8.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/91


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/555 НА СЪВЕТА

от 7 април 2015 година

за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 април 2011 г. Съветът прие Решение 2011/235/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на прегледа на Решение 2011/235/ОВППС срокът на ограничителните мерки в посоченото решени следва да бъде удължен до 13 април 2016 г.

(3)

Освен това Съветът стигна до заключението, че следва да се актуализират вписванията за някои лица и едно образувание, включени в приложението към Решение 2011/235/ОВППС.

(4)

Освен това, основанията за две лица да продължават да фигурират в поместения в приложението към Решение 2011/235/ОВППС списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, са отпаднали.

(5)

Допълнително следва да се заличи едно вписване за лице, което е вече включено в приложението към Решение 2011/235/ОВППС.

(6)

Решение 2011/235/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 6, параграф 2 от Решение 2011/235/ОВППС се заменя със следния текст:

„2.   Настоящото решение се прилага до 13 април 2016 г. То подлежи на постоянен преглед. То се подновява или изменя според необходимостта, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“

Член 2

Приложението към Решение 2011/235/ОВППС се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 април 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  Решение 2011/235/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран (ОВ L 100, 14.4.2011 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Вписванията за следните лица се заличават от списъка, поместен в приложението към Решение 2011/235/ОВППС:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2)

Вписванията за посочените по-долу лица и образувание, съдържащи се в приложението към Решение 2011/235/ОВППС, се заменят със следните:

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

10.

RADAN Ahmad-Reza

Място на раждане: Isfahan (Иран); Дата на раждане: 1963 г.

Началник на Полицейския център за стратегически проучвания, бивш заместник-началник на Националната полиция на Иран — до юни 2014 г. Като заместник-началник на Националната полиция на Иран от 2008 г., Radan носи отговорност за извършени от силите на полицията побои, убийства и произволни арести и задържания на участници в протестите.

12.4.2011 г.

13.

TAEB Hossein

Място на раждане: Техеран; Дата на раждане: 1963 г.

Заместник-командващ на IRGC, отговарящ за разузнаването. Бивш командващ на Basij — до октомври 2009 г. Силите под негово командване участват в масови побои, убийства, задържане и изтезания на участниците в мирните протести.

12.4.2011 г.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Бивш ръководител на съдебната власт в Техеран — до септември 2014 г. Вероятно понастоящем е в процес на преназначаване на друга длъжност. Под негов надзор се провеждат процеси по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите и на базата на признания, изтръгнати под натиск и с изтезания. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

12.4.2011 г.

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Място на раждане: Najafabad (Иран); Дата на раждане: 1945 г.

Член на Експертния съвет и представител на върховния лидер в провинция Markazi („централна“). Бивш главен прокурор на Иран до септември 2009 г., както и бивш министър на разузнаването по времето на президента Khatami.

Като главен прокурор на Иран, по негова заповед и под негов надзор се провеждат показни процеси след първите следизборни протести, при които на обвиняемите се отказват техните права, вкл. правото на защита, осигурявано от адвокат. Той носи отговорност и за насилията в Kahrizak.

12.4.2011 г.

16.

HADDAD Hassan (известен също като Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Бивш съдия, Революционен съд на Техеран, клон 26. Натоварен е да води дела на задържани във връзка със следизборните кризи и редовно заплашва семействата на задържаните с цел да ги принуди да мълчат. С негово участие се издават заповеди за задържане в затвора Kahrizak. През ноември 2014 г. иранските власти официално признаха ролята му в смъртта на задържаните.

12.4.2011 г.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Бивш съдия, Революционен съд на Техеран. Води процеси срещу участници в протестите. Разпитван е от съдебните власти относно произвола в Kahrizak. Участва в издаването на заповеди за задържане и изпращане на задържаните в затвора Kahrizak. През ноември 2014 г. иранските власти официално признаха ролята му в смъртта на задържаните.

12.4.2011 г.

