6.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/365 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2015 година

за предоставяне на дерогации на определени държави членки във връзка с предоставянето на статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване

(нотифицирано под номер С(2015) 1377)

(само текстовете на английски, испански, нидерландски и румънски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1338/2008 се създава обща рамка за системно изготвяне на европейска статистика в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

(2)

Регламент (ЕО) № 1338/2008 изисква от държавите членки да предоставят статистически данни за разходи и финансиране на здравното обслужване, както е определено в приложение II към посочения регламент.

(3)

В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 дерогации и преходни периоди могат да бъдат приети, когато е необходимо, по отношение на държавите членки, при условие че се основават на обективни причини.

(4)

Кралство Испания, Кралство Нидерландия, Румъния и Обединеното кралство поискаха дерогации поради необходимостта от значително приспособяване на техните национални статистически системи за привеждането им в съответствие с Регламент (ЕО) № 1338/2008.

(5)

Следователно дерогациите, поискани от посочените държави членки, следва да бъдат предоставени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогациите, посочени в приложението, се предоставят на Кралство Испания, Кралство Нидерландия, Румъния и Обединеното кралство.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Испания, Кралство Нидерландия, Румъния и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 4 март 2015 година.

За Комисията

Marianne THYSSEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕРОГАЦИИ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1338/2008 ОТНОСНО СТАТИСТИКАТА ЗА РАЗХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Кралство Испания, Кралство Нидерландия, Румъния и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия не представят променливите, посочени в таблицата по-долу:

Държава членка

Променливи и разбивки

Край на дерогацията

Испания

1)

Данните и метаданните за референтната 2014 г. се представят най-късно до 31 август 2016 г.

август 2016 г.

2)

Данните и метаданните за референтната 2015 г. се представят най-късно до 31 август 2017 г.

август 2017 г.

3)

Данните и метаданните за референтната 2016 г. се представят най-късно до 31 август 2018 г.

август 2018 г.

Нидерландия

1)

Данните за всички видове Схеми за финансиране (HF.1.1-HF.4) и за Текущи разходи за здравни грижи (сума от HF.1.1 до HF.4), разбити по:

а)

Болнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.1; HC.2.1) ще включват също Амбулаторни лечебни и рехабилитационни грижи (HC.1.2; HC.2.2).

б)

Амбулаторните лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2; HC.2.2) няма да се докладват

в)

Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1) ще включват също Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2) и Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.3).

г)

Амбулаторните дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2) няма да се докладват

д)

Извънболничните дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.3) няма да се докладват

2)

Данните за всички видове Доставчици на здравни грижи (HP.1-HP.9) и за Текущи разходи за здравни грижи (сума от HP.1 до HP.9), разбити по:

а)

Болнични лечебни и рехабилитационни грижи (HC.1.1; HC.2.1) ще включват също Амбулаторни лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2; HC.2.2).

б)

Амбулаторните лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2; HC.2.2) няма да се докладват

в)

Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC. 3.1) ще включват също Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2) и Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.3).

г)

Амбулаторните дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2) няма да се докладват

д)

Извънболничните дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.3) няма да се докладват

3)

Данните за всички видове функции на здравното обслужване (HC.1.1; HC.2.1-HC.9), разбити по:

а)

Задължителни здравноосигурителни схеми с плащане на вноски и Задължителни медицински спестовни сметки (HF.1.2; HF.1.3) ще включват също така частично Преки плащания от домакинствата (HF.3)

б)

Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1) ще включват също частично Преки плащания от домакинствата (HF.3)

в)

Преки плащания от домакинствата (HF.3) няма да се докладват

4)

Данните за всички видове доставчици (HP.1-HP.9), разбити по:

а)

Задължителни здравноосигурителни схеми с плащане на вноски и Задължителни медицински спестовни сметки (HF.1.2; HF.1.3) ще включват също така частично Преки плащания от домакинствата (HF.3)

б)

Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1) ще включват също частично Преки плащания от домакинствата (HF.3)

в)

Преките плащания от домакинствата (HF.3) няма да се докладват

март 2018 г.

Румъния

1)

За таблицата на функциите на здравното обслужване по здравни грижи предвижда:

а)

Всички данни за болници (HP.1), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1; HC2.1-HC.9), с изключение на Болнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.1;HC.2.1) и Услуги по превенция (HC.6)

б)

Всички данни за Заведения за дългосрочни грижи с настаняване (HP.2), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1; HC2.1-HC.9), с изключение на Болнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.1; HC.2.1) и Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1)

в)

Всички данни за Доставчици на амбулаторни здравни грижи (HP.3), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1; HC2.1-HC.9), с изключение на Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.3;HC.2.3) и Дългосрочни грижи по домовете (здравни) (HC.3.4)

г)

Всички данни за Доставчици на спомагателни услуги (HP.4), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1;HC2.1-HC.9), с изключение на Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.3; HC.2.3), Спомагателни услуги (неспецифицирани по функции) (HC.4) и Услуги по превенция (HC.6)

д)

Всички данни за Търговци на дребно и други доставчици на медицински стоки (HP.5), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1;HC2.1-HC.9), с изключение на Лекарствени продукти и други недълготрайни медицински стоки (HC.5.1) и Терапевтични уреди и други медицински стоки (HC.5.2).

