изброени в 2.2.61.3 като пестициди T6, течност (температура на запалване не по-ниска от 23 °C), където количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4

Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за превоза на пестициди от ADR класове 3 и 6.1, ако количествата на превозваните опасни товари не надвишават количествата, посочени в 1.1.3.6 от ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Забележки: излишно и обременително изискване за местния превоз и доставянето на такива пестициди.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–IE–4

Предмет: освобождаване от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри за машини за наливни напитки, когато те се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.3, 5.4, 7 и приложение Б.

Съдържание на приложението към директивата: маркиране на превозните средства, документация, която да се носи, и разпоредби относно транспортното оборудване и превозните операции.

Съдържание на националното законодателство: освобождаване от изискванията на 5.3, 5.4, 7 и приложение Б към ADR по отношение на превоза на газови цилиндри машини за наливни напитки, когато се превозват на същото превозно средство заедно с напитките (за които ще бъдат употребени).

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: основната дейност се състои в разпространяване на пакети напитки, които не са вещества съгласно ADR, заедно с малки количества малки цилиндри със съответните газове за машини за наливни напитки.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–IE–5

Предмет: Освобождаване, за националния превоз в Ирландия, от изискванията за изработване и изпитване на съдове и разпоредбите за ползването им, съдържащи се в 6.2 и 4.1 от ADR, за цилиндри и съдове под налягане с газове от клас 2, които са били превозени чрез многомодален транспорт, включително и превоз по море, когато i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени, изпитани и използвани в съответствие с кодекса IMDG, ii) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в Ирландия, а са върнати номинално празни до страната на произход чрез многомодалния превоз, и iii) тези цилиндри и съдове под налягане се разпространяват на местно ниво в малки количества.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.4.2, 4.1 и 6.2.

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби относно многомодалното превозване, включително и морски превоз, използване на цилиндри и съдове под налягане за газове от ADR клас 2 и изработка и изпитване на тези цилиндри и съдове под налягане за газове от ADR клас 2.

Съдържание на националното законодателство: Разпоредбите на 4.1 и 6.2 не се прилагат за цилиндри и съдове под налягане за газове от клас 2, при условие че i) тези цилиндри и съдове под налягане са изработени и изпитани в съответствие с кодекса IMDG; ii) тези цилиндри и съдове под налягане се използват в съответствие с кодекса IMDG; iii) тези цилиндри и съдове под налягане са били превозени до изпращача чрез многомодален превоз, включително и морски превоз; iv) превозът на тези цилиндри и съдове под налягане до крайния ползвател се състои от едно-единствено превозно пътуване, извършено в рамките на същия ден, от получателя при многомодалната превозна операция (посочена в iii); v) тези цилиндри и съдове под налягане не са презаредени в държавата, а са върнати номинално празни до страната на произход на многомодалната превозна операция (посочена в iii); и vi) тези цилиндри и барабани под налягане се разпространяват на местно ниво в държавата в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: газовете, съдържащи се в тези цилиндри и съдове под налягане, са със специфицираните характеристики, изисквани от крайния потребител, което води до необходимостта те да се внасят от места извън зоната, обхваната от ADR. След употреба се изисква тези номинално празни цилиндри и съдове под налягане да се върнат до страната на произход за презареждане с конкретно специфицираните газове — те не могат да бъдат презареждани в Ирландия или всъщност в която и да било част на зоната на ADR. Макар и да не отговарят на ADR, те съответстват на кодекса IMDG и се приемат за неговите цели. Многомодалният превоз, започнал извън зоната на ADR, има за цел да приключи в помещенията на вносителя, откъдето тези цилиндри и съдове под налягане да се разпространят до крайния потребител на местно ниво в Ирландия в малки количества. Този превоз в рамките на Ирландия би попаднал в обхвата на изменения член 6, параграф 9 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–IE–6

Предмет: Освобождаване от някои разпоредби от раздел I.1 на приложение I към Директива 2008/68/ЕО относно опаковането, маркирането и етикетирането на малки количества (по-малки от ограниченията на 1.1.3.6) пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност и класификационни кодове 1.3G, 1.4G и 1.4S от клас 1 от раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО със съответните идентификационни номера на вещества ООН 0092, ООН 0093, ООН 0191, ООН 0195, ООН 0197, ООН 0240, ООН 0312, ООН 0403, ООН 0404, ООН 0453, ООН 0505, ООН 0506 или ООН 0507 при превоза до най-близката казарма или военен полигон за обезвреждане.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: части 1, 2, 4, 5 и 6

Съдържание на приложението към директивата: Общи разпоредби. Класификация. Разпоредби за опаковането. Разпоредби за пратката. Изработване и изпитване на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: Разпоредбите на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО за пакетиране, маркиране и етикетиране на пиротехнически средства с изтекъл срок, носещи съответните номера по ООН — ООН 0092, ООН 0093, ООН 0191, ООН 0195, ООН 0197, ООН 0240, ООН 0312, ООН 0403, ООН 0404, ООН 0453 или ООН 0505, ООН 0506 или ООН 0507, при превоза до най-близката казарма или военен полигон не се прилагат, при условие че общите разпоредби за опаковането от раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО се спазват и в транспортния документ е включена допълнителна информация. Дерогацията се отнася само за местния превоз на малки количества пиротехнически средства с изтекъл срок до най-близката казарма или военен полигон за безопасно обезвреждане.

Първоначално позоваване на националното законодателство: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Забележки: превозът на малки количества морски пиротехнически средства с „изтекъл срок“, особено от собствениците на увеселителни корабчета и снабдителите на кораби с провизии, за безопасно обезвреждане до най-близката казарма или военен полигон е създавал трудности, най-вече по отношение на изискванията за опаковане. Дерогацията се отнася за малки количества (под указаните в 1.1.3.6) за местен превоз, включващи всички номера по ООН, присвоявани на морски пиротехнически средства.

Срок на валидност: 30 януари 2020 г.

UK Обединено кралство

RO–a–UK–1

Предмет: превоз на някои артикули, съдържащи малко опасни радиоактивни вещества, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси (E1).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания на ADR.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал. (Светещо устройство, предназначено за носене от човек; във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от 500 димни детектора за домашна употреба с индивидуална активност, непревишаваща 40 kBq; или във всяко превозно средство или железопътно превозно средство не повече от пет осветителни устройства с газообразен тритий с индивидуална активност непревишаваща 10 GBq).

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква, когато в ADR се включат изменения, сходни с разпоредбите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–2

Предмет: Освобождаване от изискването за носене на превозен документ за определени количества опасни товари (различни от тези в клас 7) съгласно определенията в 1.1.3.6 (E2).

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.2 и 1.1.3.6.3.

Съдържание на приложението към директивата: освобождавания от определени изисквания за определени количества/транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: не се изисква превозен документ за ограничени количества освен в случаите, в които съставляват част от по-голям товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Забележки: това освобождаване отговаря на националния превоз, където превозният документ не винаги е удачен в случаите на разпространителска дейност на местно ниво.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–3

Предмет: освобождаване от изискването превозните средства, които превозват материал с ниска радиоактивност, да са снабдени с противопожарно оборудване (E4).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: изискване превозните средства да бъдат оборудвани с пожарогасителни съоръжения.

Съдържание на националното законодателство: премахва изискването за оборудване с пожарогасители само при транспортиране на пакети, предмет на освобождаванията (ООН 2908, 2909, 2910 и 2911).

Ограничава изискването при превоз единствено на малко количество пратки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Забележки: носенето на противопожарно оборудване е на практика без значение за превоза на ООН 2908, 2909, 2910, ООН 2911, които често могат да бъдат превозвани в малки превозни средства.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–4

Предмет: разпространение на товари във вътрешни опаковки за търговци на дребно и потребители (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни разпространителски складове към търговци на дребно или потребители и от търговци на дребно към крайни потребители (N1).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или ООН или друг вид маркировка, когато съдържат товарите, посочени в график 3.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Забележки: изискванията по ADR не са уместни за последните етапи на превоз от склада за разпространение до търговеца на дребно или потребителя или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да позволи вътрешните контейнери за товари за разпространение в търговията на дребно да бъдат превозени на последната отсечка на местното разпространение без външно опаковане.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–5

Предмет: да се позволи различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товарите от клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.6.3 (N10).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6.3 и 1.1.3.6.4.

Съдържание на приложението към директивата: освобождавания относно количествата, превозвани от транспортна единица.

Съдържание на националното законодателство: въвежда норми относно освобождаванията за ограничени количества и смесено товарене на взривни вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Забележки: да се разрешат различни количествени ограничения за товарите от клас 1, по-конкретно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляването на смесени товари коефициентът на умножение е „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Преди съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–6

Предмет: увеличаване на максималната нетна маса на взривните изделия, допустими в превозни средства EX/II (N13).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.5.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Съдържание на националното законодателство: ограничения на превозваните количества при взривните вещества и изделия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Забележки: регламентите на Обединеното кралство позволяват максимална нетна маса от 5 000 kg за превозни средства от тип II за групи по съвместимост 1.1C, 1.1D, 1.1E и 1.1J.