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Място на раждане: Yazd (Иран); Дата на раждане: 1953 г.

Главен прокурор на Техеран от август 2009 г. По времето на Dolatabadi прокуратурата повдига обвинение срещу голям брой участници в протестите, в т.ч. участници в протестите в последния ден на Ашурa през декември 2009 г. По негова заповед през септември 2009 г. е затворен офиса на Karroubi и са арестувани няколко политици реформатори, а през юни 2010 г. са забранени две реформистки политически партии. Прокуратурата под негово ръководство повдига обвинения срещу участниците в протестите за Muharebeh („богоненавист“), за което се предвижда смъртно наказание, и отказва осигуряване на правото на справедлив процес на заплашените от такава присъда. В рамките на широка кампания за репресии срещу политическата опозиция прокуратурата е преследвала и арестувала реформатори, защитници на правата на човека и представители на медиите.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (известен също като NASSERIAN)

 

Съдия, председател на Революционния съд на Техеран, клон 28. Работил е по следизборните дела. В резултат от несправедливи процеси издава присъди с постановяване на лишаване от свобода за дълъг срок на социални и политически активисти и журналисти, както и няколко смъртни присъди на участници в протести и на активисти от социалната и политическата сфера.

12.4.2011 г.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Място на раждане: Ejiyeh; Дата на раждане: около 1956 г.

Главен прокурор на Иран от септември 2009 г. и говорител на съдебната власт, както и бивш министър на разузнаването по време на изборите през 2009 г. Докато е министър на разузнаването по време на изборите през 2009 г., агентите на разузнаването под негово ръководство носят отговорност за задържане, изтезания и изтръгване на неверни признания под натиск от стотици активисти, журналисти, дисиденти и политици реформатори. Освен това политически фигури биват принуждавани да правят неверни признания, като биват подлагани на непоносими разпити в обстановка на изтезания, малтретиране, изнудване и заплахи към членове на семействата им.

12.4.2011 г.

22.

MORTAZAVI Said

Място на раждане: Meybod, Yazd (Иран); Дата на раждане: 1967 г.

Бивш главен прокурор на Техеран до август 2009 г.

Като главен прокурор на Техеран издава бланкетна заповед за задържането на стотици активисти, журналисти и студенти. През януари 2010 г. парламентарно разследване установява, че носи пряка отговорност за задържането на трима затворници, които впоследствие са починали в затвора. Мандатът му е прекратен през август 2010 г. след разследване от иранските съдебни власти във връзка с ролята му в смъртта на три лица, задържани по негова заповед след изборите. През ноември 2014 г. иранските власти официално признаха ролята му в смъртта на задържаните.

12.4.2011 г.

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Съдия, Революционен съд на Техеран, клон 26. Отговаря за следизборните дела; присъди с постановяване на лишаване от свобода за дълъг срок в резултат от несправедливи съдебни процеси срещу защитници на правата на човека и издава няколко смъртни присъди на участници в протестите.

12.4.2011 г.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Съдия от Върховния съд. Бивш главен съдия, Революционен съд на Mashhad. Процесите, които председателства, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

12.4.2011 г.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Ръководител на съдебната власт в Техеран. Бивш ръководител на Организацията на затворите в Иран. В това си качество е съучастник в масовото задържане на участници в политическите протести и в прикриването на малтретирането, извършвано в системата на затворите.

12.4.2011 г.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Генерален директор на иранската службата за борба с наркотиците. Бивш командващ на Техеранската полиция. Под негово ръководство полицейските сили са използвали извънсъдебни силови мерки спрямо заподозрени лица по време на задържане и предварителен арест. Техеранската полиция е участвала и в нападения срещу общежитията на Техеранския университет през юни 2009 г., когато според комисия на иранския парламент са ранени над 100 студенти от полицията и силите Basij.

