17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/251 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2015 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2015) 710)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В приложението към посоченото решение се определят границите и се изброяват определени области на посочените държави членки, разграничени според равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Този списък включва определени области в Естония, Италия, Латвия, Литва и Полша.

(2)

Член 11 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в който се предвижда забрана за изпращане на прясно свинско месо и на някои заготовки и продукти от свинско месо от областите, изброени в приложението, за други държави членки и трети държави, следва да бъде преразгледан за да се осигури по-добра съгласуваност по отношение на дерогациите, приложими към износа за трети държави.

(3)

От октомври 2014 г. насам беше съобщено за няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине на границата между Естония и Латвия, и в двете държави членки в области, включени в част I от приложението към Решение 2014/709/ЕС. Съобщено беше и за два случая в Литва (Каунас и Купишкис).

(4)

Развитието на настоящата епидемиологична обстановка следва да се вземе предвид при оценката на риска, който представлява здравословното състояние на животните в Естония, Латвия и Литва. С цел мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, предвидени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взето под внимание настоящото здравословно състояние на животните по отношение на обстановката във връзка с тази болест в Естония, Латвия и Литва.

(5)

Поради това е необходимо приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС да се измени, за да бъдат включени съответните области в Естония, Латвия и Литва в част II от него.

(6)

Поради това Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 11 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в части II, III или IV от приложението, могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки и трети държави, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които от раждането си са държани в стопанства, разположени извън областите, изброени в части II, III и IV от приложението, и че прясното свинско месо, заготовките от свинско месо и продуктите от свинско месо са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 12.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в част II от приложението, могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки и трети държави, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които отговарят на изискванията, установени в член 3, параграф 1 и в член 3, параграф 2 или 3.“

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се изменя, както следва:

1)

част I се изменя, както следва:

а)

вписването за Естония се заменя със следното:

„1.   Естония

Следните области в Естония:

Põlva maakond,

Häädemeeste vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Kolga-Jaanivald vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Nõo vald,

Paikuse vald,

Pärsti vald,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Saarepeedi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Suure-Jaani vald,

Tahkuranna vald,

Torma vald,

Vastseliina vald,

Viiratsi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võru vald,

Võru linn,

Kunda linn,

Viljandi linn.“

б)

вписването за Латвия се заменя със следното:

„2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizkraukles novads,

Alojas novads,

в Alūksnes novads: общините (pagasti) Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes и Liepnas,

Amatas novads,

в Apes novads: Virešu pagasts,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiepalgas novads,

Ķeguma novads,

Kocēnu novads,

Krimuldas novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Mālpils novads,

Mazsalacas novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Pārgaujas novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

republikas pilsēta Valmiera.“

в)

вписването за Литва се заменя със следното:

„3.   Литва

Следните области в Литва:

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų и Surviliškio,

в Panevežys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio и Smilgių,

в Radviliškis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Skėmių и Sidabravo,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevežys miesto savivaldybė,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

Kaunas rajono savivaldybe,

Pasvalys rajono savivaldybe,

Prienai rajono savivaldybe,

Birštonas savivaldybe,

Kalvarija savivaldybe,

Kazlu Ruda savivaldybe,

Marijampole savivaldybe.“

2)

част II се изменя, както следва:

а)

вписването за Естония се заменя със следното:

„1.   Естония

Следните области в Естония:

Ida-Viru maakond,

Valga maakond,

Abja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Paistu vald,

Tarvastu valdq

Antsla vald,

Mõniste vald,

Varstu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Haanja vald,

Misso vald,

Urvaste vald.“

б)

вписването за Латвия се заменя със следното:

„2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aknīstes novads,

в Alūksnes novads: общините (pagasti) Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes и Pededzes,

в Apes novads: общините (pagasti) Gaujienas, Trapenes и Apes,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

republikas pilsēta Jēkabpils,

Jēkabpils novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pļaviņu novads,

Varakļānu novads.“

в)

вписването за Литва се заменя със следното:

„3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai и Viešintos и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos и Šėtos,

в Kupiškis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Alizava, Kupiškis, Noriūnai и Subačius,

в Kupiškis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Ramygalos, Vadoklių и Raguvos,

Alytus apskritis,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė,

Šalcininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmerge rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Elektrenai savivaldybė.“