е)

Всички данни за Доставчици на услуги по превенция (HP.6), разпределени по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1; HC2.1-HC.9), с изключение на Услуги по превенция (HC.6)

ж)

Всички данни за Доставчици на услуги по администриране на системата за здравни грижи и на финансирането (HP.7), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1;HC2.1-HC.9), с изключение на Управление и администрация на системата за здравни грижи и на финансирането (HC.7).

з)

Всички данни за Останала част от икономиката (HP.8), разпределени по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1; HC2.1-HC.9), с изключение на Дългосрочни грижи по домовете (здравни)(HC.3.4) и на Услуги по превенция (HC.6)

и)

Всички данни за Останала част на света (HP.9), разпределени по всички видове Функции на здравното обслужване (HC1.1; HC2.1-HC.9), с изключение на Болнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.1;HC.2.1), Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.3;HC.2.3) и Спомагателни услуги (неспецифицирани по функции) (HC.4)

март 2017 г.

2)

За таблицата на Функциите на здравното обслужване по схеми за финансиране на здравни грижи:

а)

Данни за Правителствени схеми (HF.1.1), разбити по Амбулаторни лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2;HC.2.2), Лечебни и рехабилитационни услуги по домовете (HC.1.4;HC.2.4), Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2), Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3), Терапевтични уреди и други медицински стоки (HC.5.2) и Други услуги за здравни грижи, които не са класифицирани другаде. (HC.9)

б)

Данни за Задължителни здравноосигурителни схеми с плащане на вноски и Задължителни медицински спестовни сметки (HF.1.2; HF.1.3), разбити на Амбулаторни лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2;HC.2.2), Лечебни и рехабилитационни услуги по домовете (HC.1.4;HC.2.4), Болнични дългосрочни грижи (здравни)(HC.3.1), Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2), Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3) и Услуги по превенция (HC.6)

в)

Данни за Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1), разбити по Амбулаторни лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2;HC.2.2), Лечебни и рехабилитационни услуги по домовете (HC.1.4;HC.2.4), Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1), Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2), Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3), Дългосрочни грижи по домовете (здравни) (HC.3.4), Лекарствени продукти и други недълготрайни медицински стоки (HC.5.1), Терапевтични уреди и други медицински стоки (HC.5.2) и Услуги по превенция (HC.6)

г)

Данни за Схеми за финансиране от организации с нестопанска цел (HF.2.2), разбити по Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1), Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2), Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3), Спомагателни услуги (неспецифицирани по функция) (HC.4), Лекарствени продукти и други недълготрайни медицински стоки (HC.5.1), Терапевтични уреди и други медицински стоки (HC.5.2) и Управление и администрация на системата за здравни грижи и на финансирането (HC.7)

д)

Данни за Схеми за финансиране от предприятия (HF.2.3), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

е)

Данни за Преки плащания от домакинствата (HF.3), разбити по Амбулаторни лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2;HC.2.2), Лечебни и рехабилитационни услуги по домовете (HC.1.4;HC.2.4), Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1), Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни)(HC.3.2), Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3), Дългосрочни грижи по домовете (здравни) (HC.3.4), Превантивни грижи (HC.6), Управление и администрация на системата за здравни грижи и на финансирането (HC.7) и Други услуги за здравни грижи, които не са класифицирани другаде. (HC.9)

ж)

Данни за Схеми за финансиране от останалия свят (които не са установени в страната) (HF.4), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

3)

За таблицата на Доставчици на здравни грижи по схеми за финансиране на здравни грижи:

а)

Данни за Правителствени схеми (HF.1.1) по Схеми за финансиране от останалия свят (HP.9).

б)

Данни за Задължителни здравноосигурителни схеми с плащане на вноски и Задължителни медицински спестовни сметки (HF.1.2; HF.1.3), разбити по Заведения за дългосрочни грижи с настаняване (HP.2) и Доставчици на услуги по превенция (HP.6)

в)

Данни за Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1), разбити по Заведения за дългосрочни грижи с настаняване (HP.2), Търговци на дребно и други доставчици на медицински стоки (HP.5), Доставчици на услуги по превенция (HP.6) и Останала част от икономиката (HP.8)

г)

Данни за Схеми за финансиране от организации с нестопанска цел (HF.2.2), разбити по Доставчици на спомагателни услуги (HP.4), Търговци на дребно и други доставчици на медицински стоки (HP.5), Доставчици на услуги по превенция (HP.6), Доставчици на услуги по администриране на системата за здравни грижи и на финансиране (HP.7), Останала част от икономиката (HP.8) и Останал свят (HP.9)

д)

Данни за Схеми за финансиране от предприятия (HF.2.3), разбити по всички видове Доставчици на здравни грижи (HP.1-HP.9)

е)

Данни за преки плащания от домакинствата (HF.3), разбити по Заведения за дългосрочни грижи с настаняване (HP.2), Доставчици на услуги по превенция (HP.6), Доставчици на услуги по администриране на системата за здравни грижи и на финансирането (HP.7), Останала част от икономиката (HP.8) и Останал свят (HP.9)

ж)

Данни за Схеми за финансиране от останалия свят (които не са установени в страната) (HF.4), разбити по всички видове Доставчици на здравни грижи (HP.1-HP.9)

март 2017 г.