Много от изделията от клас 1.1C, 1,1D, 1.1E и 1.1J, които се превозват в Европа, са големи или обемисти и на дължина надвишават около 2.5 m. Това са предимно взривни изделия с военно предназначение. Ограниченията за изработване на превозни средства EX/III (които се изисква да бъдат затворени превозни средства) правят много трудно товаренето и разтоварването на такива изделия. Някои изделия биха изисквали специализирано оборудване за товарене и разтоварване и в началната, и в крайната точка на пътуването. На практика такова оборудване рядко съществува. Броят на превозните средства EX/III в Обединеното кралство е малък и за промишлеността би било обременително, ако от нея се изиска изработването на допълнителни специализирани превозни средства EX/III за превоз на този вид взривни материали.

В Обединеното кралство военните взривни вещества се превозват най-вече от търговски превозвачи, така че не могат да се възползват от освобождаването за военни превозни средства в Директива 2008/68/ЕО. За да се преодолее този проблем, Обединеното кралство винаги е позволявало превоза до 5 000 kg от тези изделия чрез превозни средства EX/II. Настоящото ограничение не винаги е достатъчно, тъй като изделието може да съдържа повече от 1 000 kg взривно вещество.

От 1950 г. досега е имало само двe произшествия (и двете през 1950-те години) с избухване на взривни вещества с тегло над 5 000 kg. Произшествията бяха причинени от запалени гуми и гореща система за отвеждане на изгорелите газове, подпалила защитното платнище. Пожарите можеха да се случат и при по-малък товар. Нямаше ранени или загинали.

Опитно придобитите данни показват, че при правилно опакованите взривни изделия няма вероятност от възпламеняване поради удар, например при сблъсък на превозни средства. Данните от военни доклади и проверки на издръжливостта на материала при удар от ракета показват, че за да се възпламенят патроните, е необходима скорост на удара по-висока от тази, създадена при изпитването с падане от 12 метра.

Съществуващите стандарти за безопасност няма да бъдат засегнати.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–7

Предмет: освобождаване от изискванията за надзор при малки количества от някои товари от клас 1 (N12).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 8.4 и 8.5 S1(6).

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към надзора на превозни средства, превозващи определени количества опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: предвижда съоръжения за безопасно паркиране и надзор, но не изисква определени товари от клас 1 да бъдат под надзор по всяко време, както се изисква от ADR 8.5 S1(6).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Забележки: изискванията за надзор на АDR не винаги са изпълними в национален контекст.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–8

Предмет: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни вещества и взривни вещества заедно с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни вещества, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Забележки: Обединеното кралство желае да разреши някои разновидности на правилата за смесване на взривни вещества с други взривни вещества и на взривни вещества с други опасни товари. Всяка разновидност ще има количествено ограничение спрямо една или повече съставни части на товара и ще бъде позволена единствено, при условие че „са взети всички целесъобразно приложими мерки, които да попречат на взривните вещества да бъдат в контакт със или да застрашат или бъдат застрашени от такива товари“.

Примери за разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи:

1.

Взривните вещества, определени по класификация с номера по ООН 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасни товари, определени по класификация с номер 1942 по ООН. Разрешеното за превозване количество с номер 1942 по ООН се ограничава, тъй като се приема за взривно вещество по 1.1D.

2.

Взривните вещества, класифицирани под номера по ООН 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасни товари в транспортна категория 2 не превишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни вещества не надвишава 500 kg.

3.

Взривните вещества по 1.4G могат да бъдат превозвани заедно със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, неотровни газове в транспортна категория 3, или всяка възможна комбинация от тях в същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасните товари, когато се добавят, не надвишава 200 kg или литра и общата нетна маса на взривните вещества не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, класифицирани под номера по ООН 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия в групата по съвместимост D, E или F, на която са компоненти. Общото количество взривни вещества с номера по ООН 0106, 0107 или 0257 не трябва да надвишава 20 kg.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–a–UK–9

Предмет: алтернатива на поставянето на оранжеви табели на малки партиди радиоактивни материали в малки превозни средства.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за оранжеви табели, които да се поставят на малки превозни средства, превозващи радиоактивен материал.

Съдържание на националното законодателство: позволява всяка дерогация, одобрена при този процес. Исканата дерогация е следната:

Превозните средства трябва да бъдат или:

а)

обозначени с табели съгласно действащите разпоредби на параграф 5.3.2 от ADR; или

б)

в случая на превозно средство, което превозва не повече от десет опаковки с неделящи се или делящи се радиоактивни материали, предмет на изключение, и когато сборът на транспортните индекси на тези опаковки не надвишава 3, могат като алтернатива да бъдат поставени табелки в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Забележки:

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO-a-UK-10

Предмет: превоз на отпадъци от манипулации, свързани с рискове от инфекции, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: всички разпоредби

Съдържание на националното законодателство: освобождаване от изискванията на приложение I, раздел I.1 за превоз на отпадъци от манипулации, представляващи риск от инфекция, обхванати от ООН 3291, с маса по-малка или равна на 15 kg.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Тази дерогация е запланувано да бъде внесена в рамките на The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Срок на валидност: 1 януари 2017 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

BE Белгия

RO–bi–BE–4

Предмет: превоз на опасни товари в цистерни за унищожаване чрез изгаряне.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 3.2.

Съдържание на националното законодателство: чрез дерогация от таблицата в 3.2 се позволява използването на цистерна-контейнер с цистернен код L4BH вместо цистернен код L4DH за превоза на токсична течност, способна да реагира с водата, III, неупомената другаде, при определени условия.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Dérogation 012002.

Забележки: тази разпоредба може да се използва само при превоза на опасни отпадъци на къси разстояния.

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–5

Предмет: превоз на отпадъци до предприятия за обезвреждане на отпадъци.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.2, 5.4, 6.1 (стар регламент: A5, 2X14, 2X12).

Съдържание на приложението към директивата: класифициране, маркиране и изисквания относно опаковките.

Съдържание на националното законодателство: вместо да се класифицират по ADR отпадъците се причисляват към различни групи (запалими разтворители, бои, киселини, акумулатори и др.), за да се избегне опасна реакция вътре в една група. Изискванията за изработване на опаковките са по-малко ограничителни.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Забележки: тази разпоредба може да бъде използвана за превоза на малки количества отпадъци до заводи за обезвреждане.

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–6

Предмет: приемане на RO–bi–SE-5

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–7

Предмет: приемане на RO–bi–SE-6

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–8

Предмет: приемане на RO–bi–UK-2

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route

Срок на валидност: 30 юни 2020 г.

RO–bi–BE–9

Предмет: приемане на RО-bi-SE-3.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route

Срок на валидност: 15 януари 2018 г.

RO–bi–BE–10

Предмет: Превоз в непосредствена близост до промишлени обекти, включващ превоз по обществен път.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: Приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: Приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: Дерогациите се отнасят до документацията, етикетирането и маркирането на опаковките и сертификатите за управление на МПС.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Забележки: В следния списък са дадени номерата на дерогациите в националното законодателство, разрешеното разстояние и засяганите опасни товари.

дерогация 2-2001

:

300 m (класове 3, 6.1 и 8) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 6-2004

:

максимум 5 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 7-2005

:

пресичане на обществен път (ООН 1202) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 1-2006

:

максимум 600 m (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 13-2007

:

максимум 8 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 2-2009

:

максимум 350 m (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 3-2009

:

максимум 4,5 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 5-2009

:

максимум 4,5 km (химикали в опаковки) — срок на валидност: 30 юни 2015 г.

дерогация 9-2009

:

максимум 20 km (клас 2 в опаковки) — срок на валидност: 9 септември 2015 г.

дерогация 16-2009

:

200 m (IBC) — срок на валидност: 15 януари 2018 г.

Срок на валидност: 15 януари 2018 г.

DE Германия

RO–bi–DE–1

Предмет: освобождаване от някои обозначения на превозния документ (n2).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: съдържание на превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: за всички класове освен класове 1 (с изключение на 1.4S), 5.2 и 7:

В превозния документ не се изисква обозначаване:

а)

на получателя на стоката при местна разпространителска дейност (с изключение при пълен товар и при превоз по някои маршрути);

б)

на количеството и вида опаковки, ако не се прилага 1.1.3.6 и ако превозното средство е в съответствие с всички разпоредби на приложения A и Б;

в)

при празните, непочистени цистерни е достатъчен превозният документ от последния товар.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 18.

Забележки: прилагането на всички разпоредби не е осъществимо за съответния вид превоз.

