7.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/31


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/191 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2015 година

за изменение на Решение 2010/670/ЕС по отношение на удължаването на някои срокове, установени в член 9 и член 11, параграф 1 от това решение

(нотифицирано под номер С(2015) 466)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 8, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2010/670/ЕС на Комисията (2) се определят правилата и критериите за подбора и изпълнението на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2 (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за CCS“) и на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за ВЕИ“), обхващащи 300 милиона квоти за емисии от резерва за нови участници по схемата на ЕС за търговия с емисии, както и основните принципи за монетизиране на квотите и за управление на приходите.

(2)

Поради икономическата криза няма да бъде възможно да се вземе окончателно инвестиционно решение по отношение на значителен брой проекти, финансирани съгласно Решение 2010/670/ЕС, в рамките на 24 месеца, считано от датата на приемане на решението за възлагане на демонстрационни проекти за ВЕИ, или в срок от 36 месеца, считано от датата на приемане на решението за възлагане на демонстрационни проекти за CCS. Следователно няма да е възможно тези проекти да влязат в експлоатация в срок от четири години от датата на приемане на решението за възлагане. Затова сроковете за окончателното инвестиционно решение и датата на пускане в експлоатация следва да бъдат удължени с две години. По отношение на датата на пускане в експлоатация следва да се приложи и гратисен период от една година.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/670/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея „24 месеца“ се заменя с „48 месеца“;

б)

във втора алинея „36 месеца“ се заменя с „60 месеца“.

2)

Член 11, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

във втора алинея „31 декември 2015 г.“ се заменя с „31 декември 2017 г.“, а „4 години“ се заменя с „6 години“;

б)

добавят се следните трета и четвърта алинея:

„Когато проектът не е пуснат в експлоатация до датата, определена за този проект, срокът автоматично се удължава с една година.

Решенията за възлагане губят своята правна сила, когато проектът не е пуснат в експлоатация до определената за целта дата, приложима съгласно трета алинея. В този случай всички отпуснати средства, изплатени или получени с цел изплащане, се връщат.“

Член 2

Настоящото решение се прилага и за демонстрационни проекти за CCS и ВЕИ, за които решението за възлагане е било прието преди влизането в сила на настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2015 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Камисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2010/670/ЕС на Комисията от 3 ноември 2010 г. за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39).