10.10.2011 г.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (известен още като: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Консултант на дисциплинарния съд за съдии от април 2014 г. насам. Бивш председател на съдебната власт в Техеран. В качеството си на председател на съдебната власт в Техеран носи отговорност за нарушения на правата на човека, произволни арести, погазване на правата на затворниците и увеличаване на броя на екзекуциите.

10.10.2011 г.

37.

BANESHI Jaber

 

Консултант на съдебната власт в Иран. Бивш прокурор на Shiraz до 2012 г. Отговорен за прекомерното и все по-често прилагане на смъртното наказание, тъй като е издал десетки смъртни присъди. Прокурор по времето на бомбения атентат в Shiraz през 2008 г., който дава повод на режима да осъди на смърт редица свои опоненти.

10.10.2011 г.

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Заместник-прокурор на Isfahan. Участвал в производства, в рамките на които е отказано правото на обвиняемите на справедлив съдебен процес — например случая с Abdollah Fathi, екзекутиран през май 2011 г., след като правото му да бъде изслушан и проблемите с душевното му здраве са били пренебрегнати от Habibi по време на процеса му през март 2010 г. В този смисъл е участвал в грубото нарушаване на правото на справедлив процес, което е допринесло за прекомерното и все по-често прилагане на смъртното наказание, и за рязкото увеличаване на броя на екзекуциите от началото на 2011 г.

10.10.2011 г.

41.

HEJAZI Mohammad

Място на раждане: Ispahan; Дата на раждане: 1956 г.

Заместник-ръководител на въоръжените сили, той има основна роля за сплашване и заплашване на „враговете на Иран“ и за обстрелването със снаряди на иракски кюрдски села. Бивш ръководител на корпуса Sarollah към IRGC в Техеран и бивш ръководител на силите Basij, той е изиграл централна роля в следизборните репресии на участниците в протестите.

10.10.2011 г.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (известен още като: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Прокурор на Tabriz. Работил е по делото на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и е участвал в груби нарушения на правото на справедлив процес.

10.10.2011 г.

48.

MAHSOULI Sadeq (известен още като: MAHSULI, Sadeq)

Място на раждане: Oroumieh (Иран); Дата на раждане: 1959/60 г.

Съветник на бившия председател и настоящ член на Съвета за целесъобразност Махмуд Ахмадинеджад и член на Фронта за Ислямска революционна стабилност. Министър на социалното дело и социалната сигурност между 2009 г. и 2011 г. Министър на вътрешните работи до август 2009 г. В качеството си на министър на вътрешните работи Mahsouli е ръководил всички полицейски сили, служителите по сигурността на министерството на вътрешните работи и цивилните агенти. Силите под негово ръководство носят отговорност за нападенията срещу общежитията на Техеранския университет на 14 юни 2009 г. и за изтезанията на студенти в приземния етаж на министерството (печално известния приземен етаж 4). Други участници в протестите биват подложени на издевателства в Центъра за задържане Kahrizak, който се обслужва от полицията под ръководството на Mahsouli.

10.10.2011 г.

49.

MALEKI Mojtaba

 

Прокурор на Kermanshah. Изиграл роля за рязкото увеличаване на броя на смъртните присъди, постановени в Иран, включително като обвинител по делата на 7 затворници, осъдени за трафик на наркотици, които са били обесени същия ден — 3 януари 2010 г., в централния затвор Kermanshah.

10.10.2011 г.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Място на раждане: Selseleh (Иран); Дата на раждане: 1964 г.

Член на комитета по национална сигурност и външна политика. Депутат в парламента от провинция Лорестан. Член на парламентарната комисия по външната политика и сигурността. Бивш директор на затвора Evin — до 2012 г. Изтезанията са били обичайна практика в затвора Evin, докато Souri е бил негов началник. В отделение 209 са били държани множество активисти, противопоставяли се с мирни средства на управляващото правителство.

10.10.2011 г.

53.

TALA Hossein (известен още като: TALA Hosseyn)

 

Депутат в иранския парламент. Бивш главен губернатор (Farmandar) на провинция Техеран до септември 2010 г., отговорен за намесата на полицейските сили и съответно за насилственото потушаване на протестите.