Дерогацията е регистрирана от Комисията под № 22 (съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО).

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DE–3

Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: от 1 до 5.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: смесено опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и средноголеми контейнери за насипни товари; отпадъците трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки (както са събрани) и категоризирани в специфични групи отпадъци (избягване на опасни реакции вътре в една група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 от 6.11.2002 г. (BGBl. I стр. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: Списък № 6*.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DE–4

Предмет: Приемане на RО-bi-BE-1

Първоначално позоваване на националното законодателство: —

Срок на валидност: 1 януари 2017 г.

RO-bi-DE-5

Предмет: Местен превоз на ООН 3343 (нитроглицеринова смес, слабочувствителна, течна, огнеопасна течност, неупомената другаде, с тегловно съдържание на нитроглицерин не повече от 30 %) в цистерни-контейнери, ползващ дерогация от подраздел 4.3.2.1.1 на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 4.3.2.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: Разпоредби относно използването на цистерни-контейнери

Съдържание на националните законови разпоредби: местен превоз на нитроглицерин (ООН 3343) в цистерни-контейнери, на кратки разстояния, предмет на съответствие със следните условия:

1.   Изисквания към цистерните-контейнери

1.1.

Могат да бъдат използвани само цистерни-контейнери, специално разрешени за тази цел, които в други отношения са в съответствие с разпоредбите за конструкцията, оборудването, разрешението за модела конструкция, изпитванията, етикетирането и експлоатацията от глава 6.8 от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО.

1.2.

Механизмът за затваряне на цистерната-контейнер трябва да има система за освобождаване на налягането, която сработва при вътрешно налягане с 300 kРа (3 bar) над нормалното налягане и при това освобождава насочен нагоре отвор с площ на освобождаване на налягането най-малко 135 cm2 (диаметър 132 mm). Отворът не трябва да се затваря отново след като е бил приведен в действие. В качеството на уредба за безопасност могат да бъдат използвани един или повече елементи за безопасност с едно и също поведение на задействане и съответна площ на освобождаване на налягането. Типът на конструкцията на уредбата за безопасност трябва да е преминал успешно изпитване на типа и одобряване на типа отговорния орган.

2.   Етикетиране

Всяка цистерна-контейнер трябва да носи от двете страни етикет за опасност в съответствие с образец 3 в подраздел 5.2.2.2.2 от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО.

3.   Разпоредби за експлоатацията

3.1.

Трябва да се гарантира, че по време на транспортирането нитроглицеринът е равномерно разпределен във флегматизиращата среда и не може да се осъществи разслояване.

3.2.

По време на товарене и разтоварване не е позволено да се остава във или на превозното средство, освен с цел да се управлява оборудването за товарене и разтоварване.

3.3.

На мястото на разтоварване цистерните-контейнери трябва да бъдат изпразнени напълно. Ако не могат да бъдат изпразнени напълно, след разтоварването те трябва да бъдат затворени плътно, до следващото пълнене.

Първоначално позоваване на националните законови разпоредби: дерогация Северен Рейн-Вестфалия

Забележки: настоящото се отнася за местен пътен превоз в цистерни-контейнери на кратки разстояния като част от технологичен процес между два фиксирани производствени пункта. За да бъде произведен даден фармацевтичен продукт, производствен пункт А доставя, като част от съобразен с правилата транспорт, в 600 литрови цистерни-контейнери, разтвор на смола, огнеопасен (ООН 1866), група на опаковане, до производствен пункт Б. Тук се прибавя разтвор на нитроглицерин и се осъществява размесване, което дава лепяща смес, съдържаща нитроглицерин, слабочувствителна, течна, огнеопасна, която не е упомената другаде, с тегловно съдържание на нитроглицерин не повече от 30 % (ООН 3343) за по-нататъшно използване. Обратното транспортиране на това вещество до производствен пункт А също се извършва във въпросните цистерни-контейнери, които са специално проверени и одобрени от съответния орган за тази конкретна транспортна операция и носят код на цистерна L10DN.

Край на срока на валидност: 1 януари 2017 г.

RO-bi-DE-6

Предмет: Приемане на RО-bi-SE-6.

Първоначално позоваване на националното законодателство: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO-bi-DE-7

Предмет: приемане на RО-bi-BE-10

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 20 март 2021 г.

DK Дания

RO–bi–DK–1

Предмет: ООН 1202, 1203, 1223 и клас 2 — без превозен документ.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: необходим превозен документ.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на продукти от минерални масла от клас 3, ООН 1202, 1203 и 1223, и газове от клас 2 във връзка с разпространителската дейност (товарите се доставят на двама или повече получатели и събиране на върнати товари при сходни обстоятелства) не се изисква превозен документ, при условие че писмените инструкции съдържат не само информацията, изисквана по ADR, но и информация относно ООН №, име и клас.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Забележки: причината за посочената национална дерогация е, че развитието на електронното оборудване прави възможно например за нефтените компании използването на такова оборудване за непрестанно подаване на информация за клиентите към превозните средства. Тъй като тази информация не е налична в началото на превозната операция и се предава на превозното средство по време на пътуването, не е възможно — преди започване на превозването — да бъдат съставени превозните документи. Тези видове превоз са сведени до ограничени области.

Дерогация за Дания за сходна разпоредба съгласно член 6, параграф 10 от Директива 94/55/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DK–2

Предмет: приемане на RO–bi–SE-6

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, в изменената си версия.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DK–3

Предмет: приемане на RO–bi–UK-1

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, в изменената си версия.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–DK–4

Предмет: Автомобилен превоз на определени класове опасни товари от домакинства и предприятия до близките пунктове за събиране на отпадъци или междинни съоръжения за преработка, за да бъдат изхвърлени.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: части от 1 до 9

Съдържание на приложението към директивата: Общи разпоредби, разпоредби за класифициране, специални разпоредби, разпоредби за опаковане, процедури за изпращане, изисквания за конструкцията и изпитването на опаковките, разпоредби относно условията на превоз, товарене, разтоварване и манипулиране, изисквания за екипите на превозното средство, оборудването, експлоатацията и документацията и изисквания за конструкцията и одобрението на превозните средства.

Съдържание на националното законодателство: Опасни товари от домакинства и предприятия при определени условия могат да бъдат превозвани до близки пунктове за събиране на отпадъци или до съоръжения за междинна преработка, за да бъдат изхвърлени. В зависимост от естеството и рисковете, свързани с превоза, трябва да бъдат спазвани различни разпоредби; като например за количеството на опасните товари за една вътрешна опаковка, за една външна опаковка и/или за една транспортна единица и за това дали превозът на опасните товари е спомагателен за основната дейност на предприятията или не.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Забележки: Не е възможно предприятията и отговарящите за отпадъците да прилагат всички разпоредби от раздел I.1 на приложение I към Директива 2008/68/ЕО, когато отпадъци, които могат да съдържат остатъци от опасни вещества, се превозват от домакинства и/или предприятия до близки пунктове за събиране на отпадъци, за да бъдат изхвърлени. Отпадъците обикновено са опаковки, които първоначално са били превозени съгласно освобождаването в подраздел 1.1.3.1, буква в) от приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО и/или продадени на дребно. Освобождаването в 1.1.3.1, буква в) обаче не се прилага за превоз до пунктове за събиране на отпадъци и разпоредбите на глава 3.4 от раздел I.1 на приложение I към Директива 2008/68/ЕО не са подходящи за превоз на отпадъчни вътрешни опаковки.

Срок на валидност: 1 януари 2019 г.

EL Гърция

RO–bi–EL–1

Предмет: дерогация от изискванията за безопасност за недемонтируемите цистерни (автомобилни цистерни), регистрирани преди 31 декември 2001 г., за местния превоз или малки количества от същата категория опасни товари.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработката, оборудването, одобряването на типа, инспекциите и изпитването и маркирането на недемонтируеми цистерни (автомобилни цистерни), демонтируеми цистерни и цистерни контейнери и цистерни за смесен автомобилно-железопътен превоз, с обвивки от метални материали, и превозни средства с акумулаторни батерии и многоелементни газови контейнери (MEGC).

Съдържание на националното законодателство: преходна разпоредба: недемонтируеми цистерни (автомобилни цистерни), демонтируеми цистерни и цистерни контейнери, регистрирани за първи път в Гърция между 1 януари 1985 г. и 31 декември 2001 г., все още могат да бъдат използвани. Тази преходна разпоредба засяга превозни средства за превозване на следните опасни материали (ООН: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Тя има за цел да покрие малки количества или местен превоз чрез превозни средства, регистрирани през посочения период. Тази преходна разпоредба ще бъде в сила за автомобилни цистерни, адаптирани съгласно:

1.

Параграфите на ADR за инспекции и изпитване: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Минимална дебелина на обвивката от 3 mm за цистерните с вместимост на отделението до 3 500 l и поне 4 mm дебелина мека (нисковъглеродна) стомана за цистерни с отделения, чиято вместимост е до 6 000 l, независимо от типа или дебелината на разделителните стени.

