13.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 37/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/226 НА КОМИСИЯТА

от 11 февруари 2015 година

за изменение на Решение за изпълнение 2012/535/ЕС по отношение на определението на податлива на зараза дървесина и мерките, които следва да се предприемат в демаркационните зони

(нотифицирано под номер С(2015) 645)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвъртото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

В хода на прилагането на Решение за изпълнение 2012/535/ЕС на Комисията (2) се стигна до заключението, че определението за податлива на зараза дървесина следва да включва дървесина от иглолистни дървета (Coniferales), която не е запазила естествената си обла повърхност, пчелни кошери и къщички за птици, като се вземат предвид особените рискове, свързани с честото придвижване на кошерите и къщичките. Освен това от обхвата на определението следва да се изключи дървесината, преминала обработка, премахваща риска от превръщане в гостоприемник на нематода по боровата дървесина (НБД).

(2)

С оглед на естеството на този вектор незабавно следва да се премахнат всички отсечени податливи на зараза растения и остатъците от тяхната сеч в буферните зони.

(3)

Целесъобразно е да се уточни, че дървесината без кора, преминала съответната термична обработка в съответствие с Решение за изпълнение 2012/535/ЕС, може да бъде придвижвана и по време на летателния сезон на вектора.

(4)

Поради това Решение за изпълнение 2012/535/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2012/535/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 1 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

„податлива на зараза дървесина“ е дървесина от иглолистни дървета (Coniferales), която спада към една от следните точки:

i)

дървесина по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО;

ii)

дървесина, която не е запазила облата си повърхност;

iii)

дървесина под формата на кошери и къщички за птици.

Податливата на зараза дървесина не означава нарязана дървесина и дървесни трупи от видовете Taxus L. и Thuja L., както и дървесина, която е преминала обработка, премахваща риска от превръщане в гостоприемник на НБД.“

2)

В член 13, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

маркирането съгласно приложение II към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, както е посочено в раздел 1, точка 2, буква б) и точка 3, буква б) от приложение III и в раздел 2, точка 3 от същото приложение, на пчелни кошери, къщички за птици и дървен опаковъчен материал от дървесина, обработена в съответното съоръжение за третиране, в съответствие с букви а) и в) съответно.“

3)

Член 14 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите членки, в чиято територия се намира демаркационната зона, одобряват производителите на дървен опаковъчен материал, пчелни кошери и къщички за птици, които са подходящо оборудвани да извършват маркиране, в съответствие с приложение II към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, на дървения опаковъчен материал, пчелните кошери и къщичките за птици, сглобени от дървесина, обработена в одобрено съоръжение за третиране и придружена от фитосанитарен (растителен) паспорт, посочен в Директива 92/105/ЕИО.

Тези производители се наричат по-долу „одобрени производители на дървен опаковъчен материал“.“

4)

Приложения I, II и III се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2012/535/ЕС на Комисията от 26 септември 2012 година относно спешни мерки за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) (ОВ L 266, 2.10.2012 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Решение за изпълнение 2012/535/ЕС се изменят, както следва:

1)

В приложение I се добавя следната точка 9а:

„9а.

В целите буферни зони държавите членки идентифицират отсечените податливи на зараза растения, които не са обхванати от точки 7, 8 и 9. Те отстраняват тези растения и остатъците от тяхната сеч, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да избегнат действието им като примамки за НБД и неговия вектор.“

2)

В приложение II се добавя следната точка 3а:

„3а.

В целите буферни зони държавите членки идентифицират и отсечените податливи на зараза растения, различни от посочените в точка 3, буква б). Те отстраняват тези растения и остатъците от тяхната сеч, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да предотвратят вероятността същите да послужат като примамка за НБД и неговия вектор.“

3)

В раздел 1, точка 2, букви б) и в) от приложение III се заменят със следния текст:

„б)

тя е придружена от посочения в Директива 92/105/ЕИО фитосанитарен (растителен) паспорт, издаден от одобрено съоръжение за третиране. По отношение на податливата към зараза дървесина под формата на пчелни кошери и къщички за птици, тя е придружена от посочения фитосанитарен (растителен) паспорт, или маркирана в съответствие с приложение II към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО.

в)

Ако не е без кора, тя се придвижва извън летателния сезон на вектора или със защитно покритие, което гарантира, че не може да настъпи заразяване с НБД или с вектора.“