Обединено кралство

1)

Данни за Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC. 3.1), разбити по:

а)

Правителствени схеми (HF.1.1)

б)

Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1)

в)

Схеми за финансиране от организации с нестопанска цел (HF.2.2)

г)

Преки плащания от домакинствата (HF.3)

март 2018 г.

2)

Данни за Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2), разбити по:

а)

Правителствени схеми (HF.1.1)

б)

Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1)

в)

Схеми за финансиране от организации с нестопанска цел (HF.2.2)

г)

Преки плащания от домакинствата (HF.3)

март 2018 г.

3)

Данни за Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.3), разбити по:

а)

Правителствени схеми (HF.1.1)

б)

Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1)

в)

Схеми за финансиране от организации с нестопанска цел (HF.2.2)

г)

Преки плащания от домакинствата (HF.3)

март 2018 г.

4)

Данни за Дългосрочни грижи по домовете (здравни) (HC.3.4), разбити по:

а)

Правителствени схеми (HF.1.1)

б)

Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1)

в)

Схеми за финансиране от организации с нестопанска цел (HF.2.2)

г)

Преки плащания от домакинствата (HF.3)

март 2018 г.

5)

Данните за Схеми за финансиране от останалия свят (HF.4) и за Текущи разходи за здравни грижи (сума от HF.1.1 до HF.4), разбити по:

а)

Болнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.1;HC.2.1)

б)

Амбулаторни лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2;HC.2.2)

в)

Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.3;HC.2.3)

г)

Лечебни и рехабилитационни услуги по домовете (HC.1.4;HC.2.4)

д)

Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1)

е)

Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2)

ж)

Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3)

з)

Дългосрочни грижи по домовете (здравни)(HC.3.4)

и)

Спомагателни услуги (неспецифицирани по функции)(HC.4)

й)

Лекарствени продукти и други недълготрайни медицински стоки (HC.5.1)

к)

Терапевтични уреди и други медицински стоки (HC.5.2)

л)

Услуги по превенция (HC.6)

м)

Управление и администрация на системата за здравни грижи и на финансирането (HC.7)

н)

Други здравни услуги, които не са класифицирани другаде. (HC.9)

март 2018 г.

6)

Данните за всички видове Доставчици на здравни грижи (HP.1-HP.9), разбити по:

а)

Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1)

б)

Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2)

в)

Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3)

г)

Дългосрочни грижи по домовете (здравни)(HC.3.4)

д)

Доброволни здравноосигурителни схеми (HF.2.1)

е)

Схеми за финансиране от организации с нестопанска цел (HF.2.2)

ж)

Преки плащания от домакинствата (HF.3)

з)

Схеми за финансиране от останалия свят (които не са установени в страната) (HF.4)

и)

Текущи разходи за здравни грижи (сума от HF.1.1 до HF.4).

март 2019 г.

7)

Данните за Останала част от икономиката (HP.8), Останал свят (HP.9) и Текущи разходи за здравни грижи (сума от HP.1 до HP.9), разбити по:

а)

Болнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.1; HC.2.1)

б)

Амбулаторни лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.2; HC.2.2)

в)

Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги (HC.1.3; HC.2.3)

г)

Лечебни и рехабилитационни услуги по домовете (HC.1.4; HC.2.4)

д)

Болнични дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.1)

е)

Амбулаторни дългосрочни грижи (здравни) (HC.3.2)

ж)

Извънболнични дългосрочни грижи (здравни) (HC 3.3)

з)

Дългосрочни грижи по домовете (здравни) (HC.3.4)

и)

Спомагателни услуги (неспецифицирани по функции)(HC.4)

й)

Лекарствени продукти и други недълготрайни медицински стоки (HC.5.1)

к)

Терапевтични уреди и други медицински стоки (HC.5.2)

л)

Превантивни грижи (HC.6)

м)

Управление и администрация на системата за здравни грижи и на финансирането (HC.7)

н)

Други здравни услуги, които не са класифицирани другаде. (HC.9)

март 2019 г.

8)

Данните за всички видове Доставчици на здравни грижи (HP.1-HP.9), разбити по всички видове Функции на здравното обслужване ще са съставени от финансиране, отразено в Правителствени схеми (HF.1.1)

март 2019 г.