3.

Ако използваният материал е алуминий или друг метал, цистерните следва да отговарят на изискването за дебелина и други технически спецификации, произтичащи от чертежите, одобрени от местния орган на страната, където са били регистрирани преди. При липса на чертежи цистерните трябва да отговарят на изискванията на 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Цистерните трябва да отговарят на изискванията на точки 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), точка 6.8.2.2 с подточки 6.8.2.2.1 и 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

По-конкретно, автомобилните цистерни с маса по-малка от 4 t, използвани само за местен превоз на газьол (ООН 1202), първоначално регистрирани преди 31 декември 2002 г., чиято дебелина на обвивката е под 3 mm, могат да се използват само ако са трансформирани съгласно точка 211.127 (5)б4 (6.8.2.1.20).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Изисквания за изработка, оборудване, инспекции и изпитвания на недемонтируеми цистерни (автомобилни цистерни) и демонтируеми цистерни в движение за някои категории опасни товари.)

Срок на валидност: 30 юни 2016 г.

RO-bi–EL–2

Предмет: дерогация от изискванията за изработка на базови превозни средства по отношение на превозните средства, предназначени за местен превоз на опасни товари, първоначално регистрирани преди 31 декември 2001 г.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно изработката на базови превозни средства.

Съдържание на националното законодателство: дерогацията се прилага спрямо превозни средства, предназначени за местен превоз на опасни товари (категории ООН 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 и 3257), които са били първоначално регистрирани преди 31 декември 2001 г.

Превозните средства трябва да отговарят на изискванията на 9 (от 9.2.1 до 9.2.6) от приложение Б към Директива 94/55/ЕО със следните изключения.

Съответствие с изискванията на 9.2.3.2 е необходимо само, когато превозното средство е оборудвано от производителя със спирачна система против блокиране на колелата; то трябва да бъде оборудвано с износоустойчива спирачна система, както е посочено в 9.2.3.3.1, без непременно да отговаря на 9.2.3.3.2 и 9.2.3.3.3.

Електрическото захранване на тахографа трябва да се осигурява чрез предпазна бариера, свързана пряко с акумулатора (точка 220 514) и електрическото оборудване на механизма за повдигане на ос на талигата трябва да се инсталира там, където е било първоначално инсталирано от производителя на превозното средство, и трябва да бъде защитено в подходяща херметична кутия (точка 220 517).

По-конкретно автомобилните цистерни с максимална маса, по-малка от 4 тона, предназначени за местен превоз на дизелово гориво (ООН: 1202), трябва да съответстват на изискванията на 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 и 9.2.4.5, но не непременно на останалите.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Технически изисквания за превозните средства, които са вече в употреба и са предназначени за местен превоз на определени категории опасни товари).

Забележки: броят на въпросните превозни средства е малък в сравнение с общия брой вече регистрирани превозни средства, а и те са предназначени само за местен превоз. Форматът на исканата дерогация, размерът на съответния парк от превозни средства и видът превозвани товари не създават проблем за пътната безопасност.

Срок на валидност: 30 юни 2016 г.

ES Испания

RO–bi–ES–2

Предмет: специално оборудване за търговско разпространяване на безводен амоняк.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 6.8.2.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: за да се избегне каквато и да е загуба на съдържание, в случай на увреждане на външните приспособления (тръби, странични затварящи устройства), вътрешният спирателен вентил и леглото му трябва да бъдат защитени срещу опасността от изтръгване поради външно натоварване или да бъдат така проектирани, че да издържат на такова натоварване. Устройствата за пълнене и изпразване (включително фланци и пробки с резба) и предпазните капачки (ако има такива) трябва да може да бъдат защитени срещу всякакво неволно отваряне.

Съдържание на националното законодателство: цистерните, използвани за селскостопански цели за търговско разпространяване и пръскане на безводен амоняк, които са били въведени в експлоатация преди 1 януари 1997 г., могат да бъдат оборудвани с външни вместо с вътрешни предпазни приспособления, стига те да предлагат защита, която е поне еквивалентна на защитата, предлагана от стените на цистерната.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Забележки: преди 1 януари 1997 г. тип цистерна, оборудвана с външни предпазни приспособления, се използваше само в селското стопанство за пръскане с безводен амоняк пряко на почвата. Понастоящем все още се използват най-различни цистерни от този вид. Те рядко се карат или товарят на пътя, тъй като се използват само за торове в големите ферми.

Срок на валидност: 28 февруари 2022 г.

FI Финландия

RO–bi–FI–1

Предмет: изменяне на информацията в превозния документ за взривни вещества.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.2.1, буква а)

Съдържание на приложението към директивата: специални разпоредби за клас 1.

Съдържание на националното законодателство: в превозния документ е допустимо да се използва броят детонатори (1 000 детонатора съответстват на 1 kg взривно вещество) вместо действителната нетна маса на взривните вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Забележки: информацията се смята за достатъчна за националния превоз. Тази дерогация се използва основно за нуждите на взривната промишленост по отношение на малки количества за местен превоз.

Дерогацията е регистрирана от Комисията под № 31.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–FI–2

Предмет: приемане на RO–bi–SE-10

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–FI–3

Предмет: приемане на RO–bi–DE-1.

Първоначално позоваване на националното законодателство:

Срок на валидност: 28 февруари 2022 г.

FR Франция

RO–bi–FR–1

Предмет: използване на морски документ като превозен документ за пътуване на къси разстояния след разтоварване на плавателния съд.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1

Съдържание на приложението към директивата: информация, указана в документа, използван при превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: морският документ се използва като превозен документ в радиус от 15 km.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 23-4.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–FR–3

Предмет: превоз на недемонтируеми цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ (ВНГ) (18).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: Приложения А и Б.

Съдържание на националното законодателство: превозът на недемонтируеми цистерни за съхранение на втечнен нефтен газ подлежи на специфични норми. Приложение само на кратки разстояния.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeчлен 30.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

HU Унгария

RO–bi-HU--1

Предмет: Приемане на RО-bi-SE-3

Първоначално позоваване на националното законодателство: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Срок на валидност: 30 януари 2020 г.

IE Ирландия

RO–bi–IE–3

Предмет: освобождаване, което да позволи товаренето и разтоварването на опасни товари, за които се прилага специалната разпоредба на CV1 в 7.5.11 или S1 в 8.5, на обществено място без специално разрешение от компетентните органи.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 7.5 и 8.5.

Съдържание на приложението към директивата: допълнителни разпоредби относно товаренето, разтоварването и манипулирането.

Съдържание на националното законодателство: товаренето и разтоварването на опасни товари на обществено място се позволява без специално разрешение от компетентните органи като дерогация от изискванията на 7.5.11 или 8.5.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: за вътрешния превоз тази разпоредба е много тежко бреме за компетентните органи.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–IE–6

Предмет: освобождаване от изискването на 4.3.4.2.2, което налага гъвкавите тръби за пълнене и изпразване, които не са постоянно закрепени за обвивката на превозното средство цистерна, да бъдат празни по време на превоза.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 4.3

Съдържание на приложението към директивата: използване на автомобили цистерни.

Съдържание на националното законодателство: за гъвкавите маркучи на барабани (включително и неподвижните тръбопроводи, свързани с тях), закрепени към автоцистерните, които се използват за разпространяването на дребно на нефтопродукти с номера за идентификация на веществото ООН 1011, ООН 1202, ООН 1223, ООН 1863 и ООН 1978, не се изисква да бъдат празни по време на автомобилния превоз, при условие че са взети подходящи мерки за предотвратяване на загубата на каквото и да било съдържание.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: гъвкавите маркучи, прикрепени към автомобилните цистерни за доставки за бита, трябва да остават пълни по всяко време дори при превоза. Системата за изпразване, известна като „мокра линия“, изисква в измервателното устройство на цистерната и маркуча да е предварително напълнено (залято), така че клиентът да получи точното количество продукт.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–IE–7

Предмет: освобождаване от някои изисквания на 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11 от ADR за превоз в насипно състояние на тор амониев нитрат ООН 2067 от пристанища към получатели.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.0, 5.4.1.1.1 и 7.5.11.

Съдържание на приложението към директивата: изискването за отделен превозен документ, в който е включено вярното общо количество за конкретния товар, за всеки превоз; и изискването превозното средство да се почисти преди и след пътуването.

Съдържание на националното законодателство: предложена дерогация, която да позволи изменения на изискванията на ADR по отношение на превозния документ и почистването на превозното средство; за да се вземат под внимание практическите особености на превоза в насипно състояние от пристанището до получателя.