През декември 2010 г. получава отличие за ролята си в репресиите след изборите.

10.10.2011 г.

54.

TAMADDON Morteza (известен още като: TAMADON Morteza)

Място на раждане: Shahr Kord-Isfahan; Дата на раждане: 1959 г.

Ръководител на Съвета за обществена сигурност на провинция Техеран. Бивш генерал-губернатор от IRGC на провинция Техеран.

В качеството си на губернатор и ръководител на Съвета за обществена сигурност на провинция Техеран носи цялостна отговорност за всички репресивни мерки, предприети от IRGC в порвинция Техеран, включително потушаването на политическите протести от юни 2009 г. нататък.

10.10.2011 г.

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Съдия в наказателния съд на провинция Техеран. Бивш съдия в първо отделение на съда Evin. Ръководил редица процеси срещу демонстранти, по-специално този на Abdol-Reza Ghanbari, преподавател, арестуван през януари 2010 г. и осъден на смърт за политическата си дейност. Първоинстанционният съд Evin е създаден в сградата на затвора Evin, за което е изразена подкрепа от Jafari Dolatabadi през март 2010 г. В този затвор има обвиняеми, които са били изолирани, малтретирани и принуждавани да правят неверни изявления.

10.10.2011 г.

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Място на раждане: Mashad (Иран); Дата на раждане: 1952 г.

Заместник главен прокурор, отговорен за свързаните с политиката и сигурността въпроси. Бивш министър на правосъдието — 2009 г. до 2013 г.

По време на мандата му като министър на правосъдието, условията в местата за лишаване от свобода в Иран са се влошили много под приетите международни стандарти и е било широко разпространено малтретирането на затворници. Наред с това е изиграл основна роля в отправянето на заплахи и осъществяването на тормоз над иранската диаспора чрез обявяване на създаването на специален съд, който да се занимава само с иранци, живеещи извън страната. Също така под негово ръководство се е увеличил рязко броят на екзекуциите в Иран, в т.ч. тайни екзекуции, които не са обявени от правителството, както и екзекуциите за престъпления, свързани с наркотици.

10.10.2011 г.

60.

д-р HOSSEINI Mohammad (известен още като: д-р HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed и Sayyid)

Място на раждане: Rafsanjan, Kerman; Дата на раждане: 1961 г.

Съветник на бившия председател и настоящ член на Съвета за целесъобразност Махмуд Ахмадинеджад. Бивш министър на културата и ислямското ръководно начало (2009—2013 г.). Бивш член на IRGC, участвал в репресиите над журналисти.

10.10.2011 г.

61.

MOSLEHI Heydar (известен още като: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Място на раждане: Isfahan (Иран); Дата на раждане: 1956 г.

Ръководител на Организацията за публикации относно ролята на духовенството по време на война. Бивш министър на разузнаването (2009—2013).

Под негово ръководство министерството на разузнаването продължи практиките на широкоразпространени произволни арести и преследване на демонстранти и дисиденти. Министерството на разузнаването ръководи отделение 209 на затвора Evin, където са държани множество активисти, противопоставили се с мирни средства на управляващото правителство. Служители на министерството на разузнаването, участвали в разпити, са подлагали затворници от отделение 209 на побой и психически и сексуален тормоз.

10.10.2011 г.

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Място на раждане: Dezful (Иран); Дата на раждане: 22 юли 1959 г.

Ръководител на Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) до ноември 2014 г. Вероятно понастоящем е в процес на преназначаване на друга длъжност. В рамките на мандата му в IRIB е бил отговорен за всички програмни решения. IRIB е разпространявал принудителни признания на задържани и поредица от „показни съдебни процеси“ през август 2009 г. и през декември 2011 г. Това представлява явно нарушение на международните разпоредби относно правото на справедлив процес и на процедури, предлагащи необходимите гаранции.

23.3.2012 г.

63.

TAGHIPOUR Reza

Място на раждане: Maragheh (Иран); Дата на раждане: 1957 г.

Член на общинския съвет на Техеран. Бивш министър на информацията и комуникациите (2009—2012 г.).

В качеството си на министър на информацията е бил един от висшите служители, отговарящи за цензурата и контрола върху интернет дейностите, а също и върху всякакъв вид комуникации (по-специално мобилни телефони). По време на разпитите на задържаните по политически причини, разпитващите използват техни лични данни, електронни съобщения и комуникации. Няколко пъти след президентските избори през 2009 г. и по време на уличните демонстрации мобилните линии и текстовите съобщения са били прекъснати, сателитните телевизионни канали са били заглушени, интернет връзката на места е била прекъсната или поне забавена.

23.3.2012 г.

64.

KAZEMI Toraj

 

Полковник от полицията за технологиите и комуникациите, обявил кампания за набиране на правителствени хакери с оглед на по-доброто контролиране на информацията в интернет и да се попречи на „вредните“ сайтове.

23.3.2012 г.

65.

LARIJANI Sadeq

Място на раждане: Najaf (Ирак); Дата на раждане: 1960 г. или август 1961 г.

Ръководител на съдебната власт. От ръководителя на съдебната власт се изисква да одобрява и подписва окончателно всички наказания за qisas (възмездие), hodoud (престъпления срещу Бога) и ta'zirat (престъпления срещу държавата). Това включва присъди, водещи до смъртно наказание, бичуване и ампутации. В това отношение той лично е подписал окончателно многобройни смъртни присъди, нарушавайки международните стандарти, включително пребиване с камъни, екзекуции чрез провесване с главата надолу до задушаване, екзекуции на малолетни и непълнолетни и публични екзекуции, такива като обесване на затворници от мостове пред хилядни тълпи.

Освен това той е разрешил присъди за телесни наказания, като ампутации и капане на киселина в очите на осъдените. След встъпването в длъжност на Sadeq Larijani значително са се увеличили произволните арести на политически затворници, защитници на правата на човека и представители на малцинствата. Екзекуциите също са се увеличили рязко след 2009 г. Sadeq Larijani носи отговорността и за постоянното неспазване при иранските съдебни процеси на правото на справедлив съдебен процес.

23.3.2012 г.

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Част от вътрешния кръг на върховния лидер, един от носещите отговорност за организиране на потушаването на протестите, което се извършва от 2009 г. насам, както и свързан с лицата, носещи отговорност за потушаването на протестите.

23.3.2012 г.

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Място на раждане: Dezful (Иран); Дата на раждане: 1954 г.

Генерален секретар на Световната фондация за изследване на Холокоста, създадена по време на Международната конференция „Обзор на Холокоста: Глобален поглед“ през 2006 г., като организацията на това събитие беше възложена на Ramin от името на иранското правителство. Главен отговорник за цензурата в качеството си на заместник-министър, отговарящ за печата до декември 2013 г., той е пряко отговорен за закриването на многобройни реформаторски печатни издания (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, и т.н.), за закриването на независимия синдикат на печата и за заплашването или арестуването на журналисти.

23.3.2012 г.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Място на раждане: Meibod (Иран); Дата на раждане: 1967 г.

Кмет на втория по големина град в Иран, Mashad, където редовно се извършват публични екзекуции. Бивш заместник-министър на вътрешните работи по политическите въпроси. Отговорен за преките репресии срещу хора, изказали се в защита на законните си права, включително свободата на словото. По-късно, назначен за ръководител на иранската избирателна комисия за парламентарните избори през 2012 г. и президентските избори през 2013 г.

23.3.2012 г.

73.

FAHRADI Ali

 

Прокурор на Karaj. Отговорен за тежки нарушения на правата на човека, включително като обвинител в съдебни процеси, при които е постановена смъртна присъда. В региона Karaj са извършени голям брой екзекуции по време на мандата му като прокурор.