Първоначално позоваване на националното законодателство: предложено изменение на „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Забележки: разпоредбите на ADR изискват a) отделен превозен документ, указващ общата маса на опасния товар, превозван с конкретния курс, и б) специалната разпоредба „CV24“ относно почистването на всеки един товарен курс между пристанището и получателя по време на разтоварването на кораб за насипни товари. Тъй като превозът е местен и става дума за разтоварването на кораб за насипни товари, свързан с множество операции на товарене (на същия или през следващите дни) на същото вещество, между кораба за насипен товар и получателя, е достатъчен един превозен документ с приблизителната обща маса на всяко товарене и не би трябвало да е необходимо да се прилага специална разпоредба „CV24“.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO-bi-IE-8

Предмет: Превоз на опасни товари между частна сграда и превозно средство в непосредствена близост до сградата или между две части на частна сграда, разположени в непосредствена близост една до друга, но разделени от обществен път.

Позоваване на приложението към директивата: раздел 1.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: Изисквания за превоз на опасни товари по шосе.

Съдържание на националното законодателство: Неприлагане на наредбите, когато превозно средство се използва за прехвърляне на опасни товари

а)

между частна сграда и превозно средство в непосредствена близост до въпросната сграда; или

б)

между две части на частна сграда, разположени в непосредствена близост една с друга, но които може да са разделени от обществен път,

при условие че превозът се осъществява по най-краткия път.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Регламенти на Европейските общности (превоз на опасни товари по шосе и използване на транспортируемо оборудване под налягане) 2011 и 2013, Регламент 56.

Забележки: Може да възникнат различни ситуации, при които товари се превозват между две части на частна сграда или между частни сгради, разположени от двете страни на обществен път, и съответно превозно средство. Тази форма на транспорт не представлява превоз на опасни товари в обичайния смисъл и следователно разпоредбите, които се отнасят за превоза на опасни товари, не е необходимо да бъдат прилагани. Виж също RO-bi-SE-3 и RO-bi-UK-1.

Срок на валидност: 30 януари 2020 г.

NL Нидерландия

RO–bi–NL–13

Предмет: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2015 г.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 и 9.

Съдържание на приложението към директивата: освобождавания за определени количества; специални разпоредби; използване на опаковка; използване на опаковка на опаковката; документация; изработване и изпитване на опаковки; товарене, разтоварване и обработка; личен състав; оборудване; експлоатация; превозни средства и документация; конструкция и одобрение на превозните средства.

Съдържание на националното законодателство: разпоредби относно превоза на малки количества събрани опасни битови отпадъци както и на битовите опасни отпадъци от дружества, които се доставят в подходящи опаковки с максимална вместимост 60 литра. Поради малките количества, за които става въпрос при всеки отделен случай, и разнообразието на веществата, превозните операции не може да се провеждат при пълно спазване на правилата на ADR. Следователно гореспоменатата схема определя опростен вариант с дерогация от няколко разпоредби на ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: схема за превоз на битови опасни отпадъци 2015 г.

Забележки: схемата беше въведена, за да позволи на лица и дружества да оставят на определено място „малки количества химичен отпадък“. Следователно въпросните вещества представляват остатъци, като например отпадъци от бои. Нивото на опасност се намалява с избора на транспортното средство, което inter alia включва използването на специални транспортни елементи и табелки с надпис „пушенето забранено“, заедно с жълта мигаща светлина, ясно видими за обществеността. Най-важното по отношение на превоза е, че се гарантира безопасността. Това може да се постигне например като веществата се превозват в запечатани опаковки, за да се предотвратят разпръскването и рискът от изтичане или натрупване в превозното средство на отровни пари. В превозното средство има вградени отделения, годни за съхранение на различните категории отпадъци и защитаващи от разместване, случайно разместване и неволно отваряне. Същевременно и въпреки малките количества на предадените отпадъци транспортният оператор трябва да притежава сертификат за професионална квалификация с оглед разнообразието на веществата. Поради недостатъчните знания на обикновените граждани относно нивата на опасност, свързана с тези вещества, следва да се предоставят писмени инструкции, както е посочено в приложението към схемата.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

PT Португалия

RO–bi–PT–1

Предмет: превозна документация за ООН 1965.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превозна документация.

Съдържание на националното законодателство: точното име на пратката, което трябва да бъде посочено в превозния документ, в съответствие с раздел 5.4.1 от RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), за газовете бутан и пропан за търговски цели, включени в обща позиция „ООН № 1965 газообразни въглеводороди във втечнена смес, неупомената другаде“, превозвани в бутилки, може да бъде заменено от други търговски наименования, както следва:

 

„ООН 1965 Бутан“ в случая на смеси A, A01, A02 и A0, описани в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвани в бутилки;

 

„ООН 1965 Пропан“ в случая на смес С, описана в подраздел 2.2.2.3 от RPE, превозвана в бутилки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 7560/2004, 16 април 2004 г., в член 5, № 1, от Decreto-Lei № 267-A/2003 от 27 октомври.

Забележки: улесняването на попълването от икономическите оператори на превозните документи за опасни товари е без съмнение от значение, при положение обаче че не се застрашава безопасността на тези операции.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–PT–2

Предмет: превозни документи за празни, непочистени цистерни и контейнери.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: изискване за превозна документация

Съдържание на националното законодателство: при обратния курс на празните цистерни и контейнери, послужили за превоз на опасни товари, превозният документ, посочен в раздел 5.4.1 от RPE, може да бъде заменен от превозния документ от последното натоварване, извършено непосредствено преди това.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Despacho DGTT 15162/2004, 28 юли 2004 г., в член 5, № 1, от Decreto-Lei № 267-A/2003 от 27 октомври.

Забележки: задължението, според което превозът на празни цистерни и контейнери, които са съдържали опасни товари, трябва да бъде придружен от превозен документ в съответствие с RPE, води в определени случаи до практически затруднения, които биха могли да бъдат сведени до минимум, без това да навреди на безопасността.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

SE Швеция

RO–bi–SE–1

Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО: части 5 и 6

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опаковки, съдържащи опасни товари, като отпадъци, се извършва в съответствие с разпоредбите на ADR, от които се допускат само няколко освобождавания. Освобождавания не са разрешени за всички видове вещества и изделия.

Основните освобождавания са:

Малки опаковки (под 30 kg) на опасни товари, като отпадъци, могат да се пакетират в опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, без да бъдат спазени разпоредбите на подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от раздел I.1 от приложение I към тази директива. Опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, не е необходимо да се изпитват във вида, в който са подготвени за превоз с представителна извадка от малки вътрешни опаковки.

Това се разрешава, при условие че:

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки съответстват на типа, който е бил изпитан и одобрен съгласно група за опаковане I или II от приложимите разпоредби на раздели 6.1, 6.5 или 6.6 от раздел I. 1 на приложение I към тази директива,

малките опаковки се пакетират с абсорбиращ материал, който задържа всякаква свободна течност, която може да изтече във външните опаковки, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки по време на превоза, както и

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки, във вида, в който са подготвени за превоз, са с брутна маса не по-голяма от допустимата брутна маса, посочена от маркировката за типа конструкция по ООН за групи I или II за опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки, както и

в транспортния документ е включено следното изречение — „опаковано в съответствие с част 16 от ADR-S“

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: Подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от раздел I.1 от приложение I към тази директива са трудни за прилагане, тъй като опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки се изпитват с представителна извадка от отпадъците, които е трудно да се предвидят предварително.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–2

Предмет: име и адрес на изпращача в превозния документ.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.

Съдържание на приложението към директивата: обща информация, изисквана в превозния документ.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство гласи, че името и адресът на изпращача не се изискват, когато като част от системата на търговското разпространяване се връщат празни, непочистени опаковки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в повечето случаи празните непочистени опаковки, които се връщат, все още съдържат малки количества опасни товари.

Тази дерогация се използва основно от промишлените отрасли при връщането на празни, непочистени газови резервоари в замяна срещу пълни резервоари.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–3

Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоза на опасни товари по обществени пътища.

Съдържание на националното законодателство: превоз в непосредствена близост до производствена площадка или площадки, включително превоз по обществените пътища между различни части на площадката или площадките. Дерогациите се отнасят до етикетирането и маркирането на опаковки, превозните документи, удостоверението на водача и удостоверението за одобрение съгласно параграф 9.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: има няколко ситуации, при които опасните товари се прехвърлят между помещения, разположени от двете страни на обществен път. Тази форма на транспорт не съставлява превоз на опасни товари по частен път и следователно трябва да бъде обвързана със съответните изисквания. Сравни също с член 6, параграф 14 от Директива 96/49/ЕО.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–4

Предмет: превоз на опасни товари, иззети от властите.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: приложения A и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към автомобилния превоз на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: отклоненията от разпоредбите могат да бъдат позволени, ако се дължат на причини, свързани с охраната на труда, рискове при разтоварването, предоставяне на доказателства и т.н.

Отклонения от нормативната уредба се позволяват единствено когато по време на нормалните условия на превоз са постигнати задоволителни равнища на безопасност.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: тези дерогации могат да се прилагат само от властите, изземващи опасни товари.

Тази дерогация е предназначена за местния превоз — например на стоки, иззети от полицията като взривни вещества или откраднато имущество. Проблемът при тези видове стоки е, че никога не може да има сигурност относно класифицирането им. Освен това стоките често не са опаковани, маркирани или етикетирани в съответствие с ADR. Всяка година полицията извършва стотици такива превози. В случая на контрабанден алкохол същият трябва да се превози от мястото на изземане до склад за съхранение на доказателствата, откъдето да отиде в съоръжение за унищожаване; последните две може да са доста отдалечени едно от друго. Позволените отклонения са: а) не е необходимо да се етикетира всяка опаковка и б) не е необходимо да се използват одобрени опаковки. Въпреки това всяка палета, съдържаща такива опаковки, трябва да бъде правилно етикетирана. Необходимо е да са изпълнени всички останали изисквания. Годишно се извършват около 20 такива превоза.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–5

Предмет: превоз на опасни товари в непосредствена близост до пристанища.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Съдържание на приложението към директивата: документи, които трябва да се носят на транспортната единица; всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да бъде оборудвана с определено оборудване; одобрение на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство:

В транспортната единица не е необходимо да се носят документи (с изключение на удостоверението на водача).

Транспортната единица не е необходимо да е снабдена с оборудването, посочено в 8.1.5.

За тракторите не се изисква удостоверение за одобрение.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: сравни Директива 96/49/ЕО, член 6, параграф 14.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–6

Предмет: свидетелство за обучение на инспектори по ADR.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.1.

Съдържание на приложението към директивата: водачите на превозни средства трябва да посещават курсове за обучение.

Съдържание на националното законодателство: инспекторите, които извършват годишния технически преглед на превозното средство, не е необходимо да посещават курсовете за обучение, посочени в 8.2, или да притежават удостоверение за обучение по ADR.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в някои случаи проверяваните превозни средства по време на техническия преглед може да превозват опасни стоки като товар, напр. непочистени, празни резервоари.

Все още се прилагат изискванията на 1.3 и 8.2.3.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–7

Предмет: местно търговско разпространяване на ООН 1202, 1203 и 1223 в цистерни.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: описанието за празните, непочистени цистерни и цистерни контейнери трябва да съответства на 5.4.1.1.6. Името и адресът на получателите при многократно изпращане може да се запише в други документи.

Съдържание на националното законодателство: за празните, непочистени цистерни или цистерни контейнери не е необходимо описание в превозния документ съгласно 5.4.1.1.6, когато количеството вещество в плана за товарене е отбелязано с 0. Името и адресът на получателите не се изискват в никакъв документ в превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–9

Предмет: местен превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 5.4, 6.8 и 9.1.2.

Съдържание на приложението към директивата: превозен документ; изработка на цистерни; удостоверение за одобрение.

Съдържание на националното законодателство: местният превоз във връзка със селскостопански или строителни площадки не е необходимо да следва някои предписания:

а)

не се изисква декларация за опасни товари;

б)

все още могат да се използват по-стари цистерни/контейнери, които не са изработени съгласно 6.8, а в съответствие с по-старото национално законодателство, и са прикрепени към екипажни вагони;

в)

за местния превоз и в непосредствена близост до пътни работи все още могат да се използват по-стари цистерни, които не отговарят на изискванията на 6.7 или 6.8, предназначени за превоз на вещества по ООН 1268, 1999, 3256 и 3257, със или без оборудване за полагане на пътна настилка;

г)

не се изисква удостоверение за одобрение за екипажните вагони и цистерните със или без оборудване за полагане на пътна настилка.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: екипажният фургон е тип каравана за работния екипаж с помещение за екипажа и снабден с неодобрена цистерна/контейнер за дизелово гориво, предназначена за работата на горските трактори.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–10

Предмет: превоз на взривни вещества в цистерни.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.4.

Съдържание на приложението към директивата: взривните вещества могат да бъдат опаковани единствено в съответствие с 4.1.4.

Съдържание на националното законодателство: компетентният национален орган одобрява превозните средства, предназначени за превоз на взривни вещества в цистерни. Превоз в цистерни е допустим само за тези взривни вещества, които са изброени в нормативната уредба или със специално разрешение от компетентния орган.

Превозното средство, натоварено с взривни вещества в цистерни, трябва да бъде маркирано и етикетирано в съответствие с 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 и 5.3.1.4. Само едно превозно средство на транспортна единица може да съдържа опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари и шведския регламент SÄIFS 1993:4.

Забележки: това се прилага само за национален превоз, като превозът е предимно от местен характер. Въпросните предписания бяха в сила преди присъединяването на Швеция към Европейския съюз.

Само две дружества извършват превозни операции на взривни вещества в автомобилни цистерни. В близкото бъдеще се очаква преход към емулсии.

Стара дерогация № 84.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–11

Предмет: удостоверение за управление на превозно средство.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 8.2.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно обучението на екипажа на превозното средство.

Съдържание на националното законодателство: не се разрешава обучение на водачи на нито едно от превозните средства, посочени в 8.2.1.1.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: местен превоз.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–SE–12

Предмет: превоз на фойерверки — ООН 0335.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: приложение Б, 7.2.4, V2 (1)

Съдържание на приложението към директивата: разпоредби за използването на превозни средства тип EX/II и EX/III.

Съдържание на националното законодателство: при превоза на фойерверки (ООН 0335), специална разпоредба V2 (1) в 7.2.4 е приложима единствено за нетно съдържание на взривни вещества, което е повече от 3 000 kg (4 000 kg с ремарке), при условие че фойерверките са били причислени към ООН 0335 съгласно стандартната таблица за класификация на фойерверки от 2.1.3.5.5 на четиринадесетото редактирано издание на ООН.

Препоръки относно превоза на опасни товари.

Това причисляване се прави със съгласието на компетентния орган. На превозното средство трябва да се носи потвърждение за причисляването.

Първоначално позоваване на националното законодателство: допълнение S — Специфични предписания за националния автомобилен превоз на опасни товари, издадени в съответствие със Закона за превоз на опасни товари.

Забележки: превозът на фойерверки е ограничен по време до два кратки периода в годината — края на годината и края на април — началото на май. Превозът от изпращачите към терминалите може да се извършва от съществуващия парк одобрени превозни средства от вида EX без особени проблеми. Разпространението на фойерверки от терминалите към пазарните центрове обаче, както и превозът на излишъка обратно към терминала, са ограничени поради липса на одобрени превозни средства от вида EX. Превозвачите нямат интерес да инвестират в такива одобрения, защото не могат да си покрият разходите. Това излага на опасност цялостното съществуване на изпращачи на фойерверки, тъй като продуктите им не могат да стигнат до пазара.

При използване на тази дерогация класификацията на фойерверките трябва да се прави въз основа на стандартния списък в Препоръките на ООН, за да бъде възможно най-актуализирана.

Подобен вид освобождаване съществува за ООН 0336 фойерверки, включени в Специална разпоредба 651, 3.3.1 от ADR 2005.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

UK Обединено кралство

RO–bi–UK–1

Предмет: пресичане на обществени пътища от превозни средства, превозващи опасни товари (N8).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за превоз на опасни товари по обществените пътища.

Съдържание на националното законодателство: неприлагане на предписанията за превоз на опасни товари в рамките на частни помещения, разделени от път. При клас 7 тази дерогация не се прилага за никоя от разпоредбите на наредбите за радиоактивни материали (автомобилен превоз) 2002.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Забележки: лесно може да възникне ситуация, при която има прехвърляне на стоки между частни помещения, разположени от двете страни на път. Тя не съставлява превоз на опасни товари по обществени пътища в обичайния смисъл на понятието и в този случай не се прилага нито една от разпоредбите на нормативната уредба за опасните товари.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–2

Предмет: освобождаване от забраната водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари във верига за местно разпространяване от склад за местно разпространяване към търговец на дребно или краен потребител и от търговец на дребно към краен потребител (освен при клас 7) (N11).

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 8.3.3.

Съдържание на приложението към директивата: забрана водачът или помощникът на водача да отварят опаковки на опасни товари.

Съдържание на националното законодателство: към забраната за отваряне на опаковки се прави уговорката „освен когато е упълномощен от оператора на превозното средство да го прави“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Забележки: буквалното тълкуване на забраната в приложението, така както е формулирана, може да създаде сериозни проблеми за търговското разпространяване на дребно.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–3

Предмет: алтернативни разпоредби за превоз на дървени бурета, съдържащи ООН 3065 от група за опаковане III.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: 1.4, 4.1, 5.2 и 5.3.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания за опаковане и етикетиране.