23.3.2012 г.

74.

REZVANMA-NESH Ali

 

Прокурор. Отговорен за тежки нарушения на правата на човека, включително участие в екзекуция на непълнолетно лице.

23.3.2012 г.

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Началник на отдела по сигурността в Министерство на отбраната. Бивш началник на отдел по защитата и сигурността от страна на IRGC — до март 2012 г. Бивш командващ разузнаването на IRGC —до октомври 2009 г. Участвал в потискане на свободата на изразяване на мнение, включително свързан с лицата, отговорни за арестите на блогъри/журналисти през 2004 г., има сведения, че е участвал в потушаването на следизборните протести през 2009 г.

23.3.2012 г.

77.

JAFARI Reza

Дата на раждане: 1967 г.

Консултант на дисциплинарния съд за съдии от 2012 г. насам. Член на „Комисията за установяване на случаи на престъпно съдържание в интернет“ — орган, отговарящ за цензурата върху уеб сайтове и социални медии. Бивш ръководител на специализираната прокуратура за киберпрестъпления — 2007—2012 г. Носи отговорност за репресиите срещу свободата на изразяване, включително чрез арести, задържане и наказателно преследване на блогъри и журналисти. Лицата, задържани по подозрение в извършване на киберпрестъпления, са били малтретирани и подложени на несправедлив съдебен процес.

23.3.2012 г.

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Съдия в обикновен съд от северната част на Техеран. Бивш ръководител на прокуратурата в Техеран. Заместник-началник на службата по въпросите на затворите в провинция Техеран. Бивш заместник прокурор в Техеран — до 2013 г. Ръководил е центъра за наказателно преследване в Evin. Отговорен за незачитане на правата, включително посещения и други права на затворниците, на защитниците на правата на човека и на политическите затворници.

23.3.2012 г.

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Директор на затвора Evin, назначен в средата на 2012 г. След назначаването му условията в затвора са се влошили и са получавани все повече сигнали за малтретиране на затворници. През октомври 2012 г. девет затворнички обявяват гладна стачка като протест срещу погазването на техните права и малтретирането им от страна на охраната в затвора.

12.3.2013 г.

80.

KIASATI Morteza

 

Съдия, Революционен съд на Ahwaz, клон 4, издава смъртни присъди на четирима арабски политически затворници: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (трима братя) и Ali Sharifi. Те са арестувани, изтезавани и обесени без справедлив процес. Тези случаи и липсата на справедлив процес са посочени в доклад на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Иран от 13.9.2012 г., в доклада на генералния секретар на ООН относно Иран от 22.8.2012 г.

12.3.2013 г.

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Съдия, Революционен съд на Ahwaz, клон 2, издава смъртни присъди на петима представители на арабската общност от Ахваз, а именно Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, на 17.3.2012 г. за „деяния срещу националната сигурност“ и „богоненавист“. Присъдите са потвърдени от Върховния съд на Иран на 9.1.2013 г. Петимата са били задържани за повече от година, без да им бъде предявено обвинение, изтезавани са и са осъдени без справедлив процес.

12.3.2013 г.

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Д-р) (известен също като: Haj-agha Sarafraz)

Дата на раждане: прибл. 1963 г.; Място на раждане: Техеран; Местоживеене: Техеран; Месторабота: IRIB и централата на Press TV, Техеран

Председател на Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Бивш ръководител на IRIB World Service и на Press TV, отговорен за всички програмни решения. Тясно свързан със силовия държавен апарат. Под негово ръководство Press TV и IRIB работят съвместно със службите за сигурност и прокуратурата на Иран и излъчват принудителни самопризнания на задържани, между които иранско-канадския журналист и режисьор Maziar Bahari, в седмичното предаване „Иран днес“. Независимият медиен регулатор OFCOM наложи глоба на Press TV в Обединеното кралство в размер на 100 000 GBP за излъчването на самопризнанието на Bahari през 2011 г., заснето в затвора, докато върху Bahari се упражнява натиск. Поради това Sarafraz се свързва с нарушаването на правото на законосъобразен и справедлив процес.

12.3.2013 г.

83.

JAFARI, Asadollah

 

Прокурор на провинция Mazandaran, отговорен за незаконни арести и нарушения на човешките права на затворници от бахайската общност от първоначален арест до задържане под строг тъмничен режим в Центъра за задържане към Министерството на разузнаването. Документирани са шест конкретни случая, в които има нарушаване на справедливия процес. Jafari е бил обвинител по дела, довели до множество екзекуции, в т.ч. публични екзекуции.

12.3.2013 г.

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Съдия, Революционен съд на Tabriz, клон 1. Отговорен за произнасянето на тежки присъди срещу журналисти и активисти за правата на азерското етническо малцинство и на работниците, след обвинения за шпионска дейност, деяния срещу националната сигурност, пропаганда срещу иранския режим и нанасяне на обида на ръководителя на Иран. В много случаи произнесените от него присъди не са в резултат на справедлив процес, като задържаните са принуждавани да направят неверни самопризнания. Едно от широко отразените дела е на 20 хуманитарни работници — доброволци след земетресението в Иран през август 2012 г., осъдени от него на лишаване от свобода за усилията си да помогнат на жертвите на земетресението. Съдът обявява хуманитарните работници за виновни по обвинение в „заговор и тайно споразумение за извършването на престъпления срещу националната сигурност“

12.3.2013 г.

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Ръководител на Революционната прокуратура на Shiraz. Отговорен за незаконното задържане и малтретиране на политически деятели, журналисти, защитници на правата на човека, представители на бахайската общност и лишени от свобода поради убежденията си, които са подложени на тормоз, изтезания, разпити и са лишени от достъп до адвокат и от справедлив процес. Musavi-Tabar е подписал съдебни заповеди в печално известния Център за задържане № 100 (мъжки затвор), включително заповед за задържането на затворничката от бахайската общност Raha Sabet при строг тъмничен режим в продължение на три години.

12.3.2013 г.

Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Център за разследване на организираната престъпност (известен още като: Служба за киберпрестъпност или кибер полиция)

Местонахождение: Техеран, Иран; уебсайт: http://www. cyberpolice.ir

Иранската кибер полиция, основана през януари 2011 г., е подразделение на Полицията на Ислямска република Иран, и оглавявано от Esmail Ahmadi-Moqaddam (включен в списъка). Ahmadi-Moqaddam е подчертал, че кибер полицията ще противодейства на антиреволюционните и дисидентските групи, които през 2009 г. са използвали базирани в интернет социални мрежи за организирането на протести срещу преизбирането на президента Mahmoud Ahmadinejad. През януари 2012 г. кибер полицията издаде нови указания за интернет кафенетата, съгласно които се изисква потребителите на интернет да предоставят лична информация, която собственикът на кафенето да съхранява в продължение на шест месеца, както и списък на посетените уебсайтове. Съгласно правилата от собствениците на интернет кафенета се изисква и да монтират камери за наблюдение и да съхраняват записите от тях в продължение на шест месеца.

Съгласно тези нови правила може да се създаде регистър, който властите могат да използват за проследяването на деятели или всяко лице, определено като заплаха за националната сигурност. През юни 2012 г. иранските медии съобщиха, че кибер полицията ще предприеме репресивни мерки срещу частните виртуални мрежи (VPN). На 30 октомври 2012 г. кибер полицията е задържала, без да има издадена съдебна заповед, блогъра Sattar Beheshti за „деяния срещу националната сигурност в социалните мрежи и Фейсбук“. В своя блог Beheshti подлага на критика иранското правителство. На 3 ноември 2012 г. Beheshti е намерен мъртъв в килията си, като се счита, че смъртта му е била причинена от изтезания от страна на кибер полицията.