Съдържание на националното законодателство: позволява превоза на алкохолни питиета с алкохолно съдържание повече от 24 %, но не по-високо от 70 обемни % (група за опаковане III) в дървени бурета, неодобрени по ООН и без етикети за опасност, подлежащи на по-строги изисквания за товарене и превозно средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) и (14).

Забележки: това е продукт с висока стойност, който подлежи на държавен акциз и трябва да се превози между спиртоварната и митническите складове в обезопасени запечатани превозни средства с държавни митнически печати. Облекчените условия за опаковане и етикетиране са взети под внимание в допълнителните изисквания за гарантиране на безопасност.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–4

Предмет: приемане на RO–bi–SE-12

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RO–bi–UK–5

Предмет: събиране на използвани акумулатори за отстраняване или рециклиране.

Позоваване на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО: приложения А и Б.

Съдържание на приложението към директивата: Специална разпоредба 636.

Съдържание на националното законодателство: Позволява използването на следните алтернативни условия за Специална разпоредба 636 от глава 3.3:

Използваните литиеви елементи и акумулатори (ООН 3090 и ООН 3091), събрани и предоставени за превозването им от събирателните пунктове до междинните пунктове за обработка с цел тяхното отстраняване, заедно с други нелитиеви елементи или акумулатори (ООН 2800 и ООН 3028), не подлежат на други разпоредби по ADR, ако отговарят на следните условия:

 

те са опаковани в цилиндри IH2 или в кутии 4H2 съобразно нивото на изпитване на група на опаковане II за твърдите вещества,

 

количеството на литиевите и литиевойонните акумулатори във всяка опаковка не надвишава 5 %,

 

максималната брутна маса не надвишава 25 kg,

 

общото количество на опаковките за транспортна единица не надвишава 333 kg,

 

не се пренасят други опасни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Забележки: Събирателните пунктове обикновено са центрове за продажба на дребно и е трудно от практическа гледна точка да се подготвят и обучат голям брой хора за сортиране и опаковане на изразходвани батерии в съответствие с ADR. Британската система ще функционира в съответствие с насоките, определени от UK Waste and Resources Action Programme, и ще включва и предоставянето на опаковки, които отговарят на изискванията по ADR, както и на подходящи указания.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.“

2)

В приложение II раздел II.3 се заменя със следното:

„II.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = железници

a/bi/bii — член 6, параграф 2, буква а/б, подточка i)/б, подточка ii)

MS — съкращение за държава членка

nn = пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква а) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–a–DE–2

Предмет: разрешение за смесено опаковане.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 4.1.10.4 MP2.

Съдържание на приложението към директивата: забрана за смесено опаковане.

Съдържание на националното законодателство: клас 1.4S, 2, 3 и 6.1; разрешение за смесено опаковане на предмети в клас 1.4S (патрони за леко стрелково оръжие), аерозоли (клас 2) и почистващи и обработващи материали в класове 3 и 6.1 (изброени номера на ООН) като комплекти, които да се продават в смесени опаковки в група опаковки II и в малки количества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Забележки: списък № 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

FR Франция

RA–a–FR–3

Предмет: превоз за нуждите на железопътния превозвач.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: 5.4.1.

Съдържание на приложението към директивата: информация относно опасните материали, която да е указана на бележката към пратката.

Съдържание на националното законодателство: превозът за нуждите на железопътния превозвач на количества, които не превишават ограниченията, посочени в 1.1.3.6, не подлежи на задължението за деклариране на товара.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 20.2.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RA–a–FR–4

Предмет: освобождаване от етикетирането на определени пощенски вагони.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: задължение за прикрепяне на етикети към стените на вагоните.

Съдържание на националното законодателство: трябва да се етикетират единствено пощенски вагони, които превозват над 3 тона материал от същия клас (с изключение на 1, 6.2 или 7).

Първоначално позоваване на националното законодателство: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 21.1.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

SE Швеция

RA–a–SE–1

Предмет: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Позоваване на приложение II, раздел II.1. към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: железопътните вагони, превозващи опасни товари, трябва да бъдат обозначени с етикети.

Съдържание на националното законодателство: не е необходимо обозначаването с етикети на железопътен вагон, превозващ опасни товари като експресни товари.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Забележки: в RID има количествени ограничения за товарите, обозначени като експресни товари. Следователно става въпрос за малки количества.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

UK Обединено кралство

RA–a–UK–1

Предмет: превоз на някои слаборадиоактивен материал, като стенни часовници, ръчни часовници, димни детектори, циферблати на компаси.

Позоваване на приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО: повечето изисквания по RID.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания относно превоза на материал от клас 7.

Съдържание на националното законодателство: пълно изключване от разпоредбите на националните закони на някои търговски продукти, съдържащи ограничени количества радиоактивен материал.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: тази дерогация е краткосрочна мярка, която няма да се изисква след включването в RID на подобни изменения в предписанията на МААЕ.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–2

Предмет: облекчаване на ограниченията за превоз на смесени товари от взривни вещества и взривни вещества заедно с други опасни товари във вагони, превозни средства и контейнери (N4/5/6).

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 7.5.2.1 и 7.5.2.2.

Съдържание на приложението към директивата: ограничения за някои видове смесени товари.

Съдържание на националното законодателство: националното законодателство е по-малко ограничително по отношение на смесеното товарене на взривни вещества, при условие че този превоз може да се извърши безрисково.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Забележки: Обединеното кралство желае да позволи някои вариации на правилата за смесване на взривни вещества и на взривни вещества с други опасни товари. Всяка вариация ще има количествено ограничение за една или повече съставни части на товара и би била позволена, само ако „са взети всички възможни в рамките на целесъобразното мерки за предотвратяване на това взривните вещества да влязат в контакт със или да застрашат, или да бъдат застрашени от всякакви такива товари“.

Примери за разновидностите, които Обединеното кралство може да поиска да позволи:

1.

Взривните вещества, класифицирани под номера ООН 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 или 0361, може да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари, описани по класификационен номер на ООН 1942. Количеството товари, описани по ООН 1942, което може да се превозва, се ограничава, като се приема за взривно вещество по 1.1D.

2.

Взривните вещества, класифицирани под номера по ООН 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 или 0453, могат да бъдат превозвани на същото превозно средство заедно с опасните товари (освен запалими газове, инфекциозни вещества и токсични вещества) в транспортна категория 2 или с опасни товари в транспортна категория 3, или всяка комбинация от тях, при условие че общата маса или обемът на опасни товари в транспортна категория 2 не надвишава 500 kg или литра, а общата нетна маса на такива взривни вещества не надвишава 500 kg.

3.

Взривните вещества по 1.4G могат да бъдат превозвани заедно със запалими течности и запалими газове в транспортна категория 2 или незапалими, неотровни газове в транспортна категория 3, или всяка възможна комбинация от тях в същото превозно средство, при условие че общата маса или обем на опасните товари, когато се добавят, не надвишава 200 kg или литра и общата нетна маса на взривните вещества не надвишава 20 kg.

4.

Взривните изделия, класифицирани под номера по ООН 0106, 0107 или 0257, могат да бъдат превозвани с взривни изделия в групата по съвместимост D, E или F, на която са компоненти. Общото количество взривни вещества с номера по ООН 0106, 0107 или 0257 не трябва да надвишава 20 kg.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–3

Предмет: позволяване на различно „максимално общо количество на транспортна единица“ за товарите по клас 1 в категории 1 и 2 от таблицата в 1.1.3.1.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 1.1.3.1.

Съдържание на приложението към директивата: освобождавания, свързани с естеството на превозната операция.

Съдържание на националното законодателство: да установи норми по отношение на освобождаванията за ограничени количества и смесено товарене на взривни вещества.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Забележки: да позволи различни ограничения за ограничени количества и коефициенти на умножение при смесеното товарене за стоки от клас 1, а именно „50“ за категория 1 и „500“ за категория 2. За целите на изчисляване на смесени товари коефициентите на умножение да се приемат за „20“ за транспортна категория 1 и „2“ за транспортна категория 2.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–4

Предмет: приемане на RA–a–FR-6.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 5.3.1.3.2.

Съдържание на приложението към директивата: облекчаване на изискванията за обозначаване на вагоните, превозващи автомобили заедно с товара им.

Съдържание на националното законодателство: изискването за обозначаване не се прилага в случаите, в които са ясно видими табелките на превозното средство.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Забележки: това винаги е било национална разпоредба в Обединеното кралство.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RA–a–UK–5

Предмет: разпространение на товари във вътрешни опаковки за търговци на дребно или потребители (с изключение на тези в класове 1, 4.2, 6.2 и 7) от местни разпространителски складове към търговци на дребно или потребители и от търговци на дребно към крайни потребители.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 6.1.

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и изпитването на опаковките.

Съдържание на националното законодателство: за опаковките не се изисква поставянето на маркировка RID/ADR или ООН.

Първоначално позоваване на националното законодателство: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Забележки: изискванията на RID не са подходящи за крайните етапи на превоза от разпространителския склад до търговец на дребно или потребител или от търговеца на дребно до крайния потребител. Целта на тази дерогация е да се разреши вътрешните опаковки на товарите за разпространяването на дребно да бъдат превозвани по железопътната част на местно разпространяване без външни опаковки.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–bi–DE–2

Предмет: превоз на опаковани опасни отпадъци.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: от 1 до 5.

Съдържание на приложението към директивата: класификация, опаковане и маркиране.

Съдържание на националното законодателство: класове от 2 до 6.1, 8 и 9: смесено опаковане и превоз на опасни отпадъци в пакети и средноголеми контейнери за насипни товари; отпадъците трябва да се опаковат във вътрешни опаковки (както са събрани) и да се категоризират в специални групи за отпадъци (избягване на опасни реакции в група отпадъци); използване на специални писмени инструкции относно групата отпадъци и като товарителница; събиране на битови и лабораторни отпадъци и т.н.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Забележки: Списък № 6*.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RA-bi-DE-3

Предмет: Местен превоз на ООН 1381 (фосфор, жълт, под вода), клас 4.2, група на опаковане I, в железопътни вагони-цистерни.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 6.8, 6.8.2.3.

Съдържание на приложението към директивата: Разпоредби за конструкцията на резервоари и вагони-цистерни. Глава 6.8, подраздел 6.8.2.3, изисква се одобрение на типа за резервоари, пренасящи ООН 1381 (фосфор, жълт, под вода).

Съдържание на националното законодателство: Местен превоз на ООН 1381 (фосфор, жълт, под вода), клас 4.2, група на опаковане I, на кратки разстояния (от Sassnitz-Mukran до Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz и Bitterfeld) в железопътни вагони-цистерни, произведени в съответствие с руските стандарти. Превозът на товарите е предмет на допълнителни оперативни разпоредби, определени от компетентните органи по безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Срок на валидност: 30 януари 2020 г. (срокът на разрешението е удължен)

DK Дания

RA–bi–DK-1

Предмет: превоз на опасни товари в тунели.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 7.5

Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния

Съдържание на националното законодателство: относно превоза през железопътния тунел на постоянната транспортна връзка през Great Belt законодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, предвидени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтернативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между товарите от опасни стоки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Забележки:

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

RA–bi–DK-2

Предмет: превоз на опасни товари в тунели.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 7.5

Съдържание на приложението към директивата: товарене, разтоварване и безопасни разстояния

Съдържание на националното законодателство: относно превоза през железопътния тунел на постоянната връзка през Оресунд законодателството предвижда алтернативни разпоредби, различни от тези, предвидени в приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО. Въпросните алтернативни разпоредби се отнасят само до товарния обем и до разстоянието между товарите от опасни стоки.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Забележки:

Срок на валидност: 28 февруари 2022 г.

SE Швеция

RA–bi–SE–1

Предмет: превоз на опасни отпадъци до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: части 5 и 6

Съдържание на приложението към директивата: изисквания към изработването и изпитването на опаковки.

Съдържание на националното законодателство: превоз на опаковки, съдържащи опасни товари, като отпадъци, се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, от които се допускат само няколко освобождавания. Освобождавания не са разрешени за всички видове вещества и изделия.

Основните освобождавания са:

Малки опаковки (под 30 kg) на опасни товари, като отпадъци, могат да се пакетират в опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, без да бъдат спазени разпоредбите на подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от раздел II.1 от приложение II към тази директива. Опаковки, включително средноголеми контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки, не е необходимо да се изпитват във вида, в който са подготвени за превоз с представителна извадка от малки вътрешни опаковки.

Това се разрешава, при условие че:

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки съответстват на типа, който е бил изпитан и одобрен съгласно група за опаковане I или II от приложимите разпоредби на раздели 6.1, 6.5 или 6.6 от раздел II.1 от приложение II към тази директива,

малките опаковки се пакетират с абсорбиращ материал, който задържа всякаква свободна течност, която може да изтече във външните опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки по време на превоза, както и

опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки, във вида, в който са подготвени за превоз, са с брутна маса не по-голяма от допустимата брутна маса, посочена от маркировката за типа конструкция по ООН за групи I или II за опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBC) или големите опаковки, както и

в транспортния документ е включено следното изречение — „опаковано в съответствие с част 16 от RID-S“.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Appendix SSpecific regulations for the domestic transport of dangerous goods by rail issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Забележки: Подраздели 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 и 6.6.5.4.3 от раздел II.1 на приложение II към тази директива са трудни за прилагане, тъй като опаковките, средно големите контейнери за насипни товари (IBC) и големите опаковки се изпитват с представителна извадка от отпадъците, които е трудно да се предвидят предварително.

Срок на валидност: 30 юни 2021 г.

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка ii) от Директива 2008/68/ЕО

DE Германия

RA–bii–DE–1

Предмет: Местен превоз на ООН 1051 циановодород, стабилизиран, течен, с тегловно водно съдържание 1 % или по-малко), в железопътни вагони-цистерни, ползващ дерогация от подраздел 4.3.2.1.1 от раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО.

Позоваване на раздел II.1. от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 4.3.2.1.1

Съдържание на приложението към директивата: забрана за превоз на ООН 1051 (циановодород), стабилизиран, течен, с тегловно водно съдържание 1 % или по-малко

Съдържание на националните законови разпоредби: местен железопътен превоз по определени предписани маршрути като част от определен технологичен процес, контролиран строго при ясно определени условия. Транспортирането се извършва във вагони-цистерни, които са лицензирани специално за тази цел и чиято конструкция и оборудване се адаптират постоянно към най-новите техники на безопасност (напр. съоръжаване с буфери срещу сблъсък в съответствие с TE 22). Процесът на транспортиране се урежда подробно с допълнителни разпоредби за експлоатационна безопасност в съгласие със съответните органи по безопасността и предотвратяване на опасностите.

Първоначално позоваване на националните законови разпоредби: дерогация № E 1/97 (4-та изменена версия), Федерална служба по железниците

Край на срока на валидност: 1 януари 2017 г.

RA-bii-DE-2

Предмет: местен превоз на ООН 1402 (калциев карбид) по предписани маршрути, група на опаковане I, в контейнери на вагони.

Позоваване на раздел II.1 от приложение II към Директива 2008/68/ЕО: 3.2, 7.3.1.1

Съдържание на приложението към директивата: Общи разпоредби за превоз в насипно състояние. Глава 3.2, таблица А не разрешава калциев карбид да се пренася в насипно състояние.

Съдържание на националното законодателство: Местен железопътен превоз на ООН 1402 (калциев карбид), група на опаковане I, по специално предписани маршрути, като част от определен технологичен процес, контролиран строго при ясно определени условия. Товарите се превозват в произведени специално за целта контейнери на вагони. Превозът на товарите е предмет на допълнителни оперативни разпоредби, определени от компетентните органи по безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Срок на валидност: 15 януари 2018 г.“

3)

В приложение III раздел III.3 се заменя със следното:

„III.3.   Национални дерогации

Дерогации за държавите членки за превоза на опасни товари на тяхна територия въз основа на член 6, параграф 2 от Директива 2008/68/ЕО.

Номериране на дерогациите: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW = вътрешни водни пътища

a/bi/bii — член 6, параграф 2, буква а/б, подточка i)/б, подточка ii)

MS — съкращение за държава членка

nn = пореден номер

Въз основа на член 6, параграф 2, буква б), подточка i) от Директива 2008/68/ЕО

BG България

IW–bi–BG–1

Предмет: Класифициране и инспекции на бункеровъчни плавателни съдове

Позоваване на раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО: глава 1.15

Съдържание на приложението към директивата: В разпоредбите на глава 1.15, Признаване на класификационните организации, се изисква класификационната организация, която ще бъде призната съгласно разпоредбите, да започне процедурата за признаването си, посочена в раздел 1.15.2.

Съдържание на националното законодателство: Разрешава се даването на клас и инспекцията на бункеровъчни плавателни съдове за нефтопродукти, в експлоатация на български речни пристанища или други зони под пряката юрисдикция на тези пристанища, от класификационна организация, която не е призната в съответствие с глава 1.15 от раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО, при условие че не се излага на риск безопасността.

Първоначално позоваване на националното законодателство: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Ordinance № 16 of 20 June 2006 on the handling of dangerous goods and the carriage thereof by sea and by inland waterway; Ordinance № 4 of 9 January 2004 on the recognition of ship survey and ship owners examination societies).

Забележки: Дерогацията важи само за плавателни съдове, експлоатирани в пристанищни зони или в други зони под пряката юрисдикция на тези пристанища.

Срок на валидност: 15 януари 2